11

inleiding Rapport De ontwikkelingen in de Indonesische provincie Papua Barat zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Lange ti jd lag dit gebied in relati eve afsluiti ng van de buitenwereld aan de rand van de Indonesische economie en kon zij op weinig interesse rekenen vanuit de Indonesische overheid in Jakarta. Daarin is recentelijk sterke verandering gekomen. De Indonesische overheid ziet grote economische kansen in Papua Barat en heeft het gebied geopend voor buitenlandse investeerders, om zodoende kapitaal aan te trekken waarmee deze kansen kunnen worden benut. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de investeringen en een ongekende lokale economische groei. Daarnaast is de toekenning van speciale autonomie aan Papua Barat van grote invloed op de huidige ontwikkelingen in het gebied. Speciale autonomie is toegekend om tegemoet te komen aan de lokale eis voor een grotere mate van zelfb eschikking en geeft de lokale overheid in Papua Barat meer macht en middelen. In dit kader zijn aanzienlijke geldstromen vanuit Jakarta beschikbaar gekomen om Papua Barat en haar bewoners te kunnen ontwikkelen. Binnen de provincie vindt een proces van decentralisati e plaats waarbij gemeenten worden opgedeeld en zodoende ontwikkeling ook naar perifere gebieden wordt gebracht. Dit maakt dat de huidige veranderingen tot in het binnenland voelbaar zijn. Het blijft echter een grote uitdaging om de middelen op een goede wijze te doen laten toekomen aan hen die ontwikkeling het hardste nodig hebben, namelijk de inheemse Papoea’s. Papua Barat is in een zeer dynamische ti jd beland waarbij nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan voor de lokale bevolking en er zich economische investeringskansen voordoen voor buitenlandse bedrijven. Beide zaken kunnen elkaar versterken wanneer bedrijven handelen vanuit een duurzaamheidsprincipe waarbij aandacht is voor het welzijn van mens en milieu en men bereid is in bredere zin bij te dragen aan de ontwikkeling van Papua Barat en haar bewoners. Dit rapport behelst de uitkomsten van verkennend onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Sti chti ng Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) naar de sociaaleconomische situati e in de Indonesische provincie Papua Barat. Ten grondslag aan dit onderzoek ligt de strategie van de SDSP om via investeringen vanuit de Nederlandse private sector een duurzame vorm van ontwikkeling op gang te brengen die zowel voor Papua Barat als het Nederlandse bedrijfsleven profi jtelijk is. Het doel van dit onderzoek is om een brede informati ebasis te verschaff en over de huidige staat van de Indonesische provincie Papua Barat. Op basis hiervan kunnen de eerste stappen gezet worden om prakti sche invulling te geven aan deze strategie. Er is voor gekozen de onderzoeksresultaten in dit rapport te presenteren in twee delen die los van elkaar kunnen worden gelezen. In Deel I wordt onder de ti tel Ontwikkelingskansen, vanuit een ontwikkelingsperspecti ef naar Papua Barat gekeken. Hier wordt een beschrijving gegeven van de historische context waarbinnen de huidige ontwikkelingsvraagstukken zijn ontstaan. Vervolgens wordt ingegaan op de recente dynamiek in Papua Barat en wat dit betekent voor inheemse Papoea’s. Aan de hand hiervan wordt de aanbeveling gedaan dat de meest effi ciënte bijdrage tot een verbetering van sociaaleconomische positi e van inheemse Papoea’s kan worden gebracht via onderwijs in algemene zin, en in het bijzonder via een speciaal onderwijsprogramma dat focust op het bekend maken van Papoea’s met ondernemerschap. In Deel II, met als ti tel Investeringskansen, wordt vanuit een ondernemersperspecti ef naar Papua Barat gekeken. Er wordt een algemene kenschets gegeven van de provincie Papua Barat en een overzicht van de ontwikkelingsplannen die door de lokale en nati onale overheid voor het gebied zijn opgesteld. Vervolgens wordt een eerste verkenning gemaakt van enkele economische sectoren die interessant kunnen zijn voor het buitenlandse bedrijfsleven en wordt een drietal concrete investeringsmogelijkheden geïndiceerd. Dit onderzoek heeft plaats gevonden in de zomer en het najaar van 2015. Gedurende anderhalve maand is in Nederland literatuurstudie gedaan en zijn interviews gehouden met betrokkenen. Vervolgens is in Papua Barat veldonderzoek verricht in de vorm van interviews en observati e en zijn cruciale documenten verzameld. Dit veldonderzoek heeft een maand ti jd in beslag genomen. Na terugkeer in Nederland is nog anderhalve maand gewerkt aan het rapporteren van de onderzoeksresultaten. 9 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication