86

Kracht De interne aantrekkingskracht van Papua Barat zit voornamelijk in de economische mogelijkheden die er liggen voor producti e. Het gebied is zeer rijk aan grondstoff en, waarvan een aanzienlijk deel goed op duurzame wijze te exploiteren is. Papua Barat leent zich goed voor tropische landbouw en kent nog genoeg beschikbare grond. Er is een groot potenti eel voor duurzame energie en op het gebied van toerisme kent Papua Barat natuurgebieden van wereldklasse. het nederlandse bedrijfsleven is in papua barat extra welkom De bevolking van Papua Barat is jong en groeiende en er vinden verbeteringen plaats in het ontwikkelingsniveau van Papua Barat. De lokale overheden krijgen hiervoor aanzienlijke ontwikkelingsgelden uit Jakarta. Men staat open voor buitenlandse investeerders en vanwege de bijzondere historische band met Nederland is het Nederlandse bedrijfsleven in Papua Barat extra welkom. De economische groei voor Papua Barat laat zien wat er mogelijk is en in welke richti ng de samenleving zich beweegt. In de de periode 2003-2013 groeide deze gemiddeld met 13,38% per jaar. Zwakte In Papua Barat spelen inheemse grondrechten een belangrijke rol. Wanneer economische acti viteiten een aanzienlijk beslag op de ruimte leggen dient er rekening mee te worden gehouden dat zaken er op dit gebied anders aan toe gaan dan in westerse landen. Vanuit de lokale kamer van koophandel wordt geadviseerd grond te huren in plaats van te kopen. Over het algemeen vormt het lage ontwikkelingsniveau, zowel van de bevolking als van de infrastructuur een drempel bij economische acti viteiten. Het vinden van geschoold personeel is dikwijls lasti g. Ondernemers moeten rekening houden met stroomuitval en zijn vaak aangewezen op het aanleggen van hun eigen watervoorziening vanwege de beperkte capaciteit en het beperkte bereik van het lokale waternet. Corrupti e en nepoti sme zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden wanneer men in Papua Barat wil ondernemen. Om zaken gedaan te krijgen is vrijwel niet te ontkomen aan extra betalingen. Bij het doen van zaken met de overheid moet er rekening mee worden gehouden dat tot wel 30% van projectbegroti ngen moet worden afgeschreven aan ‘extra kosten’. Bij het aanvangen van lokale acti viteiten is een buitenlands bedrijf verplicht om samen te werken met een lokale partner. Wanneer men als buitenlands bedrijf bestuurders zoekt voor de lokaal opgerichte onderneming is het ten zeerste aan te raden om te kiezen voor lokale personen met een goed netwerk binnen Papua Barat. De samenleving in Papua Barat is klein, hetgeen het hebben van een goed sociaal netwerk uitermate belangrijk maakt. Goede contacten binnen de overheid zijn een pre. Papua Barat bestaat voor de helft nog uit inheemse Papoea’s, terwijl de andere helft van de bevolking wordt gevormd door immigranten afk omsti g uit andere delen van Indonesië. Er bestaan duidelijke verschillen tussen deze groepen, hetgeen soms tot fricti e kan leiden in de samenleving. Inheemsen hebben andere fysieke kenmerken dan de immigranten en zijn over het algemeen christelijk terwijl de immigranten veelal islamiti sch zijn. Immigranten zijn over het algemeen beter geschoold en economisch succesvoller, hetgeen ook een verschil in welvaart met zich meebrengt. Het is niet alti jd geheel duidelijk welke vergunningen men nodig heeft om te kunnen ondernemen. Dikwijls moet men bij veel verschillende instanti es langs en wordt er een relati ef groot aantal vergunningen verlangd. Daarnevens is het aanvragen van vergunningen een ti jdrovend proces en kan men ook hier in de prakti jk vaak niet om corrupti e heen. De provinciale en nati onale overheden hebben dit probleem echter onderkend en werken aan een systeem waarbij alle vergunningen via één loket kunnen worden aangevraagd. De laatste jaren doen zich hoopvolle verbeteringen voor op dit gebied. Kans De focus van de nati onale Indonesische overheid op de ontwikkeling van Papua Barat is een externe positi eve invloed op het investeringsklimaat. Door de allocati egelden die vanuit Jakarta in het kader van de speciale autonomie aan Papua Barat worden gestuurd wordt een de indonesische overheid stimuleert buitenlandse investeringen in papu barat Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 84

87 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication