36

Lesprogramma ondernemen voor inheemse Papoea’s 5.1 evenwichtige arbeidsverdeling Om de ontwikkelingsachterstand te kunnen inlopen en de economische kansen in Papua Barat te benutt en is onderwijs voor inheemse Papoea’s van wezenlijk belang. Hierbij gaat het in de basis om kwalitati ef goed onderwijs dat ook toegankelijk moet zijn voor Papoea’s in de perifere gebieden. Dit is een grote opgave en in de kern een taak van de lokale overheid in samenwerking met lokale scholen. Meer specifi ek biedt het onderwijs mogelijkheden om verandering te brengen in de scheve arbeidsverdeling in Papua Barat. Een externe parti j, zoals een ontwikkelingsorganisati e, zou hierin door middel van het aanbieden van een speciaal lesprogramma een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Een dergelijk lesprogramma kan jonge Papoea’s in staat stellen kennis en ervaring op te doen die zij anders niet zouden verkrijgen. Men kan bekend worden gemaakt met een manier van denken en vaardigheden die de eerste opstap kunnen zijn naar zelfstandig ondernemerschap. Een dergelijke ervaring verbreedt de horizon, draagt men zijn leven lang met zich mee en kan op enig moment van pas komen. In een dergelijk lesprogramma zal bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan de culturele achtergrond van Papoea’s in relati e tot commercieel ondernemerschap. Daarbij behoort ook aandacht te worden gegeven aan de specifi eke omstandigheden voor het ondernemen in Papua Barat en biedt een lesprogramma de kans om de schadelijkheid van corrupti e als thema te behandelen. Een dergelijk lesprogramma dient het doel meer jonge Papoea’s bekend te maken met, en enthousiast te maken voor, het zelfstandig ondernemerschap opdat een evenwichti gere arbeidsverdeling in Papua Barat kan worden verkregen. 5 5.2 lesprogramma ondernemen Hieronder wordt een korte schets gegeven van elementen waaruit een lesprogramma over ondernemen zou kunnen bestaan en de punten waarop gelet dient te worden bij de vorming van een dergelijk programma. Het lesprogramma • Een dergelijk lesprogramma zou een langere ti jd moeten beslaat, minimaal een aantal maanden tot een heel schooljaar. • Parti ciperende leerlingen dienen een leeft ijd te hebben waarop zij serieus met de materie aan de slag kunnen gaan. Het laatste jaar van de middelbare school lijkt hiervoor geschikt. • Om tot inspirati e te dienen en de materie levendig te maken dient er een (of meerdere) gastles(sen) gegeven te worden door een geslaagde Papoeaondernemer die voor de leerlingen als rolmodel kan dienen. Tevens zijn geslaagde Papoea-ondernemers een belangrijke bron van informati e betreff ende de relati e tussen hun culturele achtergrond en het ondernemersschap, alsmede een bron van kennis over het specifi eke ondernemersklimaat in Papua Barat. Inzichtgevende vragen hierbij zijn: - Welke factoren hebben bijgedragen tot het succes van de Papoeaondernemer? - Hoe gaat de Papoea-ondernemer om met zijn/haar culturele achtergrond in relati e tot het ondernemerschap? • Vervolglessen dienen onderwerpen te behandelen zoals: 1) Algemene ondernemersvaardigheden (ondernemersplan, marktonderzoek, boekhouding etc.) 2) Aandacht voor omgaan met de culturele achtergrond (onder anderen; ‘Budaya kasih, tetapi jangan lupa diri!’ de geefcultuur is nobel, maar vergeet jezelf niet) Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 34

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication