104

duurzaamheid Duurzame visvangst is vangst waarbij er niet meer vis wordt gevangen dan de populati e doormiddel van eigen groei kan compenseren. Zodoende blijft de visstand op peil, hetgeen belangrijk is om de bron van vis voor de toekomst veilig te stellen. Daarnaast houdt duurzame vangst in dat het vissen geen negati eve eff ecten heeft op het ecosysteem. Zaken als nevenvangst of schade aan koraal zijn te voorkomen door gebruik te maken van slimme vistechnieken. Als vangst geheel duurzaam geschiedt zijn er verschillende keurmerken te verkrijgen waarmee een bedrijfsfi losofi e van maatschappelijk verantwoorde ondernemers kan worden uitgedragen. Het MSC-keurmerk (Marine Stewardship Council) is hiervan het bekendste voorbeeld. Op de Europese markt is hiervoor een hogere prijs te vragen waardoor een bedrijf als Dayseaday kansen ziet. msc-gekeurde vis verkoopt dayseaday voornamelijk in noord-europa Het aandeel duurzame vis met het MSC-keurmerk dat Dayseaday verhandelt is nu zo’n 10% van haar totaal. Aangezien de vissoorten in Papua Barat bij verkoop in Europa de duurdere soorten vormen ziet Dayseaday kans om op dit gebied MSC-gekeurde vis te verhandelen. MSC-gekeurde vis verkoopt Dayseaday met name in de Scandinavische landen, Nederland, Groot-Britt annië, Duitsland en Frankrijk. Wanneer Dayseaday acti ef zou worden in Papua Barat ziet zij een mengvorm voor zich van MSC-gekeurde vis en normale vangst. Alle vis die naar Europa geïmporteerd wordt moet overigens EU-gecerti fi ceerd zijn, oft ewel voldoen aan de door de EU gestelde voorwaarden voor kwaliteit. Het verkrijgen van een MSC-certi fi caat is het doel waar naartoe gewerkt zou moeten worden in de samenwerking tussen de Nederlandse importeur en de Indonesische visvanger en verwerker. Het verkrijgen van een MSC-certi fi caat kost echter ti jd en geld waardoor er met realisme gekeken moet worden naar de termijn waarop dit kan worden bereikt. Tevens zal er rekening mee moeten worden gehouden dat er een kans bestaat dat het niet rendabel is om álle gevangen en verhandelde vis MSC-gekeurd te krijgen. Desalniett emin is het vangen en verhandelen van MSC-gekeurde vis het streven. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 102 Om te voorkomen dat de huidige manier van visvangst schade toebrengt aan het ecosysteem of de visstand is samenwerking mogelijk met de lokale afdeling van het WNF in Papua Barat. Het WNF heeft een eigen kantoor in Manokwari en focust in Papua Barat op mariti eme ecosystemen. Ze heeft hulp aangeboden in de vorm van kennis (best practi ces) en biedt de mogelijkheid om controles uit te voeren op de visvangbedrijven. Samenwerking met de SDSP Als sti chti ng streeft de SDSP de ontwikkeling van een duurzame samenleving in Papua Barat na. Dit doet zij op verschillende manieren, een hiervan is het proacti ef benaderen van Nederlandse bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn om op een maatschappelijk verantwoorde wijze in Papua Barat te ondernemen. De SDSP zoekt partners in Papua Barat, legt contact en slaat zo de brug tussen Nederland en Papua Barat. Ze faciliteert het proces waardoor ondernemers elkaar kunnen versterken en er een win-winsituati e ontstaat. De SDSP zet zich in voor het welzijn van de bevolking in Papua Barat en het behoud van de kwaliteit van de natuur. Sedert twinti g jaar is zij middels uiteenlopende projecten op deze gebieden acti ef. Samenwerking is bijvoorbeeld mogelijk met bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uiti ng willen laten komen in sociale projecten. De SDSP zou een rol kunnen nemen bij de uitvoering van deze projecten.

105 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication