92

minder dan 22 weekenden vrij o 1e uurlonen (omvang vastgesteld op 1 juli) o 2e o 3e o 4e o 5e 6 8 10 12 14 Ter vermijding van overcompensatie, heeft de werknemer geen recht op een compensatiedag, indien deze gedurende ingeroosterde weekenden feitelijk geen werkzaamheden heeft verricht als gevolg van arbeidsongeschiktheid, bijzonder of onbetaald verlof. 4. Vergoeding van compensatiedagen, genoemd in lid 2, vindt per kwartaal plaats. De financiële vergoeding, genoemd in lid 3, vindt plaats in de maand januari van het volgende jaar. ARTIKEL 12: Arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid 1. Met verwijzing naar artikel 67 lid 1 onder b en c van de cao (Algemeen Deel A), gelden voor de sector inflightcatering onderstaande bepalingen. 2. In dit artikel wordt verstaan onder: ‘directe werknemer’: de werknemer die: a. werkzaam is in de inflightcatering en b. aangesteld is in een productie- of distributiefunctie en c. ingeschaald is in de bijbehorende salarisgroep I, II, III of IV. ‘andere werknemer’: De directe werknemer vanaf salarisgroep V, de stafwerknemer en de werknemer met een WAO,WGA 80-100% of IVA ‘structureel gedeeltelijk arbeidsongeschikt’: één van de volgende situaties: a. minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard in de zin van de WIA of b. tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaard in de zin van de WIA of c. tijdens de eerste twee ziektejaren door de Arboarts zodanig gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard, dat niet waarschijnlijk is dat de oorspronkelijk overeengekomen arbeid kan worden hervat. 3. Cao-partijen stellen vast, dat de aard van de zogenoemde directe werkzaamheden van de inflightcatering een grens met zich meebrengt aan de reintegratiemogelijkheden van werkgevers in zowel sociaal, als operationeel, als bedrijfsmatig opzicht. Om deze reden, geldt vanaf 1 januari 2018 een bovengrens voor het aantal directe werknemers dat werkgever dient te re-integreren die structureel gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of worden (“de 7%-grens”). 4. Werkgever is verplicht om tot maximaal 7% van het totaal aantal directe werknemers de verdiencapaciteit van structureel gedeeltelijke arbeidsongeschikte directe werknemers te benutten. 5. Voor zover een directe werknemer na 1 januari 2018 structureel gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of wordt en herplaatsing in passende werkzaamheden niet mogelijk is omdat de 7%-grens is bereikt of door individuele specifieke omstandigheden, kan het dienstverband worden verbroken conform de wettelijke bepalingen. 6. Voor andere werknemers in de inflightcatering gelden artikel 67 lid 1 sub b en c van de cao (Algemeen Deel A) en leden 4 en 5 van dit artikel 12 niet, ongeacht het moment van de 92

93 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication