5

woord vooraf - bestuur sdsp De klimaatt op in Parijs van 2015 maakt ons als wereldburger duidelijk hoe belangrijk het is goed voor onze aarde te zorgen. Voor ons is ook de aandacht voor het duurzaam beheren van de 40 miljoen ha biodiversiteit met haar bewoners van de Papuaprovincies in Indonesië weer volop actueel. De vraag is natuurlijk: Hoe kunnen we in Papua Barat een duurzame ontwikkeling op gang brengen die eff ect heeft voor de natuur en de gemeenschap? Op basis van onze ervaringen en op basis van gesprekken met overheid en bedrijfsleven, kunnen wij vaststellen dat het voor de gouverneur van Papua Barat alleen mogelijk gaat worden als hij assistenti e krijgt van (M)aatschappelijk (V)erantwoord (O)ndernemende bedrijven van buiten Papua Barat. De voorzitt er van de Senaat van Indonesië en de gouverneur van Papua Barat weten dat vanaf begin jaren ‘60 binnen het MVO-bedrijfsleven in Nederland veel experti se is opgebouwd op gebied van werken in ontwikkelingslanden. Zij geven aan graag te willen samenwerken met de Nederlandse bedrijven. De ambassade kan hierin een intermediaire rol vervullen (zie de DVD Papua onze toekomst, in de bijlage) Daarbij willen zij rechtstreeks en eff ecti ef gebruik maken van de faciliteiten die Nederland biedt. Daardoor kunnen ze relati ef snel gebruik maken van kennis en kunde, zonder eerst zelf ti jd te verliezen om het wiel opnieuw uit te vinden. Duurzaam beheer van de natuur en het aanbrengen van evenwicht tussen Planet-People-Profi t in Papua Barat kan met hulp van de Nederlandse ministeries van ontwikkelingssamenwerking / buitenlandse handel en economische zaken. De parti culiere Sti chti ng Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) heeft meer dan 20 jaar ervaring in het samenwerken met bedrijfsleven en het doen van onderzoek in Papua Barat. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van alle huidige plannen over Papua Barat, en de kansen die er zijn voor economische initi ati even. Wij zijn er van overtuigd dat duurzame economische initi ati even de sleutel zijn tot ontwikkeling van het gebied, de mensen én het behoud van de natuur. Duurzame ontwikkeling met MVO-bedrijven kunnen de motor zijn om versneld de grotendeels nog aanwezige mentaliteit van het verzamelsysteem (leven van opbrengsten die ‘van boven’ komen) met het moderne kapitalisti sche technocrati sche systeem (systeem waarbij je zelf ‘aan de bak moet’) met elkaar te verbinden. Waarom nu de kansen benut moeten worden? De plannen van de Indonesische regering bieden goede kaders voor verdere ontwikkeling. De geldstroom die op gang komt voor Papua Barat biedt vele kansen. Tegelijkerti jd is voor politi eke, publieke en private organisati es in Indonesië nog te weinig zichtbaar van de situati e van Papoeajongeren in het binnenland en de mensen die verpauperen aan de randen van de steden. Om de goede bedoelingen van de ‘regering Jokowi’ zoals transformati e, masterplannen, de ontwikkeling van het volk zelf en belasti ngfaciliteiten te eff ectueren, moeten deze jongeren zichtbaar worden en opgeleid worden. Opleiding en training-onthe-job horen daar bij. De kansen moeten mede snel benut worden, omdat voor jongeren die wel een goede (vak-)opleiding hebben, er onvoldoende werk voorhanden is. Ze missen werkervaring, of verliezen banen aan hogeropgeleide of ervarener migranten. Hierdoor kan een groot deel van de jongeren zich in deze moderne technocrati sche samenleving niet staande houden. Willen deze Papoea’s een kans krijgen, is er een aanpak nodig zonder bureaucrati e en corrupti e maar met een goede basisopleiding en een arbeidsethos passend bij een kapitalisti sche én duurzame samenleving. De aanpak die wij voorstaan is dus gebaseerd op MVO-ondernemers. In de projecten van de SDSP is alti jd geprobeerd met bedrijven in zowel Nederland als Papua Barat te werken. Het blijkt dat deze ondernemers structureel bijdragen aan een duurzame samenleving. Zeker nu de centrale regering en de gezagsdragers in Papua Barat uitspreken dat ze met Nederlandse bedrijven willen samenwerken, is het noodzakelijk te acteren. Dat initi ëren we door een aantal initi ati even te starten. Ten eerste het bijeenbrengen en analyseren van informati e, en het ter beschikking stellen van kennis, kunde en netwerk aan organisati es die willen investeren in Papua Barat. De SDSP stelt zich daarbij op als netwerk- en kennisorganisati e. Ten tweede het ontwikkelen van concrete duurzame business cases, waarin parti jen in samenwerkingsverbanden (publiek-private-samenwerking of consorti a) uitvoering geven aan concrete projecten. De SDSP kan hierin de rol van aanjager en kennispartner hebben, maar het doel is deze samenwerkingsverbanden zelfdragend en zelfvoorzienend te laten zijn. De fi nanciering komt van de samenwerkende parti jen en kan onder meer met bilateraal geld ondersteund worden. Momenteel komt er geen bilateraal geld naar Papua Barat (zie de bijlagen met correspondenti e aan o.a. de Tweede Kamer). Met deze voorverkenning geven we diverse parti jen inzicht in de kansen die er wel degelijk zijn, waardoor ook mogelijk aanspraak gemaakt kan worden op bilaterale fi nanciering. 3 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication