24

nauwelijks verschijnt. Dit zorgt voor een capaciteitsgebrek en werkt mismanagement in de hand, het verlaagt het niveau van de overheidsvoorzieningen en vermindert de middelen om ontwikkeling te brengen aan de lokale bevolking en het gebied. Immigratie Ondanks dat het proces van pemekaran in haar huidige vorm tekortkomingen kent blijft de kern overeind. Er vindt ontwikkeling plaats in gebieden waar dit voorheen niet tot nauwelijks het geval was en inheemse Papoea’s hebben een stem in dit proces. De pemekaran kent echter een belangrijke consequenti e die het risico met zich meedraagt dat dit proces zijn doelen voorbij schiet en zelfs een bedreiging kan gaan vormen voor de duurzame ontwikkeling van de inheemse bewoners van deze gebieden, namelijk; immigrati e. nieuwe ontwikkeling trekt voornamelijk immigranten aan die beter zijn toegerust om economische kansen te benutten De investeringen in nieuwe gemeenten zoals de bouw van overheidsvoorzieningen in hoofdsteden en de economische ontwikkeling die dit met zich meebrengt zorgt in deze gebieden voor een grote instroom van immigranten uit andere delen van Indonesië. Zij komen af op de economische kansen die in deze situati e ontstaan. Inheemse Papoea’s zijn hoofdzakelijk werkzaam in slechts enkele sectoren, waaronder; landbouw, visserij en ambtenarij. Er bestaat hierdoor een gat op de arbeidsmarkt wat met name de meer commerciële beroepen betreft . Immigranten vullen dit gat. Zij zijn over het algemeen beter geschoold dan inheemse Papoea’s en hebben meer kennis van zaken. Zo komt het dat het in de meeste nieuwe gemeentelijke hoofdsteden van Papua Barat de immigranten zijn die de overheidskantoren bouwen, de restaurants en winkels openen de taxidiensten gaan vervullen, etc. Inheemse Papoea’s komen in dit opzicht langs de zijlijn te staan bij de ontwikkeling van hun gebied. Een stad als Waisai, de hoofdstad van de gemeente Raja Ampat waarvan de bouw zo’n ti en jaar geleden werd begonnen, bestaat nu voor de grote meerderheid uit immigranten afk omsti g van Sulawesi. Dit terwijl Raja Ampat voorheen vrijwel uitsluitend door Papoea’s werd bewoond. Zodoende schept de ontwikkeling die gebracht wordt om de inheemse bewoners te helpen, economische kansen die hoofdzakelijk worden benut door immigranten. Hiermee schiet de pemekaran haar doel voorbij. Gezien de kleine bevolkingsaantallen van veel nieuwe gemeenten zoals Raja Ampat (44.568 inwoners), Tambrauw (13.367 inwoners), Pegunungan Arfak (26.729 inwoners) en Manokwari Selatan (20.916 inwoners)23 , kunnen immigranten al snel een aanzienlijk deel vormen van de totale bevolking binnen een gemeente. Dit betekent dat de democrati sche macht van inheemse Papoea’s binnen de gemeente afneemt. Zo dreigt de politi eke aandacht op termijn te verschuiven van de ontwikkeling van inheemse Papoea’s die hoofdzakelijk de rurale gebieden bewonen, naar de wensen van de nieuwe bewoners in een groeiende stad. Het risico ligt op de loer dat inheemse Papoea’s in deze nieuwe gemeenten een minderheid worden en op deze manier via democrati sche weg weer naar de marges van de samenleving verdwijnen. 2.4 arbeidsverdeling binnen papua barat Dit fenomeen van met de pemekaran gepaard gaande immigrati e maakt duidelijk wat de gevolgen zijn van de verdeling op de arbeidsmarkt binnen Papua Barat. De meeste inheemse Papoea’s met weinig opleiding zijn werkzaam in kleinschalige landbouw of visserij, of vervullen eenvoudig handwerk. De Papoea’s met een hogere opleiding, die voornamelijk in de steden wonen, bekleden voor het merendeel ambtenarenfuncti es bij de overheid. Er zijn echter weinig inheemse Papoea’s te vinden die als ondernemer acti ef zijn. Bedrijven, restaurants en winkels in Papua Barat zijn voor het overgrote deel in handen van Indonesische immigranten. Hierboven is geschetst hoe dit ertoe kan leiden dat een beleid zoals de pemekaran zijn doel voorbij schiet en de mensen die de grootste ontwikkelingsachterstand hebben, de inheemse Papoea’s, het risico lopen langs de zijlijn te komen staan en zelfs democrati sch ondergesneeuwd raken. Dit probleem kan worden ondervangen als meer inheemse Papoea’s in de moderne economie integreren en bijvoorbeeld acti ef worden als ondernemer in de meer commerciële sectoren. Een wezenlijke vraag die gesteld kan worden is waarom zij dit nog nauwelijks zijn, terwijl er steeds meer economische kansen hiervoor ontstaan. In het volgende hoofdstuk wordt onder anderen antwoord gezocht op deze vraag. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 22

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication