105

4.2 cacao in ransiki Een verwaarloosde plantage wacht op een investeerder Cacaoplantage Ransiki In de gemeente Manokwari Selatan ligt nabij de hoofdstad Ransiki een verwaarloosde cacaoplantage. Van de jaren tachti g tot in de jaren negenti g was hier het bedrijf PT Cokran (Coklat Ransiki) acti ef met het verbouwen van cacao. In de jaren negenti g is de operati e van de plantage overgegaan in handen van het bedrijf PT Aspram, dat niet lang daarna in de fi nanciële problemen kwam. De cacaoplantage ging bankroet en liet onbetaalde lonen en schulden na. Cacaoplantage PT Cokran Ransiki Manokwari Selatan De cacaobomen zijn overgebleven en brengen nog alti jd cacaobonen voort. Van de 1.200 hectare tellende plantage is het merendeel, zo’n 800 hectare, na het einde van de bedrijfsacti viteiten overgegaan in handen van de lokale bevolking die er nu op kleine schaal cacao oogst. De overige 400 hectare staat nog onder beheer van PT Aspram77 . fig. 4.2 Nu is de cacao-opbrengst gering aangezien de plaatselijke bevolking op kleine schaal opereert en niet voldoende kennis heeft over ziektebestrijding en verbouwmethoden om de oogst te maximaliseren. Daarnaast vindt ook nauwelijks verdere verwerking zoals fermentati e plaats en worden zaden direct in de zon te drogen gelegd. Als gevolg is de cacao van een mindere kwaliteit en krijgen de lokale boeren een lagere prijs. Vervolgens koopt een Makassaarse opkoper de bonen op. De lokale bevolking zegt hiervoor een prijs te krijgen van 15.000-30.000 roepia (1-2 euro) per kilo. Mondiale prijsontwikkeling cacaobonen In de jaren negenti g bevond de wereldmarktprijs van cacaobonen zich in een dal. Daar hebben desti jds de bedrijven PT Cokran en PT Aspram de fi nanciële gevolgen van ondervonden. Sinds het begin van dit millennium is de prijs voor cacaobonen echter aan het sti jgen. de gemeente manokwari selatan richt zich op het revitaliseren van de cacaosector De prijssti jging is het gevolg van een wereldwijd toenemende vraag naar chocolade. Dit is met name vanwege de welvaartsgroei in landen zoals China, maar ook in Indonesië zelf sti jgt de vraag naar chocolade. De producti e van cacao blijft hierbij achter waardoor de prijs sti jgt. Ook heeft politi eke onrust in West-Afrika, waar 70% van de cacao ter wereld wordt verbouwd invloed gehad op de prijs. Het vergroten van de producti e van cacao blijkt lasti g vanwege de kleine schaal waarop cacao verbouwd wordt, 90% van de producti e wordt verzorgd door kleine zelfstandige boeren en het beroep wordt door jonge generati es minder aantrekkelijk gevonden. Daarnaast hebben cacaobomen enkele jaren nodig om vruchtrijp te worden waardoor een snelle vergroti ng van de producti ecapaciteit wordt bemoeilijkt78 . 103 Investeringskansen De gemeente Manokwari Selatan bestaat sinds 2012 en zoekt naar mogelijkheden om haar nieuwe gemeente economisch te ontwikkelen. Zij richt zich hiervoor op het revitaliseren van de verbouw van cacao in de regio. Het gemeentebestuur is daarom onlangs op bezoek geweest bij het kantoor van PT Aspram te Jakarta om te peilen hoe dit bedrijf staat tegenover het revitaliseren van de plantage bij Ransiki. PT Aspram, bij monde van meneer Syafei, blijkt geïnteresseerd. Ook de lokale bevolking bleek positi ef te staan tegenover de terugkeer van een cacaobedrijf naar Ransiki77 .

106 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication