59

gem. groei 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vrijwel alle sectoren laten een voortdurende groei zien over de afgelopen ti en jaar, met uitzondering van de mijnbouwsector, die groeide minder hard dan de overige sectoren en vertoonde zelfs enkele jaren krimp. Mogelijkerwijs heeft het proces van decentralisering en de opdeling van gemeenten hierbij een rol gespeeld. Nieuwe gemeenten zoals Raja Ampat, Tambrauw en Pegunungan Arfak blijken over het algemeen minder geneigd om in te zett en op mijnbouw om hun economie te ontwikkelen. De inwoners van deze nieuwe gemeenten bestaan hoofdzakelijk uit inheemse Papoea’s die veelal een hechte verbintenis met het land hebben en negati ef staan tegenover mijnbouwacti viteiten. Het aandeel dat de mijnbouw als sector heeft in het totale BNP van Papua Barat neemt af en als sector is zij onlangs voorbij gestreefd door de dienstensector. De landbouwsector draagt na de industriële olie- en gassector het meeste bij aan het BNP van Papua Barat. Ook in deze sector is de economisch groei echter laag. De meerderheid van de landbouwsector wordt gevormd door kleine zelfstandige boeren. Vanwege het uitblijven van modernisering en schaalvergroti ng kent deze sector weinig groei. De subsectoren bosbouw en visserij vormen binnen landbouw de onderdelen met de meeste groei. DE LANDBOUWSECTOR DRAAGT NA DE OLIE- EN GASSECTOR HET MEESTE BIJ AAN HET BNP MAAR VERTOONT DE LAATSTE JAREN WEINIG GROEI De overige sectoren vergaat het allen zeer goed. Ze vertonen groei van gemiddeld omtrent de ti en procent per jaar. Uti litaire sectoren zoals de transport- en communicati esector, de elektricti teits- en watersector en de bouwsector hebben direct profi jt van de investeringen die door de lokale overheden gedaan worden als gevolg de toegekende allocati egelden. Daarnaast vertonen sectoren zoals handel en horeca, alsmede de fi nanciële dienstverlenende sector een aanzienlijke groei. Wanneer het aandeel per economische sector in het totaal van de economie van Papua Barat over een periode van ti en jaar wordt neergezet worden ontwikkelingen in de economie zichtbaar. In fi guur 1.28 is te zien dat als gevolg van de investeringen in gasexploitati e de industriesector sterk in aandeel gegroeid is. De mijnbouwsector kent een slinkend belang, hetgeen tevens geldt voor de landbouwsector. economische groei per sector per jaar in papua barat, 2003-2013 Economische sector Papua Barat Landbouw (inclusief tuinbouw, bosbouw, jacht en visserij) 5,07 Mijnbouw 4,65 Industrie (hoofdzakelijk olie en gas) Energie, gas en drinkwatervoorziening Bouw Handel, gastronomie, dienstverlening Transport, overslag, communicatie Financiële instellingen, vastgoed, verhuurbedrijven Sociaal maatschappelijke dienstverlening, ambtenarij Groei BNP inclusief olie en gas Groei BNP exclusief olie en gas 3,91 2,54 8,83 2,05 17,1 21,77 8,36 9,38 8,2 8,82 3,29 5,22 5,34 -1,77 0,51 0,52 8,22 9,65 11,25 9,29 8,97 10,49 9,69 6,89 3,83 9,03 6,49 6,08 7,3 1,66 1,27 -0,16 -0,84 6,05 8,85 1,48 5,52 8,81 3,52 0,19 9,02 3,91 2,12 7,61 56,29 120,02 64,66 27,76 12,19 31,32 8,29 9,06 6,26 12,33 13,06 12,97 16,35 12,96 9,77 12,24 12,3 11,37 11,62 7,03 9,01 7,68 7,39 7,61 13,19 6,8 3,99 12,11 9,92 11,76 8,93 14,87 10,13 12,75 14,84 10,89 7,72 16,36 10,4 11,88 11,57 10,22 11,97 5,04 30,34 7,03 7,33 -1,8 24,91 27,14 23,68 6,56 9,4 8,16 8,4 4,55 6,95 7,84 13,87 28,47 27,01 15,9 7,5 12,66 13,83 9,19 10,63 13,28 20,61 22,54 11,91 8,69 12,22 9,3 12,34 8,61 9,25 9,18 8,52 10,11 7,49 7,83 6,91 fig. 1.26

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication