84

investeringskansen per sector 3.1 inleiding Papua Barat De vergrote aandacht van Indonesië voor de economische ontwikkeling van Papua Barat heeft in de laatste jaren geleid tot een aanzienlijke sti jging van de buitenlandse investeringen in deze provincie. Het nati onale Indonesische investeringsorgaan (BKPM) tracht zo veel mogelijk buitenlandse investeerders aan te trekken door het verbeteren van het investeringsklimaat en stelt elk jaar hogere investeringsdoelen voor Papua Barat. buitenlandse investeringen in papua barat stijgen jaarlijks Naast deze parti culiere geldstroom is als gevolg van de verlening van speciale autonomie aan de provincie Papua Barat een geldstroom vanuit de Indonesische overheid op gang gekomen voor de ontwikkeling van het gebied. Er wordt geïnvesteerd in infrastructuur en overheidsdiensten. Daarnaast vindt er een proces plaats van gemeentelijke opdeling waardoor ontwikkeling ontstaat in voorheen perifere gebieden. Als gevolg hiervan is er in Papua Barat een interessante dynamiek ontstaan waarbij zich nieuwe investeringskansen voordoen en de economie sinds 2003 gegroeid is met een ongekend gemiddelde van 13,38% per jaar60 . 3 Nederlands bedrijfsleven Een van de doelen van deze verkennende studie is het verschaff en van een inzicht in de kansen die er in Papua Barat liggen voor buitenlandse investeerders. In dit kader wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven, hoofdzakelijk het MKB, om in Papua Barat te investeren. de economie van papua barat is sinds 2003 gegroeid met een gemiddelde van 13,38% per jaar60 Voor het Nederlandse bedrijfsleven kan Papua Barat interessant zijn om goederen en diensten aan te leveren. Hoewel de lokale afzetmarkt beperkt is qua omvang zijn er nieuwe kansen ontstaan door de vergroti ng van de fi nanciële middelen die de lokale overheden ter beschikking staan. Dit schept mogelijkheden op het gebeid van aanbesteding van openbare werken en het geven van advies aangaande (gebieds) ontwikkeling. Wat voor het Nederlandse bedrijfsleven nog interessanter lijkt zijn de kansen die Papua Barat biedt als producti egebied voor de Nederlandse markt. Hierbij valt te denken aan tropische producten op het gebied van land- en tuinbouw, aan bosbouw, aan visserij en toerisme. Daarnaast is Papua Barat rijk aan grondstoff en zoals olie, gas en mineralen. Deze laatste sectoren staan echter op gespannen voet met het principe van duurzaamheid. Daarom zullen zij in deze studie niet als potenti ële investeringsgebieden worden behandeld. Schets investeringsmogelijkheden per sector In Papua Barat hebben in het kader van dit onderzoek gesprekken plaatsgevonden met sleutelfi guren en is data verzameld over potenti ële investeringsgebieden. Eerder is in dit rapport een profi el gegeven van Papua Barat (Deel I, hfdst. 1) en een beschrijving van de (ruimtelijke)ontwikkelingsplannen die op verschillende overheidsniveaus ten aanzien van Papua Barat zijn opgesteld (Deel II, hfdst. 2). Tezamen dient deze informati e als basis voor de schets van investeringsmogelijkheden die hier wordt gegeven. Dit is een eerste verkenning, in een volgend stadium zal dieper onderzoek moeten plaatsvinden, verkieslijk in samenwerking met geïnteresseerde partners uit het Nederlandse bedrijfsleven. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 82

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication