68

Bijeenkomst met Management Team, geestelijk verzorgers en medezeggenschapsorganen In september vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats met RvT, MT, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Professionele Adviesraad en geestelijk verzorgers. De projectleider van het Innovatieplatform Ouderenzorg Haaglanden was te gast. De deelnemers bespraken in groepen de aspecten die van belang zijn bij de toepassing en implementatie van innovaties. Financieel Over de financiële beheersing en controle vindt periodiek overleg plaats tussen de auditcommissie, de manager bedrijfsvoering en het bestuur. In 2021 is eenmaal overleg geweest tussen de auditcommissie en de accountant in het kader van de jaarrekening. Daarnaast heeft eenmaal overleg plaatsgevonden tussen de volledige RvT en de accountant inzake de jaarrekening. De declaraties van de bestuurder zijn conform regelgeving afgetekend door de RvT-voorzitter. Besluitvorming De RvT heeft besluiten genomen betreffende: • Benoeming nieuwe RvT leden • Beloningen RvT en RvB. De RvT verleende goedkeuring aan besluiten van de Raad van Bestuur betreffende: • De vaststelling van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022; Rooster van aftreden Naam Benoeming J. de Vries H.K. Griffioen R.B. de Haas T.J.M. Overdijk T.C. den Hertog Evaluatie Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats met het bestuur. De remuneratiecommissie wint vooraf de opvattingen van elk lid van de RvT in. De voorzitter en vicevoorzitter voerden gesprekken met managers ter voorbereiding op het gesprek dat in oktober plaatsvond. De RvT evalueerde in juli het eigen functioneren. • De vaststelling van het Jaardocument 2020; • Strategisch Jaarplan 2022 • Businesscase Rijswijk Buiten Overig Andere onderwerpen van bespreking in het verslagjaar: • Kwaliteitsplan; • Management Letter; • Vastgoed; • Verzuimrapportages; • Cliënttevredenheidsmeting intramuraal; • Kwartaalrapportages; • Beleid Wet Zorg en Dwang; • Kwaliteitsdashboard; • Reglement RvT. Samenstelling en bezoldiging Bij de samenstelling van de RvT wordt op spreiding van deskundigheid gestuurd. Voorgaand is een overzicht opgenomen van de samenstelling van de RvT. De bezoldiging van de toezichthouders is conform de richtlijnen van de NVTZ. Einde 1ste termijn 10-09-2018 10-09-2022 01-08-2020 13-03-2020 01-07-2021 01-07-2021 01-08-2024 13-03-2024 01-07-2025 01-07-2025 *afwijkende termijn i.v.m. interim periode 68 CARDIA JAARVERSLAG 2021 Einde 2de termijn 10-09-2026 01-08-2027* 13-03-2028 01-07-2029 01-07-2029

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication