118

Door onze werkzaamheden en onze onderzoeken in het binnenland, die we zonder formele werkvergunning en ‘onder de rader’ hebben uitgevoerd, hebben we proefondervindelijk vastgesteld dat de effec?viteit van buitenlands hulpgeld (inclusief NGO's en bilaterale hulp) nagenoeg nihiel is. In ons onderzoek hebben we veel medewerking gekregen van diverse plaatselijke, vaak machteloos staande instan?es (waaronder de Kerken). Hoogachtend, Recent is door het CIDIN een onderzoek ingesteld naar de effec?viteit van P.I.'s. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben wij contact gezocht met mevr. Kathleen Ferrier, lid van de Raad van Advies van het ISS, en de heer prof. Ruerd Ruben, directeur van het IOB. Gemakshalve verwijzen wij u hierbij naar de bijgaande corresponden?e. Onze vraag is nu of het voor u mogelijk is, vanuit uw posi?e, te bewerkstelligen dat in het onderzoek waar de heer Ruben in zijn brief melding van maakt, de BINNENLANDEN van de PAPUAOprovincies CONCREET worden meegenomen? Uw reac?e zien wij met erg veel belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur van de SDSP, Wouter Bronsgeest (voorziper) Bijlagen: 1. Brief aan Kathleen Ferrier, ISS, eind november 2012 2. Mail aan de heer Ruben, IOB, 10 januari 2013 3. Antwoord aan de SDSP van de heer Ruben op 16 januari 2013 ============= Bijlage 3: OOOOOO Doorgestuurd bericht Van: "Ruben, Ruerd" <Ruerd.Ruben@minbuza.nl> Datum: Wed, 16 Jan 2013 11:46:00 +0000 Aan: Milena Blomqvist <sdsp@planet.nl> CC: "Dijkstra, Geske" <Geske.Dijkstra@minbuza.nl> Onderwerp: Effec?viteit OS westOPapua Geachte heer de Zeeuw Dank voor uw schrijven naar aanleiding van het eerdere contact met mevr. Ferrier. De Inspec?e is betrokken bij lopend effectenonderzoek op het terrein van ‘Good Governance’’ in Indonesië. Het rapport hierover zal in de loop van 2014/15 worden opgeleverd. Wij zullen in dat kader mogelijk aandacht schenken aan de door U genoemde problema?ek Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd OOOOOOOOOOOOOOOOO Bijlage 2: Aan Prof.dr. R.Ruben Directeur I.O.B. Postbus 20061 2500 EB Den Haag Onderwerp:onderzoek in WestOPapua 10 januari 2013 Geachte heer Ruben, Bijgaand tre7 u stukken aan welke wij ook eerder stuurden naar mevr. Ferrier. Zij verwijst ons door naar uw ins?tuut zoals u uit haar bijgevoegde antwoord kunt opmaken. Recent deed het u welbekende CIDIN een onderzoek naar de effec?viteit van P.I.'s in o.a. Indonesië. Zoals uit bijgaande stukken blijkt hebben wij onze twijfels over de effec?viteit van(bilaterale) ontwikkelingsgelden. Zou het I.O.B. daarnaar een onderzoek kunnen doen zoals dit bij de P.I.'s gebeurd is? Graag lichten wij onze vraag toe. Met vriendelijke groet, Leo de Zeeuw sr. SDSP Tel. +31O(0)70O348.58.90 Tel. +31O(0)70O348.64.86 (secretariat) Fax. +31O(0)70O348.63.36 EOmail: Ruerd.Ruben@minbuza.nl Website: www.minbuza.nl/iob Prof dr Ruerd Ruben Director Policy and Opera?ons Evalua?on Department (IOB) Ministry of Foreign Affairs The Netherlands Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 116

119 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication