79

Voor luchtt ransport zijn er in Papua Barat drie luchthavens aangegeven van terti air niveau. Dit wil zeggen dat zij deel uitmaken van het nati onale netwerk van luchthavens dat de dichtstbijzijnde regionale en nati onale centra met elkaar verbindt. Luchthavens in de terti aire categorie zouden een passagiersaantal van tussen de 500.000 en 1 miljoen per jaar moeten gaan vervoeren. Wat zeetransport betreft zijn er vier belangrijke havens te onderscheiden in Papua Barat. De haven van Sorong is hiervan de voornaamste, deze wordt ontwikkeld tot internati onale haven. De havens van Manokwari en Kaimana zullen daarnaast tot nati onale havens worden ontwikkeld. Manokwari en Sorong vormen punten in het noordelijke zeenetwerk van Indonesië zoals aangegeven met de blauwe lijn. Een vierde belangrijke haven is de haven van Fakfak, deze vormt onderdeel van het zeenetwerk voor midden Indonesië dat is gemarkeerd met een groene lijn. De felgroene lijn die te zien is bij de steden Sorong, Manokwari en Fakfak correspondeert met de aanleg van een elektriciteitslijn (150 kv). Bij Sorong en Manokwari opent dit mogelijkheden om elektriciteit in de berggebieden op te wekken met hydro-energiecentrales en te geleiden naar de stad. Tot slot geeft de paarsrode sti ppellijn een telecommunicati enetwerk aan (micro digital) dat verschillende delen in de Vogelkop met elkaar en met de provincie Papua en andere delen van Indonesië moet verbinden. Ruimtelijke ordening Wat betreft ruimtelijke ordening wordt in het RTRW Nasional onderscheid gemaakt tussen drie verschillende hoofdtypen van gebieden. Zo zijn er beschermde gebieden (kawasan lindung), culti veringsgebieden (kawasan budidaya) en gebieden van nati onaal strategisch belang (kawasan strategis nasional). In beschermde gebieden probeert men de kwaliteit van de natuur te behouden en negati eve menselijke invloed te voorkomen. Een beschermd gebied kan zowel op het land als in zee zijn, of betrekking hebben op de lucht of wat zich onder de grond bevindt. Men wil ten minste 30% van elke eilandregio in Indonesië (in dit geval Papua Barat en Papua tezamen) als beschermd gebied bestempelen. Om te voorkomen dat deze gebieden door menselijke acti viteiten worden geschaad wil men zo veel mogelijk inzett en op duurzaam ondernemen. In Papua Barat bestaat één nati onaal park, de Cenderawasihbaai. Verder zijn er natuurparken waar de focus ligt op dieren en parken voor natuur in het algemeen, in totaal zijn er hiervan 25 gebieden. Daarnaast zijn er nog drie natuurgebieden waar specifi ek op het toerisme wordt gefocust. Op de kaart van Papua Barat is te zien welke gebieden beschermd zijn, namelijk groen en paars, en welke voor culti veringsdoeleinden zijn bestempeld, namelijk de witt e gebieden. Ook bij acti viteiten in culti veringsgebieden wordt duurzaamheid genoemd als uitgangspunt om er voor te zorgen dat menselijke acti viteit niet de ‘ondersteuningskracht en opnamekracht’ van de natuur te boven gaat. Voor de ontwikkeling van deze gebieden wil men infrastructuur verzorgen en aansluiten bij de interne kwaliteiten van het betreff ende gebied. Nati onale voedselzekerheid is 77 Investeringskansen Fig. 2.26 Ruimtelijke ordening van Papua Barat

80 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication