48

zorgarchitectuur | partnercontent • ARCH22 - Clarine van Oel (TU Delft) en Liesbeth van Heel (Erasmus MC) Hoe overbruggen we het gat? Architectuur, onderzoek en de maatschappij Met de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC ‘in the lead’ is Nederland als eerste niet-Scandinavische land gevraagd om gastvrijheid te verlenen aan de vijfde Architecture Research Care & Health (ARCH) conferentie. De organisatoren van deze conferentie lichten toe hoe ARCH22 het onderzoek naar de relatie tussen architectuur en gezondheid, zorg en welzijn wil versterken en voor wie dat interessant is. Daarnaast bespreken zij of de tussen 22 en 24 augustus te presenteren onderzoeken en innovatieve ontwerpen al voldoende ingaan op de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Programma ARCH22 Op maandag 22 en dinsdag 23 augustus worden ruim 80 onderzoeksprojecten gepresenteerd in de vorm van keynote lezingen en paper- en posterpresentaties. De faculteit Bouwkunde in Delft is plaats van handeling. Op maandagmiddag is er een netwerkbijeenkomst in het Erasmus MC waar rondleidingen gegeven worden door de nieuwe ziekenhuisomgeving, waarvan verschillende evaluatiestudies gepresenteerd worden. Een informeel conferentiediner op de Euromast besluit het uitstapje naar Rotterdam. Op woensdag 24 augustus organiseren mede-initiatiefnemers Andrea Möhn Architects, GAF architecten, Wiegerinck en EGM architecten kleinschalige tours langs innovatieve projecten van hun hand in cure en care. Meer informatie www.arch21erasmusmc.tudelft.nl zoek. De sterke relatie met de praktijk kan bovendien meerwaarde genereren bij het zoeken naar convergentie en het samenbrengen van verschillende disciplines rond grote maatschappelijke vraagstukken, aansluitend bij kennis- en innovatieagenda’s van bijvoorbeeld de Topsector Life Sciences & Health. K enmerkend voor de ARCH conferenties is dat zij ruimte bieden aan ontwerpend onderzoek voor gezondheidszorg en welzijn, met architectuur in de hoofdrol. Dat is bijzonder, omdat er geen lange onderzoekstraditie bestaat binnen de architectuur. Ontwerpend onderzoek kent een sterke verwevenheid met de praktijk. Daarin verschilt ontwerpend onderzoek van onderzoek vanuit de omgevingspsychologie of vanuit de gezondheidswetenschappen. Ook dit epidemiologisch of evaluerend onderzoek heeft een plek op ARCH22, juist omdat het zodoende de opmaat kan vormen voor nieuw ontwerpend onder48 FMT | juli 2022 Ontwerpperspectief Juist in het maatschappelijk debat over de gezondheidszorg is een sterke nadruk komen te liggen op participatie. De participatiemaatschappij houdt in dat we als burger de regie gaan voeren. Maar met toenemende autonomie en de noodzaak van participatie gaat de eindgebruiker dus ook eisen stellen aan het ontwerp van de gebouwde omgeving, onze woningen en het zorgvastgoed. Goed beschouwd is onderzoek naar gebruikerswensen (‘user needs’) ingegeven door de wens vanuit de praktijk van de gezondheidszorg. Voor medische en zorgprofessionals liggen wetenschap en praktijk in elkaars verlengde, en daar heeft een verschuiving plaatsgevonden van op expertise gebaseerd handelen naar op evidentie gebaseerd handelen. Met de publicatie van de relatie tussen uitzicht op groen en de verblijfsduur in het ziekenhuis (1984) wordt Roger Ulrich inmiddels beschouwd als de grondlegger van het ‘evidence-based design’. Architecten krijgen vanuit dit perspectief ook de opdracht om bij het ontwerp voldoende aandacht te besteden aan gebruikerswensen. Participatief ontwerpen Hier wreekt zich echter dat architecten een andere taal spreken dan medische- en zorgprofessionals. Want om welke gebruikers gaat het eigenlijk? Vanzelfsprekend kan een architect niet met alle individuele

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication