36

12 Toelichting op het financieel resultaat U vindt de Jaarrekening 2021 op onze website dierenasielleiden.nl/bestuur Inkomsten Ook dit jaar zijn de effecten van corona terug te zien in het resultaat. Zowel de inkomsten uit de opvang en verzorging van de dieren als het wegvallen van de collecte-inkomsten hebben er voor gezorgd dat het resultaat met ongeveer € 40.000 is verminderd ten opzichte van de jaren voor 2020. De giften en donaties zijn met ongeveer € 10.000 toegenomen vergeleken met pre-corona jaren. Daarmee zijn we uiteraard heel blij, maar helaas heeft dit het verlies niet kunnen verhinderen. Kosten Wat betreft de kosten zijn er wat donkere wolken in het vooruitzicht. De energieprijzen zijn begin 2022 enorm toegenomen en deze stijging zal worden doorberekend in de producten die gebruikt worden voor de verzorging van de dieren. Voor beide posten is in de begroting dan ook een toename van de kosten opgenomen van respectievelijk 15% en 10%. Bij de renovatie voor de hondenverblijven zal voor € 120.000 worden geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Dit zal in de tweede helft van het jaar al zijn vruchten gaan afwerpen. Het noodfonds om mensen met een inkomen op bijstandsniveau te helpen bij een plotselinge opvang van hun huisdier is in 2021 slechts gebruikt voor een bedrag van € 1.875. Dit is een daling van € 5.858,- ten opzicht van 2020. Voor 2022 is besloten dit weer ten laste van de reserve legaten aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag van € 10.000. Aan de voorziening groot onderhoud is wederom € 51.000 toegevoegd. Deze voorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan dat in 2016 voor de komende 30 jaar is vastgesteld. Deze voorziening zal worden herzien na voltooiing van de renovatie van de hondenkennel en waar nodig worden bijgesteld naar aanleiding van de ervaringen van het onderhoud gedurende de afgelopen vijf jaar. Al met al zijn de inkomsten en uitgaven in vergelijking met 2020 in 2021 nagenoeg gelijk gebleven.

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication