2

BELEIDSVISIE 2014-2019 Stadsontwikkeling Stadsontwikkeling is in het meerjarig beleidsprogramma 2014 – 2019 als prioritaire beleidsdoelstelling naar voren geschoven. De komende jaren worden immers cruciaal op vlak van stadsontwikkeling. Onder de prioritaire beleidsdoelstelling stadsontwikkeling zijn drie actieplannen opgenomen, nl. (1) realisatie van binnenstedelijke ontwikkeling en dynamiek in de stadskern van Beringen (2) ontwikkelen van de stadsrand en realiseren van een verbinding met de omgeving (3) de mijnsite uitbouwen tot een toeristische attractie op Vlaams niveau met integratie in de stedelijke omgeving. Elk actieplan omvat een aantal projecten. Deze projecten worden in het beleidsplan omgezet in acties en budgetten in functie van realisatie. Essentieel is dat stadsontwikkeling een beleidsdoelstelling is waaraan binnen de gehele organisatie zal worden gewerkt en dit door een gecoördineerde inzet van verschillende diensten. In het kader van het eerste actieplan – binnenstedelijke ontwikkeling – wordt uitvoering gegeven aan de visie van het masterplan Beringen centrum om van Beringen ‘een bruisende stad’ te maken. De nodige budgetten zijn voorzien voor herinrichting van de Markt en voor aankoop en herontwikkeling van de scholensites Sinte Lutgart en College (die in 2016 zullen vrijkomen) en van de oude De Step. Voor de projectgebieden Sinte Lutgart en College worden deskundige, ervaren en kapitaalkrachtige projectontwikkelaars aangezocht om in een vorm van privaat publieke samenwerking tot een gewenste binnenstedelijke ontwikkeling te komen. Na aankoop van de site van De Step (volgend jaar) zal de stad meteen overgaan tot de sloop van het gebouw en het terrein inrichten als een publieke parking. In afstemming met de herontwikkeling van het marktplein en omgeving zal in een volgende fase de centrumlus worden verlegd. Het tweede actieplan heeft als doelstelling om de gebieden rond het centrum van Beringen een aantrekkelijke invulling te geven als een meerwaarde voor de stedelijke ontwikkeling. Voor twee projectgebieden is dit reeds heel concreet, nl. Bogaersveld en stationsomgeving. In het meerjaren budget zijn middelen voorzien zowel voor grondverwerving als voor aanleg van infrastructuur en toegangswegenis. Met betrekking tot het project “wonen aan het water” zal een technische voorstudie, samen met AWV en NV De Scheepvaart, volgend jaar duidelijkheid brengen over de ruimtelijke en verkeerskundige implicaties van het verhogen van de kanaalbrug. Op basis hiervan kunnen in de daaropvolgende jaren de nodige procedures worden opgestart en uitvoeringsplannen worden opgemaakt. In het beleidsplan zijn hiervoor middelen voorzien. De mijnsite zal in de komende jaren tot leven komen. Het zwembad opent volgend jaar. De opening van de Avonturenberg, waarvoor SALK-middelen zijn toegekend, is gepland in 2015. In hetzelfde jaar zal ook het kolenspoor als landschapspark in gebruik worden genomen met een wandel- en fietspad door de tuinwijk tot aan de kolenhaven. In het beleidsplan 2014 – 2019 zijn voor deze initiatieven de nodige middelen ingeschreven. Tot en met 2019 zijn er jaarlijks ook budgetten voorzien als bijdrage van de Stad Beringen in het meerjarig restauratieprogramma voor de mijnsite. Ook voor het project rond de elektriciteitscentrale (als eventruimte) zijn de SALK-middelen gebudgetteerd en zullen wij samen met NV be-Mine concept en haalbaarheid uitwerken. Met deze (financiële) engagementen komt de Stad Beringen haar afspraken na in het kader van de PPS-samenwerkingsovereenkomst met NV be-Mine. Deze publieke projecten zullen samen met private investeringen, zoals o.a. de klimtoren, het duikcentrum en het retailpark, van de mijnsite van Beringen een attractief park maken met een bovenregionale uitstraling. Zoals inleidend aangegeven is stadsontwikkeling een beleidsdoelstelling die organisatiebreed wordt gerealiseerd en waarvoor vanuit verschillende diensten noodzakelijke budgetten in het financieel meerjarenplan zijn ingeschreven. Dit impliceert een zeer transparante en eenduidige aanpak met december 2013

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication