0

Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020

Rodenborch-College T.M. Kortenhorstlaan 4 5244 GD Rosmalen 073 – 521 90 46 info@rodenborch.nl Postadres: Postbus 350 5240 AJ Rosmalen Het Rodenborch-College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 2

Inhoud De missie van het Rodenborch-College .................................................................................................. 5 Organisatie .............................................................................................................................................. 5 Vereniging OMO .................................................................................................................................. 5 Missie OMO ......................................................................................................................................... 6 Koers 2023 .......................................................................................................................................... 6 Organisatie in teams ............................................................................................................................... 6 Kwaliteitszorg .......................................................................................................................................... 7 Resultaten van het onderwijsproces 2018-2019 .................................................................................... 7 Begeleiding en zorg ................................................................................................................................. 7 Mentoren ............................................................................................................................................ 8 Decaan ................................................................................................................................................ 8 Remedial teachers ............................................................................................................................... 8 Faciliteiten dyslectische leerlingen ..................................................................................................... 9 Trainingen ........................................................................................................................................... 9 Schoolmaatschappelijk werk ............................................................................................................... 9 Jeugdarts/Sociaal verpleegkundige ................................................................................................... 10 Vertrouwenspersonen ...................................................................................................................... 10 Pestprotocol .......................................................................................................................................... 10 Afspraken en regels ............................................................................................................................... 10 Respectregels op het Rodenborch-College ....................................................................................... 10 Schoolregels in verband met veiligheid ............................................................................................ 11 Schoolregels om lessen en studie goed te laten verlopen ................................................................ 11 Schoolregels in verband met hygiëne en de goede orde .................................................................. 11 Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur .............................................................................. 12 Leerlingparticipatie ............................................................................................................................... 14 Onderwijstijd en lesuitval ..................................................................................................................... 14 Les- en pauzetijden ............................................................................................................................... 14 Toelatingsbeleid .................................................................................................................................... 15 Burgerschap .......................................................................................................................................... 15 Geldelijke bijdragen .............................................................................................................................. 16 Excursie overzicht ................................................................................................................................. 17 Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 3

Stichting Leergeld .................................................................................................................................. 21 Beleid inzake sponsoring ....................................................................................................................... 21 Verzekeringen ....................................................................................................................................... 21 Privacy en AVG ...................................................................................................................................... 22 Overzicht leden Raad van Advies, MR en Oudervereniging .................................................................. 23 Contact .................................................................................................................................................. 24 Overzicht medewerkers Rodenborch-College ...................................................................................... 24 Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 4

De missie van het Rodenborch-College “We bieden betekenisvol en hoogwaardig onderwijs met aandacht voor een ieder, ruimte voor elk talent en oog voor elkaar.” Vanuit de OMO-notitie ‘Zingeving en goed onderwijs. Samen goed op weg’ (2016) komt een aantal uitgangspunten, die samen leiden naar aan onze missie. Deze uitgangspunten zijn: - Samen geven we ‘zin’ aan onderwijs. - We leren samen voor de toekomst. - We waarderen de identiteitsontwikkeling van elke leerling positief en bieden daarbij volop ruimte voor creativiteit. - We bevorderen het leren in verschillende leercontexten met gebruikmaking van onderwijstechnologie. - We inspireren tot een voortdurende professionele en persoonlijke vorming van iedere medewerker. Bovengenoemde uitgangspunten leiden tot onze missie, waarin we verwoorden hoe we onze opdracht willen realiseren: “we bieden betekenisvol en hoogwaardig onderwijs met aandacht voor een ieder, ruimte voor elk talent en oog voor elkaar.” Organisatie Het Rodenborch-College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Eugène Bernard (voorzitter) en Yvonne Kops. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken: Spoorlaan 171 postbus 574, 5000 AN Tilburg 013 – 595 55 00 omo@omo.nl Vereniging OMO De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 5

Missie OMO Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Koers 2023 Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging. ‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’ Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023. U vindt het plan op www.omo.nl . Hier vindt u ook het jaarverslag. Organisatie in teams Om de lijnen tussen mentoren, leerlingen en ouders zo kort mogelijk te houden, werken we in teams. De teams zijn verantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding van een afdeling. Op onze school hebben we zes verschillende teams: • brugklas, klas 2 havo/vwo • vmbo-t2,-t3 en -t4 • klas 3 havo/vwo • topsport • havo-bovenbouw • vwo-bovenbouw Elk team heeft een eigen teamleider en elke klas heeft een mentor. De mentoren zijn altijd eerste aanspreekpunt voor ouders. Op de ‘contactpagina’ van de website staan de namen en e-mail adressen van de mentoren vernoemd. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 6

Kwaliteitszorg Op het Rodenborch-College is sprake van een kwaliteitscultuur: het management, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel, hebben zich het opbrengstgericht werken eigen gemaakt en streven continu naar kwaliteitsverbetering. Het schoolplan en de daarin geformuleerde beleidsvoornemens vormen de basis voor het jaarplan. Consequent wordt besproken in hoeverre de doelstellingen daarvan gehaald zijn. Met behulp van Magister, enquêtes, lesobservaties en dergelijke worden de resultaten van leerlingen, docenten en secties elke periode (viermaal per jaar) geanalyseerd. Secties stellen hun vakwerkplan jaarlijks bij en verfijnen de doorlopende leerlijnen steeds verder. Secties zijn zich bewust van het belang van een goede samenwerking, van onderlinge afstemming en van up-to-date vakkennis. We hebben de tevredenheidsonderzoeken voor medewerkers, voor leerlingen en ouders, het veiligheidsonderzoek en diverse andere onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken en andere cijfers van het Rodenborch zijn te vinden op de website van Scholen op de kaart. Resultaten van het onderwijsproces 2018-2019 Alle resultaten van het Rodenborch-College zijn te vinden op Schoolvensters online, een aantal resultaten van afgelopen schooljaar zijn hieronder weergegeven. • Het percentage leerlingen dat afgelopen schooljaar doorstroomt naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs is onderbouw 95%; bovenbouw Vmbo-t 94%; bovenbouw Havo 83% en bovenbouw Vwo 89%. • Het slaagpercentage is Vmbo 94 %; Havo 86 %; Vwo 98% 93,2%. • Het percentage leerlingen dat geslaagd is voor het eindexamen in het schooljaar 2018-2019 was: Vmbo-t: 94%; Havo: 85%; Vwo 98%. • Het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verliet (VSV) in het schooljaar 2018-2019 was minder dan 1%, namelijk 2 leerlingen. Meer informatie hierover vind je op de site vsvverkenner.nl. Begeleiding en zorg In ons ondersteuningsprofiel hebben we geformuleerd hoe we begeleiding en zorg op onze school vormgeven. Het gaat hierbij om een planmatige aanpak van de begeleiding en zorg met als doel de leerling te ondersteunen. Daarbij hanteren we de systematiek van het SAVUE-model. SAVUE staat voor: signaleren, analyseren, vastleggen, uitvoeren en evalueren. Bij de uitvoering van dit model gaan we uit van drie lijnen: - De eerste lijn is een basisniveau van begeleiding door mentoren en vakdocenten. De mentor ontwikkelt samen met zijn team een tijdlijn voor activiteiten die moeten plaatvinden, zoals observaties, gesprekken en het opstellen van handelingsplannen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zorgcoördinator. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 7

- - Binnen de tweede lijn valt de extra interne ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben. In de derde lijn betrekken we externe deskundigen bij de begeleiding. Door meerdere oorzaken kan het voorkomen dat leerlingen het moeilijk hebben: gezinsomstandigheden, persoonlijke problemen, conflicten met leeftijdgenoten. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op de interne begeleiding (o.a. persoonlijke coaches, remedial teachers, zorgcoördinator, trainers), die waar nodig versterkt wordt met externe specialisten (o.a. schoolmaatschappelijk werker, GGD, Leerplichtzaken, ambulante begeleiding). Uiteraard worden ook ouders en medewerkers waar nodig ondersteund. De school werkt met andere scholen samen binnen het Samenwerkingsverband De Meierij. Dit samenwerkingsverband ondersteunt de school op het terrein van zorg en regelt de zorg op regioniveau. Mentoren De mentor vervult een spilfunctie bij de ontwikkeling van de leerling en onderhoudt nauw contact met de leerling en de ouders. Daarnaast heeft hij zicht op de ontwikkeling van zijn mentorgroep en op het gedrag van de individuele leerling en de klas. Dit is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Juist in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar zien we dat het groepsgedrag van grote invloed is op het individuele gedrag. Concreet betekent dit het volgende: - De mentor heeft zicht op de studiehouding, studieaanpak en resultaten en bespreekt deze met ouders, leerling en collega’s. - De mentor is voor ouders en leerlingen een vast aanspreekpunt. - De mentor coördineert de communicatie rondom zijn mentorklas en zijn mentorleerlingen. - De mentor speelt een rol bij studie- en keuzebegeleiding. - De mentor signaleert persoonlijke problemen, ondersteunt hierbij en zet zo nodig een zorgtraject in gang in samenspraak met teamleider en zorgcoördinator. - De mentor draagt zorg voor zijn mentorklas, waarbij een goede werksfeer en een veilig klimaat de onontbeerlijke randvoorwaarden zijn. Decaan De decaan ondersteunt leerlingen bij het keuzeproces. Het gaat hierbij om de keuze van het profiel, de vervolgstudie en het beroep. De decaan biedt ook steun aan mentoren die zich bezighouden met de keuzebegeleiding en aan vakdocenten die Oriëntatie op Studie en Beroep in de Basisvorming en Tweede Fase geven. De decaan geeft informatie aan leerlingen en ouders over de te maken keuzes en over mogelijkheden van vervolgstudies en beroepen. Dit gebeurt zowel klassikaal als individueel. De decaan beschikt over uitgebreide beroepen- en studiedocumentatie. Zij onderhouden ook contacten met vervolgopleidingen en organiseert beroeps oriënterende (stage)activiteiten. Remedial teachers De remedial teachers, Marjan Daamen-Reith en Dimphy van de Sande-Kessels, hebben aandacht voor speciale leerproblemen, met name woordbeeldproblemen. Aan het begin van het eerste Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 8

schooljaar worden alle brugklasleerlingen op spelling en begrijpend lezen getest. Indien nodig vindt hierna binnen de school vervolgonderzoek plaats. Verdere begeleiding kan daarna starten in overleg met ouders, vakdocent en mentor. Faciliteiten dyslectische leerlingen Leerlingen die dyslectisch zijn, hebben recht op specifieke faciliteiten. Op het Rodenborch-College kunnen leerlingen bij wie dyslexie is vastgesteld door een daartoe bevoegde psycholoog of orthopedagoog gebruik maken van deze faciliteiten. Dit blijkt uit een rapport dat wordt overgedragen aan de school. Daarnaast kunnen brugklasleerlingen van wie op basis van de screening binnen school vermoed wordt dat zij dyslectisch zijn ook gebruik maken van de faciliteiten, onder de volgende voorwaarden: o De ouders en de leerlingen zijn bereid om door middel van een onderzoek door een daartoe bevoegde psycholoog of orthopedagoog te laten onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie. o De leerlingen nemen deel aan de woordbeeldbegeleiding en/of de begeleiding begrijpend lezen en/of worden extern begeleid. N.B.: voor alle leerlingen die deelnemen aan het eindexamen gelden door de overheid vastgestelde criteria. Het Rodenborch-College hanteert voor zijn dyslexiebeleid de volgende uitgangspunten: - De leerling heeft recht op faciliteiten. - De docent heeft het recht om in overleg met de mentor de faciliteiten (tijdelijk) in te trekken, wanneer de motivatie en/of werkhouding van de leerling onvoldoende is. - De leerling heeft de plicht de adviezen op te volgen en de gekozen faciliteiten ook te gebruiken. Op vastgestelde evaluatiemomenten kunnen de faciliteiten worden bijgesteld. - De docent heeft de plicht de omschreven faciliteiten te bieden aan dyslectische leerlingen. De uitwerking van deze regeling, tips en nadere informatie zijn te vinden in de brochure “Dyslexie” die op de site te vinden is. Zwakke rekenaars worden gescreend en krijgen in het brugklasjaar extra ondersteuning. Trainingen In klas 1 en 2 worden er met een bepaalde opbouw en frequentie trainingen gegeven voor concentratie- en taakaanpak, sociale vaardigheden, faalangstreductie en rouwverwerking. In de examenklassen bieden wij de leerlingen die dat nodig hebben een examenvreesreductietraining aan. Schoolmaatschappelijk werk Het kan voorkomen dat leerlingen het moeilijk hebben: gezinsomstandigheden, conflicten thuis of met leeftijdsgenoten, persoonlijke problemen. Er is dan ondersteuning door een schoolmaatschappelijk werker mogelijk. Het zorgteam, waarin ook externe experts vertegenwoordigd zijn, verwijst leerlingen en/of ouders door naar het schoolmaatschappelijk werk. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 9

Jeugdarts/Sociaal verpleegkundige De school biedt de leerlingen en ouders/verzorgers gelegenheid om (op eigen initiatief of via de school) een beroep te doen op de jeugdarts of via haar op andere gespecialiseerde medewerkers van de GGD. De sociaal verpleegkundige heeft tweewekelijks op een vast tijdstip op school een inloopspreekuur voor leerlingen. Vertrouwenspersonen Zijn er opmerkingen over het schoolklimaat, de omgang met elkaar of grensoverschrijdend gedrag, dan kunnen leerlingen of medewerkers zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen die hiervoor zijn aangesteld. De vertrouwenspersonen kunnen advies geven over hoe dan te handelen. Pestprotocol Het uitgangspunt van het Rodenborch-College is dat wij actief proberen pestproblematiek te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, wordt het onderwerp pesten met de leerlingen bespreekbaar gemaakt en worden hier met hen regels over vastgesteld. Als pesten optreedt, wil de school het probleem goed signaleren en staat de school een duidelijke aanpak voor. Hierbij spelen pester, meelopers, slachtoffer en ouders een belangrijke rol. De integrale versie van het pestprotocol staat op de website. De preventieve aanpak van de school bestaat uit de volgende punten: - Het voorkomen van pesten is een regelmatig terugkerend onderdeel in het mentoruur. - Voorbeeldgedrag van medewerkers en stellingname t.a.v. “anders zijn” en agressief gedrag. - - Vastleggen van omgangsregels en deze bespreken aan het begin van het schooljaar. Informatie aan ouders tijdens ouderavonden en via de website. De anti-pestcoördinator van onze school is Marian van ’t Root. Afspraken en regels In gebouwen en op terreinen waar iedere dag zo’n 1700 mensen met elkaar werken, ontkom je er niet aan een aantal regels te hanteren. De afspraken en regels dragen ertoe bij dat voor iedereen duidelijk is wat er van hem of haar verwacht wordt en welke verantwoordelijkheid hij of zij heeft. We gaan er daarbij van uit dat iedereen respect toont voor de ander en voor andermans eigendommen. Respectregels op het Rodenborch-College - - - - - - - Je neemt een ander zoals die is en je discrimineert niet. Je blijft van een ander en van de spullen van een ander af. Je dreigt niet en je gebruikt geen geweld. Je neemt geen wapens, vuurwerk, alcoholische drank of drugs mee naar school. Je zit niet onder invloed van drank of drugs in de les. Als iemand je lastigvalt, maak je dat duidelijk door hem of haar te vragen ermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag je je mentor of een leraar om hulp. Je helpt anderen zich aan deze regels te houden. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 10

Medewerkers van het Rodenborch-College hebben een voorbeeldfunctie in het naleven van onze respectregels. Schoolregels in verband met veiligheid - Strafbare feiten worden altijd aangegeven bij de politie. - Medewerkers mogen, onder voorwaarden, kleding, tassen en kluisjes controleren. - Waardevolle spullen berg je op in je kluisje. - - - Je nodigt geen buitenstaanders uit op onze school of op ons schoolterrein. Je gebruikt je brommer op het schoolterrein alleen van en naar de brommerstandplaats. Fietsen worden gestald op de daarvoor aangewezen plaatsen. - Vechten is absoluut niet toegestaan en wordt gemeld bij de politie. - De school hanteert een pestprotocol (zie onze website). Voor vragen en opmerkingen over de veiligheid kunt u terecht bij de heer Roland Littooij, manager bedrijfsvoering op onze school. Schoolregels om lessen en studie goed te laten verlopen - Een leerling is op een schooldag van 8.00 uur tot 16.15 uur beschikbaar voor school. - - Tijdens lessen is er rust op de gangen. Bij ziekte van een leerling melden de ouder(s)/ verzorger(s) dit telefonisch (073-5219046) of per mail (receptie@rodenborch.nl) voor aanvang van het eerste lesuur. De ziekmelding wordt door school per e-mail bevestigd. Hierin worden de ouder(s)/ verzorger(s) verzocht via de mail een bericht te sturen als de leerling beter is. - Indien een leerling op school ziek wordt, meldt hij zich bij de receptie. De receptie neemt telefonisch contact op met de ouders. Als de leerling weer beter is melden de ouder(s)/ verzorger(s) dit via de mail aan de receptie. - De leerling heeft de juiste lesmaterialen bij zich. - Een leerling die te laat komt voor een les meldt zich bij de receptie. Is dit zonder geldige reden dan meldt de leerling zich dezelfde dag het 8e uur. Bij herhaald te laat komen worden aanvullende maatregelen genomen en wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. - Een leerling die uit de les wordt gestuurd haalt een rode kaart bij de receptie en vult deze in in de studieruimte 211. Daar werkt de leerling vervolgens door aan het vak van dat lesuur. Aan het eind van het lesuur meldt de leerling zich bij de betrokken docent en na het laatste lesuur bij de teamleider. - Een leerling die ongeoorloofd de les verzuimt (spijbelt) haalt de lestijd dubbel in. Bij herhaald spijbelen schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Schoolregels in verband met hygiëne en de goede orde - Afval gaat natuurlijk altijd in een afvalbak. - Eten en drinken in lokalen, gangen en werkruimtes is niet toegestaan. - Corvee en milieudienst gebeurt bij toerbeurt en wordt op de monitor aangegeven. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 11

- In het lokaal worden geen petten en jassen gedragen. Berg ze op in je locker of hang ze aan de kapstok. - De school en het schoolterrein zijn rookvrij. Binnen de hekken van het schoolterrein mag niet gerookt worden. - Mobiele telefoons, beeld- en geluidsdragers mogen niet tijdens lesactiviteiten gebruikt worden tenzij de docent hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent. - De docent neemt deze spullen in als ze niet volgens bovenstaande regel worden gebruikt. Bij de eerste overtreding worden deze spullen tot het einde van de lesdag in beslag genomen. - Zonder toestemming van leerling en medewerkers worden er geen foto-, film- en/of geluidsopnames gemaakt. - Leerlingen van leerjaar 1 en 2 blijven de gehele lesdag op het schoolterrein. Een uitzondering wordt gemaakt voor het aangrenzende sportterrein. - Spelen om geld is niet toegestaan. - - In de pauzes verblijven de leerlingen niet in de gangen en werkruimtes. Toiletgebruik tijdens de lessen is toegestaan na toestemming van de docent en dient tot een minimum beperkt te blijven. - De schoolpas ter legitimatie is verplicht. Zie voor alle regels het leerlingenstatuut op rodenborch.nl Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Integriteitscode Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 12

Het Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven. Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden met de teamleider of conrector. Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector. Schoolmanagementstatuut Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen. NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de raad van bestuur en aldus in werking is getreden. Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de raad van advies. Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school deze zijn te downloaden op de site van onze school rodenborch.nl). Voorfase klachtenbehandeling De regeling ‘voorfase klachtenbehandeling’ biedt de mogelijkheid tot afhandeling van een klacht op schoolniveau. De regeling is te downloaden op onze website. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 13

Leerlingparticipatie Bij het ontwikkelen van ons onderwijs vinden wij het belangrijk om ook de mening van leerlingen te horen. De teamleiders spelen hierbij een belangrijke rol. Per team worden leerlingen betrokken bij de evaluatie van het onderwijs, van de leerlingenbegeleiding en de dagelijkse gang van zaken op het Rodenborch. Leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft de conrector regelmatig overleg met de leerlingenraad. Deze leerlingen komen uit verschillende afdelingen en jaarlagen en krijgen de gelegenheid om onder schooltijd te overleggen over allerlei zaken die de leerlingen aangaan. Zij zijn ook betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe school. Onderwijstijd en lesuitval Omdat het rooster loopt van 8.30 uur tot 16.10 uur moeten leerlingen zich gedurende deze tijd voor de school beschikbaar houden. Bij ziekte van een docent kunnen uren aan het begin of eind van de dag vervallen, tussenuren worden zoveel mogelijk opgevangen. Leerlingen kunnen bij tussenuren terecht in de zelfstudieruimte waar een draadloos netwerk en toezicht aanwezig zijn. Als er rapportvergaderingen worden gehouden, wordt lesuitval beperkt met behulp van een verkort lesrooster van 40 in plaats van 50 minuten. Het Rodenborch-College houdt een nauwkeurige afwezigheidsregistratie bij. Zowel voor de onder- als voor de bovenbouw zijn er medewerkers die zich dagelijks bezighouden met controle van absenten. In voorkomende gevallen wordt contact opgenomen met de ouders. Is er sprake van een problematisch verzuimpatroon, dan wordt altijd contact onderhouden met ouders en met de afdeling leerplichtzaken van de gemeente. Is er sprake van ongeoorloofd te laat komen dan nemen we in een vroegtijdig stadium contact op met de ouders en werken we samen met de sociaal verpleegkundige en met bureau leerplichtzaken van de gemeente. Les- en pauzetijden Lestijden 1 2 3 4 5 6 7 8 normaal onderbouw* 08.30-09.20 09.20-10.10 10.30-11.20 11.20-12.10 12.40-13.30 13.30-14.20 14.30-15.20 15.20-16.10 Pauzetijden Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 14 normaal bovenbouw* 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.20-12.10 12.10-13.00 13.30-14.20 14.20-15.10 15.20-16.10 minirooster onderbouw* 08.30-09.10 09.10-09.50 10.10-10.50 10.50-11.30 11.30-12.10 12.40-13.20 13.20-14.00 14.00-14.40 minirooster bovenbouw* 08.30-09.10 09.10-09.50 09.50-10.30 10.50-11.30 11.30-12.10 12.10-12.50 13.20-14.00 14.00-14.40

1 2 3 10.10-10.30 12.10-12.40 14.20-14.30 11.00-11.20 13.00-13.30 15.10-15.20 09.50-10.10 12.10-12.40 10.30-10.50 12.50-13.20 * 3Ttsa, 3Htsa, 3Htsb, 3Vtsa en 3Vtsb volgen het onderbouwrooster. De overige klassen in leerjaar 3 volgen de lestijden van de bovenbouw. Toelatingsbeleid Voor toelating van brugklasleerlingen aan het begin van het schooljaar is er een centrale aanmelding. Voor aanmeldingen voor de overige leerjaren is er een teamgebonden toelatingscommissie. De procedure is te vinden op de website van de school. Bij aanmelding van een leerling met speciale leerbehoeftes wordt aan de hand van onderwijskundige vragen bekeken of de school in staat is om deze leerling voldoende perspectief te bieden. Centraal daarbij staat het belang van de leerling en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces te ondersteunen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met zorgcoördinator Marian van ‘t Root. Burgerschap Het belangrijkste doel in het kader van de socialisatie is het ontwikkelen van burgerschap bij leerlingen. Onder burgerschap verstaan we: ‘De bereidheid en het vermogen van mensen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.’ (Onderwijsraad, 2003; 2012) Concreet betekent het dat de school wil bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties van de leerlingen in de volgende situaties: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoordelijk handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. De school ziet het gezamenlijk ontwikkelen van goed burgerschap als een moderne invulling van haar identiteit. Op het Rodenborch-College worden verscheidene activiteiten ondernomen op dit terrein, die in veel opzichten goede resultaten opleveren. We werken samen met een consortium van OMO-scholen, de Universiteit van Amsterdam en de Academische Werkplaats Sociale kwaliteit onderwijs. Centraal staat de ontwikkeling van een systematische aanpak voor schoolontwikkeling gericht op bevordering van burgerschapscompetenties van leerlingen, gebaseerd op de schoolzelfevaluatie. Tegelijkertijd wordt er binnen onze school steeds meer aandacht besteed aan burgerschapsontwikkeling. Er zijn projecten bij maatschappijleer en geschiedenis, leerlingen nemen deel aan het Model European Parliament (MEP), het jongerenparlement van de gemeente ’s-Hertogenbosch en lopen een maatschappelijke stage. Er is onder meer aandacht voor verkeersopvoeding, gezondheid, relaties en seksualiteit en voeding. In de week tegen pesten en de respectweek worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Verder proberen we leerlingen te betrekken bij de verschillende processen in de school. Zo heeft elk team zijn leerlingenpanel en is vorig jaar de leerlingenraad nieuw leven ingeblazen. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 15

Geldelijke bijdragen Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (artikel 27a lid 2 van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met de hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten. De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling de voorgeschreven boeken ter beschikking. Naar aanleiding van de discussie rondom de ‘gratis’ schoolboeken is binnen OMO afgesproken om hierbij geen borgregelingen te hanteren. Als vanuit de school atlassen, woordenboeken, laptops, gymkleding, gereedschap, werkkleding, rekenmachines, verbruiksmaterialen, proefwerkpapier, etc. beschikbaar worden gesteld aan leerlingen, maar daarvoor wel een bijdrage wordt gevraagd, is deze bijdrage vrijwillig. Ouders kunnen voor de aanschaf van materialen kiezen bij welke leverancier zij deze aanvullende materialen willen aanschaffen. Voor de begeleiding van topsportleerlingen wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. In het vademecum, dat wordt uitgereikt aan de ouders van topsportleerlingen, is te lezen hoe hoog deze bijdrage is. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 16

Excursie overzicht Wanneer gaan de leerlingen weg op excursie, een schoolreisje of kamp? En waar gaan ze heen, met welk doel en tegen welke kosten? Hieronder vind je een overzicht van alle excursies van het schooljaar. De werkelijke kosten kunnen iets afwijken van de hieronder vermelde bedragen. klas 1 1 excursie Brugklaskamp Leiden prijs opmerking/ toelichting € 65,00 Kennismaken, het bevorderen van een positieve groepsvorming en een goed leerklimaat. € 25,00 In het kader van het project Bewegen en gezondheid bezoeken de leerlingen het museum Corpus in Leiden. Leerlingen doen op een speelse manier kennis op over het functioneren van het menselijk lichaam en over het belang van veel bewegen, verantwoord eten en gezond leven. 1 Excursie 's-Hertogenbosch € 7,50 Deze eendaagse excursie maakt deel uit van het programma kunst beeldend in de onderbouw. De bezoeken aan het museum worden in de lessen voorbereid en nabesproken. Tijdens de excursie zelf vindt er een actieve workshop plaats. 1 1 VWO talent 2 VMBO-T Schoolreis Efteling Excursie Xanten Excursie Oss € 27,50 Afscheid nemen van de brugklas. € 25,00 Tijdens de excursieweek bezoeken de talent brugklassen het archeologisch themapark. € 35,00 Leerlingen draaien het project bijzondere en speciale sporten in de wereld. Op deze manier leren leerlingen sporten en gebruiken van eigen en andere culturen kennen. Als afsluiting van dit project hebben we een speciale dag waarin leerlingen kennis maken met Karten. Als afkoeling nemen we een duik in het zwembad. 2 HAVO en 2 VWO 2 HAVO Excursie Rotterdam € 27,50 Aansluitend op het project uitvoeren van opdrachten in de stad. Excursie Hilversum € 32,50 In leerjaar 2 maken leerlingen in periode 3 een (digitale) krant. Hierin verwerken ze de kennis en vaardigheden die ze in leerjaar 1 en 2 hebben opgedaan over tekstsoorten, schrijven en spreken. Deze lessenserie willen we graag afsluiten met een bezoek aan Beeld en geluid in Hilversum. Het bezoek aan Beeld en Geluid in Hilversum heeft twee hoofddoelen: De leerlingen in een passende omgeving laten ervaren hoe Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 17

klas excursie prijs opmerking/ toelichting nieuws wordt gemaakt en leerlingen diepgaander laten nadenken over nieuws en over hun eigen media-gebruik. 3 VMBO-T Excursie Den Haag € 50,00 In de projectweek wordt het thema democratie behandeld. Leerlingen richten een politieke partij op en geven hun standpunten weer. Vervolgens gaan leerlingen met elkaar in debat. Per klas worden een groepje geselecteerd en deze gaan debatteren tegen de geselecteerden van de andere klassen. Als afsluiting brengen we een bezoek aan Den Haag waar we o.a. een bezoek brengen aan de tweede kamer. We sluiten af op het strand in Scheveningen. 3 HAVO en 3 VWO Excursie Eifel - Ardennen € 210,00 Leerlingen aan de hand van een lesgebonden vakoverstijgend project eerder verworven vaardigheden, competenties en eigen inbreng laten toepassen en ervaren op locatie aan de hand van een gevarieerd programma. Van de leerlingen wordt aan de samenstelling van het programma een grote participatie verwacht. 3 HAVO en 3 VWO Excursie 's-Hertogenbosch - Als vervolg op de kunstexcursie in de brugklas, leren de leerlingen naar kunst kijken, kunst ervaren, over kunst spreken, kunst begrijpen. Ter voorbereiding op de bovenbouw en ter ondersteuning van het 'project kiezen' helpt deze excursie leerlingen bij een goed overwogen keuze voor het kunstvak. Het bezoek aan het Noord-Brabants Museum wordt in de lessen voorbereid en nabesproken. 4 VMBO-T Introductiekamp € 175,00 Het bevorderen van een positieve groepsvorming d.m.v. uitdagende activiteiten. De onderdelen staan in het teken van samenwerking en grensverleggende activiteiten. 4 VMBO-T kunst Museum De Pont Tilburg € 25,00 Alleen de leerlingen die het kunstvak volgen brengen een bezoek aan het museum DE PONT in Tilburg. Het museum biedt voor deze doelgroep diverse activiteiten aan die aansluiten bij hun examenprogramma. 4 HAVO Introductiekamp Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 € 135,00 In de bovenbouw zit een leerling steeds in verschillende klassen met steeds verschillende 18

klas excursie prijs opmerking/ toelichting leerlingen. Zeker gezien de instroom van vmbo-t 4, vwo-3, doubleurs, vwo-4 en havo 3 leerlingen is het belangrijk dat de leerlingen elkaar goed leren kennen. We gaan door middel van uitdagende opdrachten werken aan positieve groepsvorming. Samenwerken en elkaar leren kennen staat hierbij centraal. 4 HAVO en 45 VWO KUBV-KUMU Excursie Amsterdam € 28,50 Het programma van de gekozen musea sluit aan op de doorgaande leerlijn voor kunst- en cultuureducatie en heeft betrekking op de examenstof. Leerlingen werken aan gerichte opdrachten (inclusief workshop) die in de reguliere lessen worden voorbereid en tijdens het museumbezoek worden uitgevoerd. De resultaten worden geëvalueerd en beoordeeld. Er wordt een bezoek gebracht aan het Paleis op de Dam, het Rembrandthuis en het Moco Museum. 4 VWO Excursie Planetarium Asten 4 VWO 4 VWO Excursie Radbouduniversiteit Werkweek Schiermonnikoog € 13,00 Veldwerkexcursie ANW naar Sterrenwacht Jan Paagman in Asten. Dit hoort bij de ANW-module heelal en maakt onderdeel uit van het PTApracticum. € 10,00 Oriënteren op studie en beroep door een bezoek aan de universiteit in Nijmegen. € 225,00 In praktijk brengen van de vakvaardigheden onderzoeken, ontdekken, ontwerpen, problemen oplossen en verbanden leggen. De opdrachten zijn opgenomen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) bij de verschillende examenvakken. 4 VWO Excursie ASML Veldhoven 5 VWO Excursie Lille (Frankrijk) € 13,00 Veldwerkexcursie ANW naar ASML & Night of the Nerds in Veldhoven & Eindhoven en hoort bij de ANW-module ontwerpen & produceren en maakt onderdeel uit van het PTA-practicum. € 90,00 De leerlingen maken kennis met de stad Lille en gaan ter plekke ook opdrachten uitvoeren in het kader van het project Academische vaardigheden. De nadruk zal liggen op de vakken FA, AK, EN en WA/WB. Dit zal o.a. inhouden dat er straatinterviews gehouden worden met Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 19

klas excursie prijs opmerking/ toelichting bewoners (FA) en opdrachten zullen zijn m.b.t. AK en WA/WB. De tweede dag wordt besteed in Ieper waar de poetry of War aan bod komt uit WO1. 6 VWO KUBV-KUMU Excursie Amsterdam € 23,00 Trainen van vaardigheden op locatie ter voorbereiding van het CE Kunst Algemeen. De dag staat in het teken van de Klassieken, de Hofcultuur en de Burgerlijke cultuur. Er wordt een bezoek gebracht aan het Paleis op de Dam en het Rijksmuseum. 4 5 HAVO 4 5 6 VWO Uitwisseling Barntrup (Duitsland) € 250,00 Vergroten interculturele competenties, versterken spreek, lees en luistervaardigheid Duits. Leerlingen van het Gymnasium Barntrup bezoeken onze school en verblijven in gastgezinnen. Ze worden gekoppeld aan een selectie leerlingen die Duits volgen in 4havo/vwo. Het verblijf zal deels in het weekend zijn en de leerlingen draaien ook twee dagen mee op onze school. Fase 1 is in 4vwo. Onze (Goethe) Duits leerlingen bezoeken in fase 2 hun partnerleerlingen in Barntrup en verblijven daar in gastgezinnen. Ook nu zal het project in het weekend starten. Wij volgen 2 dagen onderwijs op de Duitse school fase 2 is in 5vwo. 2e klassen Blazers Uitwisseling Trier € 125,00 Samenspelen met een orkest uit een ander land, spreken in een andere taal en ervaren van cultuur-verschillen. De leerlingen overnachten in een jeugdherberg en kunnen inhoudelijk wat meer van de stad leren, waarbij ook lesstof uit de vakken geschiedenis en Duits aan bod zal komen. De klas uit Trier zal vervolgens ook naar ons komen. 3e klassen Blazers Projectbestemming € 300,00 Samenspelen met een orkest uit een ander land, spreken in een andere taal en ervaren van cultuurverschillen door het verblijf in de gastgezinnen. Musicalgroep Musicalreis € 240,00 De musicalgroep zal een theater bezoeken waar de voorstelling gespeeld wordt die het komend jaar ook op het Rodenborch-College op het programma staat. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 20

Stichting Leergeld Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De stichting Leergeld wil deze jongeren mee laten doen. Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren ontwikkelen teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Voor kinderen die naar de eerste klas gaan van het voortgezet onderwijs, kent Stichting Leergeld ’sHertogenbosch een fietsregeling. Als een gezin niet in aanmerking komt voor een computer via de gemeente, dan kan ook daarvoor een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld. Via Stichting Leergeld kan bij het Jeugd Sport Fonds (JSF) de contributie van een sportclub, en eventuele sportbenodigdheden worden aangevraagd. Via Stichting Leergeld kan bij het Jeugd Cultuur Fonds (JCF) het lesgeld voor muziek of ballet of een andere creatieve bezigheid worden aangevraagd. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten komt een medewerker van de stichting thuis op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zij een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van deze stichting (www. leergeld.nl). Beleid inzake sponsoring Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl. Verzekeringen De school heeft een verzekeringspakket voor de leerlingen, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een schoolongevallenverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, met inbegrip van de leerlingen en zij die voor de school actief zijn (zoals personeel en vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril enz.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 21

Reisverzekering Er is een doorlopende schoolgroepsreisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de schooladministratie. Indien ouders de dekking van deze verzekering onvoldoende vinden, verzekeren zij hun kinderen op eigen initiatief bij. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering. De uitgebreide voorwaarden van deze verzekeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de administratie van de school. Privacy en AVG De school handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. • Het Rodenborch-College gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. • Het Rodenborch-College verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn. • Het Rodenborch-College verwerkt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden. • Het Rodenborch-College bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. • Het Rodenborch-College neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl . Het Rodenborch-College past de volgende richtlijnen toe v.w.b. het gebruik van beeldmateriaal. Toestemming beeldmateriaal Met de Autoriteit Persoonsgegevens is het onderstaande afgestemd: • Éénmalig toestemming vragen De school hoeft slechts éénmalig (liefst bij aanvang van de schoolperiode) toestemming te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal. Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 22

• Informatie over intrekken gegeven toestemming Periodiek refereert de school, via de schoolgids, op de website en via e-mail, aan de mogelijkheid om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan op elk gewenst moment worden aangegeven door een mail met de naam van de leerling en het leerling nummer te sturen naar administratie@rodenborch.nl. • Per activiteit toestemming vragen Tijdens de schoolperiode zullen specifieke situaties plaatsvinden waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn: - schoolreisjes; - (examen)feesten; - deelname aan presentaties; - vervaardigen jaarboek. Geen toestemming is vereist voor …. Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen). De FG-contactpersoon binnen onze school is Roland Littooij. Overzicht leden Raad van Advies, MR en Oudervereniging Raad van Advies dhr. prof. dr. D. van den Berg; dhr. G. Becker; dhr. H. Derks; dhr. M. Hemmes; dhr. A. van der Steen Medezeggenschapsraad - Namens de ouders dhr. F. van der Nieuwendijk, mw. M. Weise - Namens de docenten dhr. René van der Drift; mw. Mariëlle Griffioen; mw. Marlie Gompelman; dhr. Luuk Moseman; dhr. Ton Rennen - Namens het onderwijs ondersteunend personeel mw. Corine van Schijndel-Aalbers - Namens de leerlingen Jippe van der Heijden; Guus Philips; Loet Stokman en Kiki Ritmeijer Oudervereniging mw. M. van Houtert, voorzitter; dhr. H. Mulder, secretaris; dhr. T. van den Heuvel, penningmeester; mw. I. Aarninkhof; dhr. N. van Egmond; mw. M. van den Hoek; mw. T. Marks; dhr. P. Molle; mw. E. Quant; dhr. K. Vermeulen e-mail oudervereniging: oudervereniging@rodenborch.nl Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 23

Sociaal verpleegkundige Mw. D. de Vaan d.de.vaan@ggdhvb.nl Leerplichtzaken Mw. B. Broeren Ambulant begeleiders Mw. B. de Groot Mw. A. van Heeswijk Mw. A. Dankers b.broeren@s-hertogenbosch.nl b.degroot@ssoz.nl aheeswijk@onderwijskoraalgroep.nl a.dankers@mytylschool-gabriel.nl Contact Voor inlichtingen en het telefonisch bereiken van medewerkers, kunt u contact opnemen met onze school via de receptie, telefoonnummer 073-521 90 46 (receptie@rodenborch.nl). Overzicht medewerkers Rodenborch-College Schoolleiding ijm drs. Marjo van IJzendoorn MME mnr drs. René van de Meerendonk MME Teamleiders aln enb grr Niels van Alebeek Bart Engbers René van Gerven tlm drs. Marcel van den Tillaart Leerlingcoördinatoren aar akf btt bzs brf slh vrc 0900-4636443 06-11355139 m.v.ijzendoorn@rodenborch.nl rector r.v.d.meerendonk@rodenborch.nl conrector n.v.alebeek@rodenborch.nl b.engbers@rodenborch.nl r.v.gerven@rodenborch.nl m.v.d.tillaart@rodenborch.nl topsport vmbo-t2, vmbo-t3, vmbo-t4 leerjaar 1, 2 havo en 2 vwo leerjaar 3, 4, en 5 havo en leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo René van der Aa Floor van den Akker Theo Baten Salima Bezbiz Frank Brouwers Harrie Sloots Cobijn Verhoeven Decanen brf osp Frank Brouwers Paul van Ostaijen Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 r.v.d.aa@rodenborch.nl f.v.d.akker@rodenborch.nl t.baten@rodenborch.nl s.bezbiz@rodenborch.nl f.brouwers@rodenborch.nl h.sloots@rodenborch.nl c.verhoeven@rodenborch.nl f.brouwers@rodenborch.nl p.v.ostaijen@rodenborch.nl topsport leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 3 havo en 3 vwo leerjaar 1 leerjaar 4, 5, en 6 vwo leerjaar 4 en 5 havo topsport leerjaar 4, 5 en 6 leerjaar 2 havo en 2 vwo havo, vwo vmbo-t 24

Remedial teachers dmm Marjan Daamen-Reith snd Talentcoach btt m.daamen@rodenborch.nl drs. Dimphy van de Sande-Kessels d.v.d.sande@rodenborch.nl Theo Baten Vertrouwenspersonen grr Zorgcoördinator wnt René van Gerven wrm Mieke van Woerkom Thérèse Weinberg Secretaris examens hve Eric van den Heuvel Onderwijs ondersteunend personeel brp bnp Paul van Berkel Piet Bongers clm ing. Maarten van Caldenberg Ellen van Dongen-Zadora Ingrid Groeneveld Joost Gruijters dne dri grj hnm Moniek van Heijningen lkd ltr lwr nsr plh scc scj Rik van Leeuwen Rita van Nistelrooij Hetty Plaum-Westelaken psw Wilma Passchier rkc Coen Rijken Corine van Schijndel-Aalbers Jan van Schijndel shm Mohammad Sheikhi snw Wilma van Son vla vrt wnt Anita de Veld-Mommersteeg Ton Vermeer Thérèse Weinberg Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 Désirée van Lokven-Spaenij Roland Littooij t.baten@rodenborch.nl r.v.gerven@rodenborch.nl m.v.woerkom@rodenborch.nl t.weinberg@rodenborch.nl e.v.d.heuvel@rodenborch.nl p.v.berkel@rodenborch.nl p.bongers@rodenborch.nl conciërge roostermaker m.v.caldenberg@rodenborch.nl roostermaker e.v.dongen@rodenborch.nl i.groeneveld@rodenborch.nl j.gruijters@rodenborch.nl conciërge studiecoach m.v.heijningen@rodenborch.nl d.v.lokven@rodenborch.nl r.littooij@rodenborch.nl r.v.leeuwen@rodenborch.nl r.v.nistelrooij@rodenborch.nl h.plaum@rodenborch.nl w.passchier@rodenborch.nl c.rijken@rodenborch.nl c.v.schijndel@rodenborch.nl j.v.schijndel@rodenborch.nl m.sheikhi@rodenborch.nl w.v.son@rodenborch.nl a.d.veld@rodenborch.nl t.vermeer@rodenborch.nl t.weinberg@rodenborch.nl technisch onderwijsassistent studiecoach receptioniste, telefoniste manager bedrijfsvoering beleidsmedewerker, financiële administratie algemeen medewerker receptioniste, telefoniste technisch onderwijsassistent technisch onderwijsassistent medewerkster secretariaat, financiële administratie studiehuisbeheerder, verzuimcoördinator assistent medewerkster leerlingenadministratie medewerkster leerlingenadministratie technisch medewerker zorgcoördinator 25

Docenten aar arc aka akf alt brk bwl bnp bsf brj brl bkh brb brf clr clb crs cke René van der Aa Christa Aarts Astrid van Aken Floor van den Akker Tim van Alebeek bkm Mirjam Beekmans brc Ciska Breevoort Koen Berendsen brm Mark van den Berg bzs Salima Bezbiz Lianne de Bie-Wingens Piet Bongers Frank van den Bosch Jorn van den Braak Lisanne van den Broek Henri Broekhuis Bart van Broekhoven Frank Brouwers Roel van Caulil Belgin Ḉelik crm Merel Coenraad Sarah Cornelissen-de Potter Emmy van Cuijk dmm Marjan Daamen-Reith dnm Maudy van Dongen dnp Pim van Dongen drs drr ele elb enb frv gmr Suzanne van DoornmalenErkelens René van der Drift M. Ed. ekm Mart van Eijk elm Marscha Ellens Eline Elsten Bas van den Elzen Steven Einmahl Vanya Fronik gmt Marloes van Gemert Regina van Gemert gtm Mieke Geurts Robin Graus r.v.d.aa@rodenborch.nl c.aarts@rodenborch.nl a.v.aken@rodenborch.nl f.v.d.akker@rodenborch.nl t.v.alebeek@rodenborch.nl m.beekmans@rodenborch.nl c.breevoort@rodenborch.nl k.berendsen@rodenborch.nl m.v.d.berg@rodenborch.nl s.bezbiz@rodenborch.nl l.d.bie@rodenborch.nl p.bongers@rodenborch.nl f.v.d.bosch@rodenborch.nl j.v.d.braak@rodenborch.nl l.v.d.broek@rodenborch.nl h.broekhuis@rodenborch.nl techniek, talent skills natuurkunde Nederlands geschiedenis geschiedenis geschiedenis biologie aardrijkskunde biologie, natuurkunde Frans Frans wiskunde Duits lichamelijke opvoeding Nederlands Duits b.v.broekhoven@rodenborch.nl aardrijkskunde f.brouwers@rodenborch.nl r.v.caulil@rodenborch.nl biologie b.celik@rodenborch.nl m.coenraad@rodenborch.nl s.cornelissen@rodenborch.nl e.v.cuijk@rodenborch.nl m.daamen@rodenborch.nl m.v.dongen@rodenborch.nl p.v.dongen@rodenborch.nl r.v.d.drift@rodenborch.nl m.v.eijk@rodenborch.nl m.ellens@rodenborch.nl e.elsten@rodenborch.nl b.v.d.elzen@rodenborch.nl s.einmahl@rodenborch.nl v.fronik@rodenborch.nl m.v.gemert@rodenborch.nl r.v.gemert@rodenborch.nl m.geurts@rodenborch.nl gmm drs. Marlie Gompelman-van Esch m.gompelman@rodenborch.nl gsm Marjolein Graste gsr m.graste@rodenborch.nl r.graus@rodenborch.nl grm Marielle Griffioen Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 m.griffioen@rodenborch.nl natuurkunde scheikunde culturele en kunstzinnige vorming, kunst en cultuur geschiedenis Frans Nederlands lichamelijke opvoeding wiskunde s.v.doornmalen@rodenborch.nl Engels Nederlands Nederlands Frans beeldende vorming lichamelijke opvoeding geschiedenis techniek wiskunde economie lichamelijke opvoeding levensbeschouwing Duits wiskunde Engels 26

hmt hrf hsj hrl hdl hsn hry hve hfr hls hmd hld hrg jnn kss kst knb ktt kph lmg lmi lns lnr lji lnh mrl mtk mop msl nws odn osp ovs pwi pli pra prp drs. Ton Hamers MMO Floor Harmsen ir. Joop van Hassel Loes Heerkens drs. Lukas van der Heijde hdm drs. Marian van der Heijdenvan Namen Nienke Heijstek Yvonne Herrings Eric van den Heuvel Renée Hoeffnagel Med Sander Hölscher drs. Debby Hooijmans Donna van der Hulst Geert Hurenkamp Nora Janssen Stijn Kessens Teun Kessens Bas Koning Thomas van Koot Hans Kuijpers ir. Gérard Lambooij Ingrid Lamers Susanne Landzaat Robert-Jan Lantaff Inge van Looij Henni van Loon MSC Linda Markus mfm Mohamed el Meftah mjm Madelon de Meijer Koen Metselaar drs. Pieter de Mooij Luuk Moseman nlm Mirjam Nelis nnc Colette van Nunen t.hamers@rodenborch.nl f.harmsen@rodenborch.nl j.v.hassel@rodenborch.nl l.heerkens@rodenborch.nl l.v.d.heijde@rodenborch.nl m.v.d.heijden@rodenborch.nl n.heijstek@rodenborch.nl y.herrings@rodenborch.nl e.v.d.heuvel@rodenborch.nl r.hoeffnagel@rodenborch.nl s.holscher@rodenborch.nl d.hooijmans@rodenborch.nl d.v.d.hulst@rodenborch.nl g.hurenkamp@rodenborch.nl n.janssen@rodenborch.nl s.kessens@rodenborch.nl t.kessens@rodenborch.nl b.koning@rodenborch.nl t.v.koot@rodenborch.nl h.kuijpers@rodenborch.nl g.lambooij@rodenborch.nl i.lamers@rodenborch.nl s.landzaat@rodenborch.nl r.lantaff@rodenborch.nl i.v.looij@rodenborch.nl h.v.loon@rodenborch.nl l.markus@rodenborch.nl m.e.meftah@rodenborch.nl m.d.meijer@rodenborch.nl k.metselaar@rodenborch.nl p.d.mooij@rodenborch.nl l.moseman@rodenborch.nl m.nelis@rodenborch.nl c.v.nunen@rodenborch.nl Isabel Paauwe ir. Irene Pullens-van Gurp n.oudshoorn@rodenborch.nl p.v.ostaijen@rodenborch.nl s.overkempe@rodenborch.nl i.paauwe@rodenborch.nl i.pullens@rodenborch.nl p.pardoel@rodenborch.nl wiskunde lichamelijke opvoeding natuurkunde Nederlands levensbeschouwing economie Engels biologie aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen wiskunde wiskunde biologie Nederlands scheikunde Engels geschiedenis lichamelijke opvoeding aardrijkskunde muziek techniek scheikunde biologie lichamelijke opvoeding Engels biologie economie, management & organisatie Nederlands economie geschiedenis Nederlands geschiedenis economie kunst algemeen Nederlands Sandra van den Nieuwenhuijzen s.v.d.nieuwenhuijzen@rodenborch.nl Nederlands Noortje Oudshoorn Paul van Ostaijen Sarah Overkempe Engels Annoesjka van Peursem-Verhelst a.v.peursem@rodenborch.nl Paul Pardoel Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 Nederlands natuurkunde wiskunde wiskunde 27 beeldende vorming economie

rnt rjl rnr rsb rtl snd stg shn slh stc Tom Rennen Loes van Rooij René van Roon Benjamin van Rosmalen Loes de Ruiter drs. Gerty Satijn Noor Schellekens Harrie Sloots slm Marius Smallegoor Charlotte Soetens spa stn spn std sto stm tsa tng ths ude vlr vrs vrc vrl vrr vri vtl wld Annebel van Spanjersberg Nicoline Speet Niek Spooren Daan van der Steen Olav Steijger drs. Monique Streutjes sww Willem Swinkels Anja Tensen Giny Teunissen Sanne ten Thije Erwin Udo Roland de Valk vgm Marijke van Veghel vlf Femke Veldhoen Senne Verbeeck Cobijn Verhoeven Lucas Verhoeven Rene Vermaes Ilse Verrijth Loes de Veth Djino Willemsen wrm Mieke van Woerkom znb zll Bastiaan van Zanten Loes van Zijl zdg zwa Garry Zuidland zwm Marion Zwanenberg-Neefs Anne Zweers t.rennen@rodenborch.nl l.v.rooij@rodenborch.nl r.v.roon@rodenborch.nl b.v.rosmalen@rodenborch.nl l.d.ruiter@rodenborch.nl drs. Dimphy van de Sande-Kessels d.v.d.sande@rodenborch.nl g.satijn@rodenborch.nl nc.schellekens@rodenborch.nl h.sloots@rodenborch.nl m.smallegoor@rodenborch.nl c.soetens@rodenborch.nl aardrijkskunde Nederlands Engels Frans Nederlands Duits Frans wiskunde lichamelijke opvoeding, talent skills wiskunde Duits a.v.spanjersberg@rodenborch.nl geschiedenis n.speet@rodenborch.nl n.spooren@rodenborch.nl d.v.d.steen@rodenborch.nl o.steijger@rodenborch.nl m.streutjes@rodenborch.nl w.swinkels@rodenborch.nl a.tensen@rodenborch.nl g.teunissen@rodenborch.nl biologie biologie lichamelijke opvoeding wiskunde Duits aardrijkskunde Engels beeldende vorming, culturele en kunstzinnige vorming s.t.thije@rodenborch.nl e.udo@rodenborch.nl r.d.valk@rodenborch.nl m.v.veghel@rodenborch.nl f.veldhoen@rodenborch.nl s.verbeeck@rodenborch.nl c.verhoeven@rodenborch.nl l.verhoeven@rodenborch.nl r.vermaes@rodenborch.nl i.verrijth@rodenborch.nl l.d.veth@rodenborch.nl d.willemsen@rodenborch.nl m.v.woerkom@rodenborch.nl b.v.zanten@rodenborch.nl l.v.zijl@rodenborch.nl g.zuidland@rodenborch.nl natuurkunde economie wiskunde levensbeschouwing wiskunde geschiedenis Frans, talent skills wiskunde muziek beeldende vorming Engels Duits lichamelijke opvoeding maatschappijleer Engels levensbeschouwing m.zwanenberg@rodenborch.nl muziek a.zweers@rodenborch.nl Engels Schoolgids Rodenborch-College 2019-2020 28

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication