51

Hoewel de stad Sorong het hoogste scoort wat een voldoende watervoorziening voor huishoudens betreft is in deze stad slechts de helft van het aantal huishoudens (53,5%) op het waterleidingsnetwerk aangesloten32 . Leidingwater is niet drinkbaar, waardoor in een stad als Sorong de bewoners aangewezen zijn op andere manieren om aan drinkwater te komen. Men drinkt daarom voornamelijk gebott eld water. 1.10 arbeidsbevolking De beroepsbevolking in Papua Barat is groeiende. Van 2012 tot 2013 nam de beroepsbevolking met 2,4% toe tot een omvang van 370.750 mensen33 . Het gaat hier om mensen met een leeft ijd van 15 jaar of ouder die werk hebben of willen werken. De groei van de beroepsbevolking wordt beïnvloed door het grote aandeel jongeren onder de bevolking van Papua Barat. De offi ciële werkeloosheidscijfers in Papua Barat zijn laag en de laatste jaren afgenomen. In 2011 was 8,94% van de beroepsbevolking werkeloos hetgeen gezakt is tot een aandeel van 4,62% in 201334 . Daarmee is een aanzienlijke verbetering opgetreden ten opzichte van het Indonesische werkeloosheidscijfer dat in dezelfde periode zakte van 6,6% naar 6,2%35 . Wanneer gekeken wordt naar het opleidingsniveau van werkelozen in Papua Barat is het opmerkelijk dat geconstateerd kan worden dat het grootste aandeel van de werkelozen in Papua Barat gevormd wordt door de groep (relati ef) hoogopgeleiden. Mensen met een diploma hoger dan de middelbare school (18,72%) en zij die de middelbare school als hoogste opleiding hebben afgerond (53,99%) vormen samen 72,71% van alle werklozen in Papua Barat36 . Het aandeel lager opgeleiden dat geen werk heeft is kleiner, hoewel zij absoluut gezien een grotere groep vormt van de beroepsbevolking. Onder laagopgeleiden bestaat waarschijnlijk een aanzienlijke verborgen werkeloosheid. Het lage werkloosheidscijfer onder lager opgeleiden kan ook te wijten zijn aan het feit dat veel lager opgeleiden in de kleinschalige deels zelfvoorzienende landbouw werkzaam is en niet als werkzoekend wordt meegerekend. Om de werkloosheidscijfers te nemen als een indicator voor de welvaart in Papua Barat zou hiermee niet correct zijn omdat werkzaam zijn in de kleinschalige landbouw vaak niet veel meer betekent dan het verbouwen van voedsel voor eigen gebruik. 49 Investeringskansen Wanneer gekeken wordt naar de verdeling van de arbeidzame bevolking over de verschillende sectoren in Papua Barat valt op dat bijna de helft van de bevolking werkzaam is in de categorie van; landbouw, tuinbouw, bosbouw, jagen en visserij. Werkzaam binnen deze sectoren zijn voornamelijk inheemse Papoea’s, hoewel er ook een aanzienlijke groep transmigranten in de landbouw acti ef is. De op een na grootste arbeidscategorie in Papua Barat is die van ambtenarij met 19,9%. Ook in deze categorie zijn hoofdzakelijk inheemse Papoea’s werkzaam37 BIJNA DE HELFT VAN DE INWONERS VAN PAPUA BARAT IS WERKZAAM IN DE LANDBOUWSECTOR . De overige categorieën kennen een grotere verscheidenheid, in deze categorieën zijn voornamelijk Indonesische immigranten werkzaam. Verdeling arbeidsbevolking over sectoren Papua Barat in absolute aantallen, 2013 Sector Landbouw, tuinbouw, bosbouw, jacht & visserij Mijnbouw Industrie Energie, gas en drinkwatervoorziening Bouw Handel, gastronomie, dienstverlening Transport, overslag, communicati e Financiële instellingen, vastgoed, verhuurbedrijven Sociaal maatschappelijke dienstverlening, ambtenarij Totaal FIG. 1.13 Aantal personen werkzaam 172.247 9.537 12.877 9.03 12.924 51.120 19.457 4.310 70.244 353.619

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication