0

Jaargang 5—editie1—april 2006 MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Voorzitter: Secretaris: Léon van Dun uit Beesd. Kees van Dun uit Duiven. Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur. Lid: Lid: Ad Potters– van Dun uit Breda. Eugène van Dun uit Boxtel. tel. 0345-68 21 02 tel. 0316-26 44 19 tel. 076-501 60 95 tel. 076-565 06 35 tel. 0411-68 34 27 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl Hier vindt u ons op internet met vele foto’s en in kleur INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter. Van de secretaris/Van de penningmeester. Het Y-chromosoom Kwartierstaat Luna en Lieve van Dun Terug naar de Roots Van Dun in Brazilië Uit de oude doos Familiaris Adverteerders Redactie: pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 pag. 5 6 8/9 11 12 13 14 15 Kees van Dun, Kraanvogelstraat 1, 6921 WS, Duiven Eugène van Dun Vormgeving: Patricia van Dun 3

al druk aan het brainstormen voor de activiteiten tijdens ons 1e lustrum in 2007.U leest het, er zit voldoende beweging in de vereniging. Ik wens u een zonnig voorjaar, Beesd, april 2006 Léon Voorzitter NAWOORD REDACTIE In vervolg op het woord van onze voorzitter vond ik nog een artikel welk ik u VAN DE VOORZITTER. Beste familieleden, Misschien hebben ze u ook wel benaderd........... Een familiestamboom en familiewapen laten uitzoeken voor een niet onaanzienlijk bedrag. Velen zijn de dupe geworden van dubieuze praktijken van de aanbieder van niet onderbouwde familiestambomen. Alhoewel dit voor vele anderen al jaren riekte naar list en bedrog, is de aanbieder daarvan pas begin 2006 in staat van beschuldiging gesteld. U kunt zich gelukkig prijzen dat u lid bent van onze vereniging. Onze familievereniging kent niet alleen een laag contributiebedrag van € 15,00, u krijgt ook periodiek het familieblaadje, nieuwsbrieven, toegang tot de website en niet onbelangrijk; betrouwbare informatie ! De verenging bestaat mede dankzij de onuitputtelijke inzet van mijn collegabestuurders inmiddels 4 jaar. De basis is gelegd voor een financieel gezonde en actieve vereniging. Wij zien nu al uit naar de jaarlijkse familiedag, waarover u binnenkort meer zult gaan vernemen. En vervolgens zijn we achter de schermen 4 niet wil onthouden omdat het aangeeft dat hoe dik de plaat voor je hoofd ook is, je op een bepaald moment toch aan het kortste eindje trekt. STAMBOOMFRAUDEUR IN DE PROBLEMEN. Vorig jaar werden de activiteiten bekend van W. Pince van der Aa, die al snel de titel stamboomfraudeur van ons kreeg. Het bestuur van de GCV (toen nog het bestuur van NGV afd. Computergenealogie) zocht de publiciteit. Een overweldigende aandacht in de media was het gevolg inclusief een interview voor de RTVmedia. Oo in het TROS programma “Opgelicht” De uitkomst daarvan werd o.a. gemeld aan zijn bankrelatie de ABN Amro die vervolgens de rekening van Pince blokkeerde. Kort daarna kwam de TPG post met haar rekening voor de verzending van 1,5 miljoen poststukken. Omdat Pince niet betaalde spande TPG een rechtzaak aan. Begin december volgde de uitspraak, waarbij de rechtbank Pince van der Aa veroordeelde tot het betalen van ruim 490.000 euro, aldus meldde TROS Opgelicht ons eerder deze maand.. Tot zover dit artikel. KVD

VAN DE SECRETARIS Het begin van het jaar, het eerste boekje, het is altijd een weer zo’n periode waarin men weer even het puntje op de i zet. Zo kwam ik achter dat we helemaal niet zoveel kwartierstaten meer hebben. Ze zijn bijna op. Wat nu? Als familievereniging mag het toch niet moeilijk zijn, beter het moet zo zijn dat men graag in ons boekje wil komen. Dit is veel gemakkelijker als u denkt. Het is zelfs nog mooier. U helpt ons en wij regelen voor u een *.pdf file waarmee u bij elke goede copy-shop een halve ronde kwartierstaat kunt laten printen zoals midden ons in boekje. Wat moet u daar voor doen? Eigenlijk heel weinig. Zoek van de proband (de persoon in het midden), zijn of haar ouders en eventueel de grootouders, de juiste Voornamen, achternaam, geboortedatum, overlijdensdatum en trouwdatum bij elkaar. De overlijdens- en trouwdatum mogen eventueel onbekend zijn. De bedoeling is dat we in een generatie terecht komen van 1900 of eerder. Met een beetje geluk vinden wij dan weer aansluiting.naar een verder verleden. Natuurlijk hebben wij heel veel gegevens over de van DUNnen, daar zal het probleem niet liggen. Wat wel vaak onbekend is de zogenaamde koude of aangetrouwde kant. Indien u wel graag een dergelijk *.pdf file wenst maar niet in het boekje wilt komen, ook dan helpen wij u graag maar maak dat wel duidelijk bekend. Hoe komt u hiervoor in aanmerking? Heel eenvoudig, stuur uw gegevens zoals hierboven vermeldt naar de secretaris per brief of email met daarop tevens uw naam, adres, email, en lidmaatschapsnummer en alles gaat lopen. De snelheid waarmee u wat te horen krijgt is natuurlijk sterk afhankelijk van onze vrije tijd en vooral van de hoeveelheid aanvragen. Mocht u verdere vragen hebben, u mag mij bellen, schrijven of emailen, ik sta u graag te woord. KVD VAN DE PENNINGMEESTER Een aantal leden heeft de contributie voor 2006 al voldaan, waarvoor dank. Mocht u hier nog niet aan gedacht hebben dan bij deze het verzoek de contributie ad. Euro 15,00 te storten op rekeningnr. 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom Van Dun te Etten-Leur. Gaarne met vermelding van uw lidmaatschapnummer. Dit staat op de adresstikker van Dundoenerij. Voor onze leden in Belgie nog het volgende. Grensoverschrijdend betalingsverkeer zonder kosten is nu mogelijk binnen Europa. U dient dan te vermelden ons Internationaal Bank Account Nummer (IBAN) NL 21 RABO 0174888252 Bank Indentifer Code (BIC) RABO NL 2 U Ik heb dit zelf met succes uitgeprobeerd met mijn contributiebetaling aan de vereniging in Belgie. Bij voorbaat dank Penni ngmeester Jan van Dun. 5

HET Y-CHROMOSOOM, ONUITWISBARE BRON VAN GENEALOGISCHE INFORMATIE Inleiding: de DNA-revolutie De geschiedenis van de mensheid wordt gekenmerkt door een opeenvolging van technologische ontwikkelingen, die ons van de dieren onderscheidt. Het actuele tijdperk kent als meest opmerkelijke evoluties (de term revolutie lijkt hier bijna op zijn plaats) op technisch gebied, de informatietechnologie enerzijds en de DNAtechnologie anderzijds. Deze laatste vindt toepassingen bij o.m. de opsporing van erfelijke ziekten voor de geboorte, het ophelderen van misdrijven, de identificatie van personen, de productie van humane geneesmiddelen door dierlijke cellen, de kweek van genetisch verbeterde landbouwgewassen. Dit artikel handelt over het gebruik van DNA als aanvullend werktuig voor het genealogisch onderzoek. Fundamentele achtergrond Een korte toelichting over structuur en functie van DNA is nuttig voor een beter begrip van de uiteindelijke applicatie in de genealogie. DNA is een molecule aanwezig in de celkern van alle dieren en planten. Deze molecule bestaat uit een lange (miljarden) lineaire aaneenschakeling van 4 verschillende bouwstenen (afgekort A, T, G en C), in een welbepaalde volgorde die uniek is voor elk individu. Deze specifieke lettercombinatie, ook "het boek van het leven" genoemd, stelt de aard vast op grond van bepaalde kenmerken hoe de cellen, weefsels, organen, m.a.w. het ganse lichaam van een persoon worden gebouwd en kunnen functioneren. Een cruciale eigenschap van DNA is het feit dat een persoon de helft van zijn DNA heeft van zijn 6 moeder en de andere helft van de vader komt. Dit gebeurt op het ogenblik van de bevruchting, wanneer de kern van eicel en zaadcel versmelten. Zodoende vormt DNA de onderliggende basis van alle erfelijke kenmerken. DNA is georganiseerd in chromosomen die elk een deel van de totale genetische informatie van het individu bevatten. Een menselijke niet-voortplantingscel telt 23 paar chromosomen(in elk paar is er één vaderlijk en één moederlijk), waarvan 22 paar zogenaamde "autosomen" en 1 paar geslachtschromosomen. De geslachtschromosomen bij een man bestaan uit één (moederszijde) X-chromosoom en één (vaderszijde) Y-chromosoom. Een vrouw heeft twee X-chromosomen (één moederzijde en één vaderszijde). Een voortplantingscel daarentegen bezit een halve "set" - dus 23 enkele bij de mens van het totaal aantal chromosomen. Zij dient immers om samen te smelten met een voortplantingscel van het andere geslacht, zodat er een bevruchte eicel ontstaat met het correcte aantal chromosomen. DNA-test versus Y-haplotype DNA vormt principieel een middel waarmee familiebanden kunnen aangetoond worden. Doordat 1° bij de aanmaak van eicellen en zaadcellen in de geslachtsorganen van de ouders het DNA van de chromosomen dooreengegooid wordt ("recombinatie") en 2° op basis van toeval één van de twee chromosomen van elk paar in de respectievelijke eicel of zaadcel terechtkomt, zal elk individu op de wereld komen met een uniek DNA-profiel. Het in het laboratorium bepalen van dit DNA-profiel, dat voor de helft bestaat uit moederlijk en voor de andere helft uit vaderlijk DNA via een zogenaamde "DNA-test" laat toe

met grote zekerheid te bewijzen of een man al dan niet de biologische vader is van een bepaald kind. Deze methode wordt ook toegepast bij criminologisch/ forensisch onderzoek, waarbij het DNAprofiel van een gekende verdachte wordt vergeleken met dat van biologische sporen (bloed, sperma ... ) gevonden op de "crime scene". Omdat het DNA-profiel uniek of specifiek is voor een individu, wordt het ook "genetische handtekening" genoemd. Enkel ééneiige tweelingen hebben dezelfde genetische handtekening! Bij de hier beschreven "DNA-test" wordt DNA van het Y-chromosoom niet standaard onderzocht. Om bovengenoemde redenen (1° recombinatie en 2° willekeurige paarvorming) laat een klassieke DNA-test echter niet toe om met voldoende zekerheid verre (3e graad en verder) verwantschappen aan te tonen. Met elke generatie die verwijderd is tussen de onderzochte personen, neemt de toevallige mix van DNAkenmerken toe, en de statistische zekerheid van de conclusies die uit vergelijking van de DNA-profielen getrokken kunnen worden, af. Onderzoek van het Y-chromosoom vormt de oplossing voor dit fundamentele probleem. In tegenstelling tot alle andere chromosomen, vertoont het Ychromosoom immers géén recombinatie doordat elke (mannelijke) cel er slechts één heeft, zodat er geen "paren" kunnen gevormd worden die stukken DNA onderling uitwisselen. Voor de erfelijkheid in het algemeen en de genealogie in het bijzonder heeft dit als gevolg dat bepaling van het Y-chromosomale DNAprofiel, "Y-haplotype" genaamd, het mogelijk maakt om te bewijzen dat personen tot dezelfde mannelijke/vaderlijke "lijn" behoren. Praktische betekenis voor de genealoog Elke man bezit dus een Y-haplotype dat identiek is aan dat van zijn vader, grootvader, overgrootvader, der, enz. Via typering van betovergrootvahet Ychromosoom kan dus (extreem) ver in de tijd worden teruggegaan, in principe véél verder dan met de klassieke geschreven genealogische bronnen mogelijk is. Yhaplotypering laat in elk geval toe om, door het typeren van actueel levende mensen, verwantschap langs mannelijke lijn aan te tonen, hoe lang (100 jaar? 1000 jaar? 5000 jaar?) geleden die gemeenschappelijke voorouder ook geleefd heeft. Het is echter niet rationeel noch efficiënt om zomaar willekeurige mannen te gaan testen om na te gaan of ze toevallig geen gemeenschappelijk Y-haplotype hebben en dus een gemeenschappelijke voorvader. lndien dan toch toevallig overeenstemming zou worden ontdekt, zonder enige historische contextuele gegevens, dan lijkt ons dit voor de genealoog weinig interessant. Het komt er voor de genealoog op aan om gericht personen te gaan vergelijken, op basis van concrete argumenten. Dan kan het Y-haplotype de vermoede verwantschap hard maken of ontkrachten. Omdat het Y-haplotype op dezelfde wijze wordt doorgegeven als de familienaam, kan de test gebruikt worden om te onderzoeken of mensen met dezelfde familienaam ("isonymie"), doch actueel geen duidelijke "familie" van mekaar, toch een gemeenschappelijke stamvader hebben en dus wel degelijk deel uitmaken van eenzelfde clan. Zoals voor de klassieke "DNA-test" voor vaderschapsonderzoek, kan ook met het Yhaplotype een hoge graad van zekerheid bekomen worden betreffende de mannelijke lijn. Het is eveneens relevant en 7

8

9

interessant om personen met min of meer gelijkende familienamen te typeren. Terwijl door administratief toedoen het ongetwijfeld is voorgevallen dat de schrijfwijze van een naam plots wijzigde verandert ("naammutatie") en zo werd doorgeven aan volgende generaties, dit natuurlijk niets aan de echte biologische of genetische identiteit! Een plausibele manier van aanpak zou kunnen zijn via de klassieke geschreven bronnen terugkeren in de tijd tot op een punt waar uw spoor doodloopt, of beter gezegd, onduidelijk wordt. Uitgaande van de namen van personen uit het verleden waarvan uw familiale verwantschap niet meer evident is, zou u dan, steeds langs mannelijke zijde, terugkeren naar het heden, om uit te komen bij een aantal nu nog levenden. Van elk van deze wordt dan het Y-haplotype bepaald en vergeleken met het uwe. Komt een Y-haplotype overeen met het uwe, dan is de genealogische band bewezen. Ook de geografische spreiding van een familienaam is gecorreleerd met de herkomst van de voorouders. Dit zou theoretisch perfect moeten kunnen teruggevonden worden in de lokalisatie van de Yhaplotypes. Het loont ongetwijfeld de moeite dit met praktisch veldwerk te gaan onderzoeken wat in Vlaanderen tot op heden nauwelijks is gebeurd. Mogelijk worden er zo "connecties" tot in het buitenland (migratie) aangetoond. Deze voorbeelden illustreren dat het Yhaplotype een onuitwisbare en onvergankelijke bron van genealogische informatie vormt die complementair is aan de traditionele geschreven bronnen. Het Yhaplotype noemen wij met een nieuw woord ook "clantekening", vermits het uniek is voor een groep mensen met gelijke of gelijkaardige familienaam, ontsproten uit een gemeenschappelijke voorvader. 10 Valkuilen en andere verrassingen Zoals reeds aangehaald, gaat in principe het Y-haplotype ongewijzigd over van vader op zoon, hetgeen toelaat naar een ver verleden terug te keren. Nochtans bestaan hierop twee uitzonderingen die de interpretatie van de bekomen resultaten kunnen bemoeilijken: 1° mutaties en 2° niet vaderschap. Mutatie duidt op een verandering in het DNA. Wanneer die optreedt in de voortplantingsorganen tijdens de aanmaak van voortplantingscellen, kan het gewijzigde DNA worden overgedragen op de nakomelingen. Toegepast op het Y-chromosoom houdt dit in dat men binnen eenzelfde clan, met allemaal mannen met hetzelfde Y-haplotype over de generaties heen, er plots een man opduikt met een ander clantype. Bij nader toezicht blijkt dit andere Y-haplotype sterk gelijkend, doch niet helemaal hetzelfde als in de andere takken van de clan. Dit is typerend voor een mutatie; er grijpt slechts een geringe wijziging van de DNA sequentie plaats. Het mutante Y-haplotype blijkt echter, zoals verwacht, aanwezig bij alle mannelijke nakomelingen van de "vader van de mutatie". Voor de genealoog vormt mutatie een opportuniteit die onverhoopte informatie biedt over het tijdskader waarin een gemeenschappelijke voorvader leefde. De frequentie waarmee mutaties optreden, uitgedrukt in aantal per generatie, is ruwweg gekend. Door na te gaan hoeveel opeenvolgende mutaties er nodig waren om van het ene Y-haplotype bij het andere, gelijkaardige maar toch verschillende Y-haplotype terecht te komen, kan men schatten hoeveel generates beide scheiden. Het niet vaderschap is eenvoudiger en kan voor minder aangename verrassingen zorgen. Y-haplotypering toont immers op onomstotelijke wijze aan dat iemand die

HOUDT U DEZE DATUM VRIJ! Zaterdag 9 september 2006 We houden dan onze welbekende ALV en Familiedag. Dit jaar gaan we dat doen daar waar onze voorvaderen in de 16e en 17e eeuw hun ruggen kromden en met paard en ploeg of met de hand het land bewerkten. Wij houden een picknick op de plaats waar ook zij vertoeft hebben Deskundige uitleg van Jan van Helvoirt van de Werkgroep Heemkunde”Esbeek” garandeert een wetenswaardige van DUNnen middag op basis van zijn familienaam tot de clan behoort, een andere biologische vader dan zijn wettelijke vader moet hebben gehad. Terwijl van het slippertje van de moeder in de geschreven historische bronnen mogelijk niet het minste spoor is terug te vinden, komt via DNA-onderzoek de verborgen waarheid aan het licht. In feite maken dergelijke zaken ook deel uit van de familiegeschiedenis. In het Engels klinkt dit fijntjes als "Mommy's baby, Daddy's maybe"... Het niet vaderschap kan van mutatie onderscheiden worden doordat bij eerste de verandering van Y-haplotype uitgesproken en opvallend groot is, terwijl deze bij mutatie veel beperkter is. Besluit DNA vormt een nieuw armentarium voor de genealoog, complementair aan de traditionele bronnen. Via Y-haplotypering is het mogelijk: * een voorvaderlijke lijn te identificeren door bevestiging van sommige en eliminahet tie van andere lijnen * te bevestigen dat een variante familie naam tot dezelfde voorvaderlijke lijn behoort * zwakke papieren sporen te versterken of aan te vullen * kennis te verkrijgen over zijn voorvaderen tot in tijden vóór het aannemen van familienamen en het bijhouden van registers * genealogische fouten te corrigeren door het niet inslaan van de verkeerde weg. dr. Gerd Mertens, Laboratoriumhoofd Verwantschapsonderzoek, Forensische DNA Laboratorium, UZ Antwerpen 11

vanDUN in BRAZILIË Ik ben Paul van Dun, 45 jaar, zoon van Riet en Ton van Dun te Breda en werkzaam aan het bosbouw bedrijf Floryl in Brazilië. Ik ben getrouwd met de Braziliaanse Rosana de Lima en wij hebben 3 kinderen. Ontstaan van het project Shell besloot in 1980 in de staat Bahia (Brazilië) een droge en onvruchtbare staat met lage vegetatie een bosrijk gebied aan te leggen. De Braziliaanse staat bood toen belastingvrije maatregelen aan om bedrijven te bewegen arme gebieden te cultiveren. Shell kocht een stuk grond van 90 .000 Ha. een rechthoekig gevo r m d b l ok,18 km aan de ene zijde en 50 km aan de andere zijde. In de 80-er jaren werd hiervan 36.000 Ha. beplant met Pine- en Eucalyptus bomen. Het doel van het bedrijf is om een zichzelf bedruipend bebossing project te creëren, wat kan helpen aan de toekomstige vraag naar hout met een korte omloopsnelheid De Eucalyptus kan na 6 jaar geoogst worden, de Pijnbomen na 20 jaar. Het neveneffect van dit alles is om het broeikaseffect door de uitstoot van CO2 te reduceren. Shell besloot in 1991 12 Invloed op de Regio: Het project biedt werkgelegenheid aan 300 werknemers. Zij komen uit de dorpen in de regio en de economische belangrijkheid tot ontwikkeling van deze dorpen is duidelijk. De werknemers vormen samen met de werktuigkundige en de administratie. de hoogst gekwalificeerde werkplaats in de regio voor de bosbouw, De Fazenda (farm) heeft een goed functionerende gezondheidspost met een verpleegkundige. Het biedt ook faciliteiten, zoals verlichte voetbalvelden een satelliet T.V., clubs en inrichtingen voor vermakelijkheden. De Fazenda heeft ook een kantine, welke iedereen voorziet van gratis goed en voedzaam voedsel. Bovendien is de Fazenda vrij van alcohol, wat de Fazenda maakt tot een rustige en vredige plaats in vergelijuit het project te stappen en bood de bos plantage te koop aan. De koper was Floresta Atlanta, een onderdeel van een Deense Organisatie (deze organisatie heb ik leren kennen tijdens mijn studie sociologie aan de universiteit te Utrecht) Een van de allereerste taken was het uitdunnen van het bos, wat te dicht op elkaar stond. Elke tweede rij moest worden geveld, zodat de overgebleven rijen meer ruimte krijgen. Er zijn 1666 bomen per Ha en na het uitdunnen zijn er 833 over. Het gekapte hout afkomstig van het uitdunnen werd verzaagd tot paaltjes, welke voornamelijk werden geëxporteerd naar Portugal ter ondersteuning van de wijn ranken. Nu heeft het bos een leeftijd van 20 jaar en kan gekapt worden. Van het hout wordt houtskool gemaakt dat de steenkool vervangt in de staalindustrie. Houtskool geeft minder giftige stoffen bij de verbranding dan steenkool en is CO2 neutraal als het van plantage bos afkomstig is. Op de plaats waar het bos gekapt is, wordt een nieuw bos aangeplant.

king tot het ruwe leven van de steden. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin met mijn werk, de mensen en het leven. Vanaf deze plaats willen we Ton en Paul van Dun heel hartelijk danken voor hun interessant artikel. BEDANKT UIT DE OUDE DOOS Plaats: Hilvarenbeek Soort akte: attestatie Personen: Verschenen voor Peter van Andel, Jacobus Timmers, Adam Adriaans Adams en Arnoldus Naaijkens schepenen van Hilvarenbeek, Barbara de Cort weduwe van Cornelis van Reusel inwonster van Diessen welke verklaarde op verzoek van de hoog officier van Den Bosch. Dat haar attestante niet bekend was dat Johannes van Dun welke is gedetineerd in Den Bosch voor knecht gewoond heeft bij haar in huis. Datum: 17 02 1741 Inventarisnummer: 209 Plaats: Hilvarenbeek Soort akte: attestatie Personen: Verschenen voor Peter van Andel, Jacobus Timmers, Adam Adriaans Adams en Arnoldus Naaijkens schepenen van Hilvarenbeek, Jan Sensen van Dun oud ca 60 jaar en Adriaantje van Ballo huisvrouw van Jan Rietbergen beide inwoners van Nieuwkerk onder Goirle, welke zijn verzocht door Dirk, Anthonij, Christoffel en Laurens zonen van Peter van Laarhoven om te getuigen. De eerste attestante in de maand mei 1740 is geweest in het huis van Jan Rietbergen, waar ook was Peter van Laarhoven en een voor haar onbekende man welke volgens zijn zeggen Migiels van Gestel, personen spraken over de verkoop van een paard. Datum: 22 02 1741 Inventarisnummer: 209 Plaats: Hilvarenbeek Soort akte: attestatie Personen: Verschenen voor Adriaan van de Linde en Jacobus de Bosson schepenen van Hilvarenbeek, Peeter Bosmans, Elisabeth van Dun zijn huisvrouw, Thomas Schilders zijn knecht en Dominicus Bressers, welke verklaarden op verzoek van Jacobus Timmers substituut drossaard. Dat gisterenavond hier op de gemene plaats is gekomen Leendert Loots maalknecht op de akkermolen en Hendrik Scheijvens soldaat om en pint bier te drinken in de Wildeman. Zij ruzie maakten 13

met de huisvrouw van Peeter Bosmans, en zeiden dat zij een hondvoth was. De eertse attestant die uit de keuken kwam zei leert mij het maar, en meteen wegvluchte omdat Loots met een bloot mes hem achtervolgde, en hem een snede over zijn hoed en door zijn rok en camisool heeft gegeven. De tweede attestant verklaard dat zij het ketelhout pakte om Scheijvens mee tegen te houden, die haar met een pint op haar hoofd heeft geslagen. Thomas Schilders is door de dochter van Bosmans wakker gemaakt die heeft gezegd dat er ruzie was waarop hij is opgestaan en in het deurgebond een slag met een tang heeft gekregen van Leendert Loots. Datum: 15 02 1745 Inventarisnummer: 209 Plaats: Hilvarenbeek Soort akte: attestatie Personen: Verschenen voor Adriaan van de Linde en Niclaes de Bossij schepenen van Hilvarenbeek, Goijaert Goijaert Beckers oud ca 24 jaar, Jan Peeter Damen oud ca 22 jaar beide inwoners van Hilvarenbeek welke verklaren op verzoek van drossaard Jacobus Timmers. De eerste attestant dat hij op zondag 13 april l.l. op Dun is geweest met Jan Damen en Adriaan Mathijs van Vessum en toen hij naar huis wilde gaan, is ingehaald te Esbeek op de Broecxie door Paulus Hendrik Delien en Claes van den Nieuwenhuijssen. Delien had een hout in de hand die naar van Vessum ging, waarop van Vessum zei Pauw blijf van mijn lijf, waarop Delien van Vessum met het hout op zijn hoofd sloeg, en die terstond ter aarde viel. De tweede attestant verklaarde dat zij samen van Dun afkwamen zijn gevolgd door enige personen. Hij attestant is gegaan naar het huis van Goijert Goijert Backers en van daar terug gekomen heeft gezien 14 dat van Vessum daar op de grond lag. Hij heeft van Vessum overeind geholpen en is met hem gegaan naar het huis van Peter Bruers en daar Paulus Hendrik Delien met een hou heeft zien zitten. Datum: 16 04 1749 Inventarisnummer: 210 FAMILIARIS Gebeurtenissen soms veel soms weinig, soms blij vaak ook niet fijn, maar zo is het leven. 9 november 2005 zag Riana voor het eerst het VENUS levenslicht. Dochter van Gunther en Ylke Fleerackers–van Dun en zusje van Ian 9 januari 2006 komt Kiki onze zand en steenbol verblijden, zij is de dochter van Marco en Petra Goedhart-van Dun en de kleine zus van Jantje. 18 januari 2006 wordt Veerle geboren, zij is de dochter van Jan van Dun en Desiree van den Ouweland, maar ook het zusje van Jannes en Lonneke. Alle ouders, broertjes en zusjes maar vooral ook de grootouders van harte gefeliciteerd met jullie fijne aanwinst. Na vreugde komt ook verdriet zo hebben we ook van een een aantal mensen afscheid moeten nemen. 12 oktober 2005 is rustig en vredig ingeslapen Frans Bakkers, weduwnaar van Dora van Dun. 26 november 2005 is APM van Dun (opa Toon) van ons heen gegaan. 14 december 2005 is op 50-jarige leeftijd Annie van der Zwaard-van Dun van ons aardse bestaan ergens anders heengegaan. Wij wensen allen familieleden vrienden en kennissen veel sterkte en geloof in deze moeilijke tijden.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication