69

Slotbepalingen ARTIKEL 99: Afwijkingen van bepalingen van deze cao 1. Werkgevers kunnen verzoeken om dispensatie van (één of meer bepalingen in) deze overeenkomst. Dispensatie wordt verleend door de Vakraad overeenkomstig het Reglement dispensatieverzoek opgenomen in bijlage 12 bij deze overeenkomst. De Vakraad kan dispensatie verlenen: ▪ als vanwege zwaarwegende argumenten toepassing van de cao redelijkerwijze niet kan worden gevergd. Van zwaarwegende argumenten is met name sprake als de specifieke bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van ondernemingen die tot de werkingssfeer van de cao gerekend kunnen worden of; ▪ als het afwijkende arbeidsvoorwaardenpakket tot stand is gekomen in samenspraak met één of meerdere werknemersorganisaties die onafhankelijk is (zijn) van de werkgever en het gehele arbeidsvoorwaardenpakket tenminste gelijkwaardig blijft aan deze cao. 2. Voor het verkrijgen van dispensatie van artikel 93 geldt dat in de gewenste toe te passen andere regeling, een premiebijdrage ten behoeve van een sociaal fonds, vergelijkbaar met dat van FBA, op gelijkwaardige wijze is geborgd. 3. Dispensatie wordt ten hoogste verleend voor de looptijd van de cao of de duur van de regeling die wordt voorgelegd voor dispensatie. 4. De Vakraad kan een gegeven dispensatie te allen tijde intrekken. Indien zij daartoe overgaat zal zij dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan degene die om dispensatie had verzocht. ARTIKEL 100: Duur van de cao De cao wordt van kracht op 1 januari 2018 en eindigt op 31 maart 2019 met dien verstande dat artikel 1 lid 2 en 3 en de artikelen 2, 3, 93, 94 en 96 van kracht zijn tot 1 januari 2023. Deze langere looptijd geldt eveneens ten aanzien van de statuten en de daarbij aanwezige reglementen welke deel uitmaken van deze cao. Artikel 77a en het reglement Ontwikkelvouchers (bijlage 14) zijn van kracht tot 1 januari 2020. Indien geen der partijen bij de cao uiterlijk drie maanden voor het einde van de duur van deze overeenkomst per aangetekend schrijven aan de wederpartijen heeft opgezegd, wordt deze cao geacht conform de wettelijke bepaling, telkens voor de gelijke tijd van de afgesloten cao, doch voor ten hoogste een jaar, te zijn verlengd. Partijen te ener zijde: Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties J.G.A. Rijnierse Partijen te andere zijde: FNV Horecabond B.C. Francooy H.Z. De Wit CNV Vakmensen P.S. Fortuin J. Twerda De Unie F.R. Castelein J.E.I.M. ter Halle 69

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication