26

Van A naar Bloemendaal Iets wat goed is moet je niet veranderen wordt vaak gezegd. Wij moeten onze AlV dus medio april blijven houden. Want bijna een jaar na de editie van 2018 was er weer sprake van een goede opkomst. Vorig jaar zorgde Mark van de Veerdonk voor een weergaloze uitsmijter met de aftredende vicevoorzitter Hans Brader in de hoofdrol. En nu met Hans Brader als een van de toehoorders vormde een uitspraak van liesbeth Rijpma voor de Brabantse cabaretier aanleiding voor het muzikale slot van zijn ludieke afsluiting. Bloemendaal, Bloemendaal echode dan ook lang na in de hoofden van onze leden doordat van de Veerdonk de forse stijging van de gemeentelijke lasten in die gemeente aangreep tot de uitsmijter van de dag. Zelfs zo dat de uitdrukking van A naar B door menigeen werd gepromoveerd tot van A naar Bloemendaal. En dat terwijl al direct het inleidende filmpje met beelden van onze leden voor een goede sfeer had gezorgd in het Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort. Natuurlijk was het niet louter een ludiek festijn. De serieuze zaken vormden voor een gehoor van ruim 250 leden uiteraard de hoofdmoot. Zo maakte voorzitter Jos van Rijsingen in zijn openingsspeech duidelijk dat het onverstandig zou zijn als het huidige pensioenstelsel helemaal op de schop gaat. En dat het pertinent onwaar is dat het huidige stelsel slecht is voor 26 “VVG heeft gezorgd voor een flinke opfrisbeurt“ de jongeren en de dreigende korting bij een aantal pensioeninstanties een slecht teken is. Iedereen moet volgens onze voorzitter kunnen profiteren als het economisch beter gaat. Van Rijsingen is voorstander van een wat hoger, maar nog steeds prudent rekenrendement. Hij pleitte ervoor dat bij het bepalen van de verplichtingen precies hetzelfde rekenrendement moet worden gebruikt als bij het bepalen van de premiehoogte. De balans is dan in evenwicht met als resultaat dat er eerder kan worden geïndexeerd. Verder maakte hij duidelijk dat de VVG heeft gezorgd voor een flinke opfrisbeurt van de communicatie via nieuwsbrieven, de vernieuwde website en het magazine ExPress. Hij hoopt dat de bestuursleden Geer Meershoek en Tonnie Klein Hemmink het huidige proces nog verder kunnen uitbouwen. Ook een pluim op de hoed deelde hij uit aan bestuurslid Henk van der Rijst voor zijn aandeel in de voorbereidende fase van de komende fusie van onze koepelorganisatie KNVG met NVOG. De koepel die verantwoordelijk is voor onze externe belangenbehartiging. Uiteraard stond de praeses ook stil bij onze ambitie. Die is erop gericht het huidige ledenaantal van 12.700 te stabiliseren. Verder wordt onderzocht of de ledenservices kan worden uitgebreid met een schadeverzekering en zal in de nieuwsbrieven consequenter worden bericht over de VO waarin drie leden van ons een rol vertolken. De vaste zaken zoals notulen en verslag over de financiën kwamen natuurlijk ook aan de orde. Een punt van discussie vormde de groei van de bestuurskosten en de groei van het eigen vermogen. De toelichting van penningmeester Piet Rietkerk maakte dat vervolgens overtuigend duidelijk. De kascommissie bestaande uit Jan Rabelink en Tom Hommel adviseerde het bestuur decharge te verlenen hetgeen door de vergadering met applaus werd ondersteund. Marco van de Berg volgt Tom Hommel op als lid van de kascommissie. Het bestuur kreeg van de vergadering nog een opdracht mee. Er dient te worden onderzocht of het ondanks de veranderde richtlijnen van de NS niet mogelijk wordt om voor een redelijke prijs een treinkaartje aan te bieden voor het bezoek aan de ALV. Voormalig voorzitter Jan Rabelink stelde het jammer te vinden dat er geen aandacht is geschonken aan het 12 ½ -jarige jubileum en wees evenals vorig jaar op het derde lustrum in 2021. Na de pauze zorgden Freek Busweiler, bestuurslid PGB, en Martin van Rooijen, kamerlid 50Plus, voor een geslaagde presentatie alvorens Mark van de Veerdonk de bijeenkomst ludiek afsloot. Hans van de Berghe Secretaris VVG-PGB

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication