22

Huidige dynamiek: Pemekaran 2.1 pemekaran De dynamiek die de speciale autonomiewet teweeg brengt is in Papua Barat overal voelbaar. Met name de aanzienlijke stroom ontwikkelingsgeld vanuit Jakarta leidt tot zichtbare veranderingen. De toegenomen bestedingsruimte bij lokale overheden in Papua Barat resulteert onder andere in een groot aantal infrastructurele projecten en een sterke toename in de lokale economische bedrijvigheid. in het kader van decentralisatie worden gemeenten opgedeeld In lijn met de autonomiewet doet zich een belangrijke verandering voor op bestuurlijk vlak. Binnen de provincie Papua Barat vindt een proces van democrati sch-bestuurlijke decentralisati e plaats, hetgeen de laatste jaren heeft geresulteerd in de vorming van een aanzienlijk aantal nieuwe gemeenten. Deze opdeling van lokaal bestuur wordt pemekaran genoemd, wat vertaald kan worden als uitbreiding. Het proces van pemekaran is van grote invloed op de huidige ontwikkelingen in Papua Barat, met name in de landelijke gebieden. De fi losofi e achter dit proces is dat door bestuurlijke opdeling de democrati sche beslissingslaag dichter bij de burgers komt te liggen. Dit moet met name ten goede komen aan perifere delen van Papua Barat waar voornamelijk inheemse Papoea’s wonen. Wanneer een dergelijk gebied een zelfstandige gemeente wordt krijgt zij toegang tot fi nanciële middelen voor de ontwikkeling van het gebied en krijgt de lokale bevolking via democrati sche weg zeggenschap over de besteding van deze gelden. Meer geld en macht zouden moeten zorgen voor ontwikkeling van deze gebieden. Sinds 2001 zijn in Papua Barat negen nieuwe gemeenten ontstaan uit de drie oorspronkelijke gemeenten Fakfak, Sorong en Manokwari. Deze trend zet zich door met 2 de beoogde vorming van de nieuwe gemeenten Manokwari Barat en Kuri Wamesa in de nabije toekomst. Er is een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de vorming van een nieuwe gemeente. Zo moet een nieuwe gemeente uit minimaal vijf districten bestaan en moet de lokale bevolking, de politi eke moedergemeente en de provincie instemmen met een opdeling. Daarnaast moet de nieuwe gemeente een minimaal aantal inwoners hebben, maar deze voorwaarde blijkt in de prakti jk voor manipulati e vatbaar. Een nieuwe gemeente krijgt voor de opbouw van haar overheidsapparaat gedurende twee jaar fi nanciële steun van de moedergemeente waaruit zij voorkomt en van de provincie. Ook stelt de moedergemeente een bedrag beschikbaar voor het organiseren van lokale verkiezingen. Na de steun van twee jaar ontvangt de gemeente allocati egelden zoals elke andere gemeente in Papua Barat. Het proces van pemekaran doet een hoop veranderen in de perifere gebieden van Papua Barat. De pemekaran in haar huidige vorm, en de ontwikkeling die zij brengt, kent zowel positi eve als negati eve kanten. 2.1 pemekaran: positief De opdeling van gemeenten zorgt er voor dat ontwikkeling plaatsvindt in gebieden waar voorheen nauwelijks naar werd omgekeken vanuit de gemeentelijke hoofdstad. In relati ef nieuwe gemeenten zoals Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, en Tambrauw zijn duidelijke investeringen in infrastructuur en het opbouwen van een overheidsapparaat zichtbaar. Er vinden verbeteringen plaats in de bereikbaarheid, stroomvoorziening en telecommunicati e. In de nieuwe hoofdsteden worden scholen gebouwd, medische posten en banken. Zodoende krijgt de lokale bevolking betere toegang tot voorzieningen om zich te ontwikkelen en wordt economische groei mogelijk. De nieuwe democrati sche demarcati e van perifere gebieden zorgt er daarnaast voor dat de stem van inheemse Papoea’s in de binnenlanden beter wordt gehoord. In de voorheen uitgestrekte gemeenten met relati ef grote hoofdsteden vormden de dunbevolkte perifere gebieden vaak een kleine democrati sche minderheid. Nu kunnen lokale groepen hun stem laten klinken en bij de gemeentelijke overheid voorzieningen eisen. In verschillende gebieden heeft dit geleid tot de start van behuizingprojecten door de overheid, het verbeteren van de bereikbaarheid en het leveren van elektriciteit. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 20

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication