88

DEEL C Verbijzonderende regeling arbeidsvoorwaarden Inflightcatering ARTIKEL 1: Algemeen 1. Voor de omschrijving van de werkingssfeer van de sector inflightcatering, wordt verwezen naar de artikelen 2 en 3 Algemeen deel. 2. Onverminderd het overige in de onderhavige cao bepaalde is op werknemers die in dienst zijn getreden bij een werkgever in de zin van deze cao die inflightcateringactiviteiten verricht en die werkzaam zijn in de sector inflightcatering, het hiernavolgende van toepassing. ARTIKEL 2: Loonindeling De functies van de werknemers bedoeld in artikel 1, worden ingedeeld op een door de Vakraad voor de Contractcateringbranche bepaalde wijze. De functiebeschrijvingen zijn vastgelegd in een Handboek Referentiefuncties Contractcatering. De werknemer wordt ingedeeld in één van de loonschalen zoals opgenomen in het direct aan het onderhavige hoofdstuk toegevoegde bijlagen. ARTIKEL 3: Lonen 1. Op werknemers werkzaam in de sector inflightcatering zijn de loontabellen opgenomen in de direct aan het onderhavige deel C toegevoegde bijlage C1 van toepassing. Dit betreft de loontabellen met ingang van 1 januari 2018 en met ingang van 1 januari 2019. 2. De loonsverhoging is gebaseerd op de lonen zoals deze golden op 1 januari 2017 en op 1 januari 2018. 3. De loonsverhoging wordt toegepast op de cao-lonen en de feitelijk betaalde lonen. ARTIKEL 4: Roostervrije tijd In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 22 lid 1, is de werkgever bevoegd ten aanzien van werknemers bedoeld in artikel 1, lid 2 deel C werkzaam in de inflightcatering, de roostervrije tijd die deze werknemers hebben op grond van artikel 22 lid 1, in te roosteren in uren in plaats van in dagen. ARTIKEL 5: Overwerktoeslag Voor werknemers, werkzaam in de inflightcatering, is de matrix overwerktoeslag van bijlage C2 van toepassing. ARTIKEL 6: Dienstroosters en onregelmatigheidstoeslag 1. Ter eenduidige uitleg gelden de volgende definities: a. Dienst: de definitie van de Arbeidstijdenwet (thans: 1:7 sub c ATW): een aaneengesloten periode waarin arbeid wordt verricht en die gelegen is tussen twee opeenvolgende onafgebroken rusttijden van ten minste 8 uren. b. Dagdienst: iedere dienst waarvoor geen onregelmatigheidstoeslag conform bijlage C3 is verschuldigd. 88

89 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication