33

binnenlanden hiermee werden geholpen. De nu op leeft ijd zijnde intelligentsia van Papua Barat heeft allen op dergelijke internaten onderwijs genoten. Nadat Nederlands-Nieuw-Guinea een Indonesische provincie werd heeft de overheid het internaatsysteem vanwege de hoge kosten steeds meer losgelaten. In Papua Barat bestaan zowel overheidsscholen als religieuze en private scholen. De internaten van tegenwoordig kennen meestal een relati e tot de katholieke of protestantse kerk en worden in het Indonesisch asrama genoemd. In de meeste dorpen van Papua Barat bevinden zich basisscholen en middelbare scholen zijn in de steden aanwezig. In de stad Manokwari bevindt zich de nati onale universiteit UNIPA, (UNIversitas nasional PApua) en in de stad Sorong bevinden zich een aantal private universiteiten. bewoners van het binnenland hebben onvoldoende mogelijkheid goed onderwijs te volgen Het onderwijs in Papua Barat kent verschillende uitdagingen. Als gevolg hiervan laat de kwaliteit geregeld te wensen over. Een eerste belangrijk gegeven in Papua Barat is de geografi sche toestand. De provincie is dunbevolkt en de binnenlanden zijn vaak moeilijk bereisbaar. De afgelegenheid en de geringe voorzieningen maakt het voor leraren niet aantrekkelijk om in de binnenlanden te werken. Als gevolg hiervan zijn leraren die op dergelijke scholen zijn gestati oneerd vaak niet op hun plek. Voor het ontvangen van salaris en voor het doen van inkopen is de leraar aangewezen op een bezoek aan de stad. Het gebeurt dat een leerkracht hier langer blijft dan is toegestaan, soms komt dit er zelfs op neer dat een leerkracht voor maanden niet op zijn post is. Vanwege de afgelegenheid is de controle hierop lasti g. Daarnaast maakt de geografi sche situati e in Papua Barat het voor kinderen uit het binnenland moeilijk om na de basisschool aan vervolgonderwijs te beginnen. Middelbare scholen bevinden zich in de steden, welke meestal niet op dagelijks bereisbare afstand liggen. Deze kinderen moeten een verblijfplaats zien te vinden nabij de school. Het is daarom te betreuren dat er steeds minder internaten in Papua Barat beschikbaar zijn. Tevens zijn een aantal van de internaten niet geïntegreerd met de school waardoor er vanuit de leraren weinig controle is op de scholieren. De te grote vrijheid leidt tot slechte onderwijsresultaten en schooluitval. Leraren in Papua Barat ontvangen een ontoereikend salaris. Dit maakt hen extra vatbaar 31 Ontwikkelingskansen voor corrupti e. Om het salaris van de leraren aan te vullen worden op veel scholen extra kosten in rekening gebracht die door de ouders van leerlingen moeten worden betaald. Vanwege deze kosten wordt het onderwijs minder toegankelijk gemaakt voor kinderen van minder vermogende ouders, terwijl dit juist de kinderen zijn voor wie onderwijs de kansen op een verhoogde welvaart kan doen vergroten. Daarnaast vormt corrupti e een ernsti ge bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs. Het komt voor dat diploma’s worden gekocht en met schooluitslagen wordt gesjoemeld. Tevens is het door corrupti e mogelijk dat incapabele mensen posten bekleden en controle faalt. Voor veel Papoeakinderen in de binnenlanden geldt dat zij pas naar school gaan op een leeft ijd waarop zij voor zichzelf kunnen zorgen. Aangezien in deze gebieden zwerfl andbouw wordt geprakti seerd zijn moeders vaak dagen op grote afstand van het dorp aan het werk op kostgronden. Wanneer een kind te jong is om voor zichzelf te zorgen wordt het niet achter gelaten in het dorp maar meegenomen naar de kostgronden. Hierdoor beginnen veel Papoeakinderen pas op latere leeft ijd met onderwijs. Het proces van pemekaran leidt tot (economische) ontwikkelingen in de binnenlanden van Papua Barat. Via democrati sche weg worden eisen ingewilligd ter verbetering van het welzijn van de lokale bevolking. De overheid voorziet in toenemende mate in zaken als wegen, elektriciteit en behuizing. Het voorzien in dienstverlening zoals onderwijs en medische zorg blijkt echter moeilijker. Corrupti e speelt hierin een rol. Kwalitati ef goed onderwijs is een lasti ge eis omdat kwaliteit meten niet eenvoudig is en vatbaar voor corrupti e. Voor lokale bewoners is het minder aantrekkelijk om goed onderwijs te eisen dan een huis of elektriciteit, zaken die direct voelbaar zijn. Het profi jt van goed onderwijs wordt pas op de langere termijn merkbaar. Dit maakt dat het lokale electoraat de bestuurders niet direct op hun dienstverlening kan beoordelen. Het is dan ook twijfelachti g of de pemekaran via het democrati sch mechanisme zal leiden tot een verbetering van de onderwijskwaliteit in de binnenlanden. het reguliere onderwijs is vanwege onderbetaalde docenten vatbaar voor corruptie

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication