36

Loonsverhoging en loonbetaling ARTIKEL 32: Initieel en prijscompensatie 1. Per 1 januari 2018 worden de lonen verhoogd met 2%. Per 1 januari 2019 worden de lonen verhoogd met 0,5%. 2. Het systeem van prijscompensatie blijft gehandhaafd maar zal met betrekking tot de contractsperiode van de cao niet tot uitbetaling leiden. 3. Werknemers die vrijwillig bij deze cao zijn aangesloten, hebben recht op de loonsverhogingen. ARTIKEL 33: Afrekening van het loon De werkgever is verplicht conform het Burgerlijk Wetboek voor iedere werknemer gespecificeerd te berekenen wat hij ingevolge deze cao en de sociale en fiscale wettelijke voorschriften aan de werknemer is verschuldigd of van de werknemer heeft te vorderen. De werkgever dient hetgeen hij op grond van het in de vorige volzin is verschuldigd voor iedere werknemer afzonderlijk uit te betalen met een loonspecificatie. Hierop moet duidelijk vermeld zijn: a. De naam van de werknemer; b. De functiebenaming; c. Indien mogelijk salarisgroep en functiejaar; d. De periode waarop de betaling betrekking heeft; e. Het bruto bedrag van het loon en de gratificatie, eventueel inclusief hetgeen de werkgever verschuldigd is ingevolge de geldende toeslagen; f. De toeslagen op grond van de cao, afzonderlijk te vermelden; g. De inhoudingen aan loonbelasting; h. Het door de werknemer te betalen aandeel in premies, verschuldigd krachtens de sociale verzekeringswetten en aan het Pensioenfonds Horeca & Catering; i. Het door de werknemer te betalen aandeel in de bijdrage aan het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen voor de Contractcatering en, indien van toepassing, het te betalen aandeel in de bijdrage aan het Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen voor de Contractcatering; j. Andere bedragen, welke de werknemer is verschuldigd, nauwkeurig gespecificeerd. ARTIKEL 34: Beloningen in natura 1. Iedere werknemer heeft recht op minstens twee koppen koffie of thee per dag zonder hiervoor enige vergoeding aan de werkgever verschuldigd te zijn. 2. De werkgever is verplicht aan een werknemer, werkzaam op een locatie met de functiebenaming kok gratis die maaltijd te verstrekken die binnen de dienstverlening op het project wordt verstrekt. 3. De werkgever belast het loon van de werknemer bedoeld in lid 2 conform op enig moment wettelijk geldende regelingen. 36

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication