75

Fig. 2.20 Verdeling focus ontwikkelingsdoelstellingen voor Papua Barat in verschillende planningsperiodes Fig. 2.21 Visie en missies ten aanzien van de ontwikkeling van Papua Barat Visie Missies Een zelfstandig Papua Barat 1) Stabiliteit en veiligheid 2) Voedselzekerheid 3) Eigen middelen en infrastructuur 4) Financiële zelfstandigheid provincie 5) Bestuurlijke onafh ankelijkheid 6) Regionaal economisch concurrenti evermogen Een concurrerend Papua Barat Een welvarend Papua Barat Een rechtvaardig Papua Barat Het lange termijn ontwikkelingsplan voor Papua Barat benadrukt dat zij is geschreven in lijn met de fi losofi e die ligt achter de bestuurlijke speciale autonomie die Papua Barat heeft verkregen. Dit betekent dat de verbetering van de positi e van inheemse Papoea’s het belangrijkste is en prioriteit moet hebben bij alle ontwikkelingsacti viteiten. Hiervoor geldt dat de (culturele) rechten van Papoea’s moeten worden beschermd, dat het opleidingsniveau onder Papoea’s moet worden verbeterd en zij voorrang moeten krijgen bij het verkrijgen van werk en toegang tot sociale voorzieningen binnen de provincie Papua Barat. De doelstellingen zoals neergezet in de visie op de ontwikkeling van Papua Barat worden elk ondersteund door verschillende subdoelstellingen die missies worden genoemd. Onder deze missies zijn vervolgens meer specifi eke wensen beschreven die tot vervulling zouden moeten worden gebracht om aan de missie te voldoen. Deze wensen komen terug in de middellangetermijnplannen. In elk langetermijnplan is de verdeling van de aandacht voor de verschillende visiedoelen verschillend. In fi guur 2.20 wordt weergegeven hoe men de prioriteiten denkt te leggen ti jdens de verschillende middellange termijn planperiodes. Dit betekent dat binnen de eerste middellange termijn de nadruk zal komen te liggen op de zelfstandigheid van Papua Barat. 73 Investeringskansen Een duurzaam Papua Barat 7) Regionale economie ontwikkelen 8) Hogere menselijke ontwikkelingsindex 9) Welvaart lokale economie vergroten 10) Lokaal welzijn vergroten 11) Rechtvaardige verdeling van welvaart binnen de economie 12) Rechtvaardig ontwikkelingssysteem scheppen 13) Beschermen en op duurzame wijze beheren van natuurlijke hulpbronnen 14) Beschermen van de kwaliteit van het milieu 15) Beschermen van de lokale cultuur RPJM Daerah Provinsi Papua Barat I 2012-201657 Het eerste van de vier middellangetermijnplannen (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat I) kent een periode lopend vanaf het jaar 2012 tot en met 2016. In dit plan wordt de focus gelegd bij het vervullen van de eerste van de visiedoelstellingen, namelijk het nastreven van een zelfstandige provincie Papua Barat. Onder zelfstandigheid wordt verstaan dat de provincie Papua Barat op eigen benen kan staan en dat zij stabiel is op het vlak van politi ek en veiligheid. Daarnaast wordt nagestreefd dat de provincie in haar eigen voedsel kan voorzien, dat infrastructuur en overheidsdiensten toereikend zijn en dat de provinciale overheid haar inkomsten hoofdzakelijk haalt uit eigen middelen om deze vervolgens aan te kunnen wenden voor verdere ontwikkeling.

76 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication