32

Onderwijs in Papua Barat 4.1 onderwijs als middel 4 De verdeling die er in Papua Barat op de arbeidsmarkt bestaat tussen inheemse Papoea’s en immigranten is onwenselijk. Papoea’s zijn nauwelijks acti ef als ondernemer in de commerciële beroepsgroepen. Dit leidt er toe dat de economische kansen die ontstaan als gevolg van de besteding van allocati egelden worden gegrepen door Indonesische immigranten. Papoea’s komen langs de zijlijn te staan en profi teren slechts in geringe mate van de economische ontwikkeling. Daarnaast wordt men vanwege immigrati e versneld een minderheid in eigen gebied waardoor de politi eke aandacht voor de ontwikkelingsachterstand bij Papoea’s in de binnenlanden op den duur naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Er zijn verschillende oorzaken genoemd die aan deze arbeidsverdeling in Papua Barat ten grondslag liggen. Ten eerste kennen inheemse Papoea’s vanwege een historische en geografi sche component een algemene onderwijsachterstand ten opzichte van Indonesische immigranten. Daarnaast neigt de economische verdeling die is ontstaan zichzelf in stand te houden op basis van vooroordelen en de voorkeur bij immigranten om andere immigranten in dienst te nemen. Hierdoor wordt het voor Papoea’s moeilijk om ervaring op te doen in commerciële beroepen. Tot slot is met name de geefcultuur een belangrijke culturele component die het Papoea’s bemoeilijkt te ondernemen en meer commerciële beroepen uit te oefenen. De beste mogelijkheid om deze situati e te verbeteren ligt bij het brengen van interne verandering. De Papoea zal moeten worden toegerust met vaardigheden waarmee hij in staat wordt gesteld de externe economische kansen die zich in Papua Barat voordoen te benutt en. Er zijn een aantal redenen waarom een focus op interne zaken kansrijker is dan een focus op de externe situati e. Ten eerste zijn extern gezien de economische belemmeringen voor Papoea’s om als ondernemer acti ef te worden de laatste jaren verminderd. Maatschappelijke discriminati e blijft echter een probleem, maar dit is zeer lasti g om van buitenaf te veranderen. Ten tweede zijn de economische kansen in Papua Barat sterk toegenomen, hiervan getuigt de grote instroom van immigranten. Hierdoor zou het creëren van arbeidsplaatsen geen prioriteit hoeven hebben. Daarnaast is bij werkverschaffi ngsprojecten vaak gebleken dat de Papoea vanwege zijn culturele achtergrond of een gebrek aan vaardigheden de met goede bedoelingen geschapen arbeidsplaatsen niet met succes kon vervullen. Ook blijkt het verschaff en van een werkplek in de prakti jk vaak ti jdig te zijn, terwijl vaardigheden die kunnen worden opgedaan via onderwijs zaken zijn die iemand zijn leven lang met zich meedraagt. Het grootste eff ect is te bereiken wanneer wordt gefocust op de interne situati e. Ten eerste gaat het om het toerusten van Papoea’s met vaardigheden om economische kansen te benutt en. Dit betekent een verbetering in het onderwijs aan Papoea’s in algemene zin en een focus op speciale prakti sche vaardigheden op het gebied van ondernemen en werken in commerciële beroepen. Simulati e van ondernemerschap binnen scholen en het beschikbaar maken van stageplekken bij bedrijven kunnen manieren zijn om Papoea’s ervaring te bieden met ondernemen en werken in de commerciële sectoren. Ten tweede kan via onderwijs aandacht worden geschonken aan hoe de Papoea zijn culturele achtergrond, met kenmerken zoals de geefcultuur, kan verenigen met commerciële acti viteiten binnen een modern-kapitalisti sch systeem. Hieronder volgen een korte beschrijving van het huidige onderwijssysteem in Papua Barat en twee kaderschetsen van geslaagd ondernemerschap van inheemse Papoea’s. 4.2 onderwijs in papua barat Tot de vergroti ng van de Nederlandse aandacht voor Nederlands-Nieuw-Guinea in de jaren vijft ig was de reikwijdte van het onderwijs in dit gebied zeer beperkt. Voordien beperkte scholing zich hoofdzakelijk tot de bestuursposten langs de kust en hadden veel Papoea’s in de binnenlanden nauwelijks contact met de moderne samenleving. In samenwerking met de katholieke en protestantse kerk beijverde de overheid zich in de jaren vijft ig echter voor de vergroti ng van het onderwijsbereik. In de binnenlanden werden met name door de zending en de missie kleine basisscholen opgericht, terwijl in de steden internaten ontstonden. Het onderwijssysteem werd door de Nederlandse overheid sterk gesubsidieerd. De internaten bleken een zeer geschikte manier om Papoeakinderen, waarvaan de ouders desti jds veelal nog nooit naar school waren gegaan, op te leiden voor een toekomst in het modern-kapitalisti sche systeem24 Internaten hebben daarbij een grote reikwijdte waardoor vooral ook Papoea’s uit de . Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 30

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication