23

Daarnaast kunnen van bovenaf opgelegde projecten worden verworpen wanneer zij in strijd zijn met de wens van de lokale bevolking. Zodoende kunnen projecten die de leefomgeving van de inheemse Papoea’s aantasten, zoals grootschalige plantages, houtkap of mijnbouw, worden tegengehouden. 2.1 pemekaran: negatief Opdeling van gemeenten is kostbaar. Veel rurale gemeenten kennen een kleine bevolking, maar worden wel geacht over alle bestuurlijke afdelingen te beschikken zoals in iedere gemeente. Zodoende ontstaat een relati ef groot en kostbaar ambtenarenapparaat op een geringe populati e. De afh ankelijkheid van allocati egelden voor lokale ontwikkeling brengt een risico met zich mee. Wanneer overheidsdiensten en de lokale economie steunen op de instroom van geld van buitenaf is zij erg kwetsbaar voor veranderingen in deze geldstroom. Een verlaging zal directe gevolgen hebben op de economische bloei en de mogelijkheden voor de overheid om haar diensten te leveren. Elke nieuwe gemeente in Papau Barat is verplicht te zoeken naar mogelijkheden om de eigen economie te ontwikkelen en ook zelfstandig inkomsten te genereren, maar dit blijkt in de prakti jk vaak erg lasti g. decentralisatie brengt middelen naar de periferie, maar het risico op afhankelijkheid dreigt De vergrote democrati sche macht van de lokale bevolking werkt de geefcultuur in de hand. Dit kan een verlammende werking hebben op het eigen economisch initi ati ef onder Papoea’s. In veel rurale gebieden wordt de overheid beschouwd als de parti j die de lokale bevolking in alle behoeft en kan en moet voorzien. Wanneer de overheid grati s huizen bouwt, elektriciteit grati s verschaft en voedsel wordt gesubsidieerd, leidt dit tot een grote afh ankelijkheid van de lokale bevolking en ontneemt dit de prikkel tot eigen initi ati ef en zelfstandigheid. Daarbij zijn de eisen die de bevolking stelt en de gift en die zij van de gemeentelijke overheid het meest waardeert niet alti jd het beste voor een duurzame ontwikkeling van de bevolking en het gebied. Zo is bijvoorbeeld het verschaff en van degelijke behuizing 21 Ontwikkelingskansen een direct voelbare positi eve ontwikkeling die uiteraard erg gewaardeerd wordt aangezien de lokale bevolking hierdoor geen huizen meer zelf hoeft te bouwen. Een voorziening zoals goed onderwijs is daarentegen echter een zaak waarvan de waarde minder direct te ervaren is, terwijl dit voor de ontwikkeling van de bevolking op de lange termijn van veel groter belang is. Het democrati sch mechanisme zorgt niet alti jd voor de beste ontwikkelingen. Bij de besteding van de overheidsgelden is een capaciteitsgebrek, oft ewel een gebrek aan kunde, een belangrijke factor bij het niet opti maal benutt en van de mogelijkheden. In nieuwe rurale gemeenten met een kleine bevolking is het vaak lasti g voldoende geschoold personeel te vinden om de ontwikkelingstaak van nieuwe gemeentelijke overheden te kunnen uitvoeren. Bestuurders met onvoldoende capaciteiten kunnen de verkeerde besluiten nemen. Zo werd in de gemeente Tambrauw een middelbare school gebouwd waarvoor geen scholieren te vinden zijn. En de gemeente Pegunungan Arfak liet een elektriciteitscentrale op diesel bouwen, waarvoor de brandstof over een honderd kilometer lange ongeasfalteerde bergweg moet worden aangevoerd, terwijl het gebied tal van rivieren kent met een potenti e tot het opweken ven energie uit waterkracht. Een groot probleem in Indonesië is corrupti e. Voor de meer perifere provincies zoals Papua Barat geldt dit des te meer en het lokale proces van pemekaran is hiervoor extra vatbaar. De geldstroom naar nieuw opgerichte gemeenten wordt dikwijls niet juist beheerd door gebrek aan controle binnen het nieuwe gemeentelijke apparaat. Burgemeesters (bupati ) nemen in het proces van gemeentevorming soms een te machti ge positi e in waardoor zij te veel zeggenschap krijgen over de besteding van de gelden, hetgeen kan ontaarden in zelfverrijking. Democrati sche controle op het fi nanciële reilen en zeilen van de gemeente is in deze perifere gebieden lasti g en een maatschappelijk middenveld dat controle kan uitoefenen op bestuurders moet zich nog ontwikkelen. Vaak zijn de gemeentelijke hoofdsteden nieuw gebouwde plaatsen met slechts honderden tot enkele duizenden bewoners. De ontwikkelingsbedragen die naar de nieuwe gemeenten vloeien zijn zeer groot in verhouding tot het aantal mensen dat over de besteding hiervan beslist. De mogelijkheid tot corrupti e bij het proces van pemekaran, waar bijvoorbeeld lokale leiders kansen zien tot zelfverrijking, is tevens een perverse prikkel voor het oprichten van een nieuwe gemeente. Dit is corrupti e waarbij misbruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde fi nanciële middelen. Het leidt er toe dat geld verdwijnt door bestuurders die in de kas graaien, maar maakt het ook mogelijk dat mensen zonder de juiste kwaliteiten bepaalde posten vervullen of dat men salaris ontvangt voor een baan waar men niet of

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication