20

nu ligt bij een democrati sch gekozen regering en niet meer bij een autoritair regime, heeft ook de democrati sch gekozen regering de neiging zich tegen gebiedsafscheiding te verzett en. De grootste democrati sche macht van Indonesië ligt op Java, waar meer dan de helft van de Indonesische bevolking woont en waar het ideaal van de ondeelbaarheid van de Indonesische nati e diep geworteld is. Naast deze bestuurlijke verandering in de verhouding tussen de Indonesische overheid en Papua Barat neemt de Indonesische regering de laatste jaren ook een andere houding aan ten aanzien van de ontwikkeling van Papua Barat. Voor Oost-Indonesië geldt dat het aandeel dat deze regio in de nati onale economie inneemt gering is, maar dat deze zone een grote economische potenti e kent. Voor de provincies Papua Barat en Papua geldt dit des te meer. Het benutt en van de economische potenti e van deze provincies kan een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de Indonesische economie. president joko widodo: ‘de kern van het probleem is een gebrek aan vertrouwen’ Om de economische potenti e van Papua Barat ten volste te kunnen benutt en is ontwikkeling van het gebied nodig op verschillende vlakken. Goede infrastructuur is een vereiste, maar ook een geschoolde arbeidsbevolking, medische voorzieningen, stabiliteit en veiligheid. De Indonesische regering heeft meer geld beschikbaar gesteld om deze zaken te verzorgen. Een welvarende goed geschoolde bevolking is van positi eve invloed op economische ontwikkeling. Daarnaast geldt dat een vergrote welvaart in Papau Barat, indien zij eerlijk verdeeld is, meer sociale stabiliteit brengt. Stabiliteit is een vereiste voor duurzame economische groei. De huidige Indonesische president Joko Widodo (Jokowi) constateert dat de kern van het probleem in de relati e tussen de Papoea’s en Indonesië wordt gevormd door een gebrek aan vertrouwen20 . Het optreden van het leger in Papua Barat en Papua alsmede de nalati gheid van de Indonesische overheid in het ontwikkelen van het gebied hebben de Papoea’s wantrouwend gemaakt tegenover de intenti es van de Indonesische overheid. Het toekennen van speciale autonomie en de vergroti ng van de ontwikkelingsgelden vanuit Jakarta kunnen gezien worden als pogingen om dit vertrouwen te herwinnen. Van grote invloed op de mate van vertrouwen tussen Papoea’s en de Indonesische regering is het handelen van het leger. Sinds het einde van het Suharto-bewind is de bewegingsvrijheid van het leger ingeperkt en de macht minder groot geworden. Zo heeft de Indonesische regering onlangs een einde gemaakt aan de betalingen die Freeport-McMoRan in ruil voor bescherming deed aan het leger. Veiligheid wordt nu verzorgd door een extern bedrijf16 . Het aantal incidenten neemt af en het leger heeft zich welwillend getoond een meer pacifi cerende rol te spelen. Desondanks hebben er zich de laatste jaren nog incidenten voorgedaan waarbij het leger negati ef betrokken is geweest zonder dat zij hiervoor ter verantwoording is geroepen. De documentati e van dergelijke voorvallen is vaak minimaal. Dit is omdat het gebied voor veel media is afgesloten. In dit licht is het standpunt dat president Jokowi inneemt hoopgevend. Jokowi verklaarde Papua Barat en Papua te zullen openstellen voor de media zodat ook buitenlandse journalisten verslag kunnen doen vanuit dit gebied21 . Wanneer acti es van het leger niet meer onopgemerkt blijven is te verwachten dat ook misstappen niet ongestraft blijven. Dit is een goede ontwikkeling voor de veiligheid en rechtvaardigheid in Papua Barat en Papua en het vertrouwen tussen Papoea’s en de Indonesische overheid. Daarnaast is de openstelling van het gebied voor (buitenlandse) media een manier om de normalisati e van de verhouding tussen de Indonesische overheid en Papua Barat en Papua te benadrukken. Men wil een signaal afgeven dat er in deze gebieden niks te verbergen is en juist een hoop economische investeringskansen liggen. Politi ek gezien zit president Jokowi echter in een lasti g pakket. In het parlement heeft de president geen meerderheid en lijkt hij te worden tegengewerkt door zijn directe rivaal uit de afgelopen presidentsverkiezingen, Prabowo Subianto, een ex-generaal uit het Indonesische leger15 . In het licht van de geschiedenis zijn de ontwikkelingen die de provincies Papua Barat en Papua de laatste jaren doormaken buitengewoon. Na decennia van geringe ontwikkeling wordt er nu hard gewerkt aan het inlopen van de achterstand. De Indonessiche regering werkt aan herstel van het vertrouwen en heeft aanzienlijke geldstromen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het gebied. Het lokale bestuur bestaat hoofdzakelijk uit inheemse Papoea’s, het heeft meer macht gekregen, en beslist zelf over de besteding van de gelden. Stabiliteit en openheid in de regio nemen toe. De Indonesische regering heeft het gebied geopend voor buitenlands kapitaal waardoor er meer investeringen worden gedaan, en de economie vertoont al jaren een sterke groei. Door de ontwikkelingen dienen zich nieuwe kansen aan maar ontstaan er ook nieuwe uitdagingen. In het volgende hoofdstuk wordt hier door middel van een beschrijving van de huidige dynamiek verder op ingegaan. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 18

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication