0

Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesindonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten Anne Frank ArubaAfghanistan 2019 -2020 BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland Schoolgids Schoolagenda IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaaliëBosnië SurinameZaïret-Rusland VenezuelaSyriëanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi

Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten ArubaAfghanistan BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran Beresteinlaan 267 2542 JG Den Haag Tel: 070-366 44 06 2544 RZ Den Haag IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë email: administratie@obs-annefrank.net website: www.obs-annefrank.com DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland Laagveen 22

a n d d t Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolgids. Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020. In deze schoolgids vindt u veel informatie voor het komende schooljaar: data van schoolvakanties en studiedagen, informatie over ons onderwijs en veel praktische zaken. Gedurende het jaar wordt u verder geïnformeerd over wat er in de school gebeurt. Bijna alle communicatie verloopt digitaal: via de app ‘MijnSchoolInfo’ blijft u op de hoogte van bijna alle praktische zaken. U kunt uw kind afmelden bij ziekte, de agenda inzien en u kunt zich aanmelden voor rapportgesprekken. Ook sturen leerkrachten informatie uit de groep van uw kind via deze app en krijgt u maandelijks de nieuwsbrief. Het is dus van belang om deze app te downloaden. Er gebeurt heel veel op de Anne Frankschool en dat delen we graag met u! Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of iemand van de directie. We hopen op weer een mooi en leerzaam schooljaar. Namens het team van de Anne Frankschool, Met vriendelijke groet, D.H. Hartgers (directeur) t

Inhoud Inleiding 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. Inhoudsopgave De school Zakelijke gegevens Het bestuur Richting De plaats van de school in de wijk Schoolgrootte Waar de school voor staat Uitgangspunten De sfeer op school De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school De samenstelling van het team 3.3. Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is 3.4. Wat leert mijn kind Lesurentabel 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 4. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5. 4.7. 4.8. 4.9. Computers op de Anne Frank OALT Het lesaanbod De lesuren Internationale schakelklas Extra aandacht Speciale voorzieningen De zorg voor de kinderen De opvang van nieuwe leerlingen Het volgen van de ontwikkeling 4.3. Zorg voor kinderen met specifieke behoeften Privacy, wij gaan voor veilig en vertrouwd (AVG) De begeleiding naar het voortgezet onderwijs 4.6. Waar gingen de leerlingen naar toe Naschoolse activiteiten voor kinderen Buitenschoolse activiteiten Schoolreizen 4.10. BST 1 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. Ouders Meer kansen met ouders Informatie aan de ouders De medezeggenschapsraad Ouders en school De ouderbijdrage Overblijfregeling Klachtenprocedure Contactpersoon klachten 5.9. Vertrouwenspersoon 5.10 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Schooltijden, vakanties, huishoudelijke zaken Schooltijden 6.2. Vakanties en vrije dagen Overige vrije dagen Activiteitenkalender Melkdrinken Schoolgruiten Ziek Leerplicht 6.10. Gym en zwemmen Sieraden 6.11. Trakteren 6.12. 6.15. BHV 6.16. 6.17. 6.18. 6.19. 6.20. 7. 8. 6.13. Telefoons 6.14. Schoolfotograaf Aansprakelijkheid Jeugdgezondheidszorg Jeugdtandzorg Maatschappelijk werk Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Agenda schooljaar 2019 - 2020 Namen en adressen De inhoud van de schoolgids is op 22 juli 2019 goedgekeurd door de MR 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 31 31 32 44

1. DE SCHOOL. 1.1. Zakelijke gegevens. Openbare basisschool Anne Frank: Beresteinlaan 267 2542 JG Den Haag Laagveen 22 2544 RZ Den Haag Directie: Dhr. D.H. Hartgers (directeur) Mevr. T. Polat (adjunct directeur) Dhr. M. Leeksma (adjunct directeur) Gironummer voor de ouderbijdrage: NL70 INGB 00 00 34 78 63 (tnv.: Oudercommissie OBS Anne Frank) Bestuur: De Haagse Scholen Post/retouradres: Postbus 61454 2506AL Den Haag Bezoekadres: 2521EN Den Haag tel 070 - 306 5200 Johanna Westerdijkplein 1 info@dehaagsescholen.nl www.dehaagsescholen.nl 1.2. Het bestuur De Anne Frankschool is een school van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Missie van De Haagse Scholen: ‘Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen’. De beloften van De Haagse Scholen: 1. Wij kennen ieder kind. 2. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid. 3. Wij leren onze kinderen om samen te werken en samen te leren. 4. Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren. 5. Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en 2 vaardigheden. Tel.: 070 - 366 44 06 email: administratie@obs-annefrank.net website: www.obs-annefrank.com

1.3. Richting. Onze school is een openbare school. Dat betekent dat alle kinderen welkom zijn op onze school, tenzij ze meer zorg nodig hebben dan de school kan bieden. We werken niet vanuit een geloof of een geloofsovertuiging, maar met respect voor ieders geloof. Goed openbaar onderwijs bereidt de kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Begrip voor andere opvattingen, andere gedachten, staat centraal. Openbaar onderwijs vraagt van kinderen verdraagzaamheid en eerbied voor de mening van anderen. Het leert ze samen leven, samen spelen en samen leren. In het openbaar onderwijs zijn alle kinderen gelijkwaardig. 1.4. De plaats van de school in de wijk. Onze school is op twee locaties gevestigd. Het hoofdgebouw staat aan de Beresteinlaan 267. Hier zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd en 2 internationale schakelklassen. Het tweede gebouw staat aan het Laagveen 22. Hier vindt u de groepen 5 t/m 8 en 1 internationale schakelklas. Op beide gebouwen zijn peuterspeelzalen. Onze school wordt bezocht door kinderen uit de wijk Bouwlust en de directe omgeving daarvan. Ongeveer 30% van de leerlingen woont verder weg. 1.5. Schoolgrootte. Onze school telt ongeveer 600 kinderen. Het team bestaat uit 3 directieleden, 3 interne begeleiders, 42 leerkrachten, 3 vakleerkrachten lichamelijke oefening, 4 leerkrachten internationale schakelklas, 1 onderwijsassistent, 4 leerkrachtondersteuners, 2 conciërges, 1 administratief medewerker, 1 coach, 1 gedragsdeskunidige, 1 toezichthouder sociale veiligheid. We streven er naar de gemiddelde groepsgrootte op 25 leerlingen te houden. Door leerlingen zo veel mogelijk in niveaugroepen te laten werken en door de toepassing van het model van de convergente differentiatie kunnen we kinderen met problemen extra aandacht geven en kinderen die meer begaafd zijn extra stimuleren om tot hoge prestaties te komen. Kinderen die nog geen Nederlands spreken, worden begeleid in de 'internationale schakelklassen'. Voor ouders die nog onvoldoende Nederlands spreken zijn er taalcursussen. Voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar verzorgen we ouder en kind gymlessen. JongLeren beheert de vier peuterleerplekken.

2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT. 2.1. Uitgangspunten. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Kinderen presteren beter, wanneer ze met plezier naar school gaan. Immers, in een prettige en veilige omgeving, waarin kinderen zich vertrouwd voelen, zal het leren beter gaan. Het doel is de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Naast de leerstof willen we de kinderen méér bieden. De belangrijkste uitgangspunten: * We geven betekenisvol onderwijs, dat past bij de ontwikkeling van de individuele kinderen. * We zorgen goed voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. * We werken aan hoge resultaten. * Openbaar onderwijs, dus respect voor ieders levensovertuiging * We verzorgen modern eigentijds onderwijs, met veel ICT-toepassingen, aandacht voor gezondheid en goed gedrag. 2.2. De sfeer op school. Onze school wil een school zijn die open staat voor iedereen. Er is een sterke internationale en interculturele oriëntatie. De ouders van onze leerlingen komen uit 70 verschillende landen. Goede communicatie tussen school en de ouders is belangrijk. We bereiken dit door het uitgeven van een geïllustreerde nieuwsbrief, één keer per vier weken. Op de informatieschermen in de hal van beide gebouwen staan actuele aankondigingen van de school, de gemeente en wijkorganisaties. Veel informatie vindt u op de website: www.obs-annefrank.com. Tijdens rapportendagen en informatieavonden kunnen de ouders informatie krijgen en vragen stellen. Dagelijks zijn leerkrachten en directie bereid ouders te woord te staan en/of te helpen. Soms kan dit niet meteen, dan kan er een afspraak gemaakt worden. Een goede sfeer wordt mede mogelijk gemaakt door het hanteren van regels. Kinderen moeten weten wat kan en wat niet kan. Er zijn schoolregels die geregeld worden besproken. We werken met een methode voor sociale veiligheid “Goed gedaan!”. We zijn alert op ongewenst gedrag en pesten. Komt dit voor, dan handelen we direct volgens ons pestprotocol. Komt het vaker voor, dan worden ook de ouders betrokken bij de oplossing. Bij bedreiging of agressie wordt altijd aangifte gedaan. Feesten zorgen voor een losse, ongedwongen, prettige sfeer. Sint, Kerst, Pasen, Zomerfeest, maar ook sportdagen, sporttoernooien, schoolreisjes, de werkweek en de afscheidsavonden van groep acht zijn gebeurtenissen waarop kinderen en leerkrachten op een andere wijze met elkaar en met de school bezig zijn.

3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS. 3.1. De organisatie van de school. Onze school is grotendeels klassikaal georganiseerd. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. We doorbreken de klassikale aanpak door leerlingen zoveel mogelijk op niveau instructie te geven. Dit gebeurt volgens het Activerende Directe Instructiemodel (ADIM). Belangrijke onderdelen van dit model zijn het expliciet duidelijk maken van het doel aan de leerlingen, gedifferentieerde instructie en begeleide en zelfstandige verwerking. Binnen het instructiemodel wordt aangesloten op het individuele niveau van de leerling. In de groepen 1 en 2 is het onderwijs aanbod volledig gedifferentieerd en wordt veel in kleine groepjes gewerkt. Een groot deel van het onderwijs wordt in projectvorm gegeven, hierdoor is het voor ieder kind mogelijk op niveau te werken. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is extra uitdagend lesmateriaal in gebruik. Ook kunnen zij binnen de thema’s op een veel hoger niveau werken dan hun klasgenoten. Voor kinderen die dat nodig hebben is op beperkte schaal individuele begeleiding beschikbaar. De school staat open voor samenwerking met andere organisaties en scholen. Een goed voorbeeld is de samenwerking met het Residentie orkest. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen les van de orkestleden en spelen mee tijdens schoolconcerten. 3.2. De samenstelling van het team. Directie: Directieondersteuning: Interne begeleiders: Dick Hartgers (dir) Yvonne Verseveldt Patricia Dhore Marieke Endedijk Jetty Soerdjoesing (di, wo, do, vr) Kwaliteitszorg en gedragsspecialist: Sonja Böse Sociale veiligheid: Coach Opleiden in de School: Gymnastiek: Onderwijsassistent: Parallelcoördinatie Rudina Rensen Rudina Rensen Judith Kalter Dion van Splunteren Anne Geerars Marja van der Hoeven Jennifer Martina Computers: Rennie v/d Steen (ma) Wijksport (BST): Dion van Splunteren Leerkrachtonderst.: Ibrahim Gezgin Conciërges: Douglas Vrouwenvelder Orpheo Semwell Linda Isbrucker, Iris Stikkelman, Nazima Alibaks, Robin van der Werf, Yvonne Knoester, Tanja van de Kerkhof, Diana Thakoerdin Tülay Polat (adj.dir.) Marcel Leeksma (adj.dir.) groep 1 en 2 + peutergroepen groep 3,4 en 5 groep 6 t/m 8+Anderstaligen

Beresteinlaan Laagveen Groep Groepsleerkrachten: 1a Yvonne v/d Heide Pinar Aktas 1b Linda Isbrucker Demet Cerci 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 3c Sanderijn van der Knaap Zeyneb Akyüz Laura Snel Demet Cerci Marjolein Maat Iris Stikkelman Debbie van Velzen Hülya Bektas Nazima Alibaks Karin Leijdekkers Jimmy van der Vos Tamara van Drielen 4a Linda Slootmaker Hans Flotat 4b 4c 4d NI 9a NI 9b Robin van der Werf Tim van der Wel Jennifer Martina Hans Flotat Inez Kloosterman Esther Versteeg Anne van Putten 8a 8b 7b Groep Groepsleerkrachten 5a Mieke de Vos Miranda van der Laan 5b Amy Aartsen Wendy Houwing 5c 6a 6b 6c 7a Thamar van Milligen Soer Kodan Yvonne Knoester Frank van Riel Bryony Koster Demet Günes Sonja Bóse Tanja van de Kerkhof Sonja Böse Jaimy Jankie Jiska van der Velden Sibel Ebrem 8c Anniek Weke Rudina Rensen NI 9c Diana Thakoerdin Djenie Badal

3.3. Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is? U heeft ongetwijfeld gehoord of gelezen over het lerarentekort. Ook op de Anne Frankschool speelt dit probleem. Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe we handelen in het geval van afwezigheid van een leerkracht. Bij ziekte van de leerkracht zorgt de directie voor vervanging. Als er geen vervangers zijn, dan wordt gekeken of er in de school een leerkracht is, die de groep kan opvangen. Is dit ook niet mogelijk, dan wordt gekeken of er onderwijsassistenten of klassenassistenten zijn, die onder verantwoording van een leerkracht, de kinderen kunnen begeleiden. Is dit ook niet het geval, dan worden de kinderen over andere groepen verdeeld. Interne begeleiders wordt in principe niet gevraagd om in te vallen op de dagen dat zij zijn vrijgeroosterd. Zij moeten ervan op aan kunnen, dat ze hun taken in de daarvoor geplande tijd kunnen uitvoeren. In het uiterste geval kunnen de kinderen naar huis worden gestuurd. Wij brengen u hiervan van tevoren op de hoogte, zodat de kinderen niet voor een gesloten deur komen te staan. Tevens lichten wij het bestuur in. Leerkrachten hebben soms recht op lesvrije dagen. Zij zijn wel aanwezig maar mogen geen les geven. Voordat het schooljaar begint is met de leerkrachten een rooster gemaakt. Zo weten we welke leerkracht wanneer niet voor de klas kan staan en wie er dan voor de klas staat. 3.4. Wat leert mijn kind? Kinderen leren het meest door actief bezig te zijn. Daarom kiezen we op de Anne Frankschool voor een ontwikkelingsgerichte, thematische aanpak. Alle thema’s worden uitgewerkt volgens de richtlijnen van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Door te kiezen voor betekenisvolle thema’s, raken de kinderen zeer betrokken bij hun eigen leerproces. Door het onderwijs op deze wijze in te richten, sluit het altijd aan bij de ontwikkeling van alle kinderen. Alle kinderen leren daardoor meer en sneller dan op de tot nu toe gebruikelijke wijze met een aparte methode voor elk vak. In de groepen 1 en 2 werken we nu zestien jaar met Startblokken - Basisontwikkeling. De peuterleerplekken hanteren dezelfde aanpak, waardoor de ontwikkeling van de kinderen niet wordt onderbroken. De taal wordt, binnen de thema’s, zoveel mogelijk interactief aangeboden. De kinderen leren taal door het veel te gebruiken: bijvoorbeeld in kringgesprekken, tijdens het spelen en ontdekken of bij de presentaties van de projecten. Naast aandacht voor zo hoog mogelijke prestaties is er ook veel aandacht voor goed samenwerken en spelen zonder ruzie. We werken alweer een tijdje met de methode “Goed gedaan” voor sociaal-emotioneelleren. Er zijn schoolbrede regels opgesteld waaraan we in alle groepen aandacht besteden. Ook de ouders ontvangen geregeld via “Mijn Schoolinfo” een brief met het verzoek er thuis ook aandacht aan te besteden.

De kleuters zijn naar leeftijd en ontwikkeling ingedeeld. De leerlingen beginnen in groep 1. Leerlingen die na 1 oktober instromen blijven in het volgende schooljaar ook in groep 1. Voor leerlingen die tussen 1 oktober en 1 december instromen wordt individueel, aan de hand van hun ontwikkeling, bepaald of deze leerlingen naar groep 2 kunnen of nog een jaar in groep 1 blijven. Kinderen die zich niet naar verwachting ontwikkelen, krijgen hulp. De ouders worden hier altijd bij betrokken. De hulp wordt in de groep door de eigen leerkracht georganiseerd. Soms wordt de hulp door een andere leerkracht of onderwijsassistent gegeven. De ouders kan ook gevraagd worden thuis of op school extra met hun kind te oefenen. In het afgelopen schooljaar is de overstap gemaakt naar de digitale methode Snappet. Uit onderzoek blijkt, dat hiermee betere resultaten behaald worden dan met traditionele methodes. In het schooljaar 2019-2020 zal het werken met Snappet verder geïmplementeerd worden. Het zaakvakonderwijs en een deel van het toegepaste taalonderwijs is in thema’s verwerkt. De leerlingen werken dan aan thema’s als bijvoorbeeld ‘Ziek zijn’, ‘Kunst’, of ‘De Romeinen’. De inhoud van de thema’s is zo samengesteld dat ruim aan alle door de overheid geformuleerde kerndoelen wordt voldaan. Door in thema’s te werken krijgen de onderwerpen meer betekenis voor de leerlingen, waardoor zij er meer over leren. Tijdens het werken aan deze thema’s wordt niet alleen kennis vergaard, er wordt tegelijkertijd gewerkt aan vaardigheden als goed samenwerken, onderzoeksvragen formuleren, onderzoeken, werkstukken maken, presenteren, computervaardigheden. enz. In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Dit examen bestaat uit twee delen: het theoretische examen en het praktische examen (fietsexamen). In alle groepen wordt aandacht besteed aan creatieve vorming. Creatieve vorming brengt evenwicht in het lesprogramma, het bevordert de creativiteit en de motorische vaardigheden en draagt bij aan de algemene ontwikkeling van de leerlingen. De school werkt samen met externe deskundigen op dit gebied: het Koorenhuis, het Residentie Orkest, het Kinderatelier, Cultuurschakel en een aantal zelfstandige kunstenaars op het gebied van dans, muziek, beeldende kunst en drama. Het bewegingsonderwijs is erop gericht de leerlingen een gezonde levensstijl aan te leren. Niet alleen door sport en spel, maar ook door aandacht voor gezonde voeding en lichaamsgewicht. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen dagelijks bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht buiten of in het speellokaal. Groep 2 leerlingen krijgen 1 keer per week les van de vakleerkracht. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 en de anderstalige groepen krijgen 2 maal per week les van een vakleerkracht. Bij ernstigere motorische problemen wordt aan de ouders gevraagd naar de kinderfysio te gaan. De leerlingen van groep 5 en 6 krijgen schoolzwemmen. Kinderen uit groep 7 die nog geen diploma hebben krijgen de kans dit te halen.

Referentieniveaus In de afgelopen jaren zijn er door de overheid naast de kerndoelen referentieniveaus ontwikkeld. Referentieniveaus geven het niveau aan waarop de meeste kinderen de lesstof moeten beheersen. Er zijn referentieniveaus voor 4 jarigen, 12 jarigen en voor het eind van de middelbare school. Op de Anne Frankschool streven we ernaar zoveel mogelijk leerlingen op of boven het referentieniveau voor 12 jarigen af te leveren. Voor leerlingen die niet in staat zijn een dergelijk niveau te behalen, wordt gedurende de schoolloopbaan, op basis van toetsing en onderzoek, een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Vervolgens krijgen deze leerlingen een aangepast programma binnen het groepsplan of individuele handelingsplannen. We zullen de ouders hiervan op de hoogte stellen en hen vragen de handelingsplannen te tekenen voor gezien. Digitaal rekenen, taal en Engels Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen hun eigen inlogcode voor De Rekentuin,Taalzee en Words en Birds. Met deze programma’s kunnen zij op school en thuis extra oefenen met rekenen, taal en Engels. De leerlingen krijgen instructie van de leerkracht. Ze kunnen op de computer of op tablets zelfstandig aan de slag. Ook thuis kunnen zij via internet inloggen en veel oefenen. De leerkracht kan via internet zien hoe vaak kinderen oefenen en waarvoor nog extra uitleg nodig is. We werken hiermee aan het verder verbeteren van het reken- en taalniveau. Na drie jaar blijken leerlingen thuis meer en vaker te oefenen en gaan de CITO-scores omhoog. We zijn tevreden met de resultaten en gaan dus door met deze aanpak. Engels Alle leerlingen krijgen Engelse les. In de groepen 1 t/m 4 gaat het vooral om spreken en luisteren in betekenisvolle situaties. De methode iPockets wordt hierbij als leidraad gebruikt. Vanaf groep 5 komt het lezen en schrijven erbij. In de groepen 5 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode Our Discovery Island. Deze methode heeft een huiswerkmodule via internet. Dit spel sluit aan bij de lesstof in de klas. Om de kwaliteit te waarborgen hebben we het 2 ster Early Bird certificaat behaald en werken we aan het behalen van het 3 ster certificaat. Lesurentabel. Door de toepassing van het OGO-onderwijs wordt de tijd die aan de verschillende vakken wordt besteed gedeeltelijk dubbel gebruikt. Bijvoorbeeld: er wordt gewerkt aan een werkstuk over de Egyptenaren. Hierin worden de vakken geschiedenis en taal gecombineerd. In de tabel op de volgende bladzijde staat de tijd die minimaal aan de verschillende vakken wordt besteed.

Lesurentabel Groepen Vakgebieden Pauze Functie ontwikkeling Engels Lezen Ned. Taal Rekenen & Wiskunde Rekentuin/Taalzee Schrijven Spellen Spreken & Luisteren Stellen Aardrijkskunde De Natuur Geschiedenis Beeldende vorming Muziek Spel & Beweging 1-2 Onderbouw 3 4 5 Bovenbouw 6 7-8 1.15 u. 1.15 u. 1.15 u. 1.15 u. 1.15 u. 1.15 u. 4.15 u. 1.00 u. 1.00 u 1.00 u 1.00 u 1.00 u 1.00 u. 5.30 u. 3.00 u. 2.00 u. 2.00 u. 2.00 u. 4.00 u. 1.00 u. 3.30 u. 3.30 u. 3.30 u. 3.30 u. 1.00 u 4.30 u. 5.00 u. 4.30 u. 4.30 u. 4.30 u. 0.30 u 0.30 u 0.30 u 0.30 u 0.30 u 2.00 u. 0.45 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 1.30 u. 1.30 u. 1.30 u. 1.30 u. 2.00 u. 1.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 1.00 u. 1.15 u. 1.30 u. 1.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 1.30 u. 1.15 u. 1.15 u. 1.00 u. 0.30 u. 0.30 u. 1.00 u. 1.00 u. 1.00 u. 0.30 u. 0.30 u. 1.30 u. 1.30 u. 1.30 u. 2.00 u. 1.30 u. 1.30 u. 1.30 u. 1.30 u. 1.30 u. 1.30 u. 0.45 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 3.30 u. 1.00 u. 1.00 u. Lichamelijke opvoeding 3.00 u. 2.00 u. 2.00 u. 2.00 u. 2.00 u. 2.00 u. Verkeer Gezond gedrag Totaal 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 0.30 u. 25.30 u. 25.30 u. 25.30 u. 25.30 u. 25.30 u. 25.30 u.

3.5. Computers op de Anne Frank De Anne Frank is een moderne, toekomstgerichte school. Computergebruik is in het onderwijs geïntegreerd. De multimediale infrastructuur wordt voortdurend aan de nieuwe mogelijkheden aangepast. De snelle glasvezelverbinding heeft een vervolg in de school. Het WiFi-netwerk, de straalzenders tussen de gebouwen en de bekabeling hebben een hoge snelheid. Alle groepen hebben in plaats van een schoolbord een touch screen. Gefaseerd zullen de grote computers uit de school verdwijnen. De groepen 1 t/m 3 en groep 9a krijgen 6 tablets per groep. In de groepen 4 en 9 worden tablets van Snappet gebruikt. In de groepen 5 t/m 8 heeft elke leerling een eigen tablet of notebook die aan het eind van groep 8 mee naar huis mag. In elke klas staat een Tabcabby waarin al deze systemen veilig kunnen worden opgeborgen en ‘s nachts worden opgeladen. Een eigen notebook! Hoe werkt dat? In groep 5 krijgt elke leerling een eigen notebook. Deze notebook gebruik je op school tot eind groep 8. Hij is van jou, dus na groep 8 mag je hem mee naar huis nemen. Uitzonderingen zijn leerlingen die tussentijds van school gaan, zij moeten hun notebook inleveren. Leerlingen die tussentijds instromen krijgen een gebruikte notebook. Leerlingen van de anderstaligen groepen die op de Anne Frankschool blijven, krijgen een eigen notebook wanneer zij naar de nieuwe groep gaan. Door op deze wijze alle leerlingen onbeperkt toegang tot computergebruik te geven, kan er ook gericht aan computervaardigheden worden gewerkt. In het ICT-plan is een compleet curriculum uitgewerkt. Door een gestructureerd aanbod aan computervaardigheden, kunnen kinderen aan het eind van de basisschool vlot met de meest gangbare computers en computerprogramma’s werken. Zij hebben dan ook geleerd hoe je op internet informatie zoekt, hoe je kunt weten welke informatie goed en veilig is, hoe je deze informatie kunt verwerken en vooral hoe je op internet te gedragen. Veel van deze vaardigheden zullen geïntegreerd in de andere vakken worden gegeven, waardoor het ook meteen toegepast kan worden. Overigens vragen wij van ouders, dat zij thuis toezicht houden op het computergebruik van hun kinderen. 3.6. OALT (Onderwijs in Allochtone LevendeTalen) De regering heeft de ondersteuning in de eigen taal in 2004 afgeschaft. Voor Turks sprekende kinderen is er de mogelijkheid na schooltijd Turkse les te volgen. Deze lessen worden door meester Ibrahim verzorgd. Voor deze lessen betalen de ouders een bijdrage. Deze lessen vallen niet onder de verantwoording van de school.

3.7. Het lesaanbod Voor rekenen, lezen, de technische kant van het taalonderwijs en Engels wordt gewerkt met methodes. De toepassing van de taal, de woordenschat en alle zaakvakken zijn ingebed in de projectmatig opgezette thema’s. Bij de planning van het onderwijs wordt gewerkt met groepsplannen. In de groepsplannen wordt voor elk kind bepaald welk niveau het aan kan. Naast het basisniveau is er een extra instructie niveau en een plusniveau. Twee maal per jaar worden de plannen geëvalueerd en bijgesteld. Voor de thema’s worden themaplanners gebruikt die er voor zorgen dat alle kerndoelen aan de orde komen. Voor de kleuters is een digitaal registratiesysteem ontwikkeld. Met dit systeem worden de vorderingen geregistreerd. Het systeem geeft aan waar de leerkracht nu mee aan de slag moet. De bovenbouw leerlingen hebben portfolio’s, hierin houden zij zelf hun vorderingen bij en stellen doelen. Gebruikte methodes: Snappet, Taal Actief, I-Pockets, Our Discovery Island, Nieuwsbegrip, Rekentuin, Taalzee. Naast deze methodes worden diverse oefenmaterialen gebruikt. 3.8 Het aantal lesuren De landelijke overheid heeft bepaald, dat alle kinderen in Nederland op de basisschool minimaal 940 uur per jaar naar school moeten. Op de Anne Frankschool gaan de kinderen in dit schooljaar 942,5 uur naar school. De school voldoet daarmee aan de wettelijke eisen. In verlengde schooldag activiteiten krijgen de kinderen extra lessen. In september 2016 is gestart met betaalde huiswerkklassen in het weekend. De lessen worden door een externe stichting verzorgd en door de ouders betaald. 3.9. Internationale schakelklas. Kinderen die net uit het buitenland komen, kunnen worden ingeschreven in de internationale schakelklas. Deze kinderen spreken uiteraard geen Nederlands. In deze klas krijgen zij elke dag les. Ze volgen daar lessen Nederlands, maar ook alle andere schoolvakken komen aan de orde. Na 12 tot 18 maanden spreken en lezen de meeste kinderen voldoende Nederlands, zij kunnen dan uitstromen naar een gewone groep. Deze groep is voor kinderen van groep 3 t/m 8. Jongere kinderen worden in de reguliere groepen opgevangen. Zij krijgen daar speciale aandacht voor de ontwikkeling van hun Nederlandse taal.

3.10. Extra aandacht Voor leerlingen met speciale leerbehoeften is extra aandacht mogelijk. Speciale leerbehoeften kunnen op allerlei vlakken liggen. Bijvoorbeeld: meerbegaafde kinderen die extra uitdaging nodig hebben, kinderen met concentratie- of gedragsproblemen. De extra aandacht wordt door de leerkracht verzorgd, soms met extra inzet van assistenten of ondersteuners. Dit kunnen ook externen zijn. De ouders worden hierover geïnfor3.11. Speciale voorzieningen Om het onderwijs aantrekkelijk te maken voor kinderen maken we gebruik van: • Museumlessen Wanneer er in de diverse musea lessen en/of tentoonstellingen zijn die aansluiten bij wat er in de klas wordt verteld, dan kunnen deze lessen worden bezocht. • Schooltelevisie Verschillende groepen volgen lessen via de schooltelevisie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal dat bij deze uitzendingen hoort. • School- en Kindertuinen: De groepen 5 werken samen met de medewerkers van de School- en Kindertuinen in de eigen schooltuin. Zij leren veel over natuur, voeding en cultuurgewassen. • Cultuurschakel Uit het bestand van de Cultuurschakel werken we samen met diverse culturele instellingen aan de culturele ontwikkeling van de leerlingen. Bijvoorbeeld: Museumbezoek, voorstellingen, schrijvers die voorlezen uit hun werk, enz. • Toneelvoorstellingen: Elk jaar worden voor de kinderen diverse toneelvoorstellingen georganiseerd op school of in een theater. De kosten die hieraan zijn verbonden, worden door de school betaald. • Excursies Ter ondersteuning van projecten worden regelmatig excursies gemaakt. Deze activiteiten zijn altijd gericht op de lessen, die op dat moment in de klas plaatsvinden. • Residentie Orkest De Anne Frankschool werkt samen met het Residentie Orkest en het Koorenhuis voor de muzikale vorming. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen les van professionele musici en spelen mee met het Residentie Orkest bij door het orkest georganiseerde schoolconcerten. • Extra sportactiviteiten De schoolsportcoördinator organiseert kennismakingscursussen voor verschillende sporten. De cursussen worden na schooltijd gegeven in de gymzaal of bij de vereniging. Ze worden zoveel mogelijk door trainers van verenigingen verzorgd.

4. DE ZORG VOOR KINDEREN. 4.1. De instroom van nieuwe leerlingen. Wanneer u uw kind op school wil plaatsen, dan kunt u een afspraak maken voor een informatief gesprek en een rondleiding. Tijdens dit gesprek vertellen we u hoe wij op school werken en kunt u al uw vragen stellen. Kinderen die bijna 4 jaar zijn, mogen 10 dagdelen komen wennen en worden geplaatst op de dag dat ze 4 jaar worden. Andere kinderen worden op de dag na de inschrijving geplaatst, wanneer zij toelaatbaar zijn. Bij kinderen die van een andere school komen, nemen we voor de plaatsing contact op met de school van herkomst. Deze school verstrekt ons telefonisch en schriftelijk informatie en een onderwijskundig rapport waarin de vorderingen beschreven staan. Op basis van deze informatie bepalen wij de toelaatbaarheid. De Anne Frankschool moet de gevraagde zorg kunnen bieden. Soms worden extra toetsen afgenomen voor de plaatsing. De Anne Frankschool laat binnen 10 werkdagen aan de ouders weten of hun kind toelaatbaar is op de Anne Frankschool. Hierbij kunnen aanvullende eisen aan de ouders worden gesteld. Voor kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben kan de school 6 tot 10 weken onderzoeken of voldoende ondersteunng geboden kan worden. Wanneer wij uw kind niet plaatsen, dan helpen we u een school te vinden die de zorg wel kan bieden. 4.2. Het volgen van de ontwikkeling. Bij de aanpak in de onderbouw is een digitaal registratiesysteem ontwikkeld. De kinderen houden een portfolio bij waarin zij hun ontwikkeling zichtbaar maken aan de hand van het getoonde werk. In de kleutergroepen worden geen Cito-toetsen meer afgenomen. De resultaten worden in de leerlingbespreking besproken door de interne begeleiders en de leerkrachten. In de groepn 3 t/m 9 worden de vorderingen van de leerlingen gemeten en geregistreerd met behulp van methode gebonden toetsen. Na de voltooide invoering van Snappet houdt dit systeem de vorderingen van de kinderen bij. Wanneer daartoe aanleiding is worden individuele kinderen nader onderzocht op hun mogelijkheden en vorderingen. Dit wordt door een pedagoog van het HCO gedaan. Ouders tekenen hiervoor een verklaring.

In de groepen 3 t/m 8 worden de volgende Cito-toetsen afgenomen: - Rekenen & wiskunde - Technisch Lezen (AVI en DMT) - Begrijpend lezen - Spelling - Woordenschat De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. Eind groep 7 wordt de Cito-entreetoets afgenomen. Op basis van het leerlingvolgsysteem en de Entree-toets krijgen de leerlingen eind groep 7 een pre-advies voor de middelbare school. Zo kunnen leerlingen en ouders zien waaraan in groep 8 extra moet worden gewerkt. Bij het laatste rapport in groep 7 wordt de uitslag met de ouders of verzorgers en de leerlingen besproken en wordt een pre-advies gegeven. Aan het begin van groep 8 wordt bij kinderen die lage scores hebben op de Entreetoets en op de andere Cito-toetsen de NDT-toets afgenomen. In groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen. De uitslag van de de Entreetoets, de NDT-toets en de gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem bepalen mede het advies voor het voortgezet onderwijs in groep 8. Wanneer een leerling een hogere score op de eindtoets haalt dan het advies van de school, kan het advies worden aangepast. De school is niet verplicht dit te doen. De ouders worden door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de toetsdata. Alle toetsgegevens worden 2 keer per jaar door de Interne Begeleiders met de groepsleerkracht besproken. Bekeken wordt welke kinderen extra hulp nodig hebben en of er nader onderzoek moet worden gedaan. Dit onderzoek kan worden gedaan door de intern begeleider, ambulant begeleider van het speciaal onderwijs of door de psycholoog van het HCO. De ouders worden hierover door de groepsleerkracht ingelicht. De vorderingen van de kinderen worden met de ouders besproken, tijdens de rapportgesprekken, die we drie maal per jaar organiseren. Tussentijds kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directie over de vorderingen en het welbevinden van uw kind(eren). De Anne Frankschool werkt gericht aan hogere opbrengsten. De CITO-eindtoetsen 2016, 2017, 2018 en 2019 hebben een gemiddelde score die boven de eis van de inspectie ligt.

4.3. Zorg voor kinderen met specifieke behoeften. Zolang het verantwoord en mogelijk is, zullen alle kinderen samen naar de basisschool gaan. De basisschool houdt de ontwikkeling van de kinderen door middel van bovengenoemd leerlingvolgsysteem goed in de gaten. Kan de basisschool met zijn extra hulp de kinderen niet of te weinig helpen, dan kan de hulp worden ingeroepen van de adviseur van het samenwerkingsverband SPPOH. De school en de adviseur onderzoeken in overleg met de ouders wat de beste hulp is voor de leerling. Het streven is zoveel mogelijk kinderen binnen de basisschool te helpen. Lukt dit niet, dan wordt gezocht naar een oplossing binnen het samenwerkingsverband. Dat kan op een andere basisschool of op een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn. Aanvragen hiervoor lopen via het SPPOH. Daarbij wordt er vooral gekeken naar wat een kind wel kan en hoe het zich maximaal kan ontwikkelen. Elke basisschool heeft een schoolondersteuningsprofiel waarin beschreven is wat de school aan zorg kan bieden. Het profiel van de Anne Frankschool staat op de website van de school: www.obs-annefrank.com Meer informatie vindt u op: www.sppoh.nl, www.passendonderwijs.nl en www.steunpuntpassendonderwijs.nl 4.4. Privacy, wij gaan voor veilig en vertrouwd. U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen heeft privacybeleid geformuleerd op basis van de nieuwe AVG met als kernpunten: • We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan; • We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie; • We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken; • We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie). Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacyreglement. Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de 5 gouden regels die iedereen moet kennen over het omgaan met privacygevoelige gegevens. Deze folders, alsmede het privacyreglement van De Haagse Scholen, kunt u op school opvragen. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school en leverancier zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de POraad. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten. Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld. Alhoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens, kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhande ling van elk (mogelijk) datalek

4.5. De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Voor veel kinderen uit groep 8 is de overgang naar het voortgezet onderwijs erg spannend. Het aantal verschillende (soorten) scholen voor voortgezet onderwijs maakt de keuze er niet makkelijker op. Op de informatieavond, die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd, krijgen de ouders van kinderen uit groep 7 en 8 informatie over het voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt in januari een project gedaan over het voortgezet onderwijs en worden verschillende scholen bezocht. Aan het begin van het schooljaar maken kinderen die een lage score hebben op de entree-toets uit groep 7 en op de andere Cito-toetsen de NDT-toets. De uitslag van deze toets bepaalt of er uiteindelijk een verwijzing naar een praktijkschool of leerwegondersteuning op het VMBO nodig is. In april wordt de Cito-eindtoets afgenomen. In deze periode geeft de school een advies. Hiermee moet de leerling al worden ingeschreven op een school, zodat er reeds een plaats is gereserveerd. Dit advies wordt door de leerkracht(en) van groep 8, al of niet samen met een directielid, met de ouders besproken. De ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor de inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Onze kinderen gaan naar alle soorten voortgezet onderwijs: van praktijkschool tot en met voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO). 4.6. Waar gingen de leerlingen naar toe? In het schooljaar 2018 - 2019 gingen in totaal 67 kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dit zijn de brugklassen waarvoor gekozen is: VWO Havo/VWO Havo Theoretische leerweg/havo Theoretische leerweg Vmbo(basis-kader) Vmbo(basis) : 5 : 3 : 4 : 7 : 3 Vmbo(Kader-Theoretische leerweg): 5 Vmbo(Kader) : 7 : 3 : 10 Hiermee zit de school op het landelijk gemiddelde.De score van de CITO-eindtoets lag met 532 boven het landelijk gemiddelde van de inspectie voor vergelijkbare scholen. Daarnaast hebben wij 8 kinderen die moeite hebben met leren naar het praktijkonderwijs geholpen. Twee leerlingen uit de internationale schakelklas gaan naar de Kopklas TL/Havo en 10 gaan naar het ISK.

4.7. Naschoolse activiteiten voor kinderen. Dagelijks zijn er op school verlengde schooldagactiviteiten. Deelname is vrijwillig en meestal gratis of tegen een geringe vergoeding. Door extra activiteiten op het gebied van cultuur en sport proberen we de kinderen op een andere wijze dan tijdens de schooltijden te stimuleren in hun ontwikkeling. Voor de organisatie van sportieve activiteiten werken we samen met sportverenigingen uit de buurt van de school. We proberen zoveel mogelijk kinderen uit alle groepen in de gelegenheid te stellen deel te nemen. Door de grote belangstelling voor deze activiteiten is het nodig een indeling te maken en de activiteiten zo eerlijk mogelijk over de kinderen te verdelen. 4.8. Buitenschoolse activiteiten voor kinderen. Sport en spel is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Sport en spel neemt een belangrijke plaats in bij ons op school. We doen tijdens de woensdagmiddagen mee aan diverse sporttoernooien (voetbal, korfbal, handbal, basketbal). Als ouder of verzorger bent u natuurlijk van harte welkom. 4.9. Schoolreizen De schoolreisjes vinden meestal aan het eind van het schooljaar plaats. Voor de groepen 1 t/m 7 duurt het schoolreisje één dag. De kosten bedragen 25 euro per kind. De groepen 8 gaan drie dagen op kamp. Het is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen, dat ze het kamp meemaken. Het bevordert hun zelfstandigheid en veel schoolvakken worden in het kamp verder uitgediept. Belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis en de natuur worden uitgebreid op locatie behandeld. Een belevenis die de kinderen nooit zullen vergeten. Voor de schoolreisjes en het kamp wordt aan de ouders een kostendekkende bijdrage gevraagd. Met de Ooievaarspas is de schoolreis gratis, op het kamp krijgt u 25 euro korting. 4.10. BST Om ook andere kinderen in de wijk te stimuleren meer te bewegen zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de andere scholen in de wijk. In het Bouwlust Sport Team wordt de inzet van de trainers van de verenigingen over de scholen verdeeld. Sporten die dit schooljaar worden aangeboden op de Anne Frankschool zijn: atletiek, fitness, korfbal, handbal, judo, break dance, tennis, turnen, voetbal en paardrijden. Behalve sporten worden ook andere vormen van bewegen aangeboden: fietsen, lopen, springen, peuter- en oudergym. Met de GGD wordt samengewerkt op het gebied van gezonde voeding en een gezond gewicht.

5. OUDERS. We vinden een goed contact met de ouders heel erg belangrijk. Ouders en leerkrachten zijn samen de opvoeders van de kinderen. Een goede samenwerking tussen school en thuis komt het kind ten goede. De nog op te richten ouderraad zal ook de andere ouders vragen af en toe op school te komen helpen bij diverse activiteiten, zoals: sportdagen, feesten, begeleiden van kinderen bij kinderboerderijbezoek en schoolreisjes en overblijf. 5.1. Meer Kansen met Ouders. De Anne Frankschool streeft naar een goede samenwerking met de ouders en verzorgers van de leerlingen. In het komende schooljaar starten we met de opzet van een ouderraad, die de organisatie van de evenementen kan ondersteunen: inloopochtenden, ouders uitnodigen voor tentoonstellingen, voorlichtingsbijeenkomsten, Kerst, Pasen, voorleesontbijt, zomerfeest, enz. We maken een start met het werven van klassenouders die per klas de leerkracht helpt bij de contacten met de ouders van de groep. 5.2. Informatie aan de ouders. Digitaal: * Mijnschoolinfo annefrankschool.mijnschoolinfo.nl: App op computer of telefoon met actuele informatie. * Website www.obs-annefrank.com: De meest uitgebreide informatie met de regelingen, achtergronden en plannen voor de komende jaren. * Informatieschermen: In beide gebouwen hangt een informatiescherm. Op deze schermen vindt u actuele informatie. * Nieuwsbrief: Eén keer per vier weken verschijnt de Nieuwsbrief. Hierin staan alle belangrijke gebeurtenissen en aankondigingen. Papier: * Schoolgids: met uitgebreide informatie over de school en het lopende schooljaar. Mondeling: * Rapportdagen: 1 kennismakingsgesprek en 2 rapportendagen met een 10 minuten gesprek over de vorderingen van de kinderen. In de groepen 2 t/m 8 krijgen de ouders na het rapportengesprek het rapport mee. * Informatieavonden: Aan het begin van het schooljaar houden we een algemene informatie-avond en één speciaal voor de ouders van de groepen 7 en 8. Op deze avond verstrekken we informatie over de school in het komende schooljaar en kun nen de ouders kennismaken met de leerkacht van hun kind. De leerkracht vertelt over de lesstof en de gang van zaken in de groep. * Voorlichtingsbijeenkomsten: Over specifieke onderwerpen worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, soms met externe deskundigen. Voorbeelden: gezonde voeding, computergebruik, enz.

5.3. De Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Zij vertegenwoordigen de ouders en het schoolteam. De medezeggenschapsraad adviseert de directie over het beleid van de school. Op een aantal beleidsterreinen heeft de MR instemmingsrecht. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De leden worden eens per drie jaar gekozen uit de ouders en het team. De samenstelling van de medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt: Namens de ouders: Gina Saunders Meral Sahin Namens het personeel: Dion van Splunteren Linda Isbrücker Inez Kloosterman De MR is bereikbaar via één van de leden of per mail: MR@obs-annefrank.net 5.4. Ouders en school. Ouders zijn belangrijk voor de school. Zij kunnen thuis het onderwijs aan hun kinderen ondersteunen door: voorlezen, een rustige omgeving verzorgen tijdens huiswerk momenten, belangstelling tonen voor de prestaties van hun kind, af en toe helpen bij activiteiten op school, op tijd naar bed en op tijd op school, ervoor zorgen dat kinderen thuis ook enige tijd achter de computer kunnen werken, enz. Geregeld vragen we ouders ons te helpen bij activiteiten op school of bij de opbouw en begeleiding van evenementen. Door de hulp van de ouders kunnen we veel meer organiseren voor onze kinderen en ook op een betere manier. Voorbeelden van activiteiten zijn: begeleiden van leerlingen tijdens activiteiten, rijden naar en van buitenschoolse activiteiten, helpen bij de sportdag, voorstelling of schoolreis, enz. De MR-ouders hebben het initiatief genomen een ouderraad op te richten. in het komende schooljaar hopen we op de definitieve start van de ouderraad. HEEFT U TIJD EN ZIN? ZEG HET TEGEN DE LEERKRACHT! Wij vragen wel van de hulpouders dat zij zich dienstbaar op stellen. Alle activiteiten zijn ten behoeve van de leerlingen en de school. We verwachten dus ook dat iedereen in de school zich daar op richt en bijdraagt aan een betere Anne Frankschool voor de kinderen. Zonder uw hulp lukt het niet!!

5.5 De ouderbijdrage Extra activiteiten kosten veel geld. Daarom vragen we aan de ouders een ouderbijdrage voor de organisatie van: sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, zomerfeest, sportdagen, voorleesontbijt, enz. De (vrijwillige) bijdrage kan op school worden betaald of overgemaakt worden op NL27 INGB 0007 2340 85 (tnv.: DHS Anne Frank) onder vermelding van de naam van de leerling. Betalen in termijnen is mogelijk. Op de administratie van de Beresteinlaan is pinnen mogelijk. De bijdrage voor het ouderfonds voor het schooljaar 2019-2020: 1 kind 2 kinderen 3 kinderen of meer € 20,= per jaar € 30,= per jaar € 40,= per jaar Kinderen met een geldige Ooievaarspas betalen geen ouderbijdrage. Laat uw pas scannen bij de administratie. De Anne Frankschool maakt geen gebruik van commerciële sponsoring. 5.6. Overblijfregeling. Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen onder begeleiding eten, drinken en spelen. Dit wordt georganiseerd door Kinderstralen. U kunt uw kind(eren) hiervoor inschrijven. Kijk op www.kinderstralen.nl of haal een inschrijfformulier bij de administratie. De kosten voor het overblijven zijn: € 1,95 per dag (voor kinderen die structureel op vaste dagen overblijven.) € 2,60 per dag (voor kinderen die incidenteel overblijven) De eerste keer vraagt Kinderstralen € 6,00 inschrijfgeld De medewerkers van Kinderstralen eten met de kinderen in de klas en begeleiden het (buiten)spelen. Om 12:50 uur dragen zij de kinderen weer over aan de leerkrachten. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken voor die dag mee. We willen u er op wijzen, dat het belangrijk is voor met name jonge kinderen, om tussen de middag even thuis te zijn. Ze kunnen dan rustig eten in een andere omgeving dan die van school. De kinderen van de overblijfouders blijven gratis over op de dag dat zij helpen bij de overblijf. 5.7. Klachtenprocedure. Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit het beste eerst melden op school: bij de groepsleerkracht en/of bij de directie. Wanneer het een meer algemene vraag of klacht betreft, vraagt u aan de ouders van de MR de klacht te bespreken. Als het overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u met de centrale vertrouwenspersoon van het bestuur gaan praten. Er is een wettelijke regeling voor de behandeling van klachten. Vindt u bij de school of het schoolbestuur geen gehoor voor uw klachten, dan kunt u altijd naar de onderwijsinspectie of de landelijke klachtencommissie gaan en uw klacht daar indienen. (adressen vindt u in deze gids of op de website)

5.8. Contactpersoon klachten. Zijn er klachten met betrekking tot pesten, seksuele intimidatie, geweld en bedreiging, dan kunt u met deze klachten naar de contactpersoon van de school. Op onze school is de contactpersoon. De contactpersoon behandelt geen klachten en stelt geen onderzoek in. De contactpersoon helpt u bij het indienen van een klacht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon neemt uw klacht in behandeling en doet een onderzoek. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk. 5.9. Vertrouwenspersoon Het bestuur van De Haagse Scholen heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersonen bij het bestuur zijn: - mevrouw Marion Ferber telefoonnummer: 06.4661.1833 e-mail: marion.ferber@ziggo.nl - de heer Albert van der Zalm telefoonnummer: 06.5199.3618 e-mail: info@albertvanderzalm.nl 5.10. Klachtencommissie Ook is er een Landelijke Klachtencommissie. U kunt schriftelijk een klacht indienen via het bestuur of rechtsreeks bij de klachtencommissie: LKC Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. T 030- 2809590 E info@onderwijsgeschillen.nl 5.10 Meldcode De Anne Frankschool hanteert de procedure van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Wanneer er een aanwijzing van kindermishandeling of huiselijk geweld is, is de school verplicht te handelen. Daarbij zullen we de volgende stappen in acht nemen: Stap 1: De leerkracht of een andere medewerker krijgt signalen van een kind dat er mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Stap 2: De leerkracht bespreekt de bevindingen met de intern begeleider. Stap 3: De intern begeleider vraagt advies aan VEILIG THUIS: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Stap 4: Indien mogelijk volgt een gesprek met ouders of voogd. Stap 5: Na beoordeling van de situatie volgt aanmelding bij hulpverlening of een melding bij VEILIG THUIS. Wanneer u als goede buur constateert dat hulp nodig is kijk op www.watkanikdoen.nl Meer informatie over de Meldcode vindt u op www.meldcode.nl.

6. Regeling schooltijden en vakanties, huishoudelijke zaken. 6.1. Schooltijden groep 1 t/m 9 Maandag Woensdag Dinsdag Donderdag Vrijdag Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie 2020 6.3. Overige vrije dagen Elk jaar zijn er extra vrije dagen voor de kinderen. Op deze dagen volgen de leerkrachten een cursus of training. De data zijn: 6 december 2019 3 februari 2020 27 maart 2020 15 juni 2020 Extra alleen voor de groepen 9: 31 maart 2020 08.30 uur – 12.00 uur - Vrij 08.30 uur – 12.00 uur - 13.00 uur – 15.00 uur 08.30 uur – 12.00 uur - 13.00 uur – 15.00 uur 6.2. Vakanties en vrije dagen Studiedag/Prinsjesdag 14-09-2019 17-10-2019 middag 20-12-2019 22-02-2020 25-04-2020 21-05-2020 30-05-2020 middag 17-07-2020 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m 17-09-2019 28-10-2019 05-01-2020 01-03-2020 10-05-2020 22-05-2020 01-06-2020 30-08-2020 08.30 uur – 12.00 uur - 13.00 uur – 15.00 uur 08.30 uur – 12.00 uur - 13.00 uur – 15.00 uur

6.4. Activiteitenkalender Datum Activiteit 10 sep. 2019 12 sep. 2019 19 sep. 2019 19 sep. 2019 24 sep. 2019 26 sep. 2019 --- okt. 2019 02 okt. 2019 05 dec. 2019 19 dec. 2019 22 jan 2020 23/31jan ‘20 Datum Informatieavond groep 8 11 feb 2020 Informatieavond 20 feb. 2020 Brandoefening Laagveen 20 mrt. 2020 Sportdag 3-4-9a 03 apr. 2020 Brandoefening Beresteinl. 09 apr. 2020 Kennismakingsgesprekken 15-17 apr‘20 Kamp groep 8 Kinderboekenweek Intocht Sint Sinterklaasfeest Kerstdiner Van 17.00 tot 19.00 Voorleesontbijt 17 apr. 2020 24 apr. 2020 Activiteit Schaatsen Rapportendag Kangoeroewedstrijd Grote rekendag Paasontbijt/lunch Cito-eindtoets gr.8 Entreetoets gr.7 Koningsspelen 1-4 11 nov. 2019 Veilig leren fietsen (Start) 27-29 apr.’20 Schoolfotograaf 17 nov. 2019 Zomerfeest Olympiade 8 Musicals 8 28-29 mei‘20 BST gr 5-6 / gr 7-8 juni en juli 2020 Schoolreizen 10 juni 2020 juni 2020 01 juli 2020 Nationale voorleesdgen 07 juli 2020 13-15 juli’20 Sportdag 1-2 Rapportendag Wij spreken Engels:11-9-2019, 27-11-2019, 29-1-2020, 18-3-2020, 13-6-2020. Veilig leren fietsen (Verkeersplein Laagveen) 11 tot 30 november 2019 en 2 tot 25 juni 2020. 6.5. Melkdrinken. De Anne Frankschool is angesloten bij het platform Iedereen fit op school. Een onderdeel hiervan is het melk drinken op school. Als ouder kunt u voor uw kind(eren) een melkabonnement afsluiten. Zo krijgen zij elke dag een pakje verse, gekoelde melk. Voor meer informatie of aanmelden voor schoolmelk gaat u naar www.iedereenfitopschool.nl. 6.6. Fruit eten De Anne Frankschool stimuleert gezond eten. We hebben op dinsdag en donderdag vaste fruitdagen. Geef uw kind op dinsdag en donderdag altijd fruit mee naar school. Op alle andere dagen mag dat natuurlijk ook. 6.7. Ziek. Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, bent u verplicht dat aan de school door te geven, bij voorkeur via de app MijnSchoolInfo. Bellen kan ook op 070-3664406. Is uw kind niet aanwezig en ook niet met een geldige reden afgemeld, dan is uw kind ongeoorloofd afwezig. Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag in te lichten.

6.8. Leerplicht en schoolverzuim Kinderen van 4 jaar zijn nog niet verplicht om naar school te gaan. Toch is regelmatig schoolbezoek voor de ontwikkeling van deze kinderen van groot belang. Probeert u daarom uw 4-jarige kind regelmatig naar school te brengen. Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Een 5 jarig kind mag ten hoogste 5 uur per week thuis blijven. De ouders moeten dit tijdig doorgeven aan de schoolleiding. In het belang van het kind kan er nog 5 uur ontheffing worden verleend door de directie. Deze uren mogen niet worden opgespaard voor extra vakanties. Kinderen vanaf 6 jaar moeten 5 dagen per week naar school. Geregeld ontvangen wij verzoeken om kinderen één of meer dagen extra vrij te geven, al of niet in aansluiting op een vastgestelde vakantieperiode. De leerplichtwet zegt hier het volgende over: “Ouders/verzorgers moeten zorgen, dat een minderjarig leerplichtig kind de school regelmatig bezoekt, dat wil zeggen, dat er geen lessen mogen worden verzuimd.” Kinderen moeten dus elke dag naar school en mogen ook niet te laat komen. Elk verzuim van een leerling dient dan ook ruim van tevoren te worden gemeld aan de schoolleiding. De schoolleiding kan als er sprake is van gewichtige omstandigheden beperkt toestemming geven voor maximaal 10 dagen extra verzuim per jaar. Onder “gewichtige omstandigheden” wordt verstaan: 1. De situatie, dat een gezin wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, gebonden is aan een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties. In dat geval is een werkgeversverklaring nodig. (Dit geldt alleen als u door uw beroep minder dan twee weken op vakantie kunt, binnen de vastgestelde schoolvakanties.) 2. Bij speciale gelegenheden in de familie, bijv. huwelijk, jubilea, begrafenis, e.d. of een sociale of medische indicatie. Indien zich gewichtige omstandigheden voordoen, dan kunt u middels een speciaal formulier een verzoek tot vrijstelling indienen bij de directie van de school. Bij twijfel wordt er altijd contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag. Bij ongeoorloofd verzuim lichten wij de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag in.

6.9. Gym en zwemmen morgen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zwemmen: dinsdagochtend: groepen 5, 6, 7(ll zonder diploma), 9C donderdagochtend: groep 9a en 9b Afspraken voor gym De kinderen moeten meenemen: - gymkleding - handdoek - - schoon ondergoed evt schone zaalschoenen Als een leerling niet mee kan doen met gym, dan moet de ouder dat melden (mondeling bij de leerkracht, via MijnSchoolinfo of via een briefje) . Douchen is verplicht vanaf groep 4. De douches voor meisjes en jongens zijn gescheiden. Zwemmen In Nederland is heel veel water. Overal zijn sloten en grachten. Kinderen die niet kunnen zwemmen lopen veel risico op verdrinken. Daarom zijn er gratis verplichte zwemlessen voor kinderen in de groepen 5, 6 en 7. Voor groep 7 alleen voor kinderen zonder diploma. De ouders betalen een bijdrage voor de bus van € 22 per kind. De bijdrage voor twee kinderen bedraagt € 33 en voor drie of meer kinderen moet € 41 worden betaald. Wanneer een leerling niet aan de zwemlessen kan meedoen, is een briefje van de huisarts nodig. Gymzaal Gymzaal Gymzaal Gymzaal 5a, 5b, 5c, 9b, 9c 4a, 4b, 4c, 4d, 9a GymzaalWijkcentrum 8a, 8b, 8c, 7a,7b 5c, 5a, 5b, 9b, 9a 9c, 4c, 4a, 4b, 4d 2a, 2b, 2c Speellokaal Gymzaal 6b, 6a, 6c, 7a, 7b middag 6a, 6b, 6c 3a, 3b, 3c 3b, 3c, 3a 8a, 8b, 8c

6.10. Sieraden Tijdens de zwem- en gymlessen is het verboden sieraden of horloges te dragen. Sieraden mogen niet, omdat het gevaarlijk kan zijn. Kinderen kunnen zichzelf of anderen bezeren en de sieraden gaan kapot of raken kwijt. Wij raden u aan om uw kind geen sieraden of horloges mee te geven op de dagen dat het zwem- of gymlessen heeft. 6.11. Trakteren. Bij een verjaardag hoort een traktatie. Voor de gezondheid van de leerlingen adviseren wij u om een gezonde traktatie mee te geven. Maak het niet te gek, iets kleins is voldoende. Kinderen mogen op de dag dat zij hun verjaardag vieren de klassen rond in hun eigen gebouw. 6.12. Schoolfotograaf. De schoolfotograaf is van 27, 28 en 29 mei 2020 op school. De foto’s worden op school gemaakt en uitgedeeld. De financiële afhandeling doet de fotograaf. 6.13. Telefoons Kinderen hebben op school geen mobiele telefoon nodig. De kans dat deze apparaten kwijt raken of stuk gaan is erg groot. Geef uw kind geen telefoon of andere dure apparaten mee naar school. De school accepteert geen verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging. 6.14. Aansprakelijkheid. Wilt u zo vriendelijk zijn uw kinderen geen dure kleding, schoenen, horloges, telefoons of sieraden mee te geven? Bij beschadiging of vermissing kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. 6.15. BHV. De Anne Frankschool is een veilige school. Jaarlijks volgen minimaal 12 personeelsleden de cursus voor bedrijfshulpverlening. In deze cursus leren zij wat te doen bij eerste hulp bij ongevallen, wat te doen bij brand en wat te doen in andere situaties die een ontruiming van het gebouw noodzakelijk maken. Geregeld wordt een brand- of ontruimingsoefening gehouden. In het gebouw aanwezige hulpmiddelen, zoals verbandtrommels, brandslangen en brandblussers worden geregeld gecontroleerd en indien nodig aangevuld of gerepareerd.

6.16. Jeugdgezondheidszorg. In de periode dat uw kind naar school gaat, maakt het een grote ontwikkeling door. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal is het kind in de groei. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD volgt het kind in de groei en ontwikkeling. Het team van de Jeugdgezondheidszorg bestaat uit: Jeugdarts: Dr. S. Gena Jeugdverpleegkundige : Mija Vermeer Het programma voor de basisschool ziet er als volgt uit: Groep 1 Een test van het gezichtsvermogen afgenomen door de medisch teamassistente op school. Groep 2 Een onderzoek afgenomen door de jeugdarts in aanwezigheid van een ouder/verzorger op het bureau van Jeugdgezondheidszorg. Acht – jarigen Een onderzoek afgenomen door de jeugdverpleegkundige in aanwezigheid van een ouder/verzorger op het bureau van Jeugdgezondheidszorg. Groep 7 Een test van het gezichtsvermogen en een lengtemeting door de medisch teamassistente. U ontvangt vanzelf een uitnodiging voor de onderzoeken. In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt uw kind, met uw toestemming, twee vaccinaties. Eén tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) en één tegen difterie, tetanus en polio (DTP). 6.17. Jeugdtandzorg. Kinderen kunnen deelnemen aan Jeugdtandzorg. De eerste keer gaan de ouders of verzorgers zelf mee met het kind. Daarna kunt u kiezen of u zelf mee blijft gaan of dat uw kind met een busje wordt opgehaald. Formulieren voor aanmelding zijn op school verkrijgbaar bij de administratie. 6.18. Maatschappelijk werk De Anne Frankschool werkt samen met Xtraplus Schoolmaatschappelijk Werk. Onze schoolmaatschappelijk werker is Roshni Badal. Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. Als schoolmaatschappelijk werker ondersteunt zij ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Bij vragen zoals bijvoorbeeld: - Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? - Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? - Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? - Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben? - Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen met uw toestemming. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. 6.19. Peuterspeelzaal De Anne Frankschool werkt samen met de peuterleerplekken van JongLeren. Het voorschoolprogramma Startblokken/Basisontwikkeling loopt door in de kleutergroepen. De leerkrachten van de onderbouw volgen samen met de peagogisch medewerkers van JongLeren de nascholing voor het voorschoolprogramma. In beide gebouwen zijn peuterspeelzalen “Anne Frank” gevestigd. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 ½ tot 4 jaar terecht. Schrijf uw kind op tijd in. Vaak zijn er wachtlijsten. Voor inschrijvingen kunt u terecht op www.jonglerendenhaag.nl. Mocht het niet lukken bel dan: 070 - 205 2555. 6.20. Buitenschoolse opvang Triodus Voor de buitenschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met kinderopvangorganisatie Triodus. Het kindercentrum Pastuso van Triodus bevindt zich aan de Norgstraat 12. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop en Service via (070) 312 00 10 of via vs@triodus.nl. Kijk voor meer informatie over Triodus en kindercentrum Pastuso op www.triodus.nl en www.triodus. nl/kindercentra/pastuso/! 6.21 Buitenschoolse opvang Future Kids Veel ouders maken gebruik van Future Kids. Zij leveren ook voorschoolse opvang. Voor informatie neemt u contact op met de buitenschoolse opvang; Kinderdagverblijf Future Kids Sterrenoord 67 2544 JW Den Haag Tel 070 - 2050502 Fax +31877848358

Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten Augustus 2019 do vr za zo ma di BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran ArubaAfghanistan IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië wo do vr za zo ma di SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wo do vr za zo ma di DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi wo do vr za zo ma di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda wo do vr za 29 30 31 Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit Vrij / Zomervakantie MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland V V J

a n n ë d d t V J V Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten September 2019 zo ma di ArubaAfghanistan wo do vr za zo BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran ma di IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië wo do vr za zo SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë ma di wo do vr za zo ma di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi wo do vr za zo ma 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kennismakingsgesprekken BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKea PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda t LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland Vrij - studiedag personeel Vrij - Prinsjesdag Brandoefening Laagveen Sportdag 3-4-9a Brandoefening Beresteinlaan 10 11 12 13 Informatieavond groep 8 Wij spreken Engels Informatieavond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Eerste schooldag 2019-2020

Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten Oktober 2019 di wo do vrij za zo ArubaAfghanistan ma di BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië wo do vr za zo ma di SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë wo do vr za zo ma di DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi wo do vr za zo PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador ma di BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit wo do 30 31 MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vrij - Studiedag personeel Vrij - Studiedag personeel Vrij - Herfstvakantie Vrij - Herfstvakantie Vrij - Herfstvakantie Vrij - Herfstvakantie Vrij - Herfstvakantie Vrij - Herfstvakantie Vrij - Herfstvakantie Vrij - Herfstvakantie Vrij - Herfstvakantie - Divali - wintertijd Vrij - Takendag personeel 10 11 12 13 14 Kinderboekenweek (eind) 7 8 9 Kinderboekenweek (Vriendschap) 1 2 3 4 5 6 Kinderboekenweek (Start) V V J

nV d d V J t Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten November 2019 vr za zo ma di ArubaAfghanistan BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran wo do vr za zo IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië ma di SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi wo do vr za 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Wij spreken Engels Eind veilig leren fietsen BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKea PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda t LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland Veilig leren fietsen Intocht Sinterklaas Scheveningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten December 2019 zo ma di ArubaAfghanistan wo do vr za zo BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran ma di IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië wo do vr za zo SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë ma di wo do vr za zo ma di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi wo do vr za zo BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda ma di 31 Oudjaarsdag LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kerstfeest Kerstfeest Vrij / Kerstvakantie Vrij / Kerstvakantie Vrij / Kerstvakantie Vrij / Kerstvakantie Kerstdiner 17 - 19 uur Halve dag - Middag vrij Vrij / Kerstvakantie Vrij / Kerstvakantie Vrij / Kerstvakantie Vrij / Kerstvakantie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sinterklaasfeest Vrij / Studidag personeel V V J

a n n ë d d t V J V Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten Januari 2020 wo do vr za zo ArubaAfghanistan ma di BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië wo do vr za zo ma di SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë wo do vr za zo ma di DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi wo do vr za zo ma di BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador wo do vr 26 27 28 29 30 31 Wij spreken Engels t LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Voorleesontbijt Groep 1 t/m/ 4 Start Nationale voorleesdagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nieuwjaarsdag Vrij / Kerstvakantie Vrij / Kerstvakantie Vrij / Kerstvakantie Vrij / Kerstvakantie

Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten Februari 2020 za zo ma di ArubaAfghanistan BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran wo do vr za zo IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë ma di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador wo do vr za 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vrij / Voorjaarsvakantie Vrij / Voorjaarsvakantie Vrij / Voorjaarsvakantie Vrij / Voorjaarsvakantie Vrij / Voorjaarsvakantie Vrij / Voorjaarsvakantie Vrij / Voorjaarsvakantie Vrij / Voorjaarsvakantie BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland Rapportendag Schaatsen groep 5 - 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vrij - studiedag peroneel V V J

a n n ë d d t V J V Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten Maart 2020 zo ma di ArubaAfghanistan wo do vr za zo BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran ma di IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië wo do vr za zo SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë ma di wo do vr za zo ma di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi wo do vr za zo BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda ma di 31 Groepen 9 vrij - studiedag leerkrachten t LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vrij/Studiedag - behalve groepen 9 Wij spreken Engels Kangoeroewedstrijd Kunst- en techniekdag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Holi Vrij / Voorjaarsvakantie

Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten April 2020 wo 1 do vr za zo ArubaAfghanistan ma di 2 3 4 5 6 7 BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië wo 8 do vr za zo 9 ma di 10 11 12 13 14 SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë wo 15 do vr za zo ma di DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi wo 22 23 24 25 26 27 28 do vr za zo ma di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador wo 29 30 do Vrij / Meivakantie Vrij / Meivakantie Vrij / Koningsdag Vrij / Meivakantie Vrij / Meivakantie Vrij / Meivakantie BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland 16 17 18 19 20 21 Centrale eindtoets 8 Centrale eindtoets 8 / Start Ramadan Centrale eindtoets 8 Vrij / Pasen Paasontbijt / Lunch Vrij / Goede Vrijdag Grote Rekendag V V J

a n n ë d d t V J V Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten mei 2020 vr za zo ma di ArubaAfghanistan BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran wo do vr za zo IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië ma di SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë wo do vr za zo ma di wo do vr za zo DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi ma di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador wo do vr BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya za zo 30 31 Vrij / Pinksteren t LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Schoolfotograaf / BST groep 5 en 6 Schoolfotograaf / BST groep 7 en 8 Schoolfotograaf Vrij / Hemelvaart Vrij / Hemelvaart Suikerfeest Vrij / Dodenherdenking Vrij / Bevrijdingsdag Vrij / Meivakantie Vrij / Meivakantie Vrij / Meivakantie Vrij / Meivakantie Vrij / Meivakantie / Moederdag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vrij / Meivakantie Vrij / Meivakantie Vrij / Meivakantie

Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten Juni 2020 ma di ArubaAfghanistan wo do vr za zo BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran ma di IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë wo do vr za zo ma di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland Eind Veilig leren fietsen Vaderdag Vrij / Studiedag personeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zomerfeest Vrij / Pinksteren Start Veilig leren fietsen

a n n ë d d t Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten Juli 2020 ma 1 di 2 ArubaAfghanistan wo 3 do vr za zo 4 5 6 7 BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran ma 8 di 9 IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië wo 10 do vr za zo 11 12 13 14 ma 15 16 di wo 17 18 19 20 21 do vr za zo di ma 22 23 DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi wo 24 25 26 27 28 do vr za zo di PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador ma 29 30 Halve dag, in de middag vrij Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie Vrij / Zomervakantie BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKea wo 31 Weer naar school op 31 augustus 2020 t LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë Musical groep 8 Musical groep 8 Musical groep 8 Rapportendag Sportdag 1-2

7. NAMEN EN ADRESSEN. De Haagse Scholen Post/retouradres: Postbus 61454 2506AL Den Haag Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein 1 2521EN Den Haag tel 070 - 306 5200 info@dehaagsescholen.nl Peuterspeelzalen Anne Frank Beresteinlaan 267 2542 JG Den Haag Tel. 070 - 2053501 Laagveen 22 2544RZ Den Haag Tel. 070 - 2053502 Vereniging voor Openbaar Onderwijs Postbus 10241 1301 AE Almere Tel. 036 - 3513700 Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) Zandvoortselaan 146 2554 EM Den Haag Tel. 070 – 4482828 Inspectie van het Onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800–8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, Zwembad Zuiderpark Drooglever Fortuijnweg 2533 SP Den Haag Tel. 070 – 3679463 Schooltandartsendienst De Dreef 56 2542 NJ Tel. 070 - 3051200 seksueel geweld, ernstig psychisch of fysiek geweld; Van 8.30 tot 12.15 en van 13.00 tot 16.00 Meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900-1113111(lokaal tarief) Jeugdgezondheidsdienst Pius X Zonneoord 288 D 2544 KM Den Haag Tel. 070 - 3292892 Medezeggenschapsraad Anne Frankschool Mail: mr@obs-annefrank.net Ouders: omr@annefrankschool.eu Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Anne Frankschool www.obs-annefrank.com V J Triodus (Buitenschoolse opvang) Norgstraat 12 2545 TV Den Haag Tel.: (070) 312 00 10 info@triodus.nl FutureKids (buitenschoolse opvang) Sterrenoord 67 2544 JW Den Haag Tel: (070) 2050502 www.futurekids.nl Kinderstralen (Tussenshoolse opvang) Postbus 11155 3505 BD Utrecht www.kinderstralen.nl Campina(schoolmelk) Postbus 42 3440 AA Woerden Tel. 0900-2356355 www.campinaopschool.nl V

V V J Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten ArubaAfghanistan BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran Beresteinlaan 267 2542 JG Den Haag Tel: 070-366 44 06 2544 RZ Den Haag IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë email: administratie@obs-annefrank.net website: www.obs-annefrank.com DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland Laagveen 22

Haiti Bolivia Colombia PoMarokkoIndonesindonesiëlen Angola Chaad Verenigde Staten ArubaAfghanistan BelgiëAlbaniëEgypte BangladeshTurkijeIran IrakGriekenlandGhana CongoGuyanaItaliëBosnië SurinameZaïreWit-Rusland VenezuelaSyriëTanzaniaChili EthiopiëBraziliëArubaChina JapanIndiaHongKongFinland NederlandArmeniëAlgerijë DuitslandSomaliëThailand SudanTsjechiëBulgarijëEritrea DominicaanseRepubliekBurundi PeruRoemeniëIsraelSierraLeoneSpanje SierraLeoneSriLancaVietnamEcuador BurkinaFasoGrootBrittaniëIndonesië KaapverdischEilandenJoegoslaviëKenya PortugalOekrainePakistanPhilippijnenRuanda LibanonKroatiëMaleisiëTunesiëKoeweit MacedoniëGuatemalaEcuadorPuertoRico JamaicaNederlandseAntillenNigeriaRusland

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication