127

Bijlage 7 bij de cao Contractcatering Uitvoeringsvoorschriften in verband met lidmaatschapskosten voor werknemers Werkgever zal met ingang van het kalenderjaar 2005 zich faciliterend opstellen inzake het fiscaal vriendelijk behandelen van de vakbondscontributie van FNV Horecabond, CNV Vakmensen en De Unie. Dit onder de volgende voorwaarden: 1. Voor werkgever is deze faciliteit in alle omstandigheden kostenneutraal; 2. Doelstelling van deze faciliteit is uitsluitend de werknemer een fiscaal voordeel te bieden. Werkgever past deze mogelijkheid alleen toe mits een en ander juridisch en fiscaal correct is en aanvaardt geen aansprakelijkheid over het gebruik van deze faciliteit; 3. Werkgever biedt de werknemer eenmaal per jaar de mogelijkheid om de jaarcontributie fiscaal gunstig via het salaris, dan wel eenmalige uitkering te verrekenen; 4. Werknemers kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van deze faciliteit. De (individuele) werknemer maakt aan de werkgever schriftelijk bekend of hij van deze faciliteit gebruik wenst te maken; 5. Werkgever zal nimmer partij zijn bij verschil van mening tussen werknemer en de betreffende Vakbond over de betaling en is nimmer partij bij eventuele verrekeningen dan wel andere geschillen tussen werknemer en de vakbond waarbij de werknemer is aangesloten. 124

128 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication