11

Voorwoord bij de derde druk Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS). In 1984 werd door de toenmalige Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf het jubileumboek ‘Stoottroepen 1944 - 1984’ geschreven. Dit boek was spoedig uitverkocht en is nooit herdrukt. troepen, de wortels, het ontstaan en de geschiedenis’. In 2008 werd een tweede geactualiseerde druk uitgegeven, waarbij de titel werd gewijzigd in ‘Van Verzet naar Rode Baret’. Intussen zijn er acht jaren verstreken en hebben de Stoottroepers in internationaal verband vele, niet zelden risicovolle bijdragen geleverd. Een reden te meer om ze bij gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de BOSS te vermelden in deze volledig bijgewerkte geschiedenis van regiment en bond, zodat er ook in de toekomst kennis van kan worden genomen. De ontstaanswijze van de Stoottroepen is uniek in de geschiedenis van de Koninklijke Landmacht. Daarom wordt aan deze episode verhoudingsgewijs veel aandacht besteed. Een eenduidig beeld is echter niet te geven gezien de vaak ondoorzichtige situaties tijdens de oorlogsjaren 1944 - 1945 en de zeer beperkte verslaglegging direct daarna. Toch verdienen allen die hebben bijgedragen aan het feitenmateriaal waarop deze geheel herziene druk is gebaseerd de grootste waardering voor hun speurwerk. Om toch te voorzien in informatie over het ontstaan en de geschiedenis van het huidige Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, verscheen in 1999 de brochure ‘Regiment StootDe namen van personen die in de tekst ‘tussen aanhalingstekens’ staan, zijn de schuilnamen die men gebruikte tijdens het verzetswerk. 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication