106

Ontwikkeling wereldmarktprijs cacao Wanneer er wordt samengewerkt met lokale cacaoboeren is het van belang dat deze boeren de juiste middelen en training krijgen om tot een zo hoog mogelijke oogst te komen, hetgeen goed is voor zowel de Nederlandse afnemer als de boer. Door het voorzien van kennis en middelen kan het Nederlandse bedrijf zelf sturing geven aan de manier waarop cacaobonen worden verbouwd. Dit is van belang bij het vervullen van de wens om op een duurzame wijze cacao te telen. Duurzaamheid fig. 4.3 De algemene verwachti ng is dat de vraag naar cacao de komende jaren verder zal sti jgen. Om de producti ecapaciteit te vergroten zou er in de wereld een tendens kunnen ontstaan naar meer private investeringen voor een meer bedrijfsmati ge en grootschalige aanpak, waardoor de prijs zou kunnen dalen. Op de korte termijn is het echter waarschijnlijk dat de prijs zal blijven sti jgen. Op de langere termijn, zo’n 13 jaar vooruitkijkend, is de verwachti ng van de Wereldbank dat de prijs zal stabiliseren en vervolgens enigszins zal dalen79,80 . Nederland Amsterdam kent de grootste cacaohaven ter wereld. Jaarlijks wordt ruim een zesde deel van de totale mondiale cacaoproducti e verscheept via de Amsterdamse haven. Van oudsher kent de omgeving van Amsterdam, met name de Zaanstreek, een aanzienlijke chocolade-industrie81 . Samenwerking tussen ondernemers uit Nederland en Papua Barat op het gebied van cacao ligt dus voor de hand. Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar waarop samenwerking kan plaatsvinden. Zo kan een Nederlands bedrijf zelf in Papua Barat ondernemen of zich als importeur en chocolademaker verbinden aan een partner in Papua Barat. Deze partner zou een bedrijf kunnen zijn zoals PT Aspram mocht zij in de toekomst weer acti ef worden, een coöperati e van lokale cacaoboeren, of een nieuw op te zett en bedrijf. Wat duurzaamheid betreft lopen er op het gebied van cacao reeds verschillende initi ati even. Er zijn keurmerken voor duurzaamheid waarvan UTZ, Fairtrade en Rainforest Alliance de bekendste zijn. Allen hebben zij als kern dat cacaoproducti e op een duurzame wijze moet geschieden waarbij zorg wordt gedragen voor mens en milieu. Hierbij verschillen de accenten, Fairtrade richt zich vooral op kleinere boeren en een eerlijke prijs, Rainforest Alliance zet zich hoofdzakelijk in voor het regenwoud en UTZ focust op transparanti e en het ontwikkelen van minimum standaarden voor de gehele producti eketen. nederland kent een aanzienelijke cacaoverwerkende sector dus ligt samenwerking met papua barat voor de hand Het uitgangspunt is om cacao te verbouwen volgens de voorwaardes van een van deze keurmerken. In overleg met uiteindelijke partners kan worden besloten aan welk keurmerk men zich wil verbinden. Cacao op duurzame wijze verbouwen is goed mogelijk. Zo leent cacaoteelt zich voor agrobosbouw. Een cacaoboom heeft geen behoeft e aan volle zon waardoor het geen monocultuur hoeft te zijn. Een mengvorm met 50% cacaobomen en 50% overige bomen is een manier om biodiversiteit op peil te houden. Daarnaast is het met de huidige wereldmarktprijzen mogelijk om lokale boeren een eerlijke prijs te bieden. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 104

107 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication