6

Ten derde het laten opstellen van een breder kader. De vele plannen die ook in bijgaand rapport zijn beschreven, geven vele mogelijkheden aan. De kunst is nu om vanuit deze plannen de parti jen daadwerkelijk om één tafel te brengen en een inhoudelijk kader te laten ontwikkelen. De SDSP kan hier ook een initi ërende rol spelen, mogelijk soms zelf, maar vooral door andere organisati es met de juiste experti se daartoe uit te nodigen of uit te dagen. De beschreven investeringsmogelijkheden tonen aan dat er veel mogelijk is in het gebied, en dat ideeën en moti vati e van diverse partners aanwezig is. Wat nog ontbreekt is een integraal plan op macroniveau dat investeringsmogel ijkheden en verder uit te werken business cases met elkaar verbindt. De SDSP hoopt dat met dit onderzoek ook door parti jen de uitdaging wordt aangenomen om deze derde stap te zett en. Een dergelijk plan zal opgesteld moeten worden door onder meer de gouverneur, bedrijfsleven in Papua Barat en uit Nederland, en met hulp van organisati es als de Nederlandse ambassade in Jakarta. Er moet dus een investeringsplan of masterplan komen voor een groter gebied. We vergelijken dat met de ontwikkeling van bijvoorbeeld het hoogwaterbeschermingsplan en de haven van Jakarta, of de aanleg van de Deltawerken of de Flevopolders in Nederland: Met een groter plan waarin inhoudelijke thema’s genoemd staan, en dat is opgesteld door meerdere samenwerkende parti jen die de deelplannen ook uitwerken: Dat is wat nodig is voor Papua Barat. Alleen met betrokkenheid van de regering en van investeerders ontstaat een visie voor het gebied, komen de (nu nog) losse initi ati even bij elkaar, en ontstaat synergie en samenwerking. De voorliggende ‘voorverkenning’ geeft een basis en tevens een aanzet om bovenstaande initi ati even te laten starten. We dragen dit rapport dan ook op aan de Gouverneur van Papua Barat, de Nederlandse Ambassade in Jakarta en Nederlandse MVO-bedrijven, opdat zij samen gaan werken aan de uitwerking van goede en duurzame economische initi ati even en opdat zij gezamenlijk een masterplan uitwerken waarin publieke en private initi ati even in het gebied hun plek krijgen. Wouter Bronsgeest (Voorzitt er SDSP) Leo de Zeeuw sr. (Secretaris SDSP)

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication