0

Dijken van Wijven 4 juli - 5 september 2021 www ven.nl 1

Eindeloos Ons reizende project met Zeeuwse dij ken als basis is neergestreken in weer een prachtig gebied: de wandel- en fi etsroute langs de noordkant van Noord-Beveland, het gebied tussen Colij nsplaat en Wissenkerke, in Nationaal Park Oosterschelde. Het is een uniek gebied vol afwisseling en steeds is daar weer de Oosterschelde met historische inlagen, een totaal belevingsgebied. Veel is hier in beweging gezet om deze massa water te beheersen, de bevolking te beschermen, zonder aan charme te verliezen. 15 vrouwelij ke kunstenaars hebben zich laten inspireren door dit gebied en op het thema ‘Eindeloos……’. Zij hebben beelden en installaties gemaakt die een verbinding aangaan met ruimte, fl ora en fauna, kunst en cultuur, verleden en heden. Basisschoolleerlingen (groep 7/8) van De Vliete en het Stelleplankier op Noord-Beveland hebben een bij drage geleverd door ‘paalkij kers’ te maken die uitkij ken op water en land en zo komen de leerlingen met kunst en kunstenaars in aanraking. Op elke willekeurige plek op de plattegrond bij de fi etsknooppunten kan de route worden gestart. Het wordt zeker een ontmoeting waar u geen spij t van zult hebben. De manifestatie van 4 juli tot en met 5 september 2021 is voor iedereen vrij toegankelij k. Wij vragen iedereen: respecteer de natuur en de beelden en installaties zodat deze combinaties onder weers- en windinvloeden zo goed mogelij k tot hun recht komen. 2021 Dij ken van Wij ven www.dij kenvanwij ven.nl 13 04 05

Kunstenaars 1 Iris van ’t Bosch 2 Rolina Nell 3 Martine Hennebel 4 Dorothé Arts 5 Juul Rameau 6 Janneke Rottier 7 Marij ke Schellekens 8 Marion Kamper Locatie 9 Gusta Kullberg/Jeannette Ephraïm 10 Marij ke Maas 11 Betsy de Jonge 12 Yvonne Halfens 13 Gonda van der Zwaag 14 Merel Holleboom 15 Ria Roerdink De noordkust en inlagen van Noord-Beveland De route is ongeveer 15 km lang. Langs de Oosterscheldedij k loopt een fi etsknooppuntenroute. Vanaf de kering tot Colij nsplaat. Nr. 04/ 05/ 13/ 22/ 39. 39 22 3

1 Iris van 't Bosch Waar de mens ploegt www. IrisB.nl 4

2 Oeverloos Een willekeurig aantal witte schoolstoelen met daarop evenzoveel paar rode vrouwelij ke regenlaarzen verrij zen in het groene landschap. Als een poëtisch monument voor al die onbekende vrouwen in de geschiedenis, die de schoolboeken niet hebben gehaald, maar daar wel een wezenlij ke rol in hebben vervuld. Verbondenheid door eenheid, op een voetstuk geplaatst. Is de schoolstoel de vermeende springplank naar een vrij e gelij kwaardige toekomst of het keurslij f van zovele visioenen? Rolina Nell www.rolinanell.nl 5

3 Martine Hennebel ‘Eindeloos verstrengeld‘ Er is de ‘eindeloze verstrengeling‘ met mij n roots. Verbonden met strandvissers en ij slandvaarders. Geboren en getogen aan de Noordzee. Ik adem zee en strand. De zee geeft mij eindeloze ruimte in mij n hoofd. Daarbij is het ‘transparante‘ belangrij k. Er is steeds ‘uitzicht’ op…, www.hennebelm-art.be 6

4 Dorothe Arts Deep Down Under Inspiratie voor haar werk vindt Dorothé Arts in de natuur, en dan met name in het kleine, microscopische. Kij kend over de Oosterschelde nodigt de koker van 'Deep Down Under' je uit om even de diepte in te kij ken. En je te verwonderen over een onbekende organische vormenwereld, een microwereld die haar bestaan ontleent aan www.dorothe-arts.nl 7

5 Juul Rameau Growth cycle Wat zou er gebeuren als mensen er niet meer waren? De natuur neemt het over! In Growth cycle verbeeldt Juul juist dat. Een sculptuur opgebouwd door materiaal een 2e leven te geven. Volledige re-cycle dus. www.juulrameau.com 8

6 Janneke Rottier Waar de wachters waken Mij n specialiteit is schilderen. Soms waag ik me op een zij spoor met een ruimtelij k werk. In mij n schilderij en zij n altij d natuur-belevenissen te zien. Water, ondergelopen land en bomen. En de schoonheid van de natuur is “Eindeloos”. Het dij khuisje boeide mij vanaf de eerste kennismaking met de route langs het water. Dit buitendij kse huisje is al jarenlang een uitvalsbasis voor mensen die de dij k in de gaten hielden. De paalhoofden voor het huisje gebruik ik als symbool voor de wachters die de dij k beschermen. Deze paalhoofden die ooit bomen geweest zij n, bomen die ook steeds weer opnieuw te vinden zij n in mij n schilderij en. Beschermers tegen allerlei weersinvloeden. De paalhoofden die als monniken langs het water staan en de wacht houden. Monniken waren meesters in het bedwingen van het water. Ook waren ze al vroeg bezig met het aanleggen van dij ken. Deze monniken zij n voornamelij k gemaakt van jute. Een verwij zing naar het dij khuisje waar nog altij d jute zandzakken staan die bescherming moeten bieden tegen de kracht van het water. De kracht en schoonheid van de zee. Waar de wachters waken. 9 www.jannekerottier.nl

7 Marijke Schellekens Op de vleugels van de Wind Op elk van de drie ‘wieken’ van de picknickplaats zie je een open europallet met 3d fotoglasblokken. De wieken wij zen naar de zee, het moerasland en het binnenland. Ook de 3d glasblokken verwij zen hier naar. www.personare.nl 10

8 Marion Kamper Eindeloze wereld... Ik werk meestal abstract, het is de geometrie de mij fascineert en de beweging, het balanceren. In een bolvorm vind je het vereend, een geometrisch lichaam, balancerend, door weinig kracht komt hij in beweging. www.marion-kamper.nl 11

9 gusta Kullberg / Jeannette Ephraim Zilte Spindotter Op de rand van eb en vloed, op de rand van zilt en zoet, staat een artifi ciële biotoop. De verbeelding van een biotoop die zich eindeloos als een spindotter kan uitbreiden. Een spindotterbloem maakt afsplitsingen die wegdrij ven en elders wortelen. www.gustakullberg.nl www.jepnet.nl 12

10 5 BFT Marijke Maas www.marij kemaas.com 13

11 Betsy de jonge www.betsydejonge.nl Eindeloze oceanen…… In de zomer van 2020 zwom in de Oosterschelde een verdwaalde lederschildpad van 2.40m lang! Nu is ze terug op ware grootte. 14

m 12 Yvonne Halfens 3 Waterkij kers www.yvonnehalfens.nl 15

13 Splash Gonda van der zwaag In mij n werkzame leven heb ik talrij ke installaties gebouwd tot soms hoogtes van 12 meter. Hier in Zeeland zou ik de “SPLASH” willen bouwen. Een suggestie van golven die tegen elkaar aan beuken. De golven die eindeloos langs de oevers van Zeeland op de kustlij n slaan. Soms rustig kabbelend en soms woest tekeergaand. De ribben van mij n bouwsel gaan over in koeienhorens. Refererend aan Hollandse koeien, grazend langs de kustlij nen van Zeeland. De horens steken fi er boven het land uit als teken van hoop. De tand des tij ds parerend. 16 www.gondavanderzwaag.n

.nl 14 Merel holleboom Oneindige beweging, het infi nity Mij merend over daar waar land de zee ontmoet, waar het land en zee elkaar strelen, bespelen, samenvloeien of botsen en her-ontstaan. www Ik maak voor deze route een beeld met daarin verwerkt een symbolisch en wiskundig teken; -een Lemniscaat- wat door de wind in beweging zal zij n of door bezoekers zelf in beweging gezet kan worden. 17

15 ria roerdink www.riaroerdink.nl Plastic Siren Song De geweldige aantrekkingskracht van de zee, aangetast door de almaar groeiende vervuiling. 18

Programma Zaterdag 3 juli 14.00 - opening door Loes Meeuwisse, burgemeester van Noord-Beveland - optreden van Dansschool Petrella Lion - ook is toiletjuffrouw Zeeuwse Sien aanwezig. Zondag 4 juli 14.00 -16.00 - Fado-duo Broazinha (James v.d. Water + Debora Meier). Zaterdag 4 sept.14.00 -16.00 - Friends of Folk. Zondag 5 sept.14.00 -16.00 - Willem Ploum + Marianne Blankenburgh - en Zeeuwse Sien zal er ook weer zij n. le optredens vinden plaats op de picknickplaats bij camping Zeelucht. le opt Leerlingen van groep 7/8 De Vliete in Wissenkerke en OBS Het Stelleplankier in Colij nsplaat hebben langs de route 'paalkij kers' geplaatst. 21-22 én 28-29 augustus Kunstspoor Noord-Beveland www.kunstspoor.nl 19

Eindeloos... is gerealiseerd met ondersteuning van: Gemeente Noord-Beveland Nationaal Park Oosterschelde Rij kswaterstaat Minicamping Zeelucht Waterschap Scheldestromen MSP Onions VSB Fonds Provincie Zeeland Prins Bernard Cultuur fonds Kattendijke/Druckerstichting Stichting S. Boone Familiefonds Hurgronje

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication