45

6 TOETSING BELEIDSKADER HERINDELING De Wet algemene regels herindeling (Arhi) vormt de juridische grondslag en biedt voor gemeente- en provinciebesturen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties procedureregels voor een herindeling. Omdat een voorstel tot gemeentelijke indeling bij wet geschiedt, heeft het Rijk hierin een belangrijke rol. 6.1. Criteria voor herindeling Het beleidskader gemeentelijke herindeling 2019 omvat de volgende criteria waaraan een voorstel tot gemeentelijke herindeling getoetst wordt: • Draagvlak: er is lokaal, regionaal en maatschappelijk draagvlak voor de herindeling. • Bestuurskracht: de herindeling zorgt voor het versterken van de bestuurskracht. • Interne samenhang en nabijheid van bestuur: er is een passende besturingsfilosofie voor de onderlinge verschillen en overeenkomsten. • Regionale samenhang: de gemeenten vormen een samenhangend gebied in de regio. Regionaal bestuurlijk draagvlak Logischerwijs heeft een herindeling invloed op de rest van de regio. De positie van buurgemeenten en de bestuurlijke verhoudingen in de regio kunnen veranderen. Daarom vraagt het kabinet de betrokken gemeenten om de omliggende gemeenten uit te nodigen een zienswijze in te dienen. Als zij een negatieve zienswijze indienen en deze door de betrokken gemeenten niet wordt overgenomen, vraagt het kabinet om dit te motiveren. Eind 2018 en begin 2019 heeft een afvaardiging van de colleges van Purmerend en Beemster diverse ontmoetingen gehad met bestuurders en ambtenaren van buurgemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Met de gemeenten Alkmaar en Koggenland is vanuit Beemster contact gelegd. Uit deze contacten bleek dat: • Landsmeer in gesprek is met Waterland en EdamVolendam over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. • Oostzaan en Wormerland zich richten op de doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerking Overgemeenten en daarbij zelfstandig willen blijven. • Waterland eind 2019 een besluit wil nemen over de bestuurlijke toekomst en in welke setting. • Zaanstad positief is over de fusieplannen, omdat men een stevige partner in de regio waardeert. 6.1.1. Draagvlak In het beleidskader wordt verschil gemaakt tussen lokaal bestuurlijk draagvlak, regionaal bestuurlijk draagvlak en maatschappelijk draagvlak. Lokaal bestuurlijk draagvlak Hiermee wordt bedoeld dat het herindelingsvoorstel op draagvlak van colleges en gemeenteraden van de betrokken gemeenten kan rekenen. Gezien de principebesluiten van de gemeenteraden van Beemster en Purmerend op respectievelijk 9 januari 2018 en 27 september 2018, wordt aan dit criterium voldaan. De gemeenten zijn dit traject op eigen initiatief gestart. In hoofdstuk 2 zijn diverse opgaven, ontwikkelingen en motieven voor de herindeling uiteengezet. Daarnaast gaven alle gemeenten aan nu geen aansluiting te zoeken bij de herindeling van Beemster en Purmerend en geen bezwaar te hebben tegen het fusieproces. Naast de buurgemeenten is ook de provincie NoordHolland een regionale partner. De provincie staat positief tegenover de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend. Maatschappelijk draagvlak In het beleidskader gemeentelijke herindeling stelt het kabinet dat de betrokken gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van maatschappelijk draagvlak voor de herindeling. Daarnaast moeten de gemeenten ook actief investeren in het maatschappelijk draagvlak. In een logboek moet worden bijgehouden hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het herindelingsproces betrokken zijn. Maar ook hoe het 41 toetsing Beleidskader herindeling

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication