43

14 Vluchtheuvel De Vluchtheuvel ligt op de hoge zandgronden van Noord-Brabant. Er is ongeveer dertig meter hoogteverschil met de naastgelegen Noordpolder van Ossendrecht. In het bos staan Oostenrijkse dennen en er groeien ruwe berken en gewone vlier. Broedvogels hier zijn gaai, roodborst, koolmees en pimpelmees. Natuurmonumenten creëert open plekken in het bos waar loofbomen als ruwe berk en wilde lijsterbes kunnen ontkiemen. Met deze ingreep ontstaat een gevarieerder, natuurlijker bos. 14 Vluchtheuvel (refuge hill) The Vluchtheuvel is located on the high sandy soils of Noord-Brabant. The height difference with the adjacent Noordpolder in Ossendrecht is approximately thirty metres. The wood consists of Austrian pines, silver birches and ordinary elders. Local breeding birds are jay, robin, great tit and blue tit. Natuurmonumenten creates clearings in the woods, for deciduous trees such as silver birch and European rowan to germinate. These interventions guarantee a more diversified and natural woodland. 15 Kortenhoeff Kortenhoeff maakt deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide. Het is een open gebied met droge en natte heide en vennen. Op Kortenhoeff liggen 3 vennen: Het Wasven, het Bronven en het Akkerenven. Er komen bijzondere plantensoorten voor, zoals zonnedauw en beenbreek. Kortenhoeff is een aangelegd ‘jong’ landgoed (vergeleken met bv. het oude Moretusbos). De aanleg van een jong landgoed had een andere reden dan de aanleg van oude landgoederen. Bij de oude ging het om de status, rijkdom en macht van de eigenaar. Een jong landgoed is een vorm van belegging en bracht inkomsten op. Zo is het landgoed in gebruik geweest t.b.v. de landbouw. Na de Tweede Wereldoorlog werd een fruitboomgaard aangelegd. In het gebied staat nog steeds een fruitschuur, met rode dakpannen. Ook zijn nog veel rechte lijnen terug te vinden, zoals de windsingels: bomen (veelal elzen) die rondom de fruitbomen werden gezet om de wind tegen te houden. Het beheer van Kortenhoeff werd in het verleden uitgevoerd met IJslandse pony’s en Nederlandse Landgeiten. Deze dieren hebben het gebied een natuurlijk karakter gegeven. Wandelen: Op Kortenhoeff liggen twee bewegwijzerde wandelroutes: Muis (1,7 km) en Uil (2,1 km). Deze routes zijn met elkaar te verbinden. 15 Kortenhoeff Kortenhoeff is part of Border Park Kalmthoutse Heide. It is an open area with dry and wet heath lands and pools. Kortenhoeff has 3 pools: Wasven, Bronven and Akkerenven. Special plant species such as bog asphodel grow there. Kortenhoeff is a cultivated ‘young’ estate (when compared to e.g. the old Moretusbos). Laying out a young estate had a different purpose than laying out an estate did in the past. Older estates were laid out to display status, wealth and power of its proprietor (see Moretusbos). A young estate was a means of investment and had to generate income. As such, the estate was used for agriculture. After WWII, an orchard was laid out. The area still features a fruit shed, with red tiles on the roof. Many straight lines are visible, such as the old windbreaks: trees (mainly alder trees) planted around the fruit trees to stop the wind. Kortenhoeff used to be maintained by using Icelandic ponies and Dutch Landrace goats. These animals have rendered the area its natural character. Hiking: Kortenhoeff has two signposted hiking trails: Muis (Mouse, 1.7 km) and Uil (Owl, 2.1 km). These trails can be linked up. 16 De Staartse Heide De Staartse Heide maakt deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide. Het bestaat uit gemengd bos, enkele hoogteverschillen (typerend voor de Brabantse Wal) en heidegebieden. Op de Staartse Heide is een groot stuk bos gekapt. Dit wordt ook wel de grote verbindingszone genoemd. Het verbindt de gebieden Ossendrechtse Duinen en Kleine Meer (van Natuurmonumenten) en Kortenhoeff met elkaar. Het realiseren van deze verbindingszone is tot stand gekomen in samenwerking met het Grenspark. De Staartse Heide is een belangrijk gebied voor de nachtzwaluw. In de toekomst wordt verwacht dat de gladde slang ook voor zal komen. Deze zal waarschijnlijk profiteren van de aanleg van de verbindingszone. Wandelen: Er zijn twee bewegwijzerde wandelroutes: Vos (3,3 km) en Ree (Grensoverschrijdend, 7,6 km). De routes zijn met elkaar te verbinden. 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication