45

administra indeling pro 2013 sausapor waisai sorong aimas teminabuan bintuni rasiei fakfak kaimana kumurkek manokwari anggi ransiki De provincie Papua Barat kent net als de provincies Papua en Aceh sinds 2001 een speciale status als autonome provincie binnen Indonesië. Dit houdt in dat de provinciale overheid mag besluiten over alle zaken die Papua Barat aan gaan, met uitzondering van de zaken die bestempeld zijn als nati onale aangelegenheden. De nati onale bevoegdheid prevaleert op de gebieden van; buitenlandbeleid, interne veiligheid, defensie, monetaire en fi scale zaken op nati onaal niveau, religie, rechterlijke macht en bepaalde bevoegdheden zoals in de statuten bepaald16 . Naast de provinciale wett en (perda) mag het bestuur van de provincie Papua Barat hierdoor ook speciale wett en uitgeven (perdasus) gebaseerd op hun speciale autonomie. In de prakti jk leidt de vergrote bevoegdheid voor de provincie Papua Barat nog wel eens tot een dispuut met nati onale instanti es over de vraag wie over welk gebied zeggenschap heeft . Een voorbeeld van zo’n terrein is bosbouw waar zowel de provinciale regering van Papua Barat als het nati onale ministerie van bosbouw zeggenschap over claimen17 . De provincie Papua Barat wordt vertegenwoordigd door een gekozen gouverneur en vice-gouverneur, door het lokale parlement Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) en door de Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Dit laatste orgaan bestaat uit inheemse Papoea’s en is bij het in werking treden van de speciale autonomiewet ingesteld om een sterkere stem te geven aan de inheemse Papoea’s. De MRPB heeft echter slechts een adviserende en controlerende functi e en dient door de DPRD te worden geraadpleegd bij het schrijven van nieuwe wett en. De huidige gouverneur van Papua Barat is meneer Abraham O. Atururi die deze positi e ook in de voorgaande periode 2006-2011 bekleedde18 . De functi e van vice-gouverneur wordt sinds kort bekleed door mevrouw Irene Manibuy na het overlijden van voorgaande vice-gouverneur meneer Rahimin Katjong. fig. 1.6 43 Investeringskansen Hoewel in de aanvulling op de autonomiewet van 2001 in het jaar 2008 bij wet werd vastgelegd dat in Papua Barat lokale politi eke parti jen mee mogen doen aan de provinciale verkiezingen, is dit vooralsnog niet de prakti jk in Papua Barat19 . Wel bestaat 1.6 democratisch systeem en autonomie Op bijna alle bestuurlijke niveaus worden in Indonesië verkiezingen gehouden. Op nati onaal en provinciaal niveau wordt hierbij gekozen uit politi eke parti jen. Daarnaast worden ook de president, gouverneurs en burgemeesters direct door het volk gekozen. Hoofden van kecamatan´s en kelurahan´s worden aangesteld, maar dorpshoofden en leiders van de kleinere bestuurlijke eenheden RW en RT worden ook direct gekozen.

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication