56

Te zien is dat in de loop der jaren de stroom van allocati egelden over het algemeen sterk is toegenomen. Ook voor de provincie Papua Barat is dit de tendens, elk jaar sti jgt de hoeveelheid geld die zij ontvangt van de centrale Indonesische overheid in Jakarta. Wanneer de totale geldstroom die naar Papua Barat vloeit wordt vergeleken met andere Indonesische provincies ligt zij wat absolute omvang betreft iets onder het Indonesisch gemiddelde. Wanneer echter rekening wordt gehouden met de hoeveelheid inwoners per provincie en de vergelijking wordt gemaakt hoeveel per inwoner wordt verkregen, dan blijkt het decentralisati eproces voor Papua Barat in fi nanciële zin zeer gunsti g. Ten opzichte van andere Indonesische provincies ontvangt zij per inwoner met afstand het meeste geld, namelijk ruim 16,5 miljoen roepia (1.118 euro) per inwoner op jaarbasis. Ter vergelijking, op de tweede en derde plaats staan de provincies Papua en Kalimantan Timur met respecti evelijk 10,8 (732 euro) en 8,6 miljoen roepia (583 euro). Het gemiddelde bedrag dat vanuit Jakarta naar provincies gealloceerd wordt ligt op slechts 3,9 miljoen roepia (264 euro) per inwoner per jaar43 van alle provincies ontangt papua barat per inwoner het meeste geld uit jakarta . herkomst inkomsten provinciale overheid papua barat, 2014 4% 23% 51% 21% 1% fig. 1.23 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 54 Pendapatan Asli Daerah Eigen inkomsten Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Herverdeling nationaal belastinggeld en grondstofopbrengsten Dana Alokasi Umum Algemeen allocatiegeld Dana Alokasi Khusus Speciaal allocatiegeld Dana Penyesuaian & Dana Otonomi Khusus Speciale autonomie en achterstandsgebiedengeld De inkomsten van de provincie en gemeenten in Papua Barat tezamen bestaat voor veruit het grootste gedeelte uit allocati egelden afomsti g van de nati onale regering in Jakarta. Slechts 2,8% van de inkomsten waren in 2013 afk omsti g uit eigen middelen zoals belasti ngen en inkomsten uit grondstoff en43 . Ook wanneer gekeken wordt naar de inkomsten van alleen de provinciale overheid is te zien dat het aandeel eigen inkomsten gering is. In 2014 werd 4% van de begroti ng van de provinciale overheid van Papua Barat gevormd door eigen inkomsten. Tevens valt op dat meer dan de helft (51%) van de besteedbare gelden door de provinciale overheid bestaat uit het allocati egeld dat behoort bij de speciale autonomie die het gebied heeft verkregen (dana otonomi khusus). Deze speciale autonomiegelden zijn toegezegd tot het jaar 2022 en zullen daarna verdwijnen. Wat betreft de toekomsti ge fi nanciële situati e van de provinciale overheid in Papua Barat is de verwachti ng echter positi ef. Vanaf het jaar 2017 zullen de eigen inkomsten toenemen vanwege royalty’s en belasti ng op de gasexploitati e door Briti sh Petroleum in de Bintunibaai. Tevens wordt verwacht dat de overige allocati egelden zullen blijven sti jgen44 totale besteedbare gelden in omvang zullen blijven toenemen. de verwachting is dat de allocatiegelden zullen blijven stijgen en de eigen inkomsten van de provincie papua barat zullen toenemen . Dit zorgt er voor dat de

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication