14

Laat uw stem horen VOOR de raadsverkiezingen De VVG-PGB roept haar leden op om er bij de fracties in ‘hun’ gemeenteraad op aan te dringen ouderen niet over het hoofd te zien als ze het programma opstellen voor de raadsverkiezingen van komend voorjaar. Gemeenten spelen immers een steeds grotere rol als het gaat om welzijn, voorzieningen en andere onderdelen van het ouderenbeleid. De KNVG, de koepel van verenigingen van gepensioneerden waar de VVG-PGB bij is aangesloten, heeft daarvoor een uitgebreide checklist opgesteld. Ook heeft de KNVG een voorbeeldbrief geschreven voor gepensioneerden die de plaatselijke politieke partijen willen benaderen. Helma van den Berg De nieuwe gemeenteraad moet meer kennis hebben van zorg- en ouderenbeleid. Door de overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten is het gewenste profiel voor raadsleden flink veranderd. De fracties die in maart 2018 worden gekozen zullen meer van deze nieuwe markten thuis moeten zijn om hun rol als regelgever en controleur van het gemeentelijk beleid op die nieuwe terreinen waar te kunnen maken. Lokale lasten Daarnaast is het zo dat de gemeente verantwoordelijk is voor de lokale lasten die vrijwel nooit zijn terug te vinden in de koopkrachtplaatjes. Dan gaat het onder meer om de eigen bijdrage Wmo en de gemeentelijke milieu- en andere woonlasten. Uit onderzoek van de gezamenlijke seniorenorganisaties blijkt dat die lasten, inclusief bijvoorbeeld de waterschapsheffing, fors zijn maar ook sterk uiteenlopen van gemeente tot gemeente. Het verschil kan oplopen van 395 euro voor een huishouden met een laag inkomen tot 807 euro voor mensen met een hoog inkomen. De lokale lasten zijn het laagst in Amsterdam maar in bijvoorbeeld de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Hulst en Almelo zijn senioren minder goed af. 14 Checklist met vragen Om de deskundigheid van de lokale politici op al deze terreinen te bevorderen hebben de KNVG en haar zusterorganisatie NVOG alle gemeenten en lokale politieke partijen zelf al een checklist met vragen gestuurd. Die vragenlijst biedt lokale partijen een leidraad om punten op het gebied van ouderenbeleid in hun partijprogramma’s aan te snijden. De checklist is ook geschikt om in de toekomst de lokale bestuurders op dit punt beter te kunnen controleren en richt zich op thema’s als wonen, zorg en preventie, mobiliteit en communicatie. De vragen zijn geënt op de ervaringen van ouderen, die meemaken dat gemeenten nog steeds slecht toegankelijk zijn. O.a. omdat er teveel verwacht wordt van hun internetdeskundigheid, dat een traploze omgeving geen aandacht heeft, dat er te weinig rekening wordt gehouden met draagkracht en dat er nog steeds geen (overkoepelend) beleidsplan is om de gevolgen van de vergrijzing in kaart te brengen en te voorzien van maatregelen. Voorbeeldbrief Daarnaast is op de website van VVGPGB en KNVG ook een voorbeeldbrief te vinden die leden van de VVG-PGB en andere gepensioneerden naar de fracties in de gemeentelijke politiek kunnen sturen. Daarin staat in de eerste plaats dat gemeenten de voorwaarden moeten scheppen zodat ouderen goed kunnen meedoen. ‘’Voor het merendeel van de senioren is het uitgangspunt dat wij zolang mogelijk zelf de regie over ons leven willen voeren. Dat lukt niet altijd zonder dat de gemeente ons daarbij, op welke manier dan ook, helpt’’. Vervolgens komen onderwerpen aan de orde als de communicatie met senioren en andere inwoners, de cliëntondersteuning, stabiliteit in de zorgaanbieding, hulp en aandacht voor mantelzorgers en aandacht voor senioren die in persoonlijke financiële problemen zitten of terecht dreigen te komen. In de brief wordt er ook op aangedrongen dat gemeenten de hulpvraag van ouderen centraal stellen. ‘’Wij weten dat onze hulpvraag soms de grens van een wet overstijgt. Kijk dan verder dan die grens en bedenk oplossingen waarbij de financiering vanuit een bepaalde wet niet centraal staat. Ontschotten met een mooi woord.’’ Ruud Peys

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication