0

BELEIDSVISIE 2014-2019 De ontwikkeling van het huis van de burger Beringen trekt de kaart van de burger. Ons vertrekpunt is het optimaliseren van de dienstverlening voor de klant zodat we automatisch uitkomen bij samenwerking en integratie van stad en OCMW De stedelijke en OCMW-dienstverlening wordt de komende jaren op elkaar afgestemd en alle diensten worden zoveel mogelijk samen gehuisvest. De Beringenaar moet vanaf 2018 voor de dienstverlening van stad en OCMW terecht kunnen aan eenzelfde loket. De focus van het verhaal kan worden samengevat in een aantal richtingbepalende visies die werden ontwikkeld op beleidsniveau in het afgelopen jaar. Het is de vaste intentie van het beleid om deze visie in de loop van deze legislatuur, met als voorlopige streefdatum medio 2017, verder stapsgewijze gestalte te doen krijgen. De volgende visies werden ontwikkeld: - realiseren van een globaal en gecoördineerd welzijnsbeleid met integratie van de dienst individueel maatschappelijk werk van de stad en de sociale dienst op het OCMW - één secretaris voor stad en OCMW (en in de toekomst ook één financieel beheerder) - centralisatie van de klantgerichte dienstverlening van stad en OCMW met het stedelijk administratief centrum als uitvalsbasis - centralisatie van de vrijetijdsdiensten van de stad in het cultureel centrum Casino Beringen - maximale integratie van de ondersteunende diensten van stad en OCMW (personeel & organisatie, beleidsadvisering en kwaliteitsmanagement, financiën, aankoopbeleid, technische diensten, ICT, …) - maximale benutting van de bestaande gebouwen van SAC en Casino De aanpassing van het dienstverleningsconcept vereist parallel ook een grondig infrastructureel project. Het stedelijk administratief centrum en Casino Beringen moeten worden verbouwd om optimaal te kunnen fungeren als “Huis van de Burger” en “Huis van Vrije tijd”, waarin klanten optimaal geleid en begeleid worden naar de dienstverleningskanalen. Doch zullen deze veranderingen ook een grote impact hebben op een heel aantal medewerkers. Tijdens dit traject zal er dan ook een verhoogde aandacht zijn voor de ‘menselijke kant’ van het verandertraject met respect voor de identiteit, eigen stijl, cultuurverschillen en kernopdrachten van beide besturen. Het veranderingstraject niet louter ‘top down’ worden gestuurd maar ook ‘bottom up’ worden opgebouwd en vorm gegeven. Deze ‘bottom up’ opbouw zal dan ook in nauw overleg gebeuren met alle betrokken medewerkers die in de vorm van werkgroepen worden meegenomen en gevraagd worden om mee te denken over de toekomstige organisatie van de dienstverlening. De insteek bestaat in essentie uit de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor de klant en het behalen van efficiëntiewinsten (o.m. door schaalvoordelen) en niet het realiseren van extra besparingen. De stad en het OCMW werden begin 2013 genoodzaakt om besparingen door te voeren met het oog op herstel van het financieel evenwicht. Daarom is het belangrijk om te onderstrepen dat dit verandertraject niet gaat om een nieuw intern herstelplan voor stad en OCMW en dat het geen nieuwe besparingsronde met naakte ontslagen zal zijn. Uiteraard is het ook de bedoeling dat deze nieuwe wijze van dienstverlening in de toekomst kostenbesparend zal werken maar dat moet zeker gezien worden in een meerjarig perspectief waarbij enkel een ‘natuurlijke afbouw’ van diensten zal worden gerealiseerd waar wenselijk of noodzakelijk n.a.v. integratie. De Stad Beringen anticipeert met deze beleidsvisie op tendensen en evoluties zowel op wetgevend vlak als in het werkveld van steden en gemeenten maar met dienstverlening als uitgangspunt. Beide besturen zijn ervan overtuigd dat een integratie van stad en OCMW meer bestuurskracht, kwaliteit en duidelijkheid zal opleveren. Maurice Webers Burgemeester december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Stadsontwikkeling Stadsontwikkeling is in het meerjarig beleidsprogramma 2014 – 2019 als prioritaire beleidsdoelstelling naar voren geschoven. De komende jaren worden immers cruciaal op vlak van stadsontwikkeling. Onder de prioritaire beleidsdoelstelling stadsontwikkeling zijn drie actieplannen opgenomen, nl. (1) realisatie van binnenstedelijke ontwikkeling en dynamiek in de stadskern van Beringen (2) ontwikkelen van de stadsrand en realiseren van een verbinding met de omgeving (3) de mijnsite uitbouwen tot een toeristische attractie op Vlaams niveau met integratie in de stedelijke omgeving. Elk actieplan omvat een aantal projecten. Deze projecten worden in het beleidsplan omgezet in acties en budgetten in functie van realisatie. Essentieel is dat stadsontwikkeling een beleidsdoelstelling is waaraan binnen de gehele organisatie zal worden gewerkt en dit door een gecoördineerde inzet van verschillende diensten. In het kader van het eerste actieplan – binnenstedelijke ontwikkeling – wordt uitvoering gegeven aan de visie van het masterplan Beringen centrum om van Beringen ‘een bruisende stad’ te maken. De nodige budgetten zijn voorzien voor herinrichting van de Markt en voor aankoop en herontwikkeling van de scholensites Sinte Lutgart en College (die in 2016 zullen vrijkomen) en van de oude De Step. Voor de projectgebieden Sinte Lutgart en College worden deskundige, ervaren en kapitaalkrachtige projectontwikkelaars aangezocht om in een vorm van privaat publieke samenwerking tot een gewenste binnenstedelijke ontwikkeling te komen. Na aankoop van de site van De Step (volgend jaar) zal de stad meteen overgaan tot de sloop van het gebouw en het terrein inrichten als een publieke parking. In afstemming met de herontwikkeling van het marktplein en omgeving zal in een volgende fase de centrumlus worden verlegd. Het tweede actieplan heeft als doelstelling om de gebieden rond het centrum van Beringen een aantrekkelijke invulling te geven als een meerwaarde voor de stedelijke ontwikkeling. Voor twee projectgebieden is dit reeds heel concreet, nl. Bogaersveld en stationsomgeving. In het meerjaren budget zijn middelen voorzien zowel voor grondverwerving als voor aanleg van infrastructuur en toegangswegenis. Met betrekking tot het project “wonen aan het water” zal een technische voorstudie, samen met AWV en NV De Scheepvaart, volgend jaar duidelijkheid brengen over de ruimtelijke en verkeerskundige implicaties van het verhogen van de kanaalbrug. Op basis hiervan kunnen in de daaropvolgende jaren de nodige procedures worden opgestart en uitvoeringsplannen worden opgemaakt. In het beleidsplan zijn hiervoor middelen voorzien. De mijnsite zal in de komende jaren tot leven komen. Het zwembad opent volgend jaar. De opening van de Avonturenberg, waarvoor SALK-middelen zijn toegekend, is gepland in 2015. In hetzelfde jaar zal ook het kolenspoor als landschapspark in gebruik worden genomen met een wandel- en fietspad door de tuinwijk tot aan de kolenhaven. In het beleidsplan 2014 – 2019 zijn voor deze initiatieven de nodige middelen ingeschreven. Tot en met 2019 zijn er jaarlijks ook budgetten voorzien als bijdrage van de Stad Beringen in het meerjarig restauratieprogramma voor de mijnsite. Ook voor het project rond de elektriciteitscentrale (als eventruimte) zijn de SALK-middelen gebudgetteerd en zullen wij samen met NV be-Mine concept en haalbaarheid uitwerken. Met deze (financiële) engagementen komt de Stad Beringen haar afspraken na in het kader van de PPS-samenwerkingsovereenkomst met NV be-Mine. Deze publieke projecten zullen samen met private investeringen, zoals o.a. de klimtoren, het duikcentrum en het retailpark, van de mijnsite van Beringen een attractief park maken met een bovenregionale uitstraling. Zoals inleidend aangegeven is stadsontwikkeling een beleidsdoelstelling die organisatiebreed wordt gerealiseerd en waarvoor vanuit verschillende diensten noodzakelijke budgetten in het financieel meerjarenplan zijn ingeschreven. Dit impliceert een zeer transparante en eenduidige aanpak met december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 directe en duidelijke beslissingslijnen op niveau schepencollege en gemeenteraad. De projecten betreffen vastgoedtransacties en infrastructuurwerken waar geen mogelijkheid bestaat tot fiscale optimalisatie. Om deze redenen is er dan ook geen rol (meer) weggelegd voor het AGB Stadsontwikkeling Beringen en wordt voorzien in de ontbinding van dit orgaan. Belangrijk is dat voor dergelijk grootschalige projecten ook bij de bevolking het nodige enthousiasme en draagvlak zal ontstaan. De communicatie hierover is dan ook van essentieel belang om de bevolking te informeren en te laten participeren (via infoavonden, hoorzittingen, enz.). Dit alles wordt gekaderd in de communicatiecampagne ‘de stad naar morgen’, die we in 2012 gestart zijn naar aanleiding van de eerste steenlegging van het nieuwe zwembad. We beschikken nu reeds over heel wat communicatiemiddelen (maandelijks infoblad, website, sociale media, TVL, staketsels,…) die we efficiënt blijven inzetten om alle betrokkenen zo correct mogelijk in te lichten. Anne Wouters-Cuypers Schepen van stadsontwikkeling december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Lokale economie Beringen wordt een winkelstad In het kader van de prioritaire beleidsdoelstelling stadsontwikkeling willen we Beringen uitbouwen tot een aantrekkelijke stad, ook om er te winkelen. Belangrijke troeven om dit te realiseren zijn twee binnenstedelijke winkel- en woonprojecten gelegen in het kernwinkelgebied van Beringen, samen met de herinrichting van de Markt en de komst van een retailpark op de site be-Mine. De uitdaging zal erin bestaan om deze commerciële ontwikkelingen in samenspel en versterkend t.o.v. elkaar uit te bouwen om aldus van Beringen één winkelstad te maken. Dit vraagt om samenwerking en goed centrummanagement. Hiervoor zal een nieuwe structuur (vzw) in het leven worden geroepen waarin zowel de stad, de handelaars als het retailpark be-Mine volwaardig (financieel) zullen participeren. Vanuit deze structuur wordt een centrummanager aangesteld, zijnde een deskundig en dynamisch persoon met kennis en ervaring op vlak van retail. Samen met de handelaars en de horeca zal de centrummanager acties opzetten om van Beringen een aantrekkelijke winkelstad te maken en dit op basis van een strategisch marketingplan. Het stadsbestuur zal dit beleidsmatig ondersteunen door het afbakenen van winkelgebieden om verdere versnippering van de handelsvestigingen tegen te gaan, via acties ter voorkoming van leegstand en de oprichting van een handelspandenfonds. Beringen industrieel en logistiek laten doorgroeien Een belangrijk deel van het investeringsbudget zal in 2014 gaan naar de ontwikkeling en inrichting van het regionaal bedrijventerrein Ravenshout Noord. Deze investering is een sleutel op onze economische toekomst en groei. Ravenshout Noord is een strategisch gelegen terrein dat zeker potentieel heeft voor het aantrekken van sterke industriële en logistieke bedrijven. Deze investering zal in de daaropvolgende jaren zeker worden terugverdiend, zowel direct-financieel (verkoop van gronden en via fiscaliteit) als indirect-economisch (nieuwe tewerkstelling, economische spin-offs o.a. op vlak van toelevering …). Een belangrijk accent bij de inrichting en het beheer van bedrijventerreinen is het aspect duurzaamheid. Initiatieven worden voorzien als het plaatsen van windturbines, thematische adviezen en energiescans voor en door bedrijven, de mogelijke aanleg van een warmtenet en duurzaam bedrijventerreinmanagement. Aandacht voor de lokale arbeidsmarkt In deze economisch moeilijke tijden dienen wij als lokaal bestuur zeker aandacht te geven aan de lokale arbeidsmarkt en in bijzonder aan een beleid naar de zgn. risicogroepen op de arbeidsmarkt. Als stadsbestuur blijven wij inspelen op het decreet lokale diensteneconomie en behouden wij de werking van twee onderhoudsploegen voor groen- en buurtbeheer i.s.m. De Winning. Deze worden ingezet in het kader van de beleidsdoelstelling ‘werken aan een propere stad’. Een nieuw beleidsaccent op vlak van sociale economie is dat wij intergemeentelijk gaan samenwerken met Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Door de krachten te bundelen kunnen wij gezamenlijk sterkere acties en projecten opzetten. Hiervoor worden jaarlijks Vlaamse subsidies bekomen. Deze zal de stad Beringen inbrengen in een tewerkstellingsfonds (voorzien in het meerjaren budget). Via dit tewerkstellingsfonds zullen projectmatig en doelgericht opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven worden ondersteund welke specifiek tot doel hebben om werkzoekenden in Beringen aan een job te helpen. december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Toerisme en Evenementen Beringen profileren als een gezellige en geanimeerde stad We hebben enorm veel troeven op toeristisch vlak en ook als handelscentrum zal Beringen moeten uitgroeien tot een aantrekkelijke stad, waar het aangenaam vertoeven is. Hierdoor moet de doorsnee toerist het interessant genoeg vinden om in de toekomst zelfs meer dan één dag naar Beringen te komen. Immers niet alleen de mijnsite, maar ook de ‘vallei van de zwarte beek’ voor de ‘groene’ toerist als de ‘Paalse Plas’ voor de wat meer ‘recreatieve’ toerist zijn belangrijke speerpunten voor Beringen. Daarom zullen we ook hier op blijven inzetten. De mijnsite heeft een zeer groot toeristisch potentieel (zelfs op internationaal vlak). Dit heeft men ook in Brussel gezien en daarom zijn er heel wat SALK middelen weerhouden voor deze site. De realisatie van een ‘Avonturenberg’ op de kleine terril, waarvoor 1 miljoen SALK middelen zijn voorzien, zal vrij snel tot uitvoering komen. In 2014 zullen wij hier mee aanvangen. Om dit grote toeristische potentieel verder vorm te geven gaan we: 1. Het toeristisch onthaal, met het hoofdgebouw als uitvalsbasis, verder professionaliseren en uitbouwen door o.a.: a. grote grafische outdoor LED displays aan het TOL. b. Aankoop/installatie van kleine technisch/elektronische apparatuur zoals webcams, I-pods, GPSfiets, oplaadpunt TOL ... c. Aankoop fietsstandplaats(en) en uitrusting in het kader van de versoepeling/automatiseren van de fietsenverhuur gezien het belang van het Limburgs fietstoerisme. 2. De be-Mine site laten floreren als het centrum van het Limburgs mijnbeleven door: a. De mijnsite te promoten met al zijn huidige en toekomstige mogelijkheden zoals het Zwembad, Avonturenberg, Duiktoren, Klimtoren, detailhandelscentrum met hopelijk in 2017 een groot provinciaal mijnmuseum. b. De organisatie 5x Beringen in 2016. c. De subsidie aan vzw Mijnmuseum verder te zetten. De inzet van al de vrijwilligers van de VZW Toerisme, die we enorm appreciëren, gaan we ook in de toekomst verder zetten en zelfs versterken. We zullen een gevarieerd aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en evenementen, die bijdragen tot de dynamische ontwikkeling en levendigheid van de stad, blijven aanbieden en ondersteunen. Naast de klassieke evenementen, die blijven bestaan, noemen we bijkomend onder andere: - Organisatie openingsevenement ‘Avonturenberg’. - Organisatie evenementen i.k.v. 25 jaar mijnsluiting. - Organisatie van een nieuw evenement in Beringen-centrum . - Organisatie van de spelen 5x Beringen. Dit is maar een bloemlezing van wat we de volgende 6 jaar plannen. Daarnaast moet er afhankelijk van de financiële toestand van de stad, ingezet kunnen worden op nieuwe opportuniteiten, die zich in de loop van de volgende jaren zullen voordoen. Een eerste opportuniteit zou bijvoorbeeld al kunnen zijn dat de Belgen de finale van de wereldbeker spelen. In zulke gevallen moet ons beleid soepel genoeg zijn om wat middelen vrij te maken om Beringen op een positieve manier in de kijker te stellen. Gilbert Lambrechts Schepen van Lokale Economie en Toerisme december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Een financieel gezond en goed georganiseerd Beringen Een financieel gezond en goed georganiseerd Beringen, daar willen we voor gaan. Deze weliswaar korte beleidsdoelstelling behelst echter twee duidelijk onderscheiden elementen, een stad die een financieel meerjarenplan in evenwicht kan voorleggen enerzijds en een stad die een perfomant en evenwichtig financieel beleid voert anderzijds. 1. Voor die eerste opdracht passeren we vandaag de eerste mijlpaal. Een meerjarenplan 2014-2019 dat financieel in evenwicht is ligt vandaag immers voor. Binnen de contouren van de spelregels inzake de beleids- en beheerscyclus werd het beleid voor de periode 20142019 uitgetekend en verwoord in een strategische nota. Dit alles binnen een haalbaar financieel kader dat uitgetekend werd in het globaal intern herstelplan van maart 2013. Vertrekkend van de consequente uitvoering van het herstelplan werden de nieuwe beleidsaccenten vertaald in doelstellingen en acties zoals beschreven en becijferd in de beleidsrapporten die voorliggen. Daarbij kunnen we enkele opmerkelijke kengetallen weergeven: - in de periode 2014-2019 zal in totaal voor 71,4 miljoen euro geïnvesteerd worden, wat overeenkomt met gemiddeld 11,9 miljoen euro per jaar. De voornaamste investeringen zullen aan bod komen tijdens de bespreking die per departement zal volgen; - deze investeringen worden voor 30,2 miljoen euro gefinancierd vanuit investeringstoelagen en grondverkopen; - anderzijds zullen voor 22,7 miljoen euro nieuwe leningen worden opgenomen gedurende deze 6 jaren, wat neerkomt om gemiddeld 3,8 miljoen euro per jaar. Met deze nieuwe leningen zal de stadsschuld eind 2019 afsluiten op net geen 30 miljoen euro. Hoewel dit ten opzichte van de huidige schuldpositie van 17,6 miljoen euro relatief hoog kan lijken, blijft onze schuldgraad in vergelijking met andere gemeenten nog steeds zeer laag en blijven we zeker nog een lange tijd tot de besten van de klas behoren! Daar waar het exploitatiebudget in 2011 en 2012 nog structureel in onevenwicht verkeerde met negatieve resultaten, hebben we deze situatie mits een reeks ingrijpende maatregelen kunnen ombuigen naar positieve resultaten. Dit zowel voor het jaarlijkse exploitatieresultaat, het financieel draagvlak als de autofinancieringsmarge over de ganse beleidsperiode. Vanuit financieel oogpunt was dit de voornaamste uitdaging voor deze beleidsperiode! 2. Met een financieel goed georganiseerd Beringen wordt een performant financieel beleid als tweede financieel beleidsaccent naar voor geschoven. Dit omdat niet alleen het financieel resultaat telt, maar ook en vooral de wijze waarop dit bereikt wordt. Een evenwichtig fiscaal beleid om een afdoende inkomstenbasis te verzekeren is daar één element van. Qua fiscaliteit werden de grootste lijnen al in het herstelplan en tijdens voorgaande gemeenteraden uitgezet (nvdr: directe inning). In de beleidsperiode 2014-2019 wordt verder gewerkt aan dit evenwichtig fiscaal beleid met een onderzoek naar de mogelijke herziening van de bedrijfsfiscaliteit de planning. Aan de andere kant wordt een sectorconforme tarifering van bestaande retributies en belastingen beoogd. Daarvan liggen vandaag de eerste resultaten voor in de volgende agendapunten van deze raad. Aan de uitgavenzijde stond de consequente uitvoering van het globaal intern herstelplan voorop. Personeels- en werkingsuitgaven werden beperkt zonder evenwel nieuwe besparingen door te voeren. Nieuwe intiatieven werden kritisch getoetst aan de beleidsaccenten en het ambitieniveau werd zo nodig bijgesteld. Beringen hoeft immers geen gekke dingen te doen om een aangename en leefbare stad te zijn. We willen het stadsbudget dan ook als een goede huisvader beheren en zo veel mogelijk doen met de beschikbare middelen. Overdrachten aan budgettaire partners werden ook beperkt. De werkingsbijdrage aan de politiezone en ons OCMW blijven binnen de afgesproken marges en ook met de kerkfabrieken werd een haalbaar akkoord bereikt, evenwel na moeizame besprekingen. december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Ten slotte werden ook de nodige voorzieningen getroffen om toekomstige risico’s in te dekken. Zo hebt u in de pers ongetwijfeld al veel gehoord over de zogenaamde ‘pensioenbom’ voor lokale besturen. Ook Beringen ontsnapt niet aan de drastische stijging van de pensioenlasten voor lokale besturen op middellange en lange termijn. Vanuit een realistische langetermijnvisie heeft het stadsbestuur dan ook een pensioenfonds aangelegd om deze budgettaire uitdaging te trotseren. Met een pensioenreserve van 12,1 miljoen euro die gedurende deze legislatuur nog verder wordt uitgebouwd tot 13,8 miljoen euro kunnen we de toekomst met enige gerustheid tegemoet gaan. 3. Na een zeer moeilijk jaar van saneren, plannen en bijsturen kunnen we een ambitieus en financieel sluitend meerjarenplan 2014-2019 aan u voorleggen met een: - positieve autofinancieringsmarge van 931.000 euro in 2019, - een groeiend positief financieel draagvlak tot 4,2 miljoen euro in 2019, - en een gebudgetteerd eindresultaat van 13,8 miljoen euro ten opzichte van een uitstaande schuld van minder dan 30 miljoen euro eind 2019. Zodoende kan de stad Beringen de komende jaren vanuit een sterke beleidsvisie bestuurd worden met de nodige financiële ademruimte voor investeringen en projecten die absoluut doorgang moeten kunnen vinden voor de groei van Beringen als centrumstad van West-Limburg. Cultuurdienst/CC Beringen Beringen is een stad met een rijk sociaal-cultureel leven. Er zijn talrijke professionele en nietprofessionele organisaties en vrijwilligers actief op dit vlak. We willen dan ook in de toekomst een stimulerend beleid blijven voeren en in het bijzonder inzetten op een 6-tal aspecten. Coördinerende rol opnemen inzake cultuurbeleid en ondersteunen van het sociaal-cultureel verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en amateurkunsten Beringen kan rekenen op een mooi en divers aanbod aan socio-culturele verenigingen en activiteiten waarbinnen vrijwilligers zich engageren en elkaar ontmoeten. Samen verhogen zij de dynamiek in onze stad, versterken ze de sociale cohesie en brengen ze kunst en cultuur tot dicht bij de mensen. Ze verdienen dan ook onze ondersteuning. Inzetten op netwerk- en gemeenschapsvorming blijft een belangrijk aspect. Vanuit de cultuurdienst zal er blijvend een coördinerende rol opgenomen worden binnen het lokaal cultuurbeleid en worden initiatieven genomen om vrijwilligers, verenigingen en amateurkunstenaars te ondersteunen via projecten, subsidies, vorming, … Versterken van de dynamiek van het cultuurcentrum als krachtige culturele aantrekkingspool met regionale uitstraling CC Beringen is een cultuurhuis waar iedereen thuis is. Door een combinatie van een attractieve, eigen programmering en de samenwerking met lokale en regionale actoren weet het CC in te spelen op de culturele behoeften van de trouwe bezoeker en de toevallige passant, in eigen stad en de ruime regio. Het is een open cultuur- en ontmoetingscentrum met Casino Beringen als hoofdgebouw en met infrastructuur voor ontmoeting en gemeenschapsvorming in de verschillende kernen van de stad. Binnen de werking van CC Beringen zal het accent nadrukkelijker op de avond- en familievoorstellingen en de schoolprogrammering komen te liggen. Maar ook vorming, beeldende kunsten en klassieke recitals blijven op het programma staan. De komende beleidsperiode zal extra ingezet worden op een grondige renovatie van Casino Beringen. Publieke ruimten zullen klantvriendelijker ingericht worden en het comfort van de bezoeker zal verhogen, maar ook de back-office en de noodzakelijke investeringen op vlak van duurzaamheid zullen onderdeel uitmaken van deze grondige face-lift. Het voormalige hotelgedeelte in Casino december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Beringen zal onderdak gaan bieden aan onder meer de dienst jeugd en sport wat de dynamiek van Casino Beringen nog zal versterken. Ontwikkelen van een duurzaam en ecologisch verantwoord cultuurbeleid Inzetten op duurzaamheid betekent in de eerste plaats het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Cultuur kan ook hierin een hefboom zijn en impulsen geven naar een meer duurzame samenleving. Zo kan er via diverse subsidiereglementen of projectoproepen aandacht geschonken worden aan duurzame initiatieven of stimulansen gegeven worden om ecologisch te handelen. Ook met de renovatie van Casino Beringen zal een belangrijk inspanning geleverd worden om de ecologische voetafdruk te verkleinen (o.a. isoleren dak, vervangen ramen, …) Sociale cohesie versterken in de stad d.m.v. kunst, cultuur en erfgoed Cultuur is een hefboom om de sociale banden tussen mensen te versterken en verhoogt de aantrekkelijkheid van onze stad. Ze stelt mensen in staat om op een creatieve en kritische manier te participeren aan de maatschappij en contact te zoeken met hun omgeving. Acties op dit vlak zijn o.a. het opzetten van diverse gemeenschapsvormende initiatieven geïnitieerd vanuit de cultuurdienst zelf, maar ook het stimuleren van buurtinitiatieven of initiatieven vanuit de gemeenschap zelf. Maximaliseren van de participatiekansen aan het culturele leven in Beringen voor alle bevolkingscategorieën Kunst en cultuur dragen bij tot een brede persoonsontwikkeling, vaardigheden om eigen keuzes te maken, talentontwikkeling. Elk kind – van kleuter tot jongvolwassene – en elke volwassene verdient de kans om te proeven en te (leren) genieten van cultuur. Drempels om te participeren kunnen zowel van financiële als mentale aard zijn. Door o.a. samenwerking met bijzondere lokale of regionale partners kunnen deze gedetecteerd worden en verlaagd. In de programmering van CC Beringen wordt er verder ingezet op het bereiken en betrekken van bijzondere doelgroepen waaronder jongeren, senioren, mensen in kansarmoede, mensen van allochtone afkomst via o.a. de schoolprogrammering, het vormingsaanbod en doelgroepgerichte initiatieven. Realiseren van een geïntegreerd cultureel erfgoedbeleid door opname van een coördinerende en faciliterende rol Erfgoed omvat zowel het roerend, onroerend, materieel als immaterieel erfgoed waarbinnen diverse professionele actoren en vrijwilligers in Beringen en de regio actief zijn. Erfgoed biedt kansen op persoonlijke ontwikkeling en stimuleert participatie. Het is tevens een bindend element over de verschillende sectoren heen en tussen inwoners onderling. Dat erfgoed leeft in Beringen merk je aan de diverse lokale en regionale, professionele en nietprofessionele actoren die actief bezig zijn op het vlak van bewaring en ontsluiting van het lokaal cultureel erfgoed. Bijzonder binnen dit erfgoedluik is het mijnpatrimonium van Beringen dat uniek is en mede door de ontwikkelingen op be-Mine verder op de kaart gezet wordt. De site van Beringen-Mijn wordt beschouwd als de toeristische en culturele toegangspoort tot de mijnstreek. Door het opnemen van een coördinerende en faciliterende rol op vlak van erfgoed willen we lokale en regionale erfgoedprojecten stimuleren. Specifieke acties op dit vlak zijn het ondersteunen en stimuleren van lokale en bovenlokale erfgoedinitiatieven zoals de erfgoeddag, open monumentendag, … (en de deelname van de stad Beringen aan de Projectvereniging Mijnstreek). december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Personeel Het bestuur heeft in 2013 reeds de beslissing genomen om de personeelsuitgaven op clusterniveau te brengen. Deze oefening resulteert in een te besparen personeelskost van 3 miljoen euro. De uitdeining van de dienstverlening met de daaraan gekoppelde personeelsinzet had er immers toe geleid dat de personeelsuitgaven (net zoals de overdrachtsuitgaven) voor de stad Beringen substantieel waren en een pijnpunt vormden binnen de exploitatie-uitgaven. Dit vormde één van de belangrijke oorzaken van het onevenwichtig exploitatiebudget. Het bestuur heeft samen met het managementteam deze opdracht aangegrepen als een opportuniteit voor het rechtzetten van historische anomalieën, het verduidelijken van het proceseigenaarschap voor een aantal domeinen of processen (cfr. startnota MNT) en het wegwerken pijnpunten in de organisatie en om een nieuwe organisatiestructuur op poten te zetten waarmee we de uitdagingen in de toekomst kunnen aangaan. Er werd derhalve ook uitdrukkelijk geopteerd om ook de bouwstenen voor de toekomst te leggen en niet alleen te snijden in de organisatie. De stad en het OCMW hebben nu beiden een minimum normkader dat nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening en zij zullen beiden als gelijkwaardige partners vertrekken in het integratietraject. Het is belangrijk om te onderstrepen dat dit integratietraject niet gaat om een nieuw intern herstelplan voor stad en OCMW en dat het geen nieuwe besparingsronde met naakte ontslagen zal zijn. Het vervolg zal de uitbouw zijn van de personeelsdienst tot een P&O-dienst die een meer strategische en dienstverlenende rol gaat opnemen. De eerste stappen naar een personeelsbeleid werden in het verleden reeds gezet door het invoeren van competenties en resultaatsgebieden. De nadruk zal liggen op alle HR aspecten inzake werving en selectie, verloningsbeleid, loopbaanontwikkeling en vorming, aanwezigheidsbeleid, evaluatiesysteem en de uitstroom van gemeentepersoneel. Streefdoel is de klemtoon te verleggen van personeelsbeheer naar personeelsbeleid met een implementatie van het personeelsbeleid zowel op horizontaal als op vertikaal vlak in de organisatie. In de toekomst zal ook gewerkt worden aan een innovatief waarderings- en beloningsbeleid en dit niet enkel financieel. Menselijk kapitaal is immers van groot belang voor de werking van de organisatie. Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor het welzijn van al onze werknemers. Dit zal ook een groot aandachtspunt zijn bij de integratie van de stads- en OCMW-diensten. Patrick Witters Schepen van financiën, cultuur en personeel december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Zorg dragen voor de gebouweninfrastructuur van de stedelijke diensten De stad Beringen beschikt over een uitgebreid en sterk verouderd gebouwenpatrimonium. Het beleid rond gebouwen situeert zich bijgevolg rond drie actieplannen: 1. Verbeteren van de veiligheid 2. Moderniseren op vlak van energie-efficiëntie, afkoppeling en (totaal-)renovatie 3. Afbouw en rationalisatie van het patrimonium. Terwijl de focus vroeger voornamelijk op de functionele invulling lag, is er meer inzet nodig ter verbetering van de bouwfysische toestand. Dit begint met een grondige inventarisatie en analyse van het patrimonium. Omdat het onmogelijk is om alle tekorten en onvolkomenheden onmiddellijk aan te pakken, is het nodig dat er doordacht en gefaseerd te werk wordt gegaan. Hierbij wordt een duidelijk prioriteitenprincipe gehanteerd: 1. Veiligheid in de brede zin van het woord: brandveiligheid, elektrische installaties, stabiliteit, maar ook ergonomie en toegankelijkheid. 2. Onderhoud: planmatig aanpak van diverse onderhoudswerken, waar nodig met externe deskundigheid. 3. Verbouwing: functionele invulling, voornamelijk dienstgerelateerd. Deze werken dienen te allen tijde ondergeschikt aan, en in coördinatie met de andere prioriteiten. Het aspect energiezuiniger (ver)bouwen behoeft geen aparte prioriteit, maar zal eerder als rode draad doorheen elk project van belang zijn. Met betrekking tot de integratie van de stad Beringen en het OCMW zal ook op infrastructureel vlak de nodige inspanningen geleverd worden. Een groot deel van het investeringsbudget gaat naar: - Het administratief centrum als ‘Huis van de Burger’: energiezuinige maatregelen, gecombineerd met interne verbouwingswerken in functie van een betere klantgerichte dienstverlening. - Het cultuurcentrum Casino als ‘Huis van de Vrije Tijd’: (broodnodige) renovatiewerken, gecombineerd met interne verbouwingswerken in functie van bijkomende huisvesting diensten en meer functioneel inkomgedeelte. Een ander significant dossier is: - Renovatie stadhuis Beringen centrum: renovatiewerken, gecombineerd met interne verbouwingswerken in functie van de herlokalisatie van de raadszaal naar het gelijkvloers. Dit alles in relatie met de geplande herinrichting van het aansluitend openbaar domein, en uiteraard de herbestemming van de naburige scholensites. Werken aan een propere stad Werken aan een propere stad is één van de belangrijke beleidsaccenten van deze bestuursploeg. Gezien de omvang van ons openbaar domein, nl. een openbaar wegennet van ca. 540 kilometer en ca 120 hectare openbare pleinen en parkgebieden, is dit een bijzondere omvangrijke opdracht. ‘Werken aan een propere stad’ kan dan ook – gezien de omvang van het openbaar domein – geen taak zijn die alleen één stadsdienst of alleen aan het lokale bestuur toekomt. Het is een collectieve verantwoordelijkheid waar een integrale en gecoördineerde wijze van aanpak voorop moet staan. Integraal betekent samen en gecoördineerd werken aan een propere stad door de stadsdiensten, de bevolking, verenigingen en bedrijven. Maar integraal betekent ook aandacht voor afvalpreventie, afval verwerken, recycleren, hergebruiken, strikt toezicht en handhaving. december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Met vijftien actiepunten gaan wij dit beleid in de komende jaren concreet op terrein aanpakken. 1. Stedelijke onderhoudsploegen doelgericht inzetten 2. Versterken van de capaciteit van de onderhoudsploegen, o.a. ook door inzet van externe groen- en onderhoudsploegen en investeren in moderne onderhoudsapparatuur 3. Zwerfvuil voorkomen door gepast (her) aanleg van het openbaar domein 4. Sluikstortplaatsen snel en structureel aanpakken 5. Optreden tegen braakliggende gronden en verkrotting als haarden voor zwerfvuil en sluikstorten 6. Informatie en sensibilisatie 7. Proper Beringen, ik doe mee: bewoners, scholen, handelaars, bedrijven, verenigingen worden mee verantwoordelijk voor een propere buurt en omgeving 8. Organisatie van de jaarlijkse actie ‘straat.net’ 9. Strenger en kordater optreden tegen overtreders i.s.m. de lokale politie 10. Meer controle en toezicht op zwerfvuil en sluikstorten met bijzondere aandacht voor zgn. risicoplaatsen en evenementen, o.a. samen met gemeenschapswachten en lokale politie 11. “Geen afval is geld waard”, de e-portemonnee wordt ingezet als motivator voor gepast gedrag 12. Composteren en kringloop tuinieren stimuleren, ook op buurtniveau door o.a. het opstarten van een piloot- en voorbeeldproject 13. Nieuw recyclagepark door limburg.net 14. Vestiging van een Kringloopwinkel in Beringen waardoor hergebruik wordt gestimuleerd 15. Werken aan een propere stad d.m.v. tweejaarlijkse actieplannen met de netheidsbarometer (OVAM) als meetinstrument. ICT Er is dringend nood aan een professionalisering van ICT. Dit gebeurt enerzijds door een uitbreiding van het personeel. Een extra medewerker B1-B3, maar anderzijds ook een bijkomend diensthoofd A1-A3. Dit diensthoofd kan zich dan volledig bezighouden met de uitbouw van een professioneel ICT-dienst wat uiteindelijk ook de dienstverlening ten goede komt. Ook werd de GISambtenaar toegevoegd aan de dienst ICT. Alle processen vereisen ondersteuning ICT van Back-office tot front-office = belangrijke ondersteuning van dienstverlening naar burger en werkcomfort medewerkers. Informatica-architectuur is cruciaal voor dienstverlening. Dienstverlening draait om informatie en Informatie heeft vaak technologie nodig om goed verspreid en gebruikt te worden in het bestuur. Daar biedt ICT-architectuur een kader voor. Nood aan een langetermijnprogramma Veel aankopen zijn nu gebaseerd op een acute nood, en los idee, een project dat een tool nodig heeft. Soft- en hardware kopen vergt een kader. Bouwblokken - beleidsvisie en management - gerichtheid op diensten - analyse van processen in organisatie - opstellen informatie-architectuur - bepalen welke software we nodig hebben - integratie van OCMW Duygu Akdemir Schepen van facilitair beheer, publieke ruimte, ICT en duurzaamheid december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Zorg dragen voor het wegennet en uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid Het voornaamste accent valt zonder twijfel binnen het actieplan planmatig onderhoud van het wegennet, fietspadennetwerk en voetpaden. De stad Beringen beschikt immers over een zeer uitgebreid wegennet, ook op nationaal niveau, wat noopt tot een planmatige aanpak van onderhoudswerken. In het huidige meerjarenplan is een onderhoudsbudget opgenomen zonder voorgaande. Het moet de mogelijkheid bieden om een onderhoudsprogramma op te stellen dat systematisch, en doelmatig de beschikbare middelen op een efficiënte manier besteedt. Verder blijft de stad Beringen investeren in de aanleg van gescheiden riolering, gecombineerd met de vernieuwing en herinrichting van de wegenis en het aangrenzend openbaar domein. Onder de brede noemer van stadsontwikkeling zijn uiteraard ook een aantal markante wegenisprojecten te vermelden. De herinrichting van Beringen centrum ‘de markt’: de broodnodige vernieuwing (‘genezing’)) van deze ‘kankervlek’ staat op de agenda. Dit project zal als spil tussen alle aangrenzende projecten ter herbestemming van de scholensites, en de bouw van de scholencampus, de spreekwoordelijke kers op de taart betekenen. De markt dient herschapen tot hét beeld van Beringen, een stad om fier op te zijn. Op kortere termijn wordt alvast de centrumlus Paalsesteenweg verlegd over het terrein van de oude Stepschool. Dit biedt ruimte om het centrum attractiever en leesbaarder te maken. Het aspect mobiliteit en veiligheid is in elk van voorgenoemde een rode draad. Met onder andere het nieuwe stationsplein, de beleidsprioriteiten rond duurzaamheid, investeringen in fietspaden, en inspelend op de maatschappelijke tendensen, dient er permanent gestreefd naar betere en duurzamere mobiliteit, in al zijn vormen. Een mobiel Beringen De stad Beringen wenst een duurzaam mobiliteitsbeleid uit te bouwen waarbij bereikbaarheid (multimodaal), verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid centraal staan. Het stadsbestuur wil de stad Beringen verder laten ontwikkelen als een verkeersleefbare en verkeersveilige maar toch bereikbare stad. Essentieel in het mobiliteitsbeleid zijn inspraak en overleg, zowel op ambtelijk niveau (met andere diensten en overheden) als met de bewoners. - Zorg dragen voor het wegennet en uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid met een planmatig onderhoud van het wegennet, fietspadennetwerk en voetpaden optimaliseren - Verzekeren van kwalitatieve en verkeersveilige infrastructuur voor de zachte weggebruiker - Het kleinstedelijk gebied goed ontsluiten met verkeersleefbaarheid- en veiligheid als centraal gegeven Een bereikbaar Beringen Een aantal belangrijke verkeersassen doorkruisen Beringen en leggen een ernstige hypotheek op de verdere stedelijke ontwikkeling, op de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in onze woonkernen. Aan de Vlaamse Overheid zal dan ook met aandrang worden gevraagd om initiatief te nemen m.b.t. het doortrekken van de N73 en herinrichtingswerken aan N29 en N72. De nieuwe bewindsploeg is zich ervan bewust dat een periodieke toetsing en eventuele actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan noodzakelijk is. december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 De verdere stapsgewijze ontwikkeling van be-Mine en het stadcentrum van Beringen zullen het stadbestuur nopen tot een verhoogde zorg en aandacht voor een goed parkeer- en verkeersafwikkelingsbeleid. De nieuwe beleidsploeg zal werk maken van een goede ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Beringen in functie van de verdere stedelijke en economische ontwikkeling en rekening houdende met de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in de woonkernen. Beringen moet vooruit, en mag zeker niet stilstaan. Dankzij een goed en duurzaam mobiliteitsbeleid moeten zowel de bewoners als de bezoekers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen in de stad, te voet of met een vervoersmiddel. De rol van de auto in de stad mag evenwel niet overheersend zijn. De heraanleg van de markt van Beringen met inbegrip van een herevaluatie van het circulatie- en parkeerplan moet Beringen tot een modern stadscentrum laten evolueren. Dat zorgt voor een betere verkeersveiligheid voor de bewoners en de kooplustigen. Het openbaar vervoersnet moet er voor zorgen dat mensen makkelijk de dorpskernen kunnen bereiken. Met alle betrokken partners moeten we nu kijken om bus- en treinverbindingen beter af te stemmen op stedelijke en regionale ontwikkelingen en op de behoeften van de gebruikers, zeker in functie van de ontwikkeling van be-Mine en het centrum van Beringen. Het nieuwe treinstation kan een gunstige invloed hebben op de mobiliteit. De onmiddellijke aanwezigheid van het kanaal naast het centrum van Beringen kan dat ook hebben. De concrete mogelijkheden hieromtrent dienen nader onderzocht te worden en mee opgenomen te worden in een globaal mobiliteitsplan. In het kader van de ontwikkeling van be-Mine en het stadcentrum van Beringen kan een shoppingbus die een snelle verbinding tussen het centrum en de stadsrand verzekert, een oplossing voor een betere mobiliteit aanreiken. Bij de aanleg van wegen- en wegeniswerken dient proactief te worden overlegd met de bewoners, handelaars en alle betrokken actoren. De samenwerking met de handelaarsorganisaties via een bereikbaarheidsadviseur kan daarbij opportuun zijn wanneer de inrichting van de markt van Beringen wordt aangepakt. De invoering van een veralgemeende tonnagebeperking op bepaalde wegen is een belangrijke doelstelling. Een verkeersveilig Beringen De nieuwe beleidsploeg maakt van verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Hierbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de verkeersveiligheid op de gewestwegen (wegwerken van de gevaarlijke kruispunten en wegvakken); de aanleg van verkeersveilige fietspaden maar ook de verkeersveiligheid op de lokale wegen waarbij de lokale snelheidsregimes nog meer gecontroleerd worden op de naleving ervan. Om de verkeersveiligheid plaatselijk te verbeteren zullen daar waar nodig in bepaalde situaties (kleine) infrastructurele verkeersmaatregelen een oplossing kunnen bieden. Dit gebeurt steeds na grondig overleg, voorstudie en eventueel een proefopstelling. Er dient gewaakt over een globale benadering in visie en aanpak. Ook de verkeersveiligheid rond de scholen zal permanente aandacht krijgen. Preventie kan door inzet van politie ter plaatse en de stimulering van oudercomités om veilige voersteken en te waarborgen. Aandachtspunt is ook de veiligheid van de zwakke weggebruiker d.m.v. de aanleg van o.a. veilige voetgangersoversteken en de aanleg van fietspaden (missing links). Er dient een permanent onderhoud van alle fietspaden, zowel de functionele als de toeristische fietspaden, plaats te vinden. december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 De inwoners moeten zich in de eerste plaats veilig en comfortabel te voet kunnen verplaatsen. Goede en veilige voetpaden zijn daarom noodzakelijk. Daarnaast stimuleren wij ook het veilig fietsen via een fietsaanpakplan. We willen in de toekomst nog meer inzetten op afgescheiden fietspaden en suggestiestroken. De stad Beringen zal aandacht besteden aan het ontwikkelen van en het toezicht op veilige schoolroutes voor de schoolgaande jeugd. De veiligheidsrisico’s situeren zich immers vaker op de schoolroute dan in de onmiddellijke schoolomgeving. Het fietsroutenetwerk dient blijvend onderhouden te worden. Op de cruciale punten moeten diverse ingrepen ertoe bijdragen dat de fietser ten aanzien van de auto de nodige voorrang krijgt. Het tweerichtingsverkeer voor de fietser moet oordeelkundig verder worden uitgebreid. Om het fietsen te ondersteunen moeten ook op basis van een globaal plan van aanpak meer gebruiksvriendelijke fietsenstallingen komen in de centra en wijken (op basis van een behoeften-analyse). Het voorkomen van verkeersongevallen blijft een bijzonder punt van zorg. Dit geldt niet in het minst voor de zwakke weggebruiker. Daarom moet er een grondige analyse gebeuren van de ongevallen met inbegrip van het formuleren van aanbevelingen waardoor het aantal ongevallen nog verder zou kunnen worden gereduceerd. Jean Vanhees december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Schepen van openbare werken, mobiliteit en verkeerVrije Tijd Jeugd en Sport Door de samensmelting van de diensten jeugd en sport is er in de eerste plaats nagedacht over waar dat er raakvlakken waren en waar dat men elkaar kon aanvullen, verbeteren of versterken. Binnen de pijlers jeugd en sport is gestreefd naar zo veel mogelijk behouden wat goed, interessant en leuk is voor de diverse doelgroepen. Met andere woorden zo veel mogelijk succesvolle en/of populaire activiteiten behouden, doch door een kritische bril bekeken en met aandacht voor de haalbaarheid! Binnen het budget is er enerzijds de financiële ondersteuning aan jeugdbewegingen, jeugdhuizen en sportverenigingen. Anderzijds zijn er de activiteiten van en voor de bevolking, activiteiten die reeds jaren ‘iets’ betekenen binnen Beringen en absoluut een meerwaarde hebben. Er zijn dus zowel binnen jeugd als sport een aantal subsidiereglementen die de verenigingen financieel ondersteunen in hun werking en/of in het renoveren of uitbreiden van hun infrastructuur. In totaal is hiervoor binnen de pijler jeugd een budget van 115.700 euro ingeschreven, binnen de pijler sport is dat 118.800 euro. Verder zijn er de activiteiten die binnen jeugd en sport zeker aan bod blijven komen. We denken onder meer aan: speelpleinwerking Hupsekwap, de Sinterklaasshows, de KIA-activiteiten (vanaf 2014 ook in de zomervakantie), de dag en nacht van de jeugdbeweging, de buitenspeeldag, KIA-D-MAX maar ook de sportieve lessenreeksen en start to’s, de schoolsportevenementen en niet te vergeten het organiseren van eigen of ondersteunen van sportmanifestaties van derden. Bij de organisatie van de speelpleinwerking Hupsekwap zal er gestreefd worden naar meer samenwerking en afstemming met andere opvanginitiatieven binnen de stad Beringen om zo mee te werken aan een goed uitgebouwde vakantieopvang voor kinderen van Beringen. Vanaf 1 januari 2014 zal de sportieve infrastructuur rechtstreeks vanuit de stadsdiensten beheerd worden en niet meer door vzw Sport & Recreatie. Voor de gebruikers zal deze wijziging geen veranderingen met zich meebrengen. Naar investeringen toe valt nog te melden dat binnen de sector jeugd jaarlijks een budget ter beschikking staat voor een kwalitatieve uitbouw van de stedelijke speelpleintjes. Binnen de sector sport dient er voor het nieuwe zwembad vanaf volgend jaar een werkingssubsidie te worden betaald aan private partner Sportoase. Er zijn middelen voorzien voor het aanleggen van een vijfde (en laatste) outdoor fitnesszone, de renovatie van de valkuil in de turnhal en de verdere afwerking van de verwarmingsinstallatie van sporthal Koersel. Vanaf 2016 en de daarop volgende jaren zijn er middelen voor het naschools afhuren van de sporthal op de nieuwe scholencampus, een nieuwe zittribune in de sporthal van Beverlo en een nieuwe sportvloer voor de sporthal van Koersel. Tot slot nog melden dat er voor de aanleg van een mountainbikeparcours op de mijnterril (avonturenberg) de komende 3 jaren de nodige budgetten zijn voorzien en dat er een nieuw investerings- en financieringssysteem komt voor de stedelijke sportinfrastructuur onder beheer van sportclubs (bv. voetbal- & tennisclubs). Recreatie Op recreatief vlak blijft Beringen inzetten op de twee recreatiedomeinen; ’t Fonteintje en de Paalse Plas. Voor ’t Fonteintje blijft de nadruk liggen op recreatie voor families met jonge kinderen. Ook het kamperen op het domein blijft een speerpunt. Wat betreft de Paalse Plas zal er geïnvesteerd worden in de uitbreiding van de speeltuin om de aantrekkelijkheid van het domein te verhogen. Het openluchtzwemmen aan de Paalse Plas zal in de toekomst nog steeds mogelijk blijven! december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 De ontwikkelingen op de mijnsite met o.a. de Avonturenberg zullen in de toekomst bijkomende mogelijkheden op het vlak van recreatie bieden. De synergie tussen toerisme en recreatie wordt benadrukt door de nieuwe dienst Toerisme & Recreatie, die zijn standplaats heeft in het inkomgebouw op de mijnsite. Bibliotheek Een levendig huis van informatie, cultuur, ontspanning en ontmoeting voor alle Beringenaren De bibliotheek zet het jaar 2014 in met nog één locatie, met name de hoofdbibliotheek, waar in 2013 het systeem van self service werd ingevoerd. De bedoeling is dat deze bibliotheek met haar werking de hele Beringse bevolking bedient en aldus de volgende doelstelling waarmaakt: de bibliotheek is een open huis en laagdrempelige basisvoorziening, waar elke burger terecht kan met zijn vragen over informatie, educatie, cultuur en ontspanning. De bibliotheek blijft inzetten op haar basistaak: het aanbieden van een goede, evenwichtige collectie, afgestemd op de noden van de gebruikers en aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Dit betekent dat zowel de fysieke als digitale collectie de nodige aandacht krijgen. Dit houdt ondermeer in dat Beringen in 2014 in het e-boekenproject voor Vlaamse bibliotheken stapt. Wat fysieke collectie betreft, zullen er in de volgende jaren wellicht een aantal verschuivingen komen. Ingevolge de sluiting van de uitleenposten, moeten er meer jeugdboeken aangekocht worden in de hoofdbib om alle klassen van alle deelgemeenten te kunnen bedienen. Deze klassen krijgen de kans om met gratis busvervoer naar de bibliotheek te komen. De cd-collectie en de informatieve collectie zullen geëvalueerd worden en mogelijk geherprofileerd. De bibliotheek moet een levendig huis zijn van ontmoeting voor mensen uit de lokale samenleving rond kennis, cultuur, informatie en ontspanning. - Op die manier kan het een belangrijke aantrekkingspool worden in het vernieuwde stadscentrum van Beringen. - Vanaf 2014 worden de openingsuren van de hoofdbib opgetrokken van 31,5 naar 41. Dit om de gebruikers (ook die van de voormalige uitleenposten) meer gelegenheid te geven om rustig de bib te bezoeken. - Ook gaat veel aandacht naar een originele en aanlokkelijke presentatie van de collectie (nette opstelling, aantrekkelijke themastands en gepaste aankleding). - Daarnaast bieden we een gezonde mix van activiteiten aan die de collectie ondersteunen en de sociale cohesie vergroten. De vorige jaren heeft de bibliotheek sterk ingezet op een aantal vormen van doelgroepenwerking, meer bepaald naar de scholen, senioren, migranten en laaggeschoolden. Deze werking moet minstens op het huidige peil behouden blijven. Dave Schops Schepen van Vrije Tijd december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Samenleven Een warme stad op maat van iedereen Een voorwaarde om een warme stad te zijn voor onze inwoners van Beringen, is het tegemoet komen aan de noden en behoeften die de stad Beringen en haar inwoners kennen, dit met eigen middelen en personeel en/of in samenwerking met aanwezige partners op het grondgebied. Betrokkenheid realiseren van inwoners vormt een belangrijk onderdeel voor het beleid. Enkel op die manier kan je komen tot de uitbouw van een gedragen concept. Het stadsbestuur zet in op de uitbouw van een kind- gezinsvriendelijke stad. De realisatie hiervan situeert zich op verschillende domeinen: jeugd, sport, gezondheid, cultuur, wonen, welzijn, … Willen we er in slagen om tijdens deze beleidsprioriteit een sterke surplus te bekomen hieromtrent, dan zal éénieder zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen binnen zijn of haar domein. Het plan dat voorligt vertrekt in ieder geval vanuit deze intentie. En het zijn deze intenties die we in daden willen omzetten tijdens deze legislatuur. Kindervang is een beleidsprioriteit. De laatste 30 jaren zijn we steeds meer geëvolueerd naar een samenleving van tweeverdieners. Kinderopvang kent sindsdien een gestage uitbouw, de druk om dit echter verder te intensifiëren is aanwezig. Beringen blijft groeien qua aantal inwoners, er is een toename van woongebieden en de uitbouw van Beringen als een centrumstad voor de omliggende regio’s zijn onmiskenbare elementen om de combinatie gezin en privé te ondersteunen. De stad biedt zelf kinderopvang aan in meerdere vormen (reguliere, flexibele, occasionele) voor de leeftijdsgroep 2,5 tot 12-jarigen, evenals andersvalide kinderopvang voor 6 tot 21-jarigen tijdens zomervakantie. Dit is vanzelfsprekend niet dekkend voor alle noden die er zijn. Op het grondgebied Beringen zijn nog tal van andere spelers actief in het kinderopvanglandschap. Via het lokaal overleg kinderopvang worden zij betrokken met het beleid dat de stad naar voren schuift en daar waar we kunnen, ondersteunen we hen. Als speerpunten worden naar voren geschoven: - - - implementatie lokaal loket kinderopvang en de kinderopvangzoeker regierol stad voor het streven naar voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang. uitbouw kinderopvang te Koersel - afstemming (kinder)opvangaanbod tussen verschillende stedelijke diensten en diens aanbod ikv vrije tijd (sportkamp, cultuuractiviteiten, speelpleinwerking) maar ook met externe organisaties. Een gezinsvriendelijk beleid vraagt tevens een investering op vlak van educatie. Ook hier zijn we de mening toegedaan dat de stad een regierol dient te vervullen op vlak van: - gelijke onderwijskansen voor ieder kind - inzetten op flankerende onderwijsinitiatieven - werken aan de taalstimulering, o.a. via huistaakbegeleiding in scholen en buurten. Het opvoedingsluik zal gerealiseerd worden via de samenwerking met de Opvoedingswinkel WestLimburg. De implementatie van het Huis van het Kind te Beringen maakt hier onderdeel van uit en zal de komende jaren vorm krijgen. Het huis van kind zal tevens een bepalende rol opnemen in de bestrijding van kinderarmoede en de opmaak van een actieplan hieromtrent. Een andere realiteit die we zeker niet naast ons neer kunnen en willen leggen is de diversiteit in onze stad. In het oog springende beleidsdoelstellingen hieromtrent zijn: - het toeleiden van ouderen naar reguliere zorginstellingen en het reguliere zorgaanbod - correcte beeldvorming van het samenleven van groepen met verschillende achtergronden en origine - de inbedding van een diversiteitsbeleid bij verschillende interne en externe diensten. december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Wat buurtgerichte input betreft is er de samenwerking met het Regionaal Instituut Maatschappelijk Opbouwwerk RIMO voor de periode 2014-2019. Jaarlijks wordt een actieplan opgemaakt, hetgeen vervolgens ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Dit zorgt voor een directe wisselwerking tussen beleidsniveau, veldwerkers en burgers. De buurtwerking spitst zich niet langer toe op enkel specifieke wijken. Een stadsbrede aanpak wordt naar voren geschoven. De dienst gemeenschapswachten wordt gecontinueerd en zal tijdens deze legislatuur uitgebreid worden met 1 kracht. Dit laatste is gekoppeld aan de ontwikkeling rond be-Mine. Het stedelijk jeugdwelzijnswerk heeft als opdracht in te zetten op kinderen, tieners en jongeren van kansengroepen. Het ‘taalaspect’ vormt tijdens werkingen en activiteiten eveneens een belangrijk onderdeel, naast het ontspannende luik. Het centrum voor jeugd en welzijn Regina Mundi zal verder uitgebouwd worden met het inbedden van relevante partners. Met de vzw Inzet worden de eerste stappen hiertoe gezet. Ook moet Regina Mundi de locatie worden waar lokale verenigingen terecht kunnen. Het intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten (integratie, FLOB, maatschappelijke kwetsbare jongeren) zit voor een groot stuk verweven in bovenstaande eigen lokale prioriteiten. Ontwikkelingssamenwerking is dit minder, desalniettemin wil de stad Beringen met bovenlokale middelen ook hier de nodige aandacht aan geven. Het zou zonde zijn op datgene wat de laatste jaren uitgebouwd werd op lokaal vlak – wereldfilmfestival MOOOVE, fairtrade-gemeente, 4de pijlerwerkingen, … - niet te bestendigen waar mogelijk. Tenslotte – en dit vanuit een samenleving- en welzijnsinvalshoek – is het voornaam mee te delen dat de stad haar samenwerkingsovereenkomsten met CAD- Limburg en CKG Molenhof gecontinueerd heeft. - CKG Molenhof: staat in voor kortstondige opvang van kinderen en jongeren of kind en één ouder naar aanleiding van een crisissituatie binnen het gezin. - CAD Limburg: uitvoeren van ambulante drughulpverlening aan verslaafden en direct betrokkenen met dubbel doel. o Professionele zorg- en hulpverlening aan verslaafde en familie. o preventie van maatschappelijke overlast. Individueel welzijnswerk Het beleid van de stad Beringen en het OCMW wensen aan de bevolking een kwaliteitsvolle toegankelijke sociale dienstverlening aan te bieden, samen en in overleg met externe partners, met bijzondere aandacht voor kansarme en etnisch-culturele minderheden. De uitwerking van een volwaardig lokaal sociaal beleid en van een toegankelijk kwalitatieve en efficiënte dienstverlening op maat van elke Beringenaar kan slechts gerealiseerd worden in een samensmelting, integratie tussen de dienst individueel welzijnswerk en het OCMW tot één sociale dienst. De diensten van het OCMW en individueel welzijnswerk worden gecentraliseerd in het administratief centrum dat wordt omgevormd tot ‘Huis van de Burger’. Binnen de sociale dienst zullen ook private sociale en hulpverlenende instanties – via vaste spreekuren – een plaats krijgen. Op deze wijze kan de hulpvrager op een vlotte manier toegang krijgen tot de hulpverlening. Er zal een actief beleid gevoerd worden om de toegankelijkheid van de deelname aan het publieke leven van kansarmen en etnisch-culturele minderheden te vergroten en te stimuleren. Er is reeds een stuurgroep opgericht waarin het OCMW en dienst individueel welzijnswerk – dienst samenleven enkele malen zijn samengekomen om dit alles gestalte te geven. december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Om de toegankelijkheid van de kansarmen en etnisch culturele minderheden te bevorderen zijn er verschillende acties gepland. Deze acties zijn niet altijd terug te vinden binnen de begroting. Zo vragen volgende acties géén extra budget: het uitbouwen van een netwerk etnisch-culturele minderheden vanuit de raden, het permanent stimuleren van de Nederlandse taalkennis van allochtone hulpvragers tijdens contacten met allochtonen, het gebruik van een eenvoudige, begrijpelijke taal in de schriftelijke en mondelinge communicatie (vb. laten nalezen van teksten voor folders door de doelgroep). Onderwijs Op het vlak van onderwijs zal er vanuit de stad Beringen blijvend een coördinerende rol, eerder dan een organiserende rol opgenomen worden. In deze optiek is inderdaad de principiële beslissing genomen om de twee stedelijke basisscholen over te dragen naar ofwel het vrije net ofwel het gemeenschapsonderwijs. Onderwijs is zeer belangrijk maar het zelf organiseren wordt niet langer als een kerntaak van het stadsbestuur Beringen gezien. Bij de overdracht staat het belang van de leerlingen voorop. Eveneens wordt er gewaakt over de belangen van het personeel van de stedelijke basisscholen. Via een actieve ondersteuning van het LOP (Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen) neemt de stad Beringen haar regierol op het vlak van onderwijs ten volle op. Verder blijft de stad Beringen de stedelijke academie voor muziek, woord en dans inrichten. Kunstonderwijs dient bij te dragen tot de menselijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De muziekacademie moet kwaliteit nastreven en zich niet enkel richten tot technische vaardigheden. Ook een culturele en esthetische vorming, en het ontwikkelen van creativiteit en attitudevorming zijn belangrijk. De stad Beringen wil de werking van de muziekacademie in stand houden maar de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs in al zijn aspecten herbekijken en verbeteren in functie van de efficiëntie. Hiertoe zal er gestreefd worden naar een grotere centralisatie van lessen en lesplaatsen in functie van genre en lesopdracht. Het is de bedoeling om het deeltijds kunstonderwijs, zowel muziekacademie als tekenacademie, in de mate van het mogelijke te centraliseren in Koersel met behoud van een antenne in Paal. Mark Bex Schepen van Samenleven en Educatie december 2013

BELEIDSVISIE 2014-2019 Verzekeren van maatschappelijk welzijn Het OCMW stelt zich tot hoofddoel het maatschappelijk welzijn voor iedereen te verzekeren. We hebben hiertoe tal van diensten en instellingen uitgebouwd. Bovendien geeft het OCMW blijvend aandacht aan ontwikkelingen in de maatschappelijke behoeften om op een doeltreffende manier hierop in te spelen. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met andere initiatiefnemers. Het OCMW is een open huis. Klantvriendelijkheid, neutraliteit, wederzijds respect, discretie en professionalisme staan voorop. Het OCMW realiseert deze doelstelling met toepassing van de principes van de integrale kwaliteitszorg en met inachtname van een verantwoord financieel beleid. In het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werden volgende strategische doelstellingen vastgelegd:  het uitbouwen van een efficiënte en effectieve bestuurlijke organisatie;  het aanbieden van een correcte en kwaliteitsvolle sociale dienstverlening, waarbij zorg op maat, participatie en empowerment kernbegrippen zijn. Het OCMW heeft hierbij bijzondere aandacht voor kansarmen;  het aanbieden of ontwikkelen van thuiszorginitiatieven die inwoners van Beringen ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Voorbeelden hiervan zijn gezinszorg, lokaal dienstencentrum, aanbieden van warme maaltijden, …  het voeren van een geïntegreerd ouderenzorgbeleid met een divers aanbod van kwaliteitsvolle voorzieningen, bijvoorbeeld woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Corsala, serviceflats,…;  het aanbieden van kwaliteitsvolle kinderopvang, met onder andere de realisatie van het nieuwe kinderdagverblijf;  met toepassing van de nieuwe OCMW-beleidsinstrumenten zorgen voor een verantwoord financieel beheer;  ontwikkelen en toepassen van moderne managementtechnieken op het vlak van personeel, organisatie, kwaliteit, communicatie, informatie en service;  ontwikkelen van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid, samen met het stadsbestuur en andere actoren op het werkveld. Een belangrijk aandachtspunt de komende jaren, is de integratie van OCMW- en stadsdiensten. De stedelijke en OCMW-dienstverlening wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd vanuit het standpunt van de burger. Het is een proces dat meerdere jaren zal duren en waarbij de nodige aandacht besteed wordt aan de eigenheid en de cultuurverschillen van de beide besturen. Bilgin Bekdemir OCMW-voorzitter december 2013

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication