57

1.13 economische kenschets Voor deze periode groeide de provinciale economie met een gemiddelde van 12,38% per jaar en wanneer gemeten wordt zonder inbegrip van de olie- en gassector, met een gemiddelde van 8,05% per jaar47 De economie van Papua Barat vertoont al jaren achtereen een sterke groei welke aanzienlijk hoger ligt dan het Indonesisch gemiddelde. Gezien het relati ef kleine inwoneraantal is het aandeel dat Papua Barat heeft in de nati onale Indonesische economie echter gering. De industriële sector vormt bijna de helft van het regionale BNP in Papua Barat, wordt opgebracht gas. Het recentelijk gaswinning in de bijdrage geleverd groei en het aandeel hiervan inneemt. De is daarentegen zeer de meeste goederen de economie van papua barat groeide in 2013 met 9,3%47 aan de totale economische dat de olie- en gasindustrie industriële maakindustrie klein van omvang, waardoor in Papua Barat geïmporteerd worden. Naast de bijdrage die de gasexploitati e heeft geleverd tot de groei van de provinciale economie is met name de vergroti ng van de allocati egelden uit Jakarta een aanjager geweest van lokale economische groei. De besteding van deze gelden heeft de vraag naar goederen en diensten sterk laten sti jgen. Een aanzienlijk deel hiervan wordt besteed aan infrastructuur om perifere gebieden te ontsluiten, hetgeen nieuwe economische kansen met zich meebrengt. 1.13.1 Bruto Nationaal Product 200 In 2013 vormde de economie van Papua Barat met een regionaal BNP van 15.061.518,7 miljoen roepia (1 miljard euro) zo’n 0,54% van het totale Indonesische BNP45 . Het BNP per hoofd van de bevolking in Papua Barat lag in 2014 met 68,6 miljoen roepia (4.648 euro) ruim boven dat van Indonesië wat als gemiddeld BNP per hoofd 42,4 miljoen roepia (2.873 euro) kent46 . De absolute groei van de economie in Papua Barat lag in 2013 op 9,3%. Wanneer de olie- en gassector hierin niet wordt meegerekend kwam de groei uit op 7,83%. Dit betekent dat ook zonder opname van deze zeer belangrijke sector in de berekening de provinciale economie een aanzienlijke groei vertoont47 . Vanaf het jaar 2003 tot 2013 gemeten liggen de gemiddelde groeicijfers in absolute termen hoger. 55 Investeringskansen Papua barat indonesië fig. 1.24 150 100 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 economische groei in papua barat en indonesië, 2003-2013 350 300 250 van de totale Indonesische economie lag in deze periode op 5,5% per jaar48 . Ter verglijking, het gemiddelde absolute groeicijfer . het overgrote deel hiervan door de winning van olie en operati oneel worden van Bintunibaai heeft een grote Dit heeft er voor gezorgd dat de economie in Papua Barat over een periode van ti en jaar tussen 2003 en 2013 gegroeid is met 225,49% terwijl de Indonesische economie over deze periode 71,87% groter werd. In fi guur 1.24 is de snelle sti jging te zien die begint vanaf het jaar 2009, hetgeen het operati oneel worden van de gasexploitati e in Papua Barat markeert. Wanneer de olie- en gassector buiten beschouwing wordt gelaten blijkt dat het overige deel van de economie in Papua Barat over deze periode gegroeid is met 118,73% en in Indonesië met 81,99%48 . omvang economie In % t.o.v. 2003

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication