0

3

Welkom op onze school Wij heten je hartelijk welkom in de SintPaulusschool campus Sint-Jan Berchmans. Ben je als twaalfjarige op zoek naar een nieuwe school? Heb je al enkele jaren middelbare opleiding gevolgd en wens je een nieuwe stap te zetten in je schoolloopbaan? Graag stellen we in deze brochure onze school voor. Misschien vind je hier wel een studierichting op jouw maat. Het SJB-team Aparte middenschool Tijdens de eerste twee jaren leggen we de nadruk op een brede algemene vorming. Je maakt een beperkte en voorlopige keuze en je kan jouw talent ontdekken door te kiezen tussen 4 verschillende focussen in de A-stroom en 1 in de B-stroom. Als school begeleiden we jou twee jaar lang op weg naar een verantwoorde keuze voor de 2de graad. Les volgen doe je in een aparte middenschool met alleen de leerlingen van het 1ste en 2de jaar: een veilige omgeving waar je je snel thuis kan voelen. Vanaf het 3de jaar kies je in het college een studierichting binnen een domeinoverschrijdende richting of binnen het domein economie en organisatie. Een brede waaier aan mogelijkheden. Welkom op campus Sint-Jan Berchmans Avelgem 4

Onze visie Campus SintJan Berchmans Avelgem EEN WARME SCHOOL In de gemoedelijkheid van onze school kan iedereen optimaal presteren. Aandacht en respect voor de andere als uniek persoon en open communicatie tussen alle betrokkenen staan centraal. In een hartelijk school bouwen we aan de toekomst van elke jongeren die ons wordt toevertr WAAR JE STAPSGEWIJS GROEIT In onze aparte middenschool proberen we de stap naar het middelbaar zo klein mogelijk te houden. 5 De leerlingen van de eerste graad hebben hun eigen vast klaslokaal en kunnen ook echt nog “spelen” op een aparte speelplaats. We volgen hen van heel nabij. Geleidelijk aan bereiden we de leerlingen voor om de stap naar het college (vanaf het 3de middelbaar) te maken en te groeien in zelfstandigheid. IN LEREN LEREN Leren leren is onze kerntaak. Wij willen elke jongere met zijn eigen talenten en beperkingen uitdagen om zijn groeikansen optimaal te benutten. Wij werken competentiegericht en stimuleren het actieve leren. Onze jongeren verwerven voldoende kennis, vaardigheden en inzichten. Ze ontwikkelen tevens de gepaste attitudes om dit alles in de praktijk om te zetten. Zo bereiden wij hen voor op een plaats in de samenleving van morgen, waar permanente vorming een noodzaak is.

6

IN LEREN LEVEN Wij stimuleren jongeren om creatief en met vertrouwen het beste in zichzelf naar boven te halen en zo voldoende veerkracht te ontwikkelen om verder door te groeien. Wij willen jongeren leren leven met een positieve, kritische kijk op de wereld, waar ook plaats is voor andere levensovertuigingen. Leren leven betekent ook in een sfeer van vertrouwen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Iedereen moet kansen krijgen om te experimenteren binnen de grenzen, vastgelegd in leefregels en in het schoolreglement. IN LEREN KIEZEN Wij willen onze jongeren alle kansen geven om hun weg te vinden. Van jongs af aan stimuleren wij onze leerlingen in het maken van verantwoorde keuzes, zowel op professioneel vlak (studie -en beroepskeuze) als op persoonlijk vlak (leer -, leef- en werkhoudingen). Bij ons kan elke jongere groeien in het nemen van verantwoordelijkheid en in het optimaal ontwikkelen van zijn talenten. EEN MODERNE SCHOOL… …waar traditie en innovatie hand in hand gaan. We koesteren de rijke traditie waarvoor SJB gekend is en tegelijkertijd ontdekken we graag de nieuwe mogelijkheden die de vooruitgang ons vandaag en in de toekomst biedt. Onze school biedt een vertrouwde omgeving waarin waarden zoals respect, discipline, 7 kennisoverdracht en persoonlijke inzet hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd omarmen we voortdurend nieuwe technologieën, activerende lesmethoden en creatieve benaderingen om onze leerlingen voor te bereiden op de uitdagingen van de moderne wereld. Zo streven we naar harmonie tussen het verleden en de toekomst, een school waar traditie en innovatie hand in hand gaan. …waar het welbevinden van iedereen en ieders talent centraal staan. We geven jongeren kansen om te proberen, te vallen en weer op te staan. Dit groeimodel houdt in dat wij iedere jongere begeleiden waar nodig én kansen bieden om te groeien in zelfstandigheid. Het is onze taak om leerlingen inzicht te laten krijgen in hun eigen talenten en hen hierin verder te laten groeien. …waar we gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid vooropstellen. Iedereen weet zich met elkaar verbonden in “onze” school. Een goede sfeer in de klas, collegialiteit en teamwork en een open gesprekscultuur vormen de basis van ons dagelijks bezig zijn. Groeien in leren leren, leren leven en leren kiezen is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, leerkrachten, opvoeders, directie en vooral ook van leerlingen. School maken we samen met een open venster op de wereld. Dit alles realiseren we vanuit een open christelijke levensvisie.

1ste leerjaar A-stroom Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald? Dan ga je naar de A-stroom. Het eerste leerjaar van de A-stroom omvat een gemeenschappelijk pakket algemene vorming van 27 lesuren en een keuzegedeelte (= focus) van 5 lesuren. Algemene vorming godsdienst Nederlands Engels Frans wiskunde aardrijkskunde geschiedenis natuurwetenschappen techniek lichamelijke opvoeding mens en samenleving muziek beeld 27 uur 2 4 1 3 4 2 1 2 2 2 1 1 2 8

Focus 5 lesuren Meer dan vroeger wil de eerste graad oriënterend zijn. Dat betekent dat je de kans krijgt verschillende van je interesses te verkennen via een focus. De gekozen focus is niet bepalend voor je studiekeuze in de tweede en derde graad (met uitzondering van de focus Latijn). In de focussen kunnen hoofdvakken die al in het pakket algemene vorming zitten, terugkeren als als verdieping. remediëring of Remediëring bij een hoofdvak betekent dat de leerstof die voor dit vak in de algemene vorming zit in meer lestijd gerealiseerd wordt. Er worden in de bijkomende uren dus geen nieuwe leerstofonderdelen aangebracht. Deze uren worden in de tabel aangeduid in het groen. 9 Verdieping bij een vak betekent dat er op een creatieve manier wordt omgegaan met de verdiepende doelen van de basisleerstof. Deze uren worden in de tabel aangeduid in het oranje. Elke leerling maakt voor het eerste jaar een keuze. Kiezen is als een puzzel samenleggen: alle puzzelstukjes moeten op hun juiste plaats vallen. Hou zeker rekening met het advies van je juf of meester in het 6de leerjaar, zij kennen jou als ‘leerling’ het best. Verder moet je rekening houden met je interesse, je mogelijkheden, je resultaten en talenten. Ook je inzet en motivatie zijn hierbij belangrijk. Welk onderwijs past best bij jou? In bepaalde focussen is er een meer theoretische aanpak dan in andere focussen. Ook de graad van begeleiding focussen ingedeeld volgens in de lessen verschilt per focus. Op basis van die begeleiding en aanpak in de les, hebben we de profielen.

Leerlingprofielen A-stroom   leerlingprofiel 1 concreet - begeleid - eenvoudig - nood aan verlengde instructie: ° meer uitleg ° meer deelstappen ° veel voorbeelden      - veel herhaling - tempo op maat van leerlingen - concrete en herkenbare leerstof - toegepaste leerstof en toepasbaar - zelfstandig werk is vooral huiswerk, inoefenen en herhalen van leerstof FOCUS: economie 10      

leerlingprofiel 2 leerlingprofiel 3 concreet of meer abstract zelfstandiger iets complexer - nood aan heldere en gestructureerde instructie - hoger lestempo - contextrijke leerstof – hogere complexiteit - oefentijd - zelfstandig verwerken van leerstof en instuderen meer abstract zelfstandig complex - verkorte instructies beknopte uitleg hoger abstractieniveau eerder conceptuele benadering met een hoge complexiteit - hoger lestempo - zelfstandig verwerken en instuderen - uitbreiding en verdieping van basisleerstof FOCUS: economie, moderne talen of wiskunde-wetenschappen - cognitieve uitdagingen FOCUS: Latijn, moderne talen of wiskundewetenschappen 11

Focussen Op de vorige bladzijden kon je je leerlingenprofiel bepalen. Dat profiel wijst je de weg naar de focus die het best past bij je mogelijkheden en je interesses. Op campus Sint-Jan Berchmans kan je kiezen uit 4 focussen in de A-stroom. focus economie economie Frans wiskunde leren leren & leren leven 2 1 1 1 focus Latijn Latijn 4 leren leren & leren leven 1 focus moderne talen Taal en cultuur wiskunde leren leren & leren leven 3 1 1 12

Graad van uitdaging: hoe meer bolletjes, hoe meer uitdaging. focus wiskunde-wet. wetenschappen wiskunde Frans leren leren & leren leven 2 1 1 1 Graad van begeleiding: hoe meer figuurtjes, hoe meer begeleiding. Bij veel begeleiding is het lestempo iets trager door meer remediëring (= herhaling van de basisleerstof). 13

- Themaweek 1ste jaar: ‘“Wij pesten niet!” 14

CLIL CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’, waarbij leerlingen voor een bepaald vak les krijgen in een andere taal dan het Nederlands. Talen zijn immers een heel belangrijke sleutel voor de toekomst. Door een vak in een andere taal te leren, leer je naast de vakkennis vooral sneller spreken en denken in een moderne, vreemde taal. In de middenschool kan je kiezen om een niettaalvak in het Frans te volgen en in het college kan je bepaalde vakken in het Engels volgen. In het eerste en het tweede jaar krijg je het vak godsdienst in het Frans. 15

STEM STEM is een letterwoord dat staat voor Science l Technology l Engineering l Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exactwetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. In de Sint-Paulusschool trekken we heel bewust de STEM-kaart. Wetenschappen, technologie en logisch handelen spelen immers een heel belangrijke rol in onze wereld. Anders dan in gewone lessen, mogen de leerlingen hier volop experimenteren. STEM werkt ook vakoverschrijdend: we brengen onderzoeksvaardigheden van verschillende domeinen bij elkaar: informatica, techniek, wetenschappen, wiskunde en talen. De STEM-didactiek is geïntegreerd in verschillende vakken namelijk in techniek, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en wetenschappen. 16

2de leerjaar A-stroom 2de leerjaar A algemene vorming basisoptie differentiatie uur 25 5 2 Algemene vorming Het tweede leerjaar van de A-stroom bestaat uit 25 uren algemene vorming en een keuzegedeelte van 7 lesuren. Voor het keuzegedeelte kiest de leerling een basisoptie van 5 lesuren en een differentiatiepakket van 2 lesuren. In functie van de gekozen basisoptie wordt één lesuur van de differentiatie ingevuld. In het tweede lesuur worden de ICT-vaardigheden ingeoefend. godsdienst Nederlands Engels Frans wiskunde aardrijkskunde geschiedenis natuurwetenschappen techniek lichamelijke opvoeding mens en samenleving muziek 25 uur 2 4 2 3 4 1 2 1 2 2 1 1 17

18

Basisopties 2de jaar A-stroom basisoptie klassieke talen Voortbouwend op de focus Latijn lezen de leerlingen Latijnse teksten. Ze beleven de beeldende kracht van taal en teksten. Ze zoeken naar structuren en nuances in de taal. De inhoud van de teksten brengt hen in de boeiende wereld van de klassieke oudheid. Via die wereld reflecteren ze over de wereld vandaag en de vele invloeden van de Romeinse en Griekse cultuur en leggen ze een stevige basis voor het aanleren van andere talen. basisoptie klassieke talen pakket Latijn Latijn wiskunde ICT 5 1 1 19

basisoptie moderne talen & wetenschappen Het deel moderne talen in deze basisoptie verbreedt en verdiept de algemene vorming Engels, Frans en Nederlands. Taal slaat bruggen naar andere mensen en culturen. Leerlingen versterken hun communicatieve vaardigheden, onderzoeken verbanden tussen talen en gaan creatief met talen aan de slag. In het deel wetenschappen in deze basisoptie onderzoeken leerlingen verschijnselen van natuur, techniek en wetenschap. Ze hanteren wetenschappelijke begrippen, wiskunde en ICTtools om informatie gestructureerd te verzamelen en te verwerken. basisoptie moderne talen en wetenschappen moderne talen wetenschappen wiskunde of Frans ICT 1 1 20 3 (2) 2 (3)

21

basisoptie economie & organisatie Leerlingen met een economische belangstelling vinden hun ding in de basisoptie economie en organisatie. Ze leren over consumenten, ondernemingen en de relatie tussen consumenten, ondernemingen en de overheid. Ze ontwikkelen vaardigheden die belangrijk zijn in het ondernemen. Economische kennis wordt gecombineerd met talenkennis en digitale kennis. basisoptie economie en organisatie economie en organisatie Frans 5 1 ICT 1 22

1ste graad B-stroom Heb je de doelen van het basisonderwijs nog niet allemaal bereikt? Dan krijg je nog geen getuigschrift basisonderwijs en kies je voor de B-stroom. Na het eerste jaar B-stroom krijg je dit dan wel. In het eerste jaar van de B-stroom is er, naast de 27 lesuren algemene vorming, een specifiek pakket van 5 lesuren. Het tweede jaar van de B-stroom bestaat uit 20 uren alge mene vorming en een specifiek pakket van 12 uren. Via het differentiatiepakket maken de leer lingen uitgebreid kennis met het domein Economie en organisatie. De perfecte voorbereiding op Organisatie en logistiek in het 3de jaar. Algemene vorming 27 uur godsdienst Nederlands Engels Frans wiskunde maatschappelijke vorming wetenschappen techniek lichamelijke opvoeding muziek beeld 23 2 4 1 2 4 3 3 4 2 1 1

focus 1ste jaar B Nederlands 1ste jaar B-stroom = 1 OK Leerlingenprofiel 1 beeld leren leren & leren leven keuzegedeelte economie 1 1 • Je werkt nog een aantal leerstofonderdelen uit het basisonderwijs af. • Je leert al doende en denkt praktisch. • Je bent handig en wil graag met je handen werken. Je bent na schooltijd liever bezig met kleine klusjes dan dat je je huistaken maakt. 2 • Je hebt voldoende tijd nodig om de basis te verwerken. • Je krijgt ondersteuning en extra uitleg van je leerkracht. • Je hebt liefst veel afwisseling in de lessen. Hoekenwerk, knutselen, samen met anderen werken is wat je liefst doet. Aparte aanpak 1 OK Voor leerlingen in 1 OK is de overstap naar het secundair onderwijs een hele aanpassing. Daarom gaan we voor een andere aanpak voor deze groep: we beperken het aantal leerkrachten tot een 5-tal (één leerkracht geeft een 3-tal vakken, tot zelfs 10 uur in de week dus) en we werken met een persoonlijke weekplanning waarbij de leerlingen aan de slag gaan met ‘moetjes en magjes’. Punten worden vervangen door kleurencodes: indien het doel niet bereikt is, worden de leerlingen gemotiveerd om met hulp van de leerkracht dit leerstofonderdeel toch onder de knie te krijgen. Zo maken we een maximale, individuele begeleiding mogelijk. 24

basisopties 2de jaar B-stroom In de 2de graad wil je je voorbereiden op een richting die arbeidsmarktgericht is. basisoptie economie & organisatie Leerlingen maken kennis met consumenten(gedrag), met ondernemingen en de relatie tussen ondernemingen, consumenten en de overheid. ICT-kennis wordt toegepast in een economische context. Algemene vorming godsdienst Nederlands Engels Frans wiskunde maatschappelijke vorming wetenschappen techniek lichamelijke opvoeding muziek beeld 20 uur 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 OK uur algemene vorming basisoptie differentiatie 20 10 2 25

basisoptie economie en organisatie economie en organistie beeld 10 1 ICT 1 26

2de & 3de graad Een heel ruim onderwijsaanbod in de domeinoverschrijdende doorstroom Campus Sint-Jan Berchmans biedt een brede waaier aan richtingen in de 2de en 3de graad. Binnen de domeinoverschrijdende doorstroom hebben we een divers aanbod, nog vrij algemeen in de 2de graad en meer specifiek in de 3de graad. Concreet kan je in het 3de jaar kiezen tussen 5 verschillende richtingen. Vanaf het 5de jaar wordt de studiekeuze meer specifiek en zijn er 8 verschillende studierichtingen in deze finaliteit. Domeinschool voor Economie en organisatie In dit domein kan je in SJB in élke finaliteit een richting volgen. Dit wil zeggen dat onze school zich specialiseert in richtingen met economie. • In de domeinoverschrijdende doorstroom: economische wetenschappen en in de 3de graad economie-wiskunde of economiemoderne talen. • In de domeingebonden doorstroom kan je bedrijfswetenschappen kiezen. • • In de dubbele finaliteit bieden we bedrijf en organisatie aan in de 2de graad met als logisch vervolg in de 3de graad bedrijfsorganisatie. In de arbeidsmarktgerichte finaliteit kan je in de 2de graad kiezen voor organisatie en logistiek. Vanaf het 5de jaar is dit de richting onthaal, organisatie en sales. 27

2de graad DOD 3-4 economische wetenschappen DOD 3-4 humane wetenschappen DOD 3-4 Latijn DOD 3-4 moderne talen DOD 3-4 natuurwetenschappen DGD 3-4 bedrijfswetenschappen DU 3-4 bedrijf en organisatie AR 3-4 organisatie en logistiek DOD = finaliteit doorstroom - domeinoverschijdend | bereidt voor op hogere studies DGD = finaliteit doorstroom - domeingebonden | bereidt voor op hogere studies DU = dubbele finaliteit | bereidt voor op hogere studies of op de arbeidsmarkt AR = arbeidsmarktgerichte finaliteit | bereidt voor op de werkvloer 3de graad DOD 5-6 economie-moderne talen DOD 5-6 economie-wiskunde DOD 5-6 humane wetenschappen DOD 5-6 Latijn-moderne talen DOD 5-6 Latijn-wiskunde DOD 5-6 moderne talen DOD 5-6 wiskunde-wetenschappen DOD 5-6 moderne talen-wetenschappen DGD 5-6 bedrijfswetenschappen* DU 5-6 bedrijfsorganisatie AR 5-6 onthaal, organisatie en sales * wordt aangeboden vanaf september 2026 28

29

Onze school van A tot Z Ademzone/leerlingenbegeleiding Even op verhaal, op adem komen, dat kan je in onze ademzone. Zowel in de middenschool als in het college staat een team leerlingenbegeleiders, leerkrachten en opvoeders klaar om met jou in gesprek te gaan. Zij zoeken met jou naar de beste oplossing voor je probleem. Boekendienst Handboeken kan je aankopen via school, nieuw of tweedehands. Uiteraard mag dit ook elders, in de gewone boekhandel. Leerlingen dienen hun gebruikte handboeken tweedehands in aan het einde van het schooljaar. Na verkoop wordt de opbrengst bij de eerstvolgende rekening afgetrokken. Cultuur We hechten veel belang aan cultuur en we proberen jullie te doen proeven van verschillende vormen van cultuur. Zo gaan we geregeld naar een toneelvoorstelling of musical, komt er vaak een spreker en zijn er meerdere culturele uitstapjes o.a. naar Rijsel, Brugge, Parijs en Berlijn. De kers op de taart is onze Italiëreis in de 3de graad. We organiseren ook een cultuurweekend met toneel, dans, muziek: de talenten van onze leerlingen in de kijker! 30 Karolien Loncke leerlingenbegeleider college Isabelle Gekiere leerlingenbegeleider middenschool

Dagindeling uur 08.30 - 09.20 09.20 - 10.10 10.10 - 10.25 10.25 - 11.15 11.15 - 12.05 12.05 - 13.15 13.15 - 14.05 14.05 - 14.55 14.55 - 15.10 15.10 - 16.00 Directieteam activiteit 1ste lesuur 2de lesuur pauze 3de lesuur 4de lesuur middagpauze 5de lesuur 6de lesuur pauze 7de lesuur Mieke Bothuyne staat als campusdirecteur in voor de algemene coördinatie van middenschool en college. Vanuit deze functie heeft zij de directe leiding van beide scholen in handen. Zij vormt een team met Debbie Baert die verantwoordelijk is voor de middenschool. Debbie Baert is directeur van de 1° graad en staat in voor de dagelijkse leiding van de middenschool en de contacten met leerlingen en ouders. 31

Begeleide studie / Leercoaching In de middenschool kan je als leerling op maandag, dinsdag en donderdag voor allerhande leerhulp terecht in de begeleide studie. Je kan er vragen stellen over de manier waarop je best je studieplanning maakt en je boekentas ordent. Ook in het college kan je op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd naar de begeleide studie gaan tot 17 uur. Een opvoeder helpt je dan met de planning van jouw taken en studiewerk. Na school kan je ook steeds tot 16.50 u. in de open ruimtes een groepswerk voorbereiden met medeleerlingen of samen studeren. Leren leren in het 1ste jaar Leeratelier in het 3de jaar Leren hoe je leerstof verwerkt, dat doe je stap voor stap. We helpen jou op gepaste wijze in élk leerjaar maar vooral in het 1ste en 3de jaar. Dit zijn immers belangrijke scharniermomenten waarbij je even tijd nodig hebt om aan te passen. In het 1ste jaar krijg je wekelijks een uurtje Leren leren waarbij je concrete tips krijgt bij de overstap van de lagere school naar het secundair. Bij de start van het 3de jaar zal je merken dat je grotere delen leerstof moet leren verwerken en dat de vraagstelling stilaan complexer wordt. Tijdens een wekelijks uur Leeratelier ga je aan de slag met leerstrategieën die je daarna concreet toepast op een vak. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een mindmap moet maken en voor een vak naar keuze maak je dan onder begeleiding van de leerkracht ook effectief een mindmap. Bovendien leren we jou om na elk maandrapport aan zelfreflectie te doen en werkpunten voor jezelf te formuleren. Dit doen we via een dossierlijn in het Leerlingenvolgsysteem in Smartschool. 32

Leerlingencontacten In een warme school waar elke leerling zich thuis voelt, maken we niet alleen tijd voor oudercontacten maar ook voor leerlingencontacten. Elke leerling gaat langs bij de titularis voor een persoonlijk gesprek. We leggen hierbij niet de nadruk op resultaten maar op welbevinden. Hoe voelt de leerling zich in de klas en thuis? Lukt het hem/haar om het studiewerk te combineren met hobby’s? Hoe zit het met motivatie? Durft hij/zij hulp zoeken indien nodig? In het 2de, 4de en uiteraard in het 6de jaar staat de studiekeuze ook centraal tijdens het leerlingencontact. Leerlingenraden Verschillende leerlingenraden geven kleur aan het dagelijks schoolleven. Maak je deel uit van een van onze raden, dan bepaal je mee hoe een en ander verloopt op school. Zo is er een leerlingenraad als spreekbuis van de leerlingen, waar je je mening kwijt kunt over het reilen en zeilen in de school. Op deze manier help je ook mee om verschillende activiteiten te organiseren zoals de fluoactie, de filmnacht, gedichtendag... Daarnaast zijn ook een milieuraad, een sportraad, een socoraad en een feestraad rond tal van thema’s actief in de middenschool en/of het college. 33

Tijdelijk (tot het einde van bouwfase 2 voorzien in december 2024) beschikken we niet over een warme keuken. We bieden wel warme maaltijden, soep en broodjes aan. Je bestelt en betaalt vooraf, via een webshop, voor een bepaalde periode en met jouw maaltijdkaart kan je controleren wat je effectief besteld hebt. De maaltijden worden tijdelijk geleverd door traiteur Willequet. Vanaf januari 2025 zullen we opnieuw beschikken over een eigen schoolrestaurant met keuken en zelfbediening. Je brengt zelf een herbruikbare waterfles mee die je kan vullen aan de Robinetto (gefilterd water). Middagpauze 34

Milieuvriendelijk Als school streven wij ernaar ons steentje bij te dragen om onze planeet ook voor de volgende generaties bewoonbaar en leefbaar te houden. Daarom rekenen wij op jou om milieubewust te denken en te handelen op school en al je afval netjes te sorteren. Beter nog dan sorteren is zoveel mogelijk afval vermijden. Breng je je eigen picknick of drankje mee, dan maak je best gebruik van een boterhamdoos en hervulbare drinkbus. De milieuraad in de middenschool en de socoraad in het college wijzen ons op het belang van respect voor de natuur. Remediëringslessen en donderdag I n d e m i d d e n s c h o o l dinsdag lessen voorzien we op maandag, remediëring voor de hoofdvakken Frans, Nederlands en wiskunde en voor Engels en geschiedenis. De leerkrachten nodigen de leerlingen uit die extra uitleg kunnen gebruiken bij een bepaald leerstofonderdeel. Ook na een periode van afwezigheid door ziekte kan de leerling dit zelf vragen. In het college voorzien we lessen Bijsprong voor heel wat vakken: ofwel verplicht de leerkracht jou naar deze lessen te gaan na een slechte toets of taak; ofwel vraag je zélf om naar deze lessen te mogen gaan omdat je voelt dat je de leerstof niet helemaal begrepen hebt. Een vakleerkracht helpt jou dan en informeert jouw eigen leerkracht over jouw vorderingen. Schoolr 35 Na de examenperiode in december voorzien we ook een aanbod remediëring: in geval van tekorten krijgt de leerling een contract aangeboden waarbij hij/zij zich engageert om de aangeboden hulp te aanvaarden en zich extra in te zetten voor dit vak. Afhankelijk van het vak en de leerkracht bestaat deze hulp uit extra oefeningen, tonen van jouw studiemateriaal, controleren van jouw nota’s...

Schoolfeest In de maand mei is er jaarlijks een schoolfeest waarbij leerlingen het tegen elkaar opnemen tijdens het namiddagspel. Sportwedstrijden voor ouders en oud-leerlingen bepalen wie de SJB-wisselbeker krijgt. Wie daarna honger heeft, is welkom in het schoolrestaurant. ‘s Avonds is de avondshow op de speelplaats the place to be. Traditiegetrouw verzorgen de 6de jaars de laatste act. Om de avond af te sluiten is er een gezellig samenzijn met de nodige dansmuziek. Schoolrekeningen Vijfmaal per jaar bezorgen wij je ouders een schoolrekening. Via deze factuur rekenen wij alle goederen en diensten aan die vooraf door de school werden betaald en in het onderwijs wettelijk moeten worden terugbetaald, zoals bijv. huur kastje, schoolboeken, andere materialen, excursies… Slaagkansen Je bent op zoek naar een school waar je goed voorbereid wordt op je latere studie of werk? De kwaliteit van ons onderwijs blijkt uit de resultaten van onze oud-leerlingen. Een aantal leerlingen trekken na twee jaar middenschool naar meer technisch onderwijs in de regio. Uit onze bevragingen blijkt dat de meesten het daar schitterend doen. De meeste leerlingen blijven echter in SJB. De stevige basis die we aanreiken in de middenschool zorgt ook hier voor heel goede resultaten. Het slaagpercentage van onze leerlingen na een eerste jaar hoger onderwijs is vaak heel wat hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Zowel bij leerlingen die starten met een professionele bachelor als bij studenten in een academische bachelor blijkt dat de slaagkansen van onze oud-leerlingen ongeveer 20 % boven het Vlaams gemiddelde liggen (vergelijking met gelijkaardige secundaire scholen qua aanbod en populatie). Een resultaat waar we best wel trots op zijn! 36

Sport Op sportief vlak valt er heel wat te beleven op school. Tijdens de lesuren: wekelijks heb je 2 lestijden ‘lichamelijke opvoeding’. Een uniforme kledij, via de school aan te kopen, is tijdens deze lessen verplicht. Tussen en na de schooluren: tijdens de pauzes organiseren de sportraad en de leerkrachten meerdere competities. Dit zorgt vaak voor de nodige ambiance. Ook op woensdagnamiddag kan je deelnemen aan interscolaire wedstrijden: veldlopen, basketbal, voetbal, volleybal, zwemmen… In september is er jaarlijks de sporthappening, in mei de sportdag en veel leerlingen kijken uit naar de skireis in de 3de graad. ZStudie owel in de middenschool als in het college organiseren wij avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur. Voor de avondstudie krijg je een vaste plaats. Je bent niet verplicht elke dag van de week aanwezig te zijn in de studie. Het principe is wel dat je een vast schema aanhoudt voor een hele periode of een volledig trimester. Tot aan de kerstvakantie gaat de studie voor de middenschool door in de oude gebouwen in de Leopoldstraat. Na nieuwjaar nemen we het restaurantgebouw in gebruik en zal de studie in één van de eetzalen doorgaan. 37

Tonze, Tvuur en Breinbox Tijdens de middagpauze of de speeltijd een gezelschapsspel spelen met je vrienden? Elkaar uitdagen voor een match op de kickertafel of een partijtje pingpong? Gezellig kaarten of leren schaken? Het kan in onze open ruimtes zowel in de middenschool als in het college: leerlingen gaven zelf originele namen aan deze ruimtes waar het gezellig vertoeven is, zeker in de winter. In de middenschool ben je welkom in Tonze, Tvuur of de Breinbox en in het college is de Plaza het kloppend hart van het gebouw. Of wat dacht je van de buitenklas de Skybox? Zorg We ondersteunen alle leerlingen met een brede basiszorg: lessen leren leren in het 1ste en 3de jaar, remediëring, lessen sociale vaardigheden, infofiches op Smartschool… Als leerlingen specifieke noden hebben door een leerstoornis, ontwikkelingsstoornis, taalachterstand..., dan maken we in overleg met de leerlingenbegeleider en de ouders een begeleidingsplan op maat van de leerling. Indien nodig plannen we een overleg met de basisschool in het kader van de opvolging. De leerlingenbegeleiders, de leerkrachten van de cel leerlingenbegeleiding en de directie zitten tweewekelijks samen om alle leerlingen te bespreken en indien nodig bij te sturen. Enkele mogelijke maatregelen zijn de proefwerken maken in een aparte zorgklas, de teksten beluisteren via mp3, toetsen op de computer maken al dan niet met Sprint... 38

Hoe bereik je ons? Heel wat leerlingen komen te voet, per fiets of met de wagen naar school. Dankzij de inspanningen van ‘De Lijn’ en ‘TEC’ is de school heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn haltes aan de ingang van de school. Het busstation van Avelgem bevindt zich op slechts een achttal minuten wandelafstand. Een goedkoop schoolabonnement (Buzzy Pazz) kan je kopen in elk station. Uitgebreide info en concrete uurregelingen zijn ook te verkrijgen op school. Is er niet direct een verbinding die aan je verwachtingen beantwoordt, dan kan je eventueel een beroep doen op de belbus. Er is een halte aan het busstation van Avelgem: interessant voor wie heel landelijk woont in Zwevegem, Deerlijk (St.-Lodewijk), Otegem, Bellegem, Kooigem. 39

We zetten de mogelijkheden even op een rijtje: 30 Kortrijk-Zwevegem-Heestert-Avelgem 301 Kortrijk-Zwevegem-Vichte-St. Lodewijk-Otegem-Avelgem 851 85 65657 Kooigem-Spiere-Helkijn-St.-Denijs-Moen-Bossuit-Outrijve-Avelgem Waregem-Vichte-Ingooigem-Anzegem-Kaster-Kerkhove-Waarmaarde -Avelgem Oudenaarde-Leupegem-Melden-Berchem-Ruien-Avelgem 682 Renaix/Ronse-Ronse (Klijpe)-Kluisbergen (Eynsdaele) - Kwaremont- BerchemRuien-Rugge-Avelgem 97 Tournai-Kain-Obigies-Hérinnes-Pecq-Warcoing-Pottes-Celles-EscanafflesAvelgem-Renaix/Ronse-Russeignies-Amougies-OrroirEscanaffles-Avelgem 40

Campus Sint-Jan Berchmans digitaal ElkSmartschoole leerling krijgt een account en elke ouder een co-account (met zelf te kiezen paswoord) op Smartschool en kan op deze manier een aantal zaken raadplegen: - de digitale Planner (met lesonderwerpen, taken en toetsen en eigen to do’s) - de resultaten van elke toets via Skore - de rapporten op de vooravond van het oudercontact - de map per vak op intradesk met extra oefeningen en linken naar onlineplatformen van de handboeken - alle info over leef- en leerbegeleiding in het LVS - de eigen opslagruimte voor documenten - de briefwisseling en een fotoalbum van alle activiteiten - de berichten die je stuurt naar leerkrachten en directie Je kan de App van Smartschool ook installeren en gebruiken op je smartphone. Je mailbox van Smartschool kan je koppelen aan je persoonlijk mailadres zodat je niet telkens hoeft in te loggen. Alle belangrijke info en foto’s van activiteiten zijn terug te vinden op de website www.sjb-avelgem.be of op onze Facebookpagina. 41

Laptopproject Een frisse kijk en een open geest, dit betekent dat we ons onderwijs afstemmen op de toekomst en dat we flexibel omgaan met maatschappelijke veranderingen. Als school hebben we een actieplan met als doel in te zetten op activerende werkvormen. Ook de nood aan differentiëren en remediëren zowel tijdens als na de lessen is steeds groter. Ook al voorziet de overheid geen middelen meer in het kader van Digisprong, toch bieden wij al onze leerlingen in de eerste graad de mogelijkheid om een laptop via de school te huren. Het is heel belangrijk dat iedereen over hetzelfde toestel beschikt want dit bevordert het leerproces. Leerlingen die in het 1ste jaar starten in 2425 zullen voor de maandelijkse huur 15 euro betalen en dit gedurende 22 maanden (nl. tot eind juni in het 2de jaar). We vragen ook een waarborg van 100 euro. Bij de start van het 3de jaar koopt de leerling dan zelf een laptop aan via Signpost, het bedrijf waarmee we samenwerken. Het is duidelijk dat dit niet meer kan zonder ICTmiddelen. Het gebruik van een computer door leerlingen kan niet meer beperkt blijven tot een aantal lesuren in een computerklas of het gebruik van een pc uit een laptopkar. Neen, een leerling moet steeds, wanneer dit past binnen de lesdoelen toegang hebben tot een (persoonlijk) toestel waarop hij/zij alle vaardigheden kan oefenen. We zien ICT hierbij niet als een doel op zich maar als een middel. De onderwijsvernieuwing verwacht dat de computer geïntegreerd wordt in heel wat vakken en dus niet alleen gebruikt wordt voor het vak ICT. 42

Campus Sint-Jan Berchmans Nieuwbouw Modern onderwijs aangepast aan de hedendaagse noden op vlak van infrastructuur: dat is ons doel. Op 6 februari 2023 namen we onze intrek in de nieuwe gebouwen van onze campus. In fase 1 bouwden we op het vroegere voetbalveld een apart gebouw voor de middenschool en voor het college. Beide blokken zijn met elkaar verbonden via een doorsteek op de eerste verdieping. Hier bevindt zich ook het leraarslokaal. De ingang, de fietsenstalling, het onthaal en de speelplaats voor de eerste graad blijven exclusief voor de middenschool, gescheiden van de oudere leerlingen van het college. De sporthal die voldoet aan alle normen bevindt zich aan de kant van de Oudenaardsesteenweg. 43

In fase 2 werden alle huidige gebouwen in de Kasteelstraat afgebroken en bouwt men nu een schoolrestaurant voor zowel de lagere als de secundaire school. Op de 2 bovenste verdiepingen van dit gebouw voorzien we naast gewone klaslokalen ook vaklokalen voor technologie en beeld. Ook de kleuter- en basisschool worden in deze fase gebouwd op dezelfde site. Alle gebouwen zullen bereikbaar zijn met de fiets of te voet via een interne straat: een doorgang van de Kasteelstraat naar de Oudenaardsesteenweg die ook voor publiek toegankelijk zal zijn. In het midden van alle gebouwen zal een centraal plein het kloppend hart worden van de nieuwe campus. We kijken uiteraard vol spanning uit naar het einde van dit grote project, voorzien eind december 2024. We zijn ervan overtuigd dat de indeling van de nieuwe campus ons toelaat om nog beter onze vernieuwde visie op onderwijs te realiseren. Zo zijn er op elke verdieping van zowel middenschool als college ruimtes waar onze leerlingen tijdens een vrij moment zelfstandig kunnen werken. In de inkomhal van het college doet een grote trap tegelijk dienst als moderne aula en als ontmoetingsplaats waar leerlingen gezellig kunnen bijpraten. 44

De Sint-Paulusschool, méér dan een school. Met onze scholen staan we garant voor kwaliteitsvol en sterk onderwijs. Resultaten in het hoger onderwijs en ervaringen op de arbeidsmarkt bewijzen dat. Warm hart Bij ons school lopen voelt aan als thuiskomen. Leerlingen voelen zich goed bij ons omdat persoonlijk contact, wederzijds respect en luisterbereidheid centraal staan. School maken doen we op maat van iedere leerling, ook als die om bijzondere zorg vraagt. Zo kunnen al onze leerlingen hun eigen talenten maximaal ontplooien, ook buiten de lessen. Frisse kijk Een frisse kijk op de wereld begint vanuit een krachtige leef- en leeromgeving waar frisse en creatieve ideeën de leerlingen uitnodigen om de eigen grenzen te verleggen. Elke campus van de Sint-Paulusschool daagt op zijn manier leerlingen uit voor de toekomst met onderzoekend leren en een leerlingbetrokken en vernieuwend leerproces. Daarom zijn bij ons CLIL, STEM en co-teaching geen loze begrippen. Open geest We leren onze leerlingen over de schoolmuren heen te kijken om zo te groeien naar zelfstandigheid. Dat gebeurt onder andere via internationale contacten, uitwisselingen en netwerken met bedrijven en externe partners. We stimuleren zelfredzaamheid door een open geest, ook voor andere culturen en door nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen te triggeren. de sint-paulusschool, Onze 6 campussen 45

campus College l internaat campus VTI l internaat Stationsstraat 85, 8790 Waregem Vijfseweg 2, 8790 Waregem 056 60 17 07 l info.campuscollege@sintpaulus.eu campus Hemelvaart l internaat Keukeldam 17, 8790 Waregem 056 60 63 43 l info.campushemelvaart@sintpaulus.eu campus Sint-Jan Berchmans Kasteelstraat 14, 8580 Avelgem 056 64 42 12 info.campussintjanberchmans@sintpaulus.eu campus Sint-Vincentius Kerkstraat 86, 8570 Anzegem 056 69 45 30 l info.campussintvincentius@sintpaulus.eu 46 Je kan ons steeds contacteren op het algemeen nummer 056 60 24 68 of info@sintpaulus.eu. Toekomststraat 75, 8790 Waregem 056 60 14 62 l info.campusvti@sintpaulus.eu VIBSO Toekomststraat 75, 8790 Waregem 056 60 01 35 l info.campusvti-vibso@sintpaulus.eu Vives Waregem-Tielt Vijfseweg 2, 8790 Waregem l 056 60 24 68 Grote Hulststraat 55, 8700 Tielt l 056 60 24 68 waregemtielt@vivesgraduaatvpk.be waregemtielt.vivesgraduaatvpk.be

Studieaanbod 1ste 1A - focus economie 1A - focus klassieke talen 1A - focus kunst - mode 1A - focus moderne talen 1A - focus sociale vorming 1A - focus sport 1A - focus technologie l STEM 1A - focus wetenschappen l STEM 1A - focus wiskunde-wetenschappen jaar College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Hemelvaart College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Sint-Vincentius Hemelvaart Sint-Vincentius College VTI Sint-Vincentius College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans 1A - focus wiskunde-wetenschappen l STEM VTI 1B - focus economie 1B - focus kunst-mode 1B - focus Nederlands 1B - focus sociale vorming 1B - focus technologie studieaanbod 1ste jaar Aanmelden voor de SintPaulusschool Vind hier alle info over hoe je kan aanmelden/ inschrijven voor schooljaar 2024-25. College Sint-Jan Berchmans Hemelvaart Hemelvaart Sint-Vincentius Hemelvaart Sint-Vincentius VTI sintpaulus.eu 47

Gewoon als het kan, extra zorg waar nodig. Binnen de Sint-Paulusschool bieden wij de opleidingsvorm OV4 type 9 aan. Deze opleidingsvorm situeert zich binnen het buitengewoon onderwijs. Wij geloven dat leerlingen met autisme het best worden voorbereid op het functioneren in de maatschappij door hen te vormen en op te leiden in een school voor gewoon onderwijs die de diversiteit in onze maatschappij weerspiegelt. Onze OV4-opleidingen worden ondergebracht in de verschillende campussen van de Sint-Paulusschool. De OV4-werking binnen deze campussen vertoont heel wat gelijkenissen, maar omwille van de organisatie en cultuur ook enkele verschilpunten. De visie is dezelfde: gewoon als het kan, extra zorg waar nodig. Zo brengen we de expertise van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs binnen en ontstaat een unieke samenwerking. We streven er naar onze OV4-leerlingen geleidelijk aan te integreren in het gewoon onderwijs met als uiteindelijk doel, ten laatste na het vierde jaar, de overstap te maken naar het gewoon onderwijs. Wij organiseren geen OV4T9 in de 3de graad. gewoon als het kan, extra zorg waar nodig. 48

Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans Kasteelstraat 14, 8580 Avelgem tel. 056 64 42 12 l info.campussintjanberchmans@sintpaulus.eu campusgids 2024 sintpaulus.eu

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication