1

BELEIDSVISIE 2014-2019 De ontwikkeling van het huis van de burger Beringen trekt de kaart van de burger. Ons vertrekpunt is het optimaliseren van de dienstverlening voor de klant zodat we automatisch uitkomen bij samenwerking en integratie van stad en OCMW De stedelijke en OCMW-dienstverlening wordt de komende jaren op elkaar afgestemd en alle diensten worden zoveel mogelijk samen gehuisvest. De Beringenaar moet vanaf 2018 voor de dienstverlening van stad en OCMW terecht kunnen aan eenzelfde loket. De focus van het verhaal kan worden samengevat in een aantal richtingbepalende visies die werden ontwikkeld op beleidsniveau in het afgelopen jaar. Het is de vaste intentie van het beleid om deze visie in de loop van deze legislatuur, met als voorlopige streefdatum medio 2017, verder stapsgewijze gestalte te doen krijgen. De volgende visies werden ontwikkeld: - realiseren van een globaal en gecoördineerd welzijnsbeleid met integratie van de dienst individueel maatschappelijk werk van de stad en de sociale dienst op het OCMW - één secretaris voor stad en OCMW (en in de toekomst ook één financieel beheerder) - centralisatie van de klantgerichte dienstverlening van stad en OCMW met het stedelijk administratief centrum als uitvalsbasis - centralisatie van de vrijetijdsdiensten van de stad in het cultureel centrum Casino Beringen - maximale integratie van de ondersteunende diensten van stad en OCMW (personeel & organisatie, beleidsadvisering en kwaliteitsmanagement, financiën, aankoopbeleid, technische diensten, ICT, …) - maximale benutting van de bestaande gebouwen van SAC en Casino De aanpassing van het dienstverleningsconcept vereist parallel ook een grondig infrastructureel project. Het stedelijk administratief centrum en Casino Beringen moeten worden verbouwd om optimaal te kunnen fungeren als “Huis van de Burger” en “Huis van Vrije tijd”, waarin klanten optimaal geleid en begeleid worden naar de dienstverleningskanalen. Doch zullen deze veranderingen ook een grote impact hebben op een heel aantal medewerkers. Tijdens dit traject zal er dan ook een verhoogde aandacht zijn voor de ‘menselijke kant’ van het verandertraject met respect voor de identiteit, eigen stijl, cultuurverschillen en kernopdrachten van beide besturen. Het veranderingstraject niet louter ‘top down’ worden gestuurd maar ook ‘bottom up’ worden opgebouwd en vorm gegeven. Deze ‘bottom up’ opbouw zal dan ook in nauw overleg gebeuren met alle betrokken medewerkers die in de vorm van werkgroepen worden meegenomen en gevraagd worden om mee te denken over de toekomstige organisatie van de dienstverlening. De insteek bestaat in essentie uit de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor de klant en het behalen van efficiëntiewinsten (o.m. door schaalvoordelen) en niet het realiseren van extra besparingen. De stad en het OCMW werden begin 2013 genoodzaakt om besparingen door te voeren met het oog op herstel van het financieel evenwicht. Daarom is het belangrijk om te onderstrepen dat dit verandertraject niet gaat om een nieuw intern herstelplan voor stad en OCMW en dat het geen nieuwe besparingsronde met naakte ontslagen zal zijn. Uiteraard is het ook de bedoeling dat deze nieuwe wijze van dienstverlening in de toekomst kostenbesparend zal werken maar dat moet zeker gezien worden in een meerjarig perspectief waarbij enkel een ‘natuurlijke afbouw’ van diensten zal worden gerealiseerd waar wenselijk of noodzakelijk n.a.v. integratie. De Stad Beringen anticipeert met deze beleidsvisie op tendensen en evoluties zowel op wetgevend vlak als in het werkveld van steden en gemeenten maar met dienstverlening als uitgangspunt. Beide besturen zijn ervan overtuigd dat een integratie van stad en OCMW meer bestuurskracht, kwaliteit en duidelijkheid zal opleveren. Maurice Webers Burgemeester december 2013

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication