119

correspondentie sdsp-iob, aug-okt 2013 From: Ruben, Ruerd Ruerd.Ruben@minbuza.nl Subject: Re: 3 aanvullende vragen inzake: bilateraal OS-programma Indonesie Date: 11 Oct 2013 12:18 To: sdsp@planet.nl Geachte heer Ik heb uw verzoek ter kennis gebracht van de regiodirectie Azië binnen MinBuza. Er zijn geen recente rapporten beschikbaar over de effectiviteit van Nederlands OS beleid op landenniveau; de meeste evaluaties betreffen beleidsthema's (water, gezondheidszorg, veiligheid) waarin soms cases uit Indonesië zijn meegenomen. Alle IOB publicaties zijn openbaar en op de website IOB-evaluatie.nl beschikbaar. Met vr groet Prof dr Ruerd Ruben Directeur IOB --Original message--Sender: "sdsp" <sdsp@planet.nl> Sent time: 7 okt. 2013 22:48 To: Ruerd.Ruben@minbuza.nl Subject: 3 aanvullende vragen inzake: bilateraal OS-programma Indonesie Geachte heer Ruben, Dank u voor uw bericht van 15 augustus jl. In aansluiting op de e-mail van onze secretaris d.d. 22 augustus jl. willen we u als SDSP en mede namens WNF Nederland het volgende voorleggen. We begrijpen dat u en uw organisatie een strikte scheiding van beleid en toezicht willen behouden. De strekking van ons verzoek tot een onderhoud met u was niet gericht op het onder de aandacht brengen van projecten. We hebben een aantal concrete vragen die wij in een gesprek met u graag hadden willen stellen. We zijn namelijk als kleine en ervaren vrijwilligersorganisatie op zoek naar informatie over de situatie in West Papoea en mogelijke kanalen om daarover met beleidsmakers in gesprek te gaan. We hopen dat u ons een aantal handvatten kunt geven op dat punt. Concreet hebben wij de volgende vragen: 1. Is het mogelijk het rapport van de inspectie over de bestedingen van ontwikkelingsgeld in Indonesië in afschrift te ontvangen? 2. kunt u aangeven wat de visie van de Inspectie is ten aanzien van de effectiviteit van de bestedingen in Indonesië en de achterliggende rationale om bepaalde gebieden wel en andere gebieden niet te bedienen met bilaterale geldstromen? 3. kunt u ons enkele verwijzigen geven naar verantwoordelijke beleidsmakers en de betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties waar wij oriënterend mee in gesprek kunnen. Daarbij is voor ons de kernvraag hoe we het gedachtegoed van de SDSP, de ervaring van lokale hulpverlening en ons netwerk kunnen inzetten samen met initiatieven vanuit Nederland om bilaterale hulp zo effectief mogelijk in te zetten. We hopen dat u ons verder kunt helpen met bovenstaande vragen en in een reactie of –gezien de aard van de vragen- eventueel een gesprek ons een stap verder kunt helpen. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van de SDSP, Wouter Bronsgeest ------ Doorgestuurd bericht Van: "L.C. de Zeeuw" <andjai@simpc.nl> Datum: Thu, 22 Aug 2013 11:04:57 +0200 Aan: <ruerd.ruben@minbuza.nl> CC: SDSP <sdsp@planet.nl> Onderwerp: bilateraal OS-programma Indonesie Geachte heer Ruben, Excuses voor het toezenden van het concept. Bijgaand treft u het gecorrigeerde exemplaar aan. Met vriendelijke groeten, Leo de Zeeuw sr. Geachte heer Ruben, I.v.m vakantie's reageer ik, als secretaris van de SDSP, op persoonlijke titel alvast op uw schrijven van 15 aug. j.l. In relatie tot het onderwerp citeer ik uit het dagblad Trouw van vandaag (pagina 5 Verdieping): Veel indonesiërs hebben genoeg van de trage bureacratie en politieke elite die geassocieerd wordt met corruptie, zelf verrijking en vriendjespolitiek. Onze politiek en religieus onafhankelijke vrijwilligers organisatie werkt onder de radar van de politiek en geinstitutionaliseerde (vaak van 117 Bijlagen pgjjggpg( politiek afhangelijke) organisatie's en nemen deze gang van zaken als werkelijkheid waar. Juist in relatie tot uw activiteiten aangaande uw mandaat om toe te zien op uitvoering van het bilaterale OS-progamma en dit weer met betrekking tot de onder a. en b. genoemde punten in ons schrijven van 24 juli j.l. Met de ambasade in Jakarta en de SDSP constateert u dat er, in het kader van het OS-progamma, geen bilateraal geld in West-Papua terecht komt. Als medeverantwoordelijke burgers voor de millennium doelen van 2015 (en belasting betalenden) zoeken wij evenals uw instituut en uw opdrachtgever naar de waarheid die allen dient. Wij menen dat een vrijblijvend en orienterend gesprek uw en onze onafhankelijke rol niet in de weg hoeft te staan en in ieder geval voor ons inspirerend zal zijn. Wij vragen u daarom alsnog op ons verzoek in te gaan. Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groeten, Leo de Zeeuw sr. secretaris SDSP www.sdsp.nl <http://mail.simpc.com/Redirect/www.sdsp.nl> -----Geachte heer Bronsgeest Dank voor uw schrijven d.d. 6 augustus waarin u aan de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) op de hoogte brengt van uw zorgen aangaande West Papoea. Wij zijn inderdaad nagegaan of er lopende bilaterale projecten zijn die voor evaluatie in aanmerking komen. Zoals u zelf ook schrijft blijkt dat niet het geval te zijn. Het behoort tot het staande mandaat van IOB om toe te zien op de uitvoering van bilaterale OS-programma’s. Wij zijn echter niet gemachtigd om projecten te identiÞceren; daarvoor moet u bij de Ambassade aankloppen. Juist vanwege het belang om beleid en toezicht strict te scheiden en onze onafhankelijke rol te bewaren kan ik dus niet op uw verzoek ingaan. Met vriendelijke groet, Prof dr Ruerd Ruben Director Policy and Operations Evaluation Department (IOB) Ministry of Foreign Affairs The Netherlands ------ Einde van doorgestuurd bericht ________________________________ Help save paper! Do you really need to print this email? Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

120 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication