Samen bouwen aan goed wonen

Samen bouwen aan goed wonen Beknopte versie van het jaarverslag 2019 A

SAMEN BOUWEN AAN GOED WONEN Feiten en cijfers A

Voorwoord In 2019 hebben we mooie resultaten behaald. In deze beknopte versie van het jaarverslag blikken we hier graag op terug. Dat doen we samen met u, want samen bereiken we veel meer. Om resultaten te kunnen behalen, wordt het steeds belangrijker om te werken in vitale coalities met gemeenten, zorgpartijen, leveranciers en andere partners. Thema’s worden complexer en vragen om een andere aanvliegroute. Het is vaak niet meer mogelijk om resultaten alleen te bereiken. Gezamenlijk zijn we probleemeigenaar en samen met andere partijen moeten we tot invulling of oplossing van het probleem komen. Zo trekken we samen op met gemeenten, zorgorganisaties, politie, energiebedrijven en collega-corporaties voor Langer en Weer thuis, leefbare buurten, energietransitie en binnenstedelijk bouwen. Maar ook aan de ‘achterkant’ werken we samen, bijvoorbeeld aan het verbeteren van onze automatisering met zeven corporaties in A+ verband. Vidomes is op een positieve manier in beweging. Medewerkers ontwikkelen zich, zetten hun talenten in én werken keihard aan de realisatie van de doelen. In dit beknopte jaarverslag geven we per strategisch thema aan waar we tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. Zo zijn er ook zaken die beter kunnen en moeten. Benieuwd waar Vidomes het verschil maakt? Kijk dan snel verder! We wensen u veel leesplezier. Daphne Braal en Jacco Maan Bestuurders Vidomes 1

Onze missie Vidomes geeft mensen die op ons zijn aangewezen, een thuis. Nu en in de toekomst. Onze zes thema’s Denkend vanuit eigen kracht en wat allemaal wél mogelijk is, richten we ons de komende jaren op de realisatie van onze strategische visie en de bijbehorende Vidomes Doelenkaart 2019-2022. Zes thema’s staan hierbij centraal: • Voldoende geschikte woningen • Duurzaam in balans • Tevreden klanten • Bij elkaar brengen • In het oog, in het hart • Goed georganiseerd 2

Onze strategische visie Vidomes wil het verschil maken in maatschappelijke vraagstukken rondom wonen. Niet alleen voor onze huurders, maar ook voor de wereld om ons heen. Leidschendam - Voorburg Leidschenveen Zoetermeer Rijswijk Onze werkgebieden Delft We concentreren ons op de werkgebieden Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft, Rijswijk en het Haagse stadsdeel Leidschenveen. Klantwaarden In onze klantvisie onderscheiden we vier klantwaarden. De ambitie is om de klantwaarden nog beter te verankeren in onze manier van werken. Persoonlijk Samen 3 Dichtbij Betrouwbaar

A Kerncijfers volkshuisvestelijk Tevreden Klanten Woningvoorraad – Voldoende geschikte woningen Aantal sociale huurwoningen 16.835 Vrije sector huurwoningen Koopgarant verkochte woningen Onderhoud Prognose nieuwbouw t/m 2023 Duurzaamheid 360 585 € 45 miljoen 516 Aantal telefonische klantcontacten Aantal klantcontacten per e-mail Aantal interacties social media (reacties, likes, retweets) Tevredenheid nieuwe huurders Tevredenheid vertrokken huurder Tevredenheid huurders reparaties Tevredenheid huurders planmatig onderhoud Gemiddelde Energie-index Aantal woningen met zonnepanelen Aantal woningen voorbereid op elektrisch koken Aantal woningen aardgasvrij -uitstoot met onze bedrijfsactiviteiten CO2 1,67 658 3.411 620 399.803 kg 4 Tevredenheid huurders over contact met KlantContactCentrum 96.683 11.072 47.940 7,8 7,4 7,4 7,4 7,3

A A Vier projecten uitgelicht 1 DE NIEUWE MORGEN, ZOETERMEER: de eerste 28 nul-op-de-meternieuwbouwwoningen De driekamerappartementen zijn aardgasvrij en wekken evenveel, of zelfs meer, energie op dan nodig is voor het appartement en het huishouden. Koken gaat elektrisch en alle woningen zijn standaard voorzien van vloerverwarming, een warmtepomp en zonnepanelen. 8,2 5 JACOB GILLESHOF, DELFT: 100% van de bewoners akkoord met de plannen Diverse onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Bewoners waardeerden de woning na de maatregelen met een 8,2. Vidomes organiseerde voor het eerst een comfort- en besparingsbijeenkomst bij afsluiting van het project. Hier kregen de bewoners informatie over hoe ze de geïsoleerde woning het best kunnen gebruiken. 2

3 GENERAAL BERENSCHOTLAAN, RIJSWIJK: pilot aanbod elektrisch koken Bij de vervanging van de badkamers, keukens en toiletten zijn de woningen direct voorbereid op elektrisch koken. Zo plaatsten we een speciaal Perilex-stopcontact (met 5 gaatjes) en een moderne meterkast (2 of 3 fasen). Ook kregen bewoners het aanbod om voor een gereduceerd tarief een inductieplaat aan te schaffen. Van dit aanbod maakten 37 (40%) bewoners gebruik. 4 BURG. VAN DUYVENDIJKLAAN EN VELTHUIJSENLAAN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG: renovatieplan in samenwerking met bewoners In de verduurzaming en onderhoudsplannen namen we diverse wensen van bewoners mee. We schilderen de gevels in dezelfde stijl als bij oplevering in de jaren ’60, we zorgen voor een veiligere leefomgeving door onder andere de entree aan te passen en vervangen de keuken en badkamer als dat nodig is. 6

Kerncijfers volkshuisvestelijk Prettig en veilig wonen – In het oog, in het hart Verhuur – Bij elkaar brengen Inkomensverklaring €XXX,— Aantal ontruimingen door huurschulden 9 Ontruimingen door ernstige overlast, hennep, illegale bewoning Bewonersoordeel leefbaarheid Gerealiseerde doorstroming door seniorenmakelaar Verhuringen aan cliënten van zorginstellingen via directe bemiddeling Huisvesting statushouders 12 7,0 42 Aantal verhuringen Verhuringen huurtoeslagdoelgroep Gemiddeld aantal reacties per woning Aantal huuraanpassingen minder of gelijk aan inflatie Aantal huuraanpassingen t/m 2,5% boven inflatie (1,6% - 4,1%) 52 116 Aantal inkomensafhankelijke huurverhogingen >2,5% boven inflatie (>4,1%) Huurbevriezing toegekend Huurverlagingsregeling toegekend Huurders met huurverlaging Huurders zonder huurverhoging 7 984 87% 284 2.513 12.184 1.105 188 33 63 366

Kerncijfers financieel & organisatie Organisatie Financieel Aantal medewerkers Gemiddelde leeftijd Gemiddeld aantal jaren werkzaam M / V-verdeling Ziekteverzuim Nieuwe collega’s Collega’s nieuwe baan/ pensioen Doorstroom collega’s intern Opleidingskosten per FTE Workshops Summerschool Deelnemers Summerschool 180 FTE 47 jaar ICR 9 jaar 46,8% / 53,2% 3,2% 34 27 12 € 2.084 7 144 Loan to value Solvabiliteit beleidswaarde vastgoed Verhuurdersheffing Toename beleidswaarde vastgoed Resultaat exploitatie vastgoed € 25 miljoen 1,7 49% 48% € 12,5 miljoen € 160 miljoen 8

Financieel effect van onze maatschappelijke inzet Door keuzes die Vidomes als stichting voor haar maatschappelijke bijdragen maakt, is er een impliciet financieel effect van 1,5 miljard euro. Hier maken wij het verschil met een commerciële partij. Dit komt omdat Vidomes: % Maar liefst 25% minder huur vraagt dan een commerciële verhuurder, zodat mensen met een laag inkomen de huur kunnen betalen (betaalbaarheid). Fors meer aan onderhoud uitgeeft dan wat de commerciële norm is (kwaliteit). Woningen niet verkoopt op het meest gunstige moment, zoals beleggers doen. Dat zou Vidomes 230 miljoen euro meer opleveren (beschikbaarheid). Extra personeel inzet voor onder andere leefbaarheid en het bedienen van minder zelfredzame huurders (beheer). 9

Op onze balans zie je goed het verschil tussen de marktwaarde van ons bezit en het financieel effect dat het werken als woningcorporatie heeft op de beleidswaarde van onze vastgoedportefeuille. 3.000 (bedragen in miljoenen) 2.694 2.500 2.000 -800 1.500 -403 1.154 -234 -103 1.000 500 0 Marktwaarde Betaalbaarheid Kwaliteit Beschikbaarheid Beheer Beleidswaarde 10

Beknopte versie van het jaarverslag 2019

SAMEN BOUWEN AAN GOED WONEN Verschil maken A

Beknopte versie van het jaarverslag 2019 2

Onze ambities en prestaties Per strategisch thema geven we aan waar we tevreden, neutraal of ontevreden over zijn. Zo zijn er ook zaken die beter kunnen en moeten. We zijn daar transparant over. Op deze pagina ziet u alvast een samenvattend ‘Vidomes-stoplicht’. Voldoende geschikte woningen met toekomstwaarde Duurzaam in balans Tevreden klanten In het oog, in het hart: prettig en veilig wonen Bij elkaar brengen: goede match tussen pand en klant Financiële positie Goed georganiseerd Tevreden Neutraal 3

Voldoende geschikte woningen Tevreden over: • de keuzes en ambities in onze nieuwe portefeuillestrategie. • de oplevering van onze eerste 28 nul-op-demeternieuwbouwwoningen. • de omvang van het programma Planmatig Onderhoud en de uitvoering daarvan. • de nieuwe overeenkomst met huisaannemers in het dagelijks onderhoud. • de hoeveelheid projecten in voorbereiding. Neutraal over: • de uitbreiding van het nieuwbouwprogramma met de gemeenten en de realisatie van onze nieuwbouwambities. Ontevreden over: • de omvang van de betaalbare woningvoorraad: deze afname was weliswaar ingecalculeerd door sloop, maar hierdoor niet minder pijnlijk. • de opgelopen vertraging in grootonderhoud- en nieuwbouwprojecten. 4

Duurzaam in balans Tevreden over: • groei in aantal ‘ambassadeurs duurzaamheid’ onder collega’s. • voorbereiding groot aantal woningen op elektrisch koken. • samenwerking binnen SVH, onder andere voor de realisatie van de Vastgoedatlas. • samenwerking binnen SVH, onder andere voor de realisatie van de Vastgoedatlas over de energietransitie in de regio Haaglanden • de 10,5% daling in CO2 -uitstoot met onze bedrijfsvoeringactiviteiten. Neutraal over: • gestage voortgang pilot zonnepanelen bij eengezinswoningen Shawzijde, Zoetermeer. • onvoldoende aandacht voor Lokale Energie Strategieën. Ontevreden over: • visie op klimaatadaptatie en circulariteit in ontwikkeling. • het onderdeel Duurzaam Werken kwam minder snel van de grond dan gehoopt. 5

Tevreden klanten Tevreden over: • gemiddeld rapportcijfer van 7,4 voor klanttevredenheid. • rapportcijfer 8 of hoger van 62% van de respondenten voor klanttevredenheid. • inrichting projectorganisatie 8+ en formatie van 6 verbeterteams. • tevredenheidsscore van 7,6 op contact met complexbeheerder. Neutraal over: • respons van 21% op klanttevredenheidsonderzoeken. Ontevreden over: • klanttevredenheidsscore van 5,6 op klachtenproces: in 2020 schenken we hier veel aandacht aan. 6

In het oog in het hart Tevreden over: • verdere daling van het aantal ontruimingen door huurschulden naar 9 (in 2018 nog 15). • convenant vroegsignalering schulden met partners in alle werkgemeenten. • behaalde resultaten bij de huisvesting van statushouders. • na Rijswijk nu ook flatcoach in Leidschendam-Voorburg. • uitbreiding van het aantal complex- en wijkbeheerders in onze wooncomplexen en buurten. Neutraal over: • beschikbaar woningaanbod voor kwetsbare groepen. • ontwikkelingen rond leefbaarheid in buurten en wijken. Ontevreden over: • toename van de ondermijning in het wonen. Gaat om zaken als: illegale bewoning, ernstige drugsoverlast en prostitutie in onze woningen. 7

Bij elkaar brengen Tevreden over: • 83% van de huurwoningen is betaalbaar verhuurd. • verhuringen aan primaire doelgroep: 78% is verhuurd aan de huidige en 89% aan de ‘huurtoeslag+ doelgroep’. • huurbevriezings- en huurverlagingsregeling: landelijk akkoord Woonbond en Aedes in lijn met opzet Vidomes (op basis van Nibud-normen). • groei naar 188 gebruikers van de huurbevriezingregeling en 33 van de (nieuwe) huurverlagingsregeling. • inzet seniorenmakelaar: 42 huurders verruilden hun schaarse grote woning voor een levensloopbestendig appartement. Neutraal over: • 984 sociale verhuringen: slechts 14 meer dan in 2018. • betere inzet van de huurkorting, afgestemd op de inkomens van huurders. Ontevreden over: • blijvende toename van wachttijden voor woningzoekenden: gemiddeld 61 maanden in 2019. • 40 maanden wachttijd voor spoedzoekers (zonder urgentieverklaring), zelfs voor een minst gewilde woning. 8

9

Goed georganiseerd Tevreden over: • hoge doorstroming van medewerkers naar een andere interne functie die past bij hun talenten. • aandacht voor, en inzet op persoonlijke ontwikkeling gericht op het inzetten van je talent. • het ontwikkeltraject op de thema’s eigen regie en verbindend leiderschap voor medewerkers en leidinggevenden. • het nog steeds relatief lage ziekteverzuimpercentage van 3,2%. • de verdere digitalisering binnen Vidomes. Neutraal over: • het verloopcijfer van Vidomes: de arbeidsmarkt staat onder druk, dus in deze tijd hoort uitstroom erbij. Tegelijkertijd blijven we hier scherp op sturen en zetten we actief in op het goede gesprek en op exitgesprekken. Ontevreden over: • hoewel een nieuw Document Management Systeem in gebruik is genomen ging het project niet op alle fronten goed bij de implementatie, gelukkig hebben we daarop bij kunnen sturen. 10

Financiële positie Tevreden over: • onze financiële huishouding: ondanks de enorme belastingdruk voldoen we aan alle financiële normen van onze externe toezichthouders. • de B-score in de Aedesbenchmark op het onderdeel bedrijfslasten (in 2018 hadden we een C-score): we blijven ons inzetten om onze doelmatigheid te verbeteren. Neutraal over: • de papieren waardestijging van ons vastgoed met ruim € 160 miljoen; dit levert ons helaas namelijk geen extra investeringsruimte op. • het grotendeels realiseren van de begroting: niet alle voorgenomen investeringsplannen (vastgoed) zijn volledig in 2019 gerealiseerd. Ontevreden over: • de verhouding uitgaven aan belastingen en heffingen versus de maatschappelijke bijdrage. 11

Beknopte versie van het jaarverslag 2019

REDACTIE Vidomes ONTWERP Pony Design Club DRUKWERK Het staat gedrukt vidomes.nl/jaarverslag

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. Feiten en cijfers
 3. 3
 4. Voorwoord en onze missie
 5. 5
 6. Onze strategische visie en kerncijfers volkshuisvestelijk
 7. 7
 8. Vier projecten uitgelicht
 9. 9
 10. Kerncijfers volkshuisvestelijk, financieel en organisatie
 11. 11
 12. Financieel effect van onze maatschappelijke inzet
 13. 13
 14. Verschil maken
 15. 15
 16. Onze ambities en prestaties
 17. 17
 18. Voldoende geschikte woningen en Duurzaam in balans
 19. 19
 20. Tevreden klanten en In het oog in het hart
 21. 21
 22. Bij elkaar brengen
 23. 23
 24. Goed georganiseerd en Financiële positie
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication