9

1 VOORGESCHIEDENIS EN TOTSTANDKOMING Beemster en Purmerend kennen allebei een rijke geschiedenis. Zo dateert de droogmaling van de polder al van het begin van de 17e eeuw. Na drooglegging van De Beemster in 1612, vestigden agrariërs en handelaren zich op het drooggelegde land. Purmerend ontstond aan het einde van de 13e eeuw en heeft sinds 1410 stadsrechten. In de stad werd vooral handel gedreven. En zo werd Purmerend het marktcentrum van de omliggende polders Beemster, Wormer en Purmer. Van oudsher trokken Beemster boeren met hun vee naar de Purmerendse markt om te handelen. Nog steeds zorgt de combinatie van het landschap en de stad voor vanzelfsprekende verbindingen. Inwoners van beide gemeenten verhuizen over en weer en maken gebruik van elkaars voorzieningen. 1.1. Een lange geschiedenis van zelfstandigheid Sinds het ontstaan van Beemster en Purmerend hebben beide gemeenten zich zelfstandig ontwikkeld. Waar Beemster is uitgegroeid tot een groene polder met open landschap en een hechte gemeenschap, heeft Purmerend zich ontwikkeld tot bloeiende stad met ca. 80.000 inwoners. Beemster en Purmerend vormen samen het karakteristieke noorden van de Metropoolregio Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. De gemeenten maken deel uit van de regio, die een grote economische dynamiek vertoont, maar ook een gebied is waar mensen samenkomen, elkaar inspireren en de samenwerking met elkaar weten te vinden. Beemster en Purmerend leveren daar met volle energie hun bijdrage aan. Beide gemeenten kunnen bogen op een sterke sociale samenhang, met elk een eigen uitstraling en een eigen identiteit. De gemeenten hebben elkaar aangevuld en versterkt. 1.2. Van een ambtelijke samenwerking. . . In 2011 bleek dat de gemeente Beemster veel taken niet meer zelfstandig kon uitvoeren. De gemeenteraad gaf vervolgens de eerste aanzet voor een vergaande ambtelijke samenwerking met gemeente Purmerend. Dit leidde ertoe dat beide gemeenten in februari 2012 de intentieovereenkomst ondertekenden om dit te onderstrepen. De gemeentesecretarissen van beide gemeenten kregen de opdracht om de samenwerking op grond van deze intentieovereenkomst vorm te geven. In september 2012 besloot de gemeenteraad van Beemster - op basis van de notitie ‘Uitwerking op hoofdlijnen Samenwerking Beemster en Purmerend’ - dat het overgrote deel van de taken van de gemeente Beemster met ingang van 1 januari 2014 door Purmerend zou worden uitgevoerd. Op 17 december 2013 ondertekenden beide burgemeesters de samenwerkingsovereenkomst ‘Ambtelijke samenwerking Beemster-Purmerend’, die per 5 1 januari 2014 formeel werd. In 2017 werd de ambtelijke samenwerking geëvalueerd. De conclusie was dat de ambtelijke samenwerking tussen Beemster en Purmerend steeds meer toegroeit naar één gezamenlijke ambtelijke organisatie, die voor twee gemeentebesturen werkt. Deze ontwikkeling sloot niet meer goed aan op de gedachte waarop de samenwerking oorspronkelijk was gebaseerd en is niet optimaal gebleken om de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven het hoofd te bieden. Daarnaast is de gemeenteraad van Beemster van mening dat het niet langer mogelijk was om zelfstandig een duurzame toekomst tegemoet te gaan. Beemster heeft moeite om de financiën op orde te krijgen en beschikt niet over de benodigde bestuurskracht om toekomstige opgaven aan te kunnen. Op 15 november 2017 formuleerde het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een voorstel voor een bestuurlijke fusie. 1.3. . . .naar besluit over herindeling. . . Op 9 januari 2018 nam de gemeenteraad van Beemster het intentiebesluit om in de komende bestuursperiode over te gaan tot een bestuurlijke fusie met Purmerend. Met deze besluitvorming is een amendement aangenomen, waarin het college opgedragen werd om samen met de beoogde fusiepartner na te gaan welke andere gemeenten in de regio wellicht wilden en konden aansluiten bij de herindeling. Geen van de omliggende gemeenten heeft aangegeven op dit moment aan te willen sluiten. Op 5 februari 2018 vroeg de gemeente Beemster de gemeente Purmerend formeel om samen het herindelingsproces te doorlopen. De gemeenteraad van Purmerend werd gevraagd om, net als Beemster, een intentiebesluit te nemen. Na een periode van intensief overleg tussen beide gemeenten over de uitgangspunten in het te doorlopen proces volgde op 4 september 2018 een bestuurlijk akkoord tussen beide colleges met afspraken over onder andere: het formuleren van kernwaarden van de beide voorgeschiedenis en totstandkoming

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication