76

Fig. 2.22 Ontwikkelingsstappen middellangetermijnplannen Papua Barat Kleinbedrijf Men wil groei van het aandeel kleinbedrijven sti muleren zodat deze aan het eind van de periode met 30% in omvang is gegroeid. Er zal onderzoek worden gedaan naar dorpen waar men niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien en men zal deze dorpen fi nancieel steunen bij het opzett en van kleine bedrijven. Onderwijs Men wil de alfabeti seringsgraad naar 100% procent brengen aan het eind van deze periode. Dit streven zal worden ondersteund met een internaatschool die 15 districten voorziet. Leraren zullen fi nancieel worden gesti muleerd in afgelegen dorpen les te geven en elk jaar zal 20% van de leraren een extra training krijgen. Gezondheidszorg Men wil jaarlijks 20% van de huishoudens in Papua Barat medische zekerheid geven. De voorzieningen moeten worden uitgebreid zodat op het einde van de periode 100% van alle dorpen toegang heeft tot medische voorzieningen. Daarnaast zal jaarlijks 10% van het medisch personeel extra scholing krijgen om de dienstverlening te verbeteren. Visie, missies en programma’s Het RPJM geeft evenals het langetermijnplan een schets van de ontwikkelingsuitdagingen van Papua Barat en vervolgt daarop met een antwoord dat onder woorden is gebracht in de visie; ‘Provincie Papua Barat, welvarend, zelfstandig, waardig en duurzaam.’ Gebaseerd op deze visie is een uitgebreide lijst van missies en subdoelstellingen gevormd waarin wordt aangegeven hoe het beleid voor deze periode er uit moet zien en welke programma’s er zullen worden gestart. Voor de lijst van programma’s wordt hier verwezen naar het originele document, een kort overzicht van de belangrijkste missies wordt hier gegeven. Infrastructuur Men wil het bereik van het telecommunicati enetwerk jaarlijks met 15% verruimen zodat aan het einde van de periode 75% van de bewoners in Papua Barat toegang hiertoe heeft . Meer dorpen zullen ontsloten worden met wegen, zodat aan het einde van de periode het percentage dorpen dat nog niet ontsloten is minder is dan ti en procent. Nu heeft 12% van de huishoudens ook geen elektriciteit op kleine schaal, men wil dat aan het einde van de periode alle huishoudens in Papua Barat tenminste tot kleine elektriciteitsvoorzieningen toegang hebben. Werkgelegenheid Men wil de arbeidsbevolking ontwikkelen en hoopt zodoende 10% meer banen te creëren dan er aan arbeidsbevolking per jaar bij komt. Lokale overheidsinkomsten Men wil de lokale overheidsinkomsten met zo’n 200% verhogen om minder afh ankelijk te zijn van allocati egelden uit Jakarta. Men ziet hiervoor mogelijkheden door het heff en van belasti ngen in verschillende sectoren. Duurzaamheid Men erkent de gezonde staat van het milieu in Papua Barat en spreekt de vrees uit voor verstoring hiervan door ontwikkeling van het gebied. Men zegt dat het een goede zaak is wanneer duurzaamheidprincipes de basis zullen gaan vormen van elke ontwikkeling. RKP Daeah Provinsi Papua Barat 2016 Het jaarlijkse werkplan van de provinciale overheid voor het jaar 2016 is nog in ontwerp en bij het schrijven van dit rapport nog niet raadpleegbaar. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 74

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication