46

maatschappelijk draagvlak is vastgesteld, inclusief de ingediende zienswijzen. bestuurskracht per situatie verschillen. Een aantal van deze kenmerken is in dit herindelingsadvies al beschreven. Beemster is in 2018 gestart met het initiatief ‘Waardevol Beemster’. Hiermee heeft de gemeente, met behulp van vrijwillig aangemelde ambassadeurs uit de gemeenschap, in kaart gebracht waar Beemsterlingen trots op zijn, wat zij waardevol vinden en willen behouden. Ook is een website opengesteld en is via social media het ‘waardenproces’ geactiveerd. Hieruit bleek dat inwoners veel waarde hechten aan het groene en open landschap, het predicaat werelderfgoed, het dorpse karakter en de onderlinge betrokkenheid. Al deze waarden zijn gebundeld in het Waardevol Beemster boek en aangeboden door de ambassadeurs aan de burgemeester van Beemster. Purmerend heeft het initiatief ‘Toekomstig Purmerend’ opgezet. Hiermee zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in staat gesteld om samen het ‘Purmerend van de toekomst’ vorm te geven. De gemeente heeft hierbij gekozen voor een online en offline benadering. Op een website konden inwoners vragen stellen, hun zorgen uitspreken en tips en ideeën delen. Daarnaast is er een markttour geweest, waarbij inwoners met de burgemeester, wethouders, raadsleden of wijkmanagers in gesprek konden gaan. Alle waarden zijn vastgelegd in het magazine Toekomstig Purmerend. Op 20 mei 2019 hebben de beide burgemeesters elkaar de waardendocumenten van de eigen gemeente overhandigd. De nieuwe gemeente heeft voldoende financiële middelen en ambtelijke capaciteit om complexe taken uit te voeren en kan nieuwe ontwikkelingen het hoofd bieden. Daarnaast kan de nieuwe gemeente door een robuuste ambtelijke organisatie een passende dienstverlening aan haar inwoners organiseren door wijkgericht werken, participatie en kernenbeleid en daarmee de bestuurlijke nabijheid borgen. De omvang van de nieuwe gemeente biedt, zowel in oppervlakte als in aantal inwoners, nieuwe kansen voor verdere professionalisering van het bestuur. Dit geldt ook voor regionale en gemeentegrensoverschrijdende opgaven. 6.1.3. Interne samenhang en eigenheid De bij een herindeling betrokken gemeenten hebben in veel gevallen gemeenschappelijke kenmerken waardoor zij bij elkaar passen en elkaars natuurlijke partner zijn, of juist complementair zijn. Een herindeling zorgt er ook voor dat meerdere dorpen, kernen en/of steden deel uit maken van de nieuwe gemeente. Deze hebben allemaal een eigen cultuur, geschiedenis, eigenheid, oriëntatie etc. Om al deze gemeenschappelijkheden, verschillen en belangen te borgen, moeten de betrokken gemeenten een passende besturingsfilosofie hanteren. Voor Purmerend en Beemster is er door het aaneengesloten grondgebied sprake van een logische eenheid. Daarnaast zijn de gemeenten complementair: Purmerend heeft stedelijke voorzieningen en een fraai historisch centrum, terwijl Beemster juist uitblinkt door zijn open agrarisch cultuurlandschap en het predicaat Werelderfgoed. Samen bieden ze een grote diversiteit aan woonmilieus. 6.1.2. Bestuurskracht Ondanks de voor gemeenten uiteenlopende redenen om voor een herindeling te kiezen, is het versterken van bestuurskracht een belangrijk criterium waar het kabinet op toetst. Met bestuurskracht wordt bedoeld dat gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk) zonder grote afhankelijkheid van anderen, in staat zijn om hun maatschappelijke opgaven en wettelijke taken te vervullen. In het beleidskader heeft het kabinet een aantal kenmerken van een bestuurskrachtige gemeente uiteengezet. Maar deze lijst is niet volledig, omdat de kenmerken van 6.1.4. Regionale samenhang De nieuwe gemeente is onderdeel van de regio ZaanstreekWaterland en werkt samen in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Gemeenten onderhouden diverse relaties met lokale en regionale partners. Bijvoorbeeld: buurgemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Bestuurders nemen dan ook aan diverse regionale gremia deel. De vorming van een nieuwe gemeente heeft vanzelfsprekend invloed op de regionale verhoudingen. Daarbij is het belangrijk dat er evenwichtige regionale verhoudingen ontstaan: de herindeling mag geen negatieve invloed hebben op het toekomstperspectief van omliggende gemeenten. toetsing Beleidskader herindeling 42

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication