25

ontwikkelingsachterstand inheemse papoea’s 3.1 achterstand inheemse papoea’s Zoals in de historische achtergrondschets reeds uiteengezet, heeft de Indonesische overheid lange ti jd weinig aandacht gehad voor het gebied dat het huidige Papua Barat beslaat. Nu er echter de laatste jaren een andere koers wordt gevaren ten aanzien van Papua Barat, vinden er in versneld tempo ontwikkelingen plaats. Als gevolg hiervan ontstaan er met name op economisch gebied veel kansen. In de prakti jk blijkt echter dat het nauwelijks inheemse Papoea’s zijn die deze kansen benutt en, maar dat deze hoofdzakelijk worden gegrepen door Indonesische immigranten. Dit hoofdstuk behandelt externe en interne factoren die hierbij van invloed zijn. In dit licht wordt onder meer ingegaan op de culturele achtergrond van Papoea’s en de manier waarop zij leven. 3.2 externe factoren Gedurende decennia is de voorziening van overheidsdiensten aan met name de inheemse inwoners van Papua Barat ontoereikend geweest. Als gevolg hiervan kent Papua Barat op verschillende gebieden een ontwikkelingsachterstand. Met name de onderwijsachterstand die inheemse Papoea’s hebben ten opzichte van het Indonesische gemiddelde is groot. Immigranten hebben vaak een betere scholing genoten en zijn beter in staat economische kansen te benutt en. Met de komst van extra ontwikkelingsgelden als gevolg van de speciale autonomie is de hoop dat hierin verbetering zal worden gebracht. Het blijkt echter erg lasti g om ook in de perifere gebieden kwalitati ef goed onderwijs aan te bieden. Hierdoor blijft er een risico bestaan dat de bewoners van deze gebieden, hoofdzakelijk inheemse Papoea’s, deze achterstand maar moeilijk in lopen. 23 Ontwikkelingskansen 3 Tijdens het Suharto-bewind werd meer hulp geboden aan transmigranten en Indonesische bedrijven in de grondstoff ensectoren om economische acti viteiten op te zett en dan aan inheemse Papoea’s. Transmigranten ontvingen overheidssteun bij het opzett en van boerderijen, en exploitati econcessies voor grondstoff en werden gegeven aan Indonesische en buitenlandse bedrijven. Daarnaast werd inheemse Papoea’s nauwelijks een rol geboden in het openbaar bestuur en konden zij bij het opzett en van eigen economische acti viteiten geen medewerking verwachten18 . Deze geïnsti tuti onaliseerde discriminati e van inheemse Papoea’s heeft er toe bijgedragen dat maar weinig van hen succesvolle ondernemingen hebben kunnen starten. Dit heeft er toe geleid dat onder Papoea’s weinig ervaring is opgedaan op dit gebied en men hierin een ervaringsachterstand kent. vanwege historische factoren hebben inheemse papoea’s een achterstand op immigranten Tegenwoordig bestaat als gevolg van rechtstellende acti e vrijwel het gehele overheidsapparaat uit inheemse Papoea’s waardoor van geïnsti tuti onaliseerde discriminati e van inheemsen geen sprake meer is. Er ontwikkelt zich een tegenovergestelde tendens waarbij inheemse Papoea’s juist meer kansen worden geboden. Desondanks bestaat er wel nog discriminati e op maatschappelijk vlak. Zo zijn immigranten geneigd om werknemers te rekruteren via hun eigen netwerk, men geeft daarbij meestal de voorkeur aan de eigen familie of andere immigranten. Aan Papoea’s kleeft de stereotypering niet geschikt te zijn voor commerciële functi es. Zodoende is het lasti g voor Papoea’s om ervaring in deze sectoren op te doen. 3.3 interne factoren 3.3.1 Premodern-communaal versus modern-kapitalistisch De interne factor die het Papoea’s bemoeilijkt om als ondernemer acti ef te worden is de culturele achtergrond. In Papua Barat vindt een confrontati e plaats tussen twee culturele samenlevingstypen. Sinds duizenden jaren hebben Papoea’s in afzondering van de moderne wereld geleefd in een premodern-communaal samenlevingsysteem. Pas sinds de toegenomen aandacht voor de ontwikkeling van het gebied in de jaren

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication